Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0510

Mål C-510/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 oktober 2010 — DR och TV2 Danmark A/S mot NCB

OJ C 346, 18.12.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/36


Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 oktober 2010 — DR och TV2 Danmark A/S mot NCB

(Mål C-510/10)

()

2010/C 346/63

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Svarande

:

NCB

Tolkningsfrågor

1.

Ska uttrycken ”med hjälp av egen utrustning” i artikel 5.2 d i direktiv 2001/29/EG och ”på radio- och televisionsföretagets vägnar och under dess ansvar” i skäl 41 i samma direktiv tolkas enligt nationell rätt eller ska de ges en gemenskapsrättslig tolkning?

2.

Ska det läggas till grund att ordalydelsen i artikel 5.2 d i direktiv 2001/29/EG är ”på radio- och televisionsföretagets vägnar och under dess ansvar”, såsom bestämmelsen är avfattad i exempelvis den danska, engelska och franska språkversionen, eller ”på radio- och televisionsföretagets vägnar eller under dess ansvar”, såsom bestämmelsen är avfattad i exempelvis den tyska språkversionen?

3.

För det fall uttrycken i fråga 1 ska ges en gemenskapsrättslig tolkning, vilka kriterier ska den nationella domstolen använda [Orig. s. 9] vid den konkreta prövningen av huruvida en upptagning, som utförts av tredje man (nedan kallad producenten) för användning vid ett radio- och televisionsföretags utsändningar, har utförts ”med hjälp av egen utrustning” och ”på radio- och televisionsföretagets vägnar [och/eller] under dess ansvar” på ett sådant sätt att upptagningen omfattas av undantaget i artikel 5.2 d i direktiv 2001/29/EG?

I samband med svaret på fråga 3 anmodas EU-domstolen att särskilt besvara följande frågor:

a)

Ska uttrycket ”egen utrustning” i artikel 5.2 d i direktiv 2001/29/EG tolkas så, att en upptagning som utförts av producenten för användning vid ett radio- och televisionsföretags utsändningar endast omfattas av undantaget i artikel 5.2 d i direktivet om detta företag gentemot tredje man ansvarar för producentens handlande och underlåtenhet rörande upptagningen, som om det var fråga om företagets eget handlande och underlåtenhet?

b)

Är villkoret att upptagningen ska utföras ”på radio- och televisionsföretagets vägnar [och/eller] under dess ansvar” uppfyllt då ett radio- och televisionsföretag har uppdragit åt producenten att utföra upptagningen med det syftet att detta företag ska kunna sända ut den aktuella upptagningen och under förutsättning av att företaget har rätt att sända ut upptagningen?

Det anmodas även om ett klarläggande av om, och i så fall i vilken utsträckning, följande omständigheter kan eller ska beaktas då fråga 3 b besvaras:

i)

Frågan om det är radio- och televisionsföretaget eller producenten som enligt avtalet mellan dessa parter har rätt att träffa de slutliga och avgörande konstnärliga/redaktionella besluten avseende det beställda programmets innehåll.

ii)

Frågan om radio- och televisionsföretaget gentemot tredje man ansvarar för producentens åligganden rörande upptagningen, som om det var fråga om företaget eget handlande och underlåtenhet.

iii)

Frågan om producenten enligt avtalet med radio- och televisionsföretaget har en avtalsrättslig skyldighet att tillhandahålla det aktuella programmet till företaget till ett bestämt pris och att, inom ramen för detta pris, bära alla utgifter som kan uppkomma i samband med upptagningen.

iv)

Frågan om det är radio- och televisionsföretaget eller producenten som bär ansvaret för den aktuella upptagningen gentemot tredje man.

c)

Är villkoret att upptagningen ska utföras ”på radio- och televisionsföretagets vägnar [och/eller] under dess ansvar” uppfyllt då ett radio- och televisionsföretag har uppdragit åt producenten att utföra upptagningen med det syftet att detta företag ska kunna sända ut den aktuella upptagningen och under förutsättning av att företaget har rätt att sända ut upptagningen, i ett sådant fall då producenten i avtalet med företaget avseende upptagningen har påtagit sig det ekonomiska och juridiska ansvaret för i) samtliga med upptagningen förbundna kostnader, mot betalning av ett på förhand fastställt belopp, ii) rättighetsförvärv och iii) oförutsedda omständigheter, såsom förseningar i upptagningen och avtalsbrott, utan att företaget gentemot tredje man ansvarar för producentens åligganden rörande upptagningen, som om det var fråga om företagets eget handlande och underlåtenhet?


Top