Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0333

Yttrande från Regionkommittén om det gemensamma europeiska luftrummet II

OJ C 120, 28.5.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/52


Yttrande från Regionkommittén om ”det gemensamma europeiska luftrummet II”

2009/C 120/10

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Regionkommittén understryker att flygtrafiken har stor betydelse för den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen, konkurrenskraften samt välståndet, såväl på regional nivå som i hela Europa.

Regionkommittén bedömer det vara viktigt att beakta den nationella eller regionala verksamhetsmiljön vid formuleringen av alleuropeiska kvalitetsmål, eftersom det inte är ändamålsenligt att samma mål ska gälla för livligt trafikerade och för glest trafikerade områden. Det är viktigt att bevara AFIS (Aerodrome Flight Information Service) flyginformationstjänst och inte tvinga in alla flygplatserna till flygkontrolltjänst, vilket skulle innebära en fördyring för de mindre flygplatserna. Nationella eller regionala myndigheter är bäst skickade att ta ställning till detta.

Kommissionen föreslår att gemensamma projekt finansieras genom trafikavgifter. Kommittén anser att även annan möjlig finansiering måste klarläggas och att den nationella eller regionala part som det gemensamma projektet riktar sig till ska få delta i beslutsfattandet i frågan.

Kommittén rekommenderar med hänsyn till subsidiaritetsprincipen att den behörighet som tilldelas EASA begränsas till att endast gälla flygplatser som är utrustade för yrkesmässig IFR-trafik (enligt instrument flight rules – instrumentinflygningsregler).

Det är viktigt att genomförandebestämmelserna för flygplatserna utformas i förhållande till flygplatsens komplexitet och vilken verksamhet som drivs vid den, samt med hänsyn till trafikvolymen. Härvid bör man särskilt beakta flygplatser med gles trafik och antalet anställda vid dessa.

Föredragande

:

Lea Saukkonen (FI–PPE), suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige

Referensdokument

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet, KOM(2008) 388 slutlig – 2008/0127 (COD)

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Det gemensamma europeiska luftrummet II: mot en hållbarare och effektivare luftfart, KOM(2008) 389 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av rådets direktiv 06/23/EEG, KOM(2008) 390 slutlig – 2008/0128 (COD)

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

Inledning

1.

Regionkommittén understryker att flygtrafiken har stor betydelse för den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen, konkurrenskraften samt välståndet, såväl på regional nivå som i hela Europa. Flygförbindelserna säkerställer snabba och flexibla kommunikationer mellan olika områden i Europa samt till resten av världen.

2.

Kommittén är övertygad om att effektiviseringen av det europeiska luftfartssystemets prestanda kan innebära betydande ekonomiska fördelar samtidigt som man ökar flexibiliteten och höjer säkerheten i flygtrafiken. Dessutom kan miljöskyddsfrågor och utmaningar till följd av klimatförändringen beaktas i högre grad än tidigare.

3.

Kommittén betonar att förmågan och möjligheterna för de nationella myndigheterna att samarbeta måste utvecklas och förbättras inom samma funktionella luftrumsblock (FAB) som en smidigt fungerande helhet, samtidigt som verksamheten måste stå i samklang med regler som överenskommits tillsammans med EU.

4.

Kommittén erinrar om sin uppfattning att regionala flygplatser ska ses som en tillgång. De är synnerligen viktiga för utvecklingen av det lokala och regionala näringslivet. Dessutom innebär utvidgningen av unionen att lufttransporternas samhälleliga och ekonomiska betydelse ökar (1).

5.

Kommittén vill fästa kommissionens uppmärksamhet på att de olika flygplatserna i Europa uppvisar stora skillnader. Kraven när det gäller såväl trafikhantering som säkerhet varierar kraftigt om man jämför flygplatserna i Europas storstäder med dem i glest befolkade randområden eller i skärgården.

Allmänt

6.

Regionkommittén konstaterar att förslaget till ändring avseende det gemensamma europeiska luftrummet utgör en del av en större helhet som även omfattar förslaget till utvidgade befogenheter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) när det gäller flygtrafik, flygledning och flygplatser.

7.

Kommittén noterar att syftet med det övergripande systemet är att effektivisera verksamheten genom att undanröja hinder bestående av nationella gränser eller begränsningar, så att dessa inte ska hindra en optimal användning av luftrummet eller annan verksamhet.

8.

Kommittén konstaterar att förslaget bygger på en rapport från högnivågruppen för den framtida rättsliga ramen för den europeiska luftfarten, samt på en rapport från Eurocontrols kommitté för kvalitets- och produktionsövervakning med titeln ”Evaluation of Functional Airspace Block Initiatives and their Contribution to Performance Improvement”.

9.

Upprinnelsen till förslaget är kommissionens bedömning att det nuvarande flygledningssystemet närmar sig bristningsgränsen. Den viktigaste orsaken till detta problem är avsaknaden av ett nätverksbaserat tillvägagångssätt, en ännu ej helt avreglerad marknad, bristen på fri rörlighet på arbetsmarknaden för flygledare samt de institutionella arrangemangen för flygledningstjänster.

10.

Verksamheten i det gemensamma europeiska luftrummet kan effektiviseras genom reglering för bättre kapacitet, en gemensam säkerhetsram, ibruktagande av ny teknik och hantering av flygplatskapaciteten.

11.

Flyglednings- och flygtrafiktjänster bör i linje med principen om en hållbar utveckling av luftfarten utvecklas för att svara mot användarnas behov, med målet att bilda ett gemensamt luftrum.

12.

Det är positivt att överlappande bestämmelser ersätts med gemenskapsramar som täcker flygtrafikens samtliga stadier i luftfartsnätet.

13.

Det är likaledes positivt att flygledningssystemet utvecklas mot högre prestanda genom att säkerhetsaspekterna beaktas. Detta gagnar användarna av luftrummet.

14.

En annan förbättring är att miljöaspekterna beaktas vid utvecklingen av luftfartssystemet. Därmed kan luftfartens fördelar för regionernas näringsliv sammanjämkas med behovet av miljöskydd på ett balanserat sätt.

15.

Kommittén ställer sig bakom att definitionen av de funktionella luftrumsblocken ändras för att i högre grad betona kapaciteten. Detta innebär bättre möjligheter att uppnå förordningens mål att på ett ändamålsenligt sätt beakta behoven i olika områden.

16.

Huvudplanen för flygledningstjänsten (ATM Master Plan) är motiverad. Planen skulle fungera som en handledning i arbetet med att utveckla verksamheten. Inom ramen för planen skulle man även kunna utveckla de regionala flygplatsernas funktion som delar av nätverket av luftfartstjänster.

17.

Det är viktigt att införa reglering avseende prestanda. Systemet skulle kunna omfatta gemensamma kvalitetsindikatorer, regelbunden tillsyn över flygledningstjänster och nätverks-funktioner samt förfaranden för insamling av data från samtliga berörda parter.

18.

Vid fastställande av bindande kvalitetsmål måste man fästa stor vikt vid utarbetande och godkännande av regionala kvalitetsplaner. På gemenskapsnivå är det skäl att endast fastställa övergripande mål som kan preciseras på nationell eller regional nivå.

19.

Kravet på att tillsynsmyndigheten ska vara opartisk är ett riktigt synsätt.

20.

Kommittén ställer sig bakom kravet att en medlemsstat inte får vägra en leverantör av flygtrafikledningstjänster tillstånd med hänvisning till krav i nationell lagstiftning om nationellt ägande eller inhemsk lokaliseringsort.

21.

Det är utmanande men fullt möjligt att fram till 2012 skapa funktionella luftrumsblock. Det förutsätter dock att såväl medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna som tjänsteleverantörerna och flygplatserna intensifierar det ömsesidiga samarbetet.

22.

Specifikation av tjänsteleverantörernas ekonomiska uppgifter och förbud mot korssubventionering mellan kontrollcentrum och flygplatsernas flygtrafiktjänster skapar ökad öppenhet kring hur avgifterna fastställs.

23.

Beräkningen av trafikavgifterna under de närmaste åren utgör en del av planeringen av flygtrafiktjänster på lång sikt. Förslaget att binda avgifterna för flera år framåt kan stödja verksamhetsplaneringen för användarna av luftrummet, om de har en uppfattning om utgifterna under de närmaste åren.

24.

Kommittén fäster uppmärksamhet vid förslaget att kommissionen senast om fyra år ska lämna en redogörelse och vid behov ett förslag om tillämpningen av marknadsprinciper på tillhandahållandet och utformningen av tjänster på områdena för kommunikation, navigering, kontroll, meteorologi och flyginformation. Det är naturligt att eftersträva en kostnadseffektiv verksamhet, men man måste inse att det inte är möjligt att leverera lönsamma och/eller konkurrensfrämjande flygledningstjänster i områden med gles trafik.

25.

ReK stöder förslaget om att slopa den definition som begränsar det funktionella luftrumsblocket till det övre luftrummet. Det nya förslaget ger bättre möjligheter att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum och att bedriva flexibel luftfart.

26.

Kommittén stöder förslaget om en gemensam europeisk flyginformationsregion (EFIR – European Flight Information Region), som bildas genom att gemenskapen och medlemsstaterna anhåller om erkännande för regionen från Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Detta torde dock inte vara brådskande, eftersom det inte har framförts vilken konkret nytta som kan uppnås genom att regionen bildas.

27.

Det är viktigt att eftersträva ändamålsenliga lösningar när man överväger hur nätverket ska administreras och hur stödfunktionerna ska anordnas. En annan fråga är hur Eurocontrols sakkunskap kan tas till vara i samband med en omorganisering av verksamheterna.

28.

En flexibel och effektiv luftfart främjas av förslaget om överensstämmelse mellan färdplaner och ankomst- och avgångstider samt en samordning med angränsande regioner vid behov.

29.

Det är nödvändigt att trygga en hög nivå av flygsäkerhet i Europa, och kommittén ställer sig positiv till en utvidgning av EASA:s behörighet. En regelsamling som till sitt innehåll är harmoniserad, som är utarbetad av en enda myndighet och som tillämpas på ett så enhetligt sätt som möjligt överallt i gemenskapen skulle kunna främja flygsäkerheten och samtidigt minska problem som drabbar flygoperatörer och luftfarten med anledning av varierande regeltillämpning.

30.

Tillämpningsområdet för förslaget om utvidgning av EASA:s behörighet är alltför brett och kan i sin tur leda till orimliga krav, särskilt för små regionala flygplatser och därmed försvåra verksamheten vid dessa.

31.

Det är viktigt att EASA:s verksamhet inriktas på säkerhetsfrågor för att myndighetens uppdrag även i fortsättningen ska vara tydligt.

32.

Det är nödvändigt att säkerställa att det europeiska luftfartsnätverket kan fungera så väl som möjligt och att man bidrar till att uppnå dess kvalitetsmålsättningar genom ett bättre samarbete på alla nivåer mellan civil och militär luftfart.

II.   SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

33.

Regionkommittén bedömer det vara viktigt att beakta den nationella eller regionala verksamhetsmiljön vid formuleringen av alleuropeiska kvalitetsmål, eftersom det inte är ändamålsenligt att samma mål ska gälla för livligt trafikerade och för glest trafikerade områden. Det är viktigt att bevara AFIS (Aerodrome Flight Information Service) flyginformationstjänst och inte tvinga in alla flygplatserna till flygkontrolltjänst, vilket skulle innebära en fördyring för de mindre flygplatserna. Nationella eller regionala myndigheter är bäst skickade att ta ställning till detta.

34.

Det är viktigt att datainsamlingen för utvärdering av prestandanivån sker i anslutning till andra, redan existerande, rapporteringsförfaranden.

35.

För att säkerställa insyn är det också viktigt att tjänsteleverantörerna redogör för sina produktvisa intäkter och utgifter. Härvid kan tjänsteleverantörens egna bokföringsförfaranden tillämpas, under förutsättning att sådana redan är i bruk.

36.

Kommissionen föreslår att gemensamma projekt finansieras genom trafikavgifter. Kommittén anser att även annan möjlig finansiering måste klarläggas och att den nationella eller regionala part som det gemensamma projektet riktar sig till ska få delta i beslutsfattandet i frågan.

37.

Det vore värdefullt att tydliggöra ändringar som planeras i avgiftssystemet när det gäller trafikavgifter som fastställs för flera år framåt. Det är också oklart hur tjänsteleverantörer som agerar enligt gängse affärsprinciper ska kunna förutse löneutgifter och användningsavgifter som en del av bedömningen av affärsriskerna om ändringar sker under avtalsperioden. Denna översyn kan bäst utföras på nationell eller regional nivå.

38.

Kommittén rekommenderar att nätverksförvaltning och därmed förknippade funktioner som är viktiga för verksamheten beskrivs närmare. I det nuvarande förslaget har man nöjt sig med ett allmänt omnämnande. Därmed skulle återverkningarna bättre kunna prognostiseras, samtidigt som man kan klarlägga hur användarna av luftrummet och flygtrafiktjänsteleverantörerna kan delta på ett vederbörligt sätt i beslutsfattandet om frågor som berör dem i anslutning till reformen av de administrativa strukturerna.

39.

Kommittén rekommenderar med hänsyn till subsidiaritetsprincipen att den behörighet som tilldelas EASA begränsas till att endast gälla flygplatser som är utrustade för yrkesmässig IFR-trafik (enligt instrument flight rules – instrumentinflygningsregler).

40.

Det är viktigt att genomförandebestämmelserna för flygplatserna utformas i förhållande till flygplatsens komplexitet och vilken verksamhet som drivs vid den, samt med hänsyn till trafikvolymen. Härvid bör man särskilt beakta flygplatser med gles trafik och antalet anställda vid dessa.

41.

Regionkommittén ser det som viktigt att utvidgningen av EASA:s behörighet leder till goda regler, vilket innebär följande:

Att man säkerställer att verksamheten i anslutning till flygtrafiktjänsterna står i samklang med ICAO:s bestämmelser.

Att man kontrollerar att ändringen av förordningen om EASA:s behörighet samt förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet inte innehåller överlappningar eller överlappande förfaranden, exempelvis när det gäller certifikat.

Att man garanterar tillräckliga övergångsregler eller andra metoder som säkerställer att certifikat som har beviljats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/23/EG om ett gemenskapscertifikat för flygledare även gäller efter att den nya förordningen har trätt i kraft.

Att definitionerna gällande flygplatsutrustning, som faller under förordningens tillämpningsområde, bör inskränkas till att gälla endast utrustning som påverkar flygsäkerheten.

Att det föreslagna åliggandet för flygplatsoperatören i fråga om att ”uppgifter om flygplatsen och tillgängliga tjänster måste samlas och hela tiden uppdateras” ska begränsas till att endast gälla uppgifter som är väsentliga för piloter.

Att man ser över åliggandet att bevisa efterlevnad av förfaranden vid leverans av bränsle, så att man inte ålägger flygplatsoperatören tillsynsuppgifter som kommer an på myndigheterna.

Bryssel den 12 februari 2009.

Regionkommitténs

ordförande

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 76/2005 och CdR 63/2004.


Top