Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0367

Mål C-367/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Antwerpen — Belgien) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau mot SGS Belgium NV, Firme Derwa NV och Centraal Beheer Achmea NV (Begäran om förhandsavgörande — Handlingar som kan skada Europeiska unionens finansiella intressen — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Artiklarna 1, 3.1 tredje stycket, 5 och 7 — Förordning (EEG) nr 3665/87 — Artiklarna 11 och 18.2 c — Begreppet ekonomisk aktör — Personer som har deltagit i genomförandet av oegentligheten — Personer som är skyldiga att stå till svars för oegentligheten eller förhindra att den begås — Administrativ sanktion — Direkt effekt — Preskriptionstid för att vidta åtgärder — Preskriptionsavbrott)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/18


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Antwerpen — Belgien) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau mot SGS Belgium NV, Firme Derwa NV och Centraal Beheer Achmea NV

(Mål C-367/09) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Handlingar som kan skada Europeiska unionens finansiella intressen - Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 - Artiklarna 1, 3.1 tredje stycket, 5 och 7 - Förordning (EEG) nr 3665/87 - Artiklarna 11 och 18.2 c - Begreppet ekonomisk aktör - Personer som har deltagit i genomförandet av oegentligheten - Personer som är skyldiga att stå till svars för oegentligheten eller förhindra att den begås - Administrativ sanktion - Direkt effekt - Preskriptionstid för att vidta åtgärder - Preskriptionsavbrott)

2010/C 346/29

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Beroep te Antwerpen — Belgien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Motpart: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV och Centraal Beheer Achmea NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Hof van Beroep te Antwerpen — Tolkning av artiklarna 1, 3.1 tredje stycket, 5 och 7 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, s. 1) och av artikel 18.1 c i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 av den 27 november 1987 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (EGT L 351, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 26, s. 216) — Begreppet ekonomisk aktör — Personer som har deltagit i genomförandet av oegentligheten och personer som är skyldiga att stå till svars för oegentligheten eller förhindra att den begås — Preskriptionstid för att vidta åtgärder — Preskriptionsavbrott

Domslut

1.

Artiklarna 5 och 7 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen kan inte tillämpas så att en administrativ sanktion kan åläggas endast med stöd av dessa bestämmelser, eftersom det, för att ålägga en kategori av aktörer en administrativ sanktion till skydd för unionens finansiella intressen, är nödvändigt att — innan oegentligheten ägde rum — antingen unionslagstiftaren har antagit sektorsspecifika bestämmelser i vilka sanktionen och villkoren för dess tillämpning på denna kategori av personer anges, eller, i förekommande fall, när sådana bestämmelser ännu inte har antagits på unionsnivå, lagstiftaren i den medlemsstat där oegentligheten har ägt rum har ålagt denna kategori av personer en administrativ sanktion.

2.

Under sådana omständigheter som i det nationella målet, där det i den sektorsspecifika unionslagstiftningen ännu inte fanns några bestämmelser om skyldigheten för medlemsstaterna att föreskriva ett effektivt påföljdssystem i händelse av att ett internationellt kontroll- och övervakningsorgan som är godkänt av en medlemsstat utfärdar falska intyg, utgör artikel 7 i förordning nr 2988/95 inte hinder för att medlemsstaterna tillämpar en sanktionsåtgärd mot organet, i dess egenskap av person ”som har deltagit i genomförandet av oegentligheten” eller som är skyldig att ”stå till svars för oegentligheten”, i den mening som avses i nämnda bestämmelse. Detta gäller dock enbart under förutsättning att tillämpningen av en sådan sanktionsåtgärd vilar på en klar och entydig rättslig grund, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

3.

Under sådana omständigheter som i det nationella målet ska en underrättelse till ett internationellt kontroll- och övervakningsorgan, som har utfärdat ett intyg om övergång till fri omsättning för en bestämd exporttransaktion, angående en rapport från en undersökning i vilken en oegentlighet påtalas beträffande denna transaktion, en skrivelse i vilken organet föreläggs att inkomma med ytterligare handlingar för att kunna kontrollera att varorna övergått till fri omsättning och ett rekommenderat brev i vilket organet åläggs en sanktion för att ha deltagit i oegentligheten, i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning nr 2988/95, anses utgöra tillräckligt bestämda handlingar som den berörda personen har underrättats om och som har till syfte att utreda eller beivra oegentligheten och vilka, följaktligen, avbryter preskriptionstiden i den mening som avses i artikel 3.1 tredje stycket i förordning nr 2988/95.


(1)  EUT C 297 av den 5.12.2009


Top