Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IR0235

Yttrande från Regionkommittén om stadsdiplomati

OJ C 120, 28.5.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/1


Yttrande från Regionkommittén om ”stadsdiplomati”

2009/C 120/01

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Regionkommittén anser att stadsdiplomati (”City Diplomacy”) spelar en vital och ständigt ökande roll. I stora drag kan den beskrivas som ett verktyg för de lokala myndigheterna och deras organ för att på global nivå främja social sammanhållning och hållbar utveckling, förebygga och lösa konflikter samt arbeta för återuppbyggnad och återställande efter konflikter, i syfte att skapa en stabil miljö där medborgarna kan leva fredligt tillsammans i ett klimat av demokrati, framsteg och välfärd.

Dagens diplomati formuleras och utövas inte endast av nationella regeringar. Med tanke på behovet av dialog, samarbete och samordning för att uppnå målen fred, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna på alla nivåer, är ett närmare samarbete mellan nationella regeringar och lokala och regionala myndigheter en naturlig och nödvändig väg mot effektivare angreppssätt och strategier på flera nivåer. Kommunerna och städerna har en viktig roll i det internationella samarbetet eftersom de ingår i internationella nätverk med andra städer.

ReK anser att det inom ramen för det gränsöverskridande samarbetet i allmänhet, men även inom den europeiska grannskapspolitiken och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet i synnerhet, finns utrymme för att samarbeta med Europeiska kommissionen i syfte att ta upp frågor, strategier och åtgärder som hör samman med stadsdiplomati.

ReK välkomnar att Euromedpartnerskapet återupplivas, och understryker att det är viktigt att skapa en dialog mellan lokala myndigheter i EU:s medlemsstater och parterna i den europeiska grannskapspolitiken vid Medelhavet, men även med länderna i östra Europa.

ReK understryker att EU:s erfarenheter av tekniköverföring kan vara av stor betydelse i samtliga fall då stadsdiplomati kan komma till användning, t.ex. gott styresskick, insynsfrämjande, korruptionsbekämpning, lokal utveckling, infrastruktur, hälsa, utbildning, bekämpande av människohandel, ungdom, jämställdhet mellan könen och dialog mellan kulturer.

Föredragande

:

Eleni Loucaides (CY–PPE),

ledamot av stadsfullmäktige i Nicosia

POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNPUNKT

I egenskap av den EU-institution som på grundval av EU-fördraget representerar lokala och regionala myndigheter i medlemsstaterna vill Regionkommittén lämna följande rekommendationer:

1.

Regionkommittén anser att stadsdiplomati (”City Diplomacy”) spelar en vital och ständigt ökande roll. I stora drag kan den beskrivas som ett verktyg för de lokala myndigheterna och deras organ för att på global nivå främja social sammanhållning och hållbar utveckling, förebygga och lösa konflikter samt arbeta för återuppbyggnad och återställande efter konflikter, i syfte att skapa en stabil miljö där medborgarna kan leva fredligt tillsammans i ett klimat av demokrati, framsteg och välfärd.

2.

Denna roll är internationellt erkänd, och många städer, lokala myndigheter och i synnerhet kommunala organ i EU:s medlemsstater har i många år ägnat sig åt stadsdiplomati. Eftersom de har djupa kunskaper i ämnet, spelar de en viktig roll och medverkar på ett effektivt sätt till att skapa allianser för att underlätta dialog, förebygga konflikter och främja konfliktlösning samt återuppbyggnad och återställande efter konflikter. De bidrar även till utvecklingen i tredjeländer såväl på den europeiska kontinenten, särskilt på Balkan, som i Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och den övriga världen.

3.

Världen blir allt mer urbaniserad och komplex. Städerna och deras lokala myndigheter står dagligen i främsta ledet i en mångkulturell miljö och arbetar för att garantera medborgarnas rättigheter, minska spänningar, lösa konflikter, skapa social och ekonomisk integration och territoriell sammanhållning, främja dialog mellan samhällsgrupper, religioner, stater och folk samt främja freden och stabiliteten.

4.

Dagens diplomati formuleras och utövas inte endast av nationella regeringar. Med tanke på behovet av dialog, samarbete och samordning för att uppnå målen fred, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna på alla nivåer, är ett närmare samarbete mellan nationella regeringar och lokala och regionala myndigheter en naturlig och nödvändig väg mot effektivare angreppssätt och strategier på flera nivåer.

5.

Kommunerna och städerna har en viktig roll i det internationella samarbetet eftersom de ingår i internationella nätverk med andra städer. Det är emellertid viktigt att notera att kommunerna och städerna gör detta på eget initiativ.

6.

Stadsdiplomati och decentraliserat samarbete i allmänhet är verktyg som samverkar för att skapa fred och förståelse mellan folken. De lokala och regionala myndigheterna stärker initiativen för samexistens och försoning mellan stater och folk och de verkar alltid i enlighet med internationell rätt om mänskliga rättigheter och EU:s principer och värden.

7.

Regionkommittén är oroad över de nya utmaningar som mänskligheten står inför, bl.a. klimatförändringarna, naturkatastroferna, bristande tillgång till dricksvatten och andra naturtillgångar, riskerna för pandemier, svälten, fattigdomen och den ständigt ökande migrationen, och som leder till ökad extremism i våra samhällen, intolerans och spänningar mellan grupper från olika kulturer, med olika etniska ursprung, religioner och traditioner, faktorer som ofta blir orsak till konflikter både inom och mellan stater. ReK anser att detta kräver ett gemensamt synsätt och gemensamma insatser.

8.

Kommittén arbetar för att främja hållbar utveckling i våra städer och territorier, och utvecklingen ska vara mer rättvis och sammanhållen samt respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna och jämställdheten mellan kvinnor och män av olika etnicitet, kultur och religion. Dessutom ska utvecklingen innebära respekt för behovet av tillgång till utbildning och arbetsmarknad så att de demokratiska processerna och det lokala självstyret stärks, eftersom de är kraftfulla faktorer när det gäller att bygga en mer enad och fredlig värld.

9.

Konflikternas föränderliga natur är en ständig belastning för de lokala myndigheterna som bär ansvaret för att garantera medborgarnas välfärd. Dialog och närmare samarbete mellan lokala och regionala myndigheter på global nivå skulle kunna medverka till ömsesidig förståelse samt till att främja gemensamma mål och lösa konflikter, oavsett hur de uppkommit.

10.

Det är människorna och lokalsamhällena som drabbas av centralregeringarnas oförmåga att inleda en dialog som syftar till konstruktiva lösningar av problemen så att ett normalt liv och stabilitet kan återskapas.

11.

De lokala myndigheterna är det samhällsorgan som befinner sig närmast medborgarna. De känner medborgarnas behov bäst och är mest lämpade att definiera och uppfylla dessa behov under en kris eller en konflikt, men även i det förebyggande arbetet.

12.

Regionkommittén anser att det är de lokala myndigheternas plikt att arbeta för frihet, demokrati och framsteg och på så sätt medverka till den internationella utvecklingen och fredsarbetet.

13.

EU och den politik unionen driver, t.ex. grannskapspolitiken, kommer att få stora svårigheter med att utveckla sin fulla styrka om man inte finner en lösning på de konflikter som gör det regionala samarbetet så svårt, om inte omöjligt.

14.

Att man nu för tiden är mer medveten om stadsdiplomati och dess betydelse visade sig nyligen vid den första världskonferensen om stadsdiplomati och lokala organs roll i konflikt-förebyggande arbete, i fredsprocessen och i återuppbyggnaden och återställandet efter konflikter. Denna konferens ägde rum i Haag den 11–13 juni 2008 och Regionkommittén var representerad vid den.

15.

ReK vill uppmärksamma det ansvarsfulla pionjärarbete för stadsdiplomati som har utförts och fortfarande utförs i Europarådets kommunalkongress, Europeiska kommuners och regioners råd, Kommittén för stadsdiplomati, Internationella kommunförbundets utskott för stadsdiplomati, fredsbyggande och mänskliga rättigheter, Sammanslutningen av lokala organ för demokrati, den världsomspännande rörelsen Borgmästare för fred samt vid de ansvariga enheterna inom FN, Glocal Forum och andra internationella organ och icke-statliga organisationer.

16.

Regionkommittén uppmanar alla lokala beslutsfattande organ att tänka över sitt engagemang för att bevara freden och rättvisan och att främja de mänskliga rättigheterna för alla människor genom att bygga sammanhållna städer för en sammanhållen värld.

17.

ReK erinrar om att det behövs mer effektiva och insynsvänliga biståndsmekanismer på internationell nivå, enklare förfaranden och framför allt att lokala myndigheter deltar både i att utarbeta och tillämpa berörda verktyg.

18.

Regionkommittén välkomnar Europeiska kommissionens meddelande av den 8 oktober 2008 om att det är nödvändigt att lokala myndigheter spelar en större roll i utformningen och genomförandet av EU:s utvecklingsinsatser och om behovet av en strukturerad dialog mellan det lokala självstyret och kommissionen inom ramen för Regionkommitténs verksamhet.

19.

ReK välkomnar dessutom att man i ovannämnda meddelande anger att det ska skapas en plattform för kunskapsutbyte mellan de lokala myndigheterna inom EU, vilket även Regionkommittén har föreslagit.

20.

ReK upprepar att EU har ett direkt intresse av att söka lösningar på regionala konflikter och problem som undergräver Europas säkerhet, öppnar för okontrollerade migrationsströmmar och stör energiförsörjningen, och dessutom är ett hot mot den allmänna världsfreden.

21.

Kommittén är övertygad om att ett välmående och säkert samhälle bara kan uppnås om det finns ett effektivt samarbete på lokal och regional nivå.

22.

Kommittén anser att de lokala och regionala myndigheterna är mest lämpade att fastställa vilka medborgarnas behov är och uppfylla dessa, både i förebyggande syfte och i situationer som uppstår efter konflikter.

23.

ReK anser att det inom ramen för det gränsöverskridande samarbetet i allmänhet, men även inom den europeiska grannskapspolitiken och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet i synnerhet, finns utrymme för att samarbeta med Europeiska kommissionen i syfte att ta upp frågor, strategier och åtgärder som hör samman med stadsdiplomati.

24.

ReK välkomnar att Euromedpartnerskapet återupplivas, och understryker att det är viktigt att skapa en dialog mellan lokala myndigheter i EU:s medlemsstater och parterna i den europeiska grannskapspolitiken vid Medelhavet, men även med länderna i östra Europa och Kaukasus, där det måste understrykas att EU sedan de fientliga handlingarna inleddes i augusti 2008 spelar en betydande roll för att främja fredsprocessen och det humanitära biståndet.

25.

ReK upprepar sin avsikt att främja inrättandet av en lokal och regional Euromedförsamling för att göra verklighet av Barcelonaprocessen och Medelhavsunionen, som Europeiska rådet ingick avtal om i Paris den 13 juli, bland annat i syfte att detta ska främja stadsdiplomatins mål.

26.

Kommittén ser positivt på slutdeklarationen från ministerkonferensen om ”Barcelona-processen: en union för Medelhavsområdet”, som ägde rum den 3–4 november 2008 i Marseille. Vid konferensen antogs huvuddragen i det förslag som lades fram av forumet för lokala och regionala myndigheter den 22–23 juni i Marseille och som upprepades i ReK:s yttrande av den 8 oktober, och man åtog sig att inbegripa församlingen för regionala och lokala EU–Medelhavsmyndigheter (ARLEM) i unionen för Medelhavsområdet när denna är inrättad.

27.

Kommittén konstaterar att det inte finns någon konkret modell för hur man utövar och tillämpar stadsdiplomati, trots tidigare erfarenheter hos alla medverkande parter och den konstruktiva och väsentliga roll som de har spelat.

28.

ReK understryker att det fortfarande är svårt att med exakthet fastställa vilka faktorer som är viktigast för om stadsdiplomatin ska bli framgångsrik eller misslyckas, och därför måste arbetssättet vara skräddarsytt och flexibelt så att det kan fungera i en snabbt föränderlig miljö.

29.

Kommittén är övertygad om att de parter som arbetar med stadsdiplomati måste vara medvetna om att det är en komplex process som måste kompletteras av andra insatser, att man måste vara väl bekant med de särskilda omständigheterna i ett konfliktområde och den historiska kontexten för just denna konflikt samt att man måste se till att man har de berörda lokala myndigheternas stöd för alla initiativ och insatser.

30.

ReK anser att EU-institutionernas erfarenheter och samarbete på detta område är av avgörande betydelse, och upprepar att det krävs ökat politiskt och tekniskt bistånd för att säkerställa ett kontinuerligt gränsöverskridande samarbete med de länder som gränsar till EU på nivån för lokalt självstyre. ReK uppmanar därför medlemsstaterna och de deltagande länderna att till fullo utnyttja Byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex) och andra befintliga instrument och program för vänortssamarbete, t.ex. programmet Europa för medborgarna 2007–2013, för att lägga grunden till ett synsätt som baserar sig på stadsdiplomati.

31.

ReK erinrar om att det finns möjlighet till utbyte av tjänstemän från lokala myndigheter mellan EU:s medlemsstater i syfte att främja stadsdiplomati, men även till ett närmare samarbete och samordning dem emellan för utbyte av erfarenheter och skapande av nätverk för verksamheten.

32.

ReK understryker att EU:s erfarenheter av tekniköverföring kan vara av stor betydelse i samtliga fall då stadsdiplomati kan komma till användning, t.ex. gott styresskick, insynsfrämjande, korruptionsbekämpning, lokal utveckling, infrastruktur, hälsa, utbildning, bekämpande av människohandel, ungdom, jämställdhet mellan könen och dialog mellan kulturer.

33.

Kommittén erinrar om att Europeiska kommissionen och medlemsstaterna måste fortsätta att samarbeta med de lokala myndigheterna och det civila samhället för att stärka de mänskliga rättigheterna samt rättigheterna för alla missgynnade grupper i kommunerna. Vi uppmanar framför allt de länder som deltar i euromedsamarbetet att vara mer öppna för att stödja det civila samhället, det lokala självstyret och i förlängningen stadsdiplomatin.

34.

Kommittén anser att man inte bör inrätta några nya strukturer om det inte är absolut nödvändigt, och endast i de fall då de kan fylla särskilda behov, även om det finns behov av en internationell faktor för att stärka och underlätta arbetet med stadsdiplomati.

35.

ReK rekommenderar att RELEX-utskottet nära följer utvecklingen på detta område samt att utskottet uppmuntrar kommunikation mellan de inblandade parterna och de europeiska och internationella nätverken och icke-statliga organisationerna, och där så är möjligt fastställer för vilka områden stadsdiplomati eventuellt kan tillämpas och var Regionkommittén kan fungera som katalysator.

36.

ReK vill informera EU om vilka behov lokala och regionala myndigheter har i konflikt-områden och spela en mer aktiv roll i konfliktlösning genom att stödja stadsdiplomati och därtill relaterade åtgärder.

37.

Kommittén uppmanar också EU att föra upp konceptet stadsdiplomati på dagordningarna vid möten med relevanta internationella organisationer.

38.

ReK uppmanar Europeiska kommissionen att främja regionala program i syfte att inbegripa lokala och regionala myndigheter och deras sammanslutningar i stadsdiplomatin och därmed främja gemensamma målsättningar och principer.

39.

ReK välkomnar initiativet från Europarådets kommunalkongress om att upprätta en europeisk stadga för stadsdiplomati. Kommittén välkomnar även utsikterna till att det skapas en fond för stadsdiplomati, och uppmanar EU att utreda möjligheterna att skapa ett finansiellt instrument för att stärka insatserna och generellt främja stadsdiplomati.

40.

Med tanke på det stora gensvaret inför det årliga Open Days -evenemanget med den europeiska veckan för regioner och städer, föreslår ReK att man till programmet 2009 utarbetar ett särskilt informationsseminarium om stadsdiplomati.

41.

ReK vill fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på stadsdiplomatin genom att understryka sitt engagemang för de demokratiska värdena, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Kommittén uppmanar medlemsstaterna att stödja initiativ till stadsdiplomati, både bilateralt och multilateralt, eftersom den formen av diplomati är ett mycket lovande verktyg för att stärka dialogen mellan olika lokala och regionala myndigheter på internationell nivå och i samband med medlemsstaternas utrikespolitik, genom att den stöder det civila samhällets insatser för långvarig fred.

42.

ReK kommer att informera kommissionens ordförande, EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, kommissionsledamoten med ansvar för yttre förbindelser, kommissionsledamoten med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd och Europaparlamentets talman om innehållet i detta yttrande, och därvid understryka vilken roll som stadsdiplomatin förväntas få och vilken nytta detta har för EU när det gäller att stärka utrikespolitiken och uppnå målen om fred, säkerhet och stabilitet.

Bryssel den 12 februari 2009.

Regionkommitténs ordförande

Luc VAN DEN BRANDE


Top