Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IR0212

Initiativyttrande från Regionkommittén om de lokala och regionala myndigheterna som drivkraft för integrationspolitiken

OJ C 120, 28.5.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/12


Initiativyttrande från Regionkommittén om ”de lokala och regionala myndigheterna som drivkraft för integrationspolitiken”

2009/C 120/03

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

ReK anser att strategierna för integrering av invandrarna är oupplösligt förenade med den europeiska invandringspolitiken, och att den för att vara effektiv i synnerhet måste åtföljas av motsvarande stöd till utvecklingen i invandrarnas ursprungs- och transitländer.

ReK betonar att integrationspolitiken måste innebära att invandrarna helt och fullt accepterar och delar de värden som den europeiska kulturen bygger på, som respekten för de mänskliga rättigheterna och mångfalden, bekämpande av diskriminering samt främjande av lika möjligheter och tolerans.

ReK anser att det behövs en helhetssyn där man inte bara beaktar de ekonomiska och sociala aspekterna av integrationen, utan även frågor som har att göra med den historiska, kulturella och religiösa mångfalden, utövandet av medborgarskapet, de politiska rättigheterna och de lagliga invandrarnas deltagande i samhället och anser att det krävs en gemensam strategi med deltagande av alla berörda parter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå om man ska nå resultat.

ReK rekommenderar ett styre på flera nivåer för att invandrarna ska kunna integreras på ett framgångsrikt sätt. Detta arbete måste ske i enlighet med subsidiaritetsprincipen, som reglerar samarbetet mellan EU, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna. ReK instämmer vidare i ståndpunkterna från det tredje ministermötet om integration, som hölls i Vichy den 3–4 november 2008, både när det gäller behovet av att de lokala och regionala myndigheterna deltar i utformningen, genomförandet och utvärderingen av integrationspolitiken och den grundläggande roll som de spelar för att införliva invandrarna i samhället.

ReK konstaterar att de lokala och regionala myndigheternas roll är viktig för genomförandet av integrationspolitiken, i enlighet med deras – ibland exklusiva – befogenheter. Detta ansvar medför avsevärda kostnader för dessa regioner och städer, eftersom kostnaderna för integrationen belastar deras budgetar. ReK begär högre anslag till Europeiska fonden för integration och ett bättre stöd till integrationsinsatserna på lokal och regional nivå.

ReK begär att kommittén till fullo ska få delta i det europeiska forum om integration som är planerat till 2009, och i andra liknande evenemang som genomförs inom ramen för det europeiska samarbetet, och föreslår att man inrättar ett pris för integration av medborgare från tredje land.

Föredragande

:

Dimitrios Kalogeropoulos (EL–PPE), borgmästare i Egaleo, Aten

Referensdokument

Kommissionens interna arbetsdokument om att stärka insatserna och verktygen för att möta integrationens utmaningar – rapport till 2008 års ministerkonferens om integration

SEK(2008) 2626

POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Regionkommittén konstaterar att kommissionens interna arbetsdokument om att stärka insatserna och verktygen för att möta integrationens utmaningar är en följd av de slutsatser om att stärka integrationspolitiken i EU som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) i juni 2007.

2.

ReK anser att den ökade migrationen under det senaste decenniet gör att det finns ett akut behov av en effektiv politik för social, ekonomisk och kulturell integrering av legala medborgare från tredje land.

3.

ReK understryker att ökningen av antalet invandrare har åtföljts av en breddning och differentiering av invandrarkategorierna, strukturen på invandrarströmmarna och förhållandet mottagarland/ursprungsland.

4.

Kommittén erinrar om att integrering av invandrare i första hand faller under medlemsstaternas behörighetsområde på nationell och regional nivå, och att de kan tillämpa olika strategier när det gäller utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder och arbetsmarknad. I Lissabonfördraget föreskrivs att EU:s roll i migrationspolitiken och integreringen av medborgare från tredje land ska stärkas, men någon harmonisering av lagstiftningen och andra regelverk i medlemsstaterna eftersträvas ej.

5.

ReK noterar att många medlemsstater under de senaste åren har gjort stora ansträngningar för att skapa en nationell integrationspolitik. Detta gäller såväl nyanlända som första och andra generationens invandrare. Trots detta har politiken hittills inte gett de eftersträvade resultaten i många medlemsstater eftersom hinder för invandrarnas integrering i samhället kvarstår, t.ex. arbetslösheten, bristen på utbildning och kvalificerade yrkeskunskaper samt bristande vilja eller dåligt samarbete mellan berörda parter.

6.

ReK anser att den ekonomiska och demografiska utvecklingen kräver en gemensam EU-strategi för hur man på ett balanserat sätt ska hantera migrantströmmarna, främja integrationen och bekämpa den illegala invandringen och människohandeln.

7.

ReK understryker att det behövs en konsekvent europeisk invandringspolitik, och av denna anledning välkomnar kommittén antagandet av den europeiska pakten för invandring och asyl den 15 oktober 2008.

8.

ReK anser att strategierna för integrering av invandrarna är oupplösligt förenade med den europeiska invandringspolitiken, och att den för att vara effektiv i synnerhet måste åtföljas av motsvarande stöd till utvecklingen i invandrarnas ursprungs- och transitländer. Detta stöd borde framför allt inriktas på grundläggande utbildning, vård och ekonomisk infrastruktur.

Grundprinciper

9.

Regionkommittén anser att integration ska ses som resultatet av en process som gör att medborgare från tredje land som uppehåller sig lagligt i en medlemsstat, kan fungera i samhället utan yttre stödinsatser och ha en samhällsstatus som är likvärdig med den som en infödd medborgare och EU-medborgare har.

10.

Kommittén understryker att integrationen är en tvåvägsprocess. Detta kräver ett ömsesidigt engagemang och omfattar rättigheter och skyldigheter både för mottagarlandet och för invandrarna. Processen förutsätter både att invandrarna vill ta på sig ansvaret för att bli en del av mottagarsamhället (genom att lära sig landets språk och acceptera den rättsordning och den värdegrund som råder i det mottagande samhället), och att mottagarsamhällena vill acceptera och integrera invandrarna.

11.

ReK betonar att integrationspolitiken måste innebära att invandrarna helt och fullt accepterar och delar de värden som den europeiska kulturen bygger på, som respekten för de mänskliga rättigheterna och mångfalden, bekämpande av diskriminering samt främjande av lika möjligheter och tolerans. Den måste dessutom stämma överens med EU:s grundläggande politik när det gäller sammanhållning, sysselsättning, utveckling, yttre förbindelser samt frihet, säkerhet och rättvisa.

12.

ReK anser att tillämpningen av principen om likabehandling i hög grad är avgörande för de demokratiska systemens kvalitet. Att alla människor har samma värde och därför ska behandlas lika är ett omistligt inslag i EU:s kultur.

Verktyg och strategier

13.

Regionkommittén anser att integreringen av invandrare måste vara en grundläggande prioritering för EU.

14.

ReK anser att det behövs en helhetssyn där man inte bara beaktar de ekonomiska och sociala aspekterna av integrationen, utan även frågor som har att göra med den historiska, kulturella och religiösa mångfalden, utövandet av medborgarskapet, de politiska rättigheterna och de lagliga invandrarnas deltagande i samhället.

15.

Kommittén rekommenderar ett styre på flera nivåer för att invandrarna ska kunna integreras på ett framgångsrikt sätt. Detta arbete måste ske i enlighet med subsidiaritetsprincipen, som reglerar samarbetet mellan EU, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna.

16.

ReK anser att det krävs en gemensam strategi med deltagande av alla berörda parter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå om man ska nå resultat. Det krävs engagemang från EU:s ansvariga organ, nationella, regionala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och representanter för det civila samhället – inbegripet nyanlända invandrare och invandrare som redan är etablerade i första och andra generationen – samt från alla andra aktörer som verkar aktivt inom idrotten och kulturen samt för social sammanhållning.

17.

ReK stöder åtgärder som underlättar inträde på arbetsmarknaden och förvärvande av yrkes-kunskaper för invandrarna. En grundläggande faktor för att invandrarna fullt ut ska kunna införlivas i mottagarsamhällena är att de kan hitta ett arbete.

18.

ReK understryker utbildningens roll för integrationen och i synnerhet inlärningen av det eller de officiella språk som talas i mottagarlandet.

19.

ReK stöder hemspråksundervisning eftersom det både underlättar inlärning av mottagar-landets officiella språk och inhämtande av kunskaper i andra ämnen.

20.

ReK stöder åtgärder och insatser som syftar till att göra utbildningen till en kulturell bro mellan samhället och medborgare i tredje land.

21.

Kommittén anser att utbildningen av invandrarbarn måste vara en prioritering och ser positivt på att mångfald uppmuntras i de nationella utbildningssystemen.

22.

ReK rekommenderar att man lägger särskild vikt vid invandrade kvinnor, dels för att de spelar en avgörande roll för barnens utbildning och för att skapa kulturella förebilder, dels för att de är mest utsatta för social utestängning, våld och diskriminering.

23.

ReK anser att den kulturella dialogen är en fråga av vital betydelse för integrationen, samt att de lokala och regionala myndigheterna spelar en viktig roll för att främja denna dialog och följaktligen för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

24.

ReK anser att massmedias roll är av avgörande betydelse för att göra allmänheten medveten om invandringens roll och för att begränsa marginalisering, rasism och främlingsfientlighet.

25.

ReK understryker att främjande av lika möjligheter för invandrarna i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden är det bästa sättet att undvika social utestängning. Positiva framtidsutsikter som innebär en jämlik ställning i mottagarsamhället är det bästa sättet att undvika risken för våld från marginaliserade grupper.

26.

ReK anser att man måste utvärdera invandringspolitiken och i detta syfte skapa gemensamma europeiska indikatorer och modeller för integrationen.

27.

Kommittén bedömer inrättandet av Europeiska fonden för integration av tredjelands-medborgare som särskilt betydelsefull och anser att detta på ett avgörande sätt kommer att bidra till utformningen av invandringspolitiken.

Lokala och regionala myndigheters bidrag

28.

Regionkommittén konstaterar att de lokala och regionala myndigheternas roll är viktig för genomförandet av integrationspolitiken, i enlighet med deras – ibland exklusiva – befogenheter. Kommittén erinrar även om att de lokala och regionala myndigheterna ofta fungerar som tillhandahållare av tjänster och samarbetspartner till andra styresnivåer och i synnerhet till lokala samhällsorganisationer. Detta ansvar medför avsevärda kostnader för dessa regioner och städer, eftersom kostnaderna för integrationen belastar deras budgetar.

29.

Kommittén påminner om att vissa europeiska regioner spelar en aktiv roll i integrationen av minderåriga invandrare som anländer utan medföljande vuxen. Dessa barn omhändertas av de behöriga regionala myndigheterna, vilket för många av dem innebär extra kostnader eftersom myndigheterna måste garantera att dessa minderåriga verkligen blir integrerade, stå för uppehälle, utbildning och allt som i övrigt krävs för de minderårigas välbefinnande ända tills de blir myndiga. Därför uppmanar ReK de nationella och regionala myndigheterna och EU-myndigheterna att ta sitt ansvar för hanteringen av detta fenomen och dela på den finansiella bördan.

30.

ReK understryker vidare att de lokala och regionala myndigheterna måste beredas möjlighet att aktivt delta på ett mycket tidigt stadium av utformningen av integrationsstrategierna och under hela deras genomförande.

31.

Kommittén instämmer i ståndpunkterna från det tredje ministermötet om integration, som hölls i Vichy den 3–4 november 2008, både när det gäller behovet av att de lokala och regionala myndigheterna deltar i utformningen, genomförandet och utvärderingen av integrationspolitiken och den grundläggande roll som de spelar för att införliva invandrarna i mottagarsamhället.

32.

ReK understryker att de lokala och regionala myndigheterna spelar en viktig roll när det gäller att utnyttja erfarenheterna inom EU genom att utbyta bästa metoder och sprida resultaten från bland annat deras deltagande i gemenskapsprogram (t.ex. CLIP, ERLAIM, ROUTES, City2City och INTI-EUROCITIES) och de transnationella regionala nätverkens verksamhet.

33.

ReK anser att de lokala och regionala myndigheterna på ett avgörande sätt bidrar till att skapa lämpliga förutsättningar för att medborgare i tredje land ska ha tillgång till information och service som rör sysselsättning, utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder, kultur och liknande offentligt utbud och därigenom ges möjlighet till en stabil förankring i mottagarsamhället.

34.

Kommittén understryker att de lokala och regionala myndigheterna lägger särskild vikt vid samarbete, kommunikation och utbyte av information med medborgarna, invandrar-organisationerna och de icke-statliga organisationerna. På detta sätt bidrar de i väsentlig grad till att utveckla ett klimat präglat av förtroende, till att bevara sammanhållningen i mottagar-samhällena och följaktligen till att visa att invandringen bidrar till utveckling och framsteg.

Att nå målen

35.

ReK stöder de initiativ som kommissionen sedan 1999 har tagit för att genomföra besluten från Europeiska rådets möte i Tammerfors, som handlar om att formulera förslag och föra en effektiv politik som syftar till att integrera invandrare från tredje land.

36.

Kommittén välkomnar att kommissionen har skapat en webbplats för integration, vilket kommer att underlätta tillgång till och utbyte av information.

37.

ReK uppmanar även medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att vidta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som erbjuds genom ny teknik (e-demokrati, e-förvaltning, e-tjänster osv.) i syfte att göra det lättare för allmänheten och invandrarna att framföra sin mening och lägga fram förslag om integrationspolitiska strategier och åtgärder.

38.

ReK understryker att det är nödvändigt att agera gemensamt och att främja samarbete och dialog mellan de aktörer som är inblandade i integrationen på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

39.

Kommittén föreslår att man ska främja jämförande utvärderingar av resultaten av integrationsstrategierna på lokal och regional nivå, samt använda de erfarenheter av integration och den goda praxis på lokal och regional nivå som har visat sig ge framgångsrika resultat och som kan tjäna som exempel för andra regioner.

40.

ReK anser att man måste uppmuntra insatser och åtgärder som syftar till att skapa ett stabilt klimat och en förtroendegrund mellan invandraren och det mottagande samhället.

41.

Regionkommittén anser att man måste beakta områdena utbildning, bostäder samt hälso- och sjukvård vid utformningen och genomförandet av en effektiv och lämpligt anpassad politik.

42.

Kommittén anser att EU måste skapa förbindelser till invandrarnas ursprungsländer som bygger på ett verkligt bistånd, som är differentierat och anpassat till behoven.

43.

Rek anser vidare att man måste utvärdera och eventuellt omorientera de befintliga utbildningsprogrammen samt yrkesutbildningen och vidareutbildningen för medborgare från tredje land, i synnerhet när det gäller yrken som bygger på praktisk erfarenhet.

44.

Kommittén föreslår att man underlättar för befintliga strukturer i EU-länderna att bedöma invandrarnas kunskaper och erfarenheter.

45.

ReK anser att man i medlemsstaterna måste få rätt förutsättningar för att godkänna och intyga de kunskaper och den utbildning invandrarna inhämtat i sina ursprungsländer samt validering därav, för att öka de invandrades möjlighet att få tillgång till andra studier eller annat arbete, vilket främjar dem som kan försörja sig själva, och dessutom förbättrar mottagarlandets mänskliga kapital.

46.

Kommittén uppmanar kommissionen att stödja utbyte av bästa metoder mellan lokala och regionala myndigheter eftersom de på ett avgörande sätt bidrar till en smidig och effektiv integration.

47.

ReK begär högre anslag till Europeiska fonden för integration och ett bättre stöd till integrationsinsatserna på lokal och regional nivå.

48.

ReK uppmanar kommissionen att verka för vänortsförbindelser mellan EU:s lokala och regionala myndigheter och deras motsvarigheter i invandrarnas ursprungsländer.

49.

ReK uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utreda vilka möjligheter det finns att komplettera eller ersätta de nationella kontaktpunkterna för integration med motsvarande funktion på lokal och regional nivå.

50.

Regionkommittén vill bidra till informationen i kommissionens handledning om integration genom att presentera de bästa metoderna som används inom lokala och regionala myndigheter.

51.

ReK begär att kommittén till fullo ska få delta i det europeiska forum om integration som är planerat till 2009 och i andra liknande evenemang som genomförs inom ramen för det europeiska samarbetet.

52.

Regionkommittén föreslår att man inrättar ett ”integrationspris” för medborgare från tredje land, eventuellt inom ramen för ReK:s regionala priser, och att detta delas ut till enskilda invandrare eller aktörer i integrationsprocessen (lokala eller regionala myndigheter, företag, organisationer, sammanslutningar, stiftelser, privatpersoner, tjänstemän etc.).

Bryssel den 12 februari 2009.

Regionkommitténs

ordförande

Luc VAN DEN BRANDE


Top