Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0478

Mål T-478/10: Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

OJ C 346, 18.12.2010, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/49


Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-478/10)

()

2010/C 346/95

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Auch, Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut 2010/419/EU av den 28 juli 2010 om förlängning av godkännandet för fortsatt saluföring av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs Bt11 (SYN-BTØ11-1, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är ett jordbrukstätt franskt departement där det på stora områden odlas majs, yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/419/EU om godkännande för saluföring av genetiskt modifierad majs eller produkter som innehåller sådan majs.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande två grunder:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), vilken ligger till grund för det angripna beslutet, är rättsstridig, eftersom förordningen

strider mot principen om institutionell jämvikt, genom att i) Europaparlamentet inte har några befogenheter i förfarandet för godkännande, medan kommissionens befogenheter är för vidsträckta och ii) medlemsstaterna inte har något utrymme för skönsmässig bedömning,

strider mot försiktighetsprincipen, genom att den inte i tillräcklig omfattning beaktar de hot mot människors hälsa, miljön, jordbruket och uppfödningen som genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder innebär, och

åsidosätter konsumenternas rättigheter, dels genom att det i förordningen inte föreskrivs några åtgärder för att hålla konsumenterna informerade om att de djur som konsumeras har utfodrats med genetiskt modifierade organismer, dels genom att det för produkter som innehåller en andel genetiskt modifierade organismer som understiger 0,9 procent är tillåtet att ange att de inte innehåller genetiskt modifierade organismer, vilket i materiellt hänseende utgör felaktig information.

Det angripna beslutet är rättsstridigt, på grund av

bristande motivering, vilket innebär ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, genom att kommissionen i beslutet endast hänvisade till yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad EFSA),

kommissionens underlåtenhet (incompétence négative) att utnyttja sitt utrymme för skönsmässig bedömning, vilket utgör ett åsidosättande av handläggningsreglerna,

åsidosättande av försiktighetsprincipen, genom att de bedömningsmetoder EFSA använder är ofullständiga och det råder för stor osäkerhet när det gäller bedömningen av majs Bt11, och

åsidosättande av konsumenternas rättigheter, genom att de djur som utfodras med majs Bt11 inte märks och genom att det saknas insyn när det gäller de produkter som innehåller mindre än 0,9 procent majs Bt11.

är felaktig tillåts


(1)  EUT L 268, s. 1.


Top