Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0345

Mål C-345/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep — Nederländerna) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens mot College van zorgverzekeringen (Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Avdelning III, kapitel I — Artiklarna 28, 28a och 33 — Förordning (EEG) nr 574/72 — Artikel 29 — Fri rörlighet för personer — Artiklarna 21 FEUF och 45 FEUF — Vårdförmåner enligt sjukförsäkringen — Personer som uppbär ålderspension eller livränta på grund av arbetsoförmåga — Bosättning i en annan medlemsstat än den som svarar för pensionen — Tillhandahållande av vårdförmåner i bosättningsstaten vilka betalas av den stat som svarar för pensionen — Registrering har inte skett i bosättningsstaten — Skyldighet att betala avgift i den stat som svarar för pensionen — Ändring av lagstiftningen i den stat som svarar för pensionen — Kontinuitet i sjukförsäkringen — Skillnad i behandling mellan personer som är bosatta i landet och personer som inte är bosatta i landet)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/17


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep — Nederländerna) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens mot College van zorgverzekeringen

(Mål C-345/09) (1)

(Social trygghet - Förordning (EEG) nr 1408/71 - Avdelning III, kapitel I - Artiklarna 28, 28a och 33 - Förordning (EEG) nr 574/72 - Artikel 29 - Fri rörlighet för personer - Artiklarna 21 FEUF och 45 FEUF - Vårdförmåner enligt sjukförsäkringen - Personer som uppbär ålderspension eller livränta på grund av arbetsoförmåga - Bosättning i en annan medlemsstat än den som svarar för pensionen - Tillhandahållande av vårdförmåner i bosättningsstaten vilka betalas av den stat som svarar för pensionen - Registrering har inte skett i bosättningsstaten - Skyldighet att betala avgift i den stat som svarar för pensionen - Ändring av lagstiftningen i den stat som svarar för pensionen - Kontinuitet i sjukförsäkringen - Skillnad i behandling mellan personer som är bosatta i landet och personer som inte är bosatta i landet)

2010/C 346/28

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Centrale Raad van Beroep

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Motpart: College van zorgverzekeringen

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Centrale Raad van Beroep — Tolkningen av EG-fördraget, artiklarna 28, 28a och 33 i förordning nr 1408/71 samt bilaga VI R.1 a och b till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2, svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57 och artikel 29 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 (EGT L 74, s. 1, svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 106) — Pensionärer — Skyldighet att anmäla sig till College zorgverzekeringen i Nederländerna — Skyldighet att erlägga en avgift

Domslut

1.

Artiklarna 28, 28a och 33 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av den 18 december 2006, jämförda med artikel 29 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 311/2007 av den 19 mars 2007, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en sådan lagstiftning i en medlemsstat som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken pensionärer med rätt till pension enligt lagstiftningen i denna stat vilka är bosatta i en annan medlemsstat där de i enlighet med artiklarna 28 och 28a i förordning nr 1408/71 har rätt till vårdförmåner vid sjukdom vilka tillhandahålls av den behöriga institutionen i sistnämnda medlemsstat, genom ett avdrag från nämnda pension har att erlägga en avgift för nämnda förmåner, även om de inte har registrerat sig hos den behöriga institutionen i sin bosättningsstat.

2.

Artikel 21 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en sådan lagstiftning i en medlemsstat som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken pensionärer med rätt till pension enligt lagstiftningen i denna stat vilka är bosatta i en annan medlemsstat där de i enlighet med artiklarna 28 och 28a i förordning nr 1408/71, i dess lydelse enligt förordning nr 1992/2006, har rätt till vårdförmåner vid sjukdom vilka tillhandahålls av den behöriga institutionen i sistnämnda medlemsstat, genom ett avdrag från nämnda pension har att erlägga en avgift för nämnda förmåner, även om de inte har registrerat sig hos den behöriga institutionen i sin bosättningsstat

Däremot ska artikel 21 FEUF tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning i den mån denna frammanar eller innehåller — vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva — en oberättigad skillnad i behandling mellan i landet bosatta personer och i landet ej bosatta personer när det gäller säkerställandet av att det heltäckande skydd mot risken att drabbas av sjukdom som de omfattades av enligt de försäkringsavtal som de ingått innan denna lagstiftning trädde i kraft ska fortsätta att gälla.


(1)  EUT C 11 av den 16.1.2010.


Top