Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0503

Mål C-503/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 20 oktober 2010 — Evroetil AD mot Direktor na Agentsia Mitnitsi

OJ C 346, 18.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/35


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 20 oktober 2010 — Evroetil AD mot Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”

(Mål C-503/10)

()

2010/C 346/62

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Evroetil AD

Motpart: Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel (1) tolkas så, att definitionen av bioetanol avser produkter som den ifrågavarande (omfattar produkter som den ifrågavarande), som har följande kännetecken och objektiva egenskaper:

Den framställs av biomassa.

Den framställs med hjälp av en speciell teknik som beskrivs i en teknisk specifikation som har utarbetats av klaganden Evroetil AD och som, enligt en teknisk specifikation som har utarbetats av samma tillverkare, skiljer sig från tekniken för framställning av etylalkohol av jordbruksprodukter.

Den innehåller mer än 98,5 procent alkohol och följande ämnen som gör den olämplig att förtära: högre alkoholer — 714,49 till 8 311 mg/dm3; aldehyder — 238,16 till 411 mg/dm3; estrar (etylacetat) — 1 014 till 8 929 mg/dm3.

Den uppfyller kraven i europeisk förstandard Pr EN 15376 för bioetanol som drivmedel.

Den är avsedd att användas som drivmedel, och genom tillsats till 95-oktanig bensin används den rent faktiskt som biodrivmedel och säljs på bensinstationer.

Den denatureras inte genom någon särskild denatureringsprocess.

2.

Ska artikel 2.2 a i direktiv 2003/30 tolkas så, att den ifrågavarande produkten bara kan klassificeras som bioetanol om den faktiskt används som biodrivmedel, eller är det tillräckligt att den är avsedd att användas som biodrivmedel och/eller är lämplig att använda som biodrivmedel?

3.

Om man på grundval av svaren på den första och den andra frågan ska utgå från att den ifrågavarande produkten eller en del av denna är bioetanol, till vilket nummer i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallad KN) i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2587/91 av den 26 juli 1991 (2), är då den ifrågavarande produkten hänförlig:

3.1.

Ska bestämmelserna i kapitel 22 i KN, och närmare bestämt nummer 2207, tolkas så, att de omfattar bioetanol?

3.2.

Om fråga 3.1 besvaras jakande, ska då, när bioetanol och närmare bestämt den ifrågavarande produkten klassificeras, hänsyn tas till huruvida produkten har denaturerats (enligt de förfaranden som anges i kommissionens förordning (EG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse (3) eller enligt andra tillåtna förfaranden)?

3.3.

Om fråga 3.2 besvaras jakande, ska då bestämmelserna i KN beträffande nummer 2207 tolkas så, att bara denaturerad bioetanol är hänförlig till KN-nummer 2207 20 000?

3.4.

Om fråga 3.3 besvaras jakande, ska då bestämmelserna i KN beträffande nummer 2207 tolkas så, att odenaturerad bioetanol är hänförlig till KN-nummer 2207 10 000 ?

3.5.

Om fråga 3.1 besvaras jakande och fråga 3.2 nekande, till vilket av de båda undernumren — 2207 10 000 eller 2207 20 000 — är då den ifrågavarande produkten hänförlig?

3.6.

Om fråga 3.1 besvaras nekande, är bioetanol då hänförlig till något av de KN-nummer som anges i artikel 2.1 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (4), och i så fall till vilket nummer?

4.

Om man på grundval av svaren på den första och den andra frågan ska utgå från att den ifrågavarande produkten eller en del av denna inte är bioetanol, ska den ifrågavarande produkten, som har de kännetecken och objektiva egenskaper som anges i fråga 1, då klassificeras som etylalkohol i den mening som avses i artikel 20 första stycket första strecksatsen i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (5)?


(1)  EUT L 123, s. 42.

(2)  EGT L 328, s. 50.

(3)  EGT L 288, s. 12.

(4)  EUT L 283, s. 51.

(5)  EGT L 316, s. 21.


Top