EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009X0122(01)

Avtal av den 8 december 2008 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

OJ C 16, 22.1.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 65 - 70

22.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/10


AVTAL

av den 8 december 2008

mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

(2009/C 16/02)

1.

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

1, Kynaz Alexander 1 Sq.,

BG-Sofia-1000

Česká národní banka

Na Příkopě 28

CZ-115 03 Praha 1

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

DK-1093 Köpenhamn K

Eesti Pank

Estonia pst. 13

EE-15095 Tallinn

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

LV-1050 Riga

Lietuvos bankas

Totoriu g. 4

LT-01121 Vilnius

Magyar Nemzeti Bank

Szabadság tér 8/9

H-1054 Budapest

Narodowy Bank Polski

ulica Świętokrzyska 11/21

PL-00-919 Warszawa

Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

RO-030031 Bukarest

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

SK-813 25 Bratislava

Sveriges riksbank

Brunkebergstorg 11

S-103 37 Stockholm

Bank of England

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

Förenade kungariket

och

2.

Europeiska centralbanken (ECB)

(nedan kallade parterna)

av följande skäl:

1.

Europeiska rådet enades i sin resolution av den 16 juni 1997 (nedan kallad resolutionen) om att inrätta en växelkursmekanism (nedan kallad ERM II) när den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes den 1 januari 1999.

2.

Enligt resolutionen ska ERM II bidra till att säkerställa att medlemsstater utanför euroområdet som deltar i ERM II inriktar sin politik på att upprätthålla stabilitet och främja konvergens och därigenom underlätta för medlemsstaterna utanför euroområdet att införa euron.

3.

Slovakien har, i egenskap av medlemsstat med undantag, deltagit i ERM II sedan den 2 november 2005. Národná banka Slovenska är part i avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (1), ändrat genom avtalet av den 21 december 2006 (2) och avtalet av den 14 december 2007 (3) (nedan gemensamt kallade ERM II-centralbanksavtalet).

4.

Enligt artikel 1 i rådets beslut 2008/608/EG av den 8 juli 2008 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 (4), kommer Slovakiens undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt att upphävas med verkan från och med den 1 januari 2009. Slovakien kommer att införa euron som sin valuta den 1 januari 2009 och Národná banka Slovenska bör därför inte längre vara part i ERM II-centralbanksavtalet från och med detta datum.

5.

De aktuella bestämmelserna om interventioner vid bandgränserna framgår av ERM II-centralbanksavtalet.

6.

De aktuella bestämmelserna om ERM II interventioner behöver uppdateras och ändras för att beakta införandet av ett nytt kriterium för de motparter som får utföra interventioner vid bandgränserna och för att förbättra ett kriterium för vem som är behörig att utföra interventioner.

7.

Det är därför nödvändigt att ändra ERM II-centralbanksavtalet för att ta hänsyn till att undantaget för Slovakien upphävs och för att beakta ändringar av bestämmelserna om vem som är behörig att utföra ERM II interventioner vid bandgränserna.

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändringar i ERM II-centralbanksavtalet med anledning av upphävandet av Slovakiens undantag

Från och med den 1 januari 2009 ska Národná banka Slovenska inte längre vara part i ERM II-centralbanksavtalet.

Artikel 2

Bilagorna I och II till ERM II-centralbanksavtalet ska ersättas

2.1   Bilaga I till ERM II-centralbanksavtalet ska ersättas med den text som framgår av bilaga I till det här avtalet.

2.2   Bilaga II till ERM II-centralbanksavtalet ska ersättas med den text som framgår av bilaga II till det här avtalet.

Artikel 3

Slutbestämmelser

3.1   Detta avtal ändrar ERM II-centralbanksavtalet med verkan från och med den 1 januari 2009.

3.2   Detta avtal ska upprättas på engelska och i vederbörlig ordning undertecknas av företrädare för parterna. ECB, som ska bevara originalavtalet, ska skicka en bestyrkt kopia därav till varje nationell centralbank inom och utanför euroområdet. Detta avtal ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Frankfurt am Main, den 8 december 2008.

För

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

För

Česká národní banka

För

Danmarks Nationalbank

För

Eesti Pank

För

Latvijas Banka

För

Lietuvos bankas

För

Magyar Nemzeti Bank

För

Narodowy Bank Polski

För

Banca Națională a României

För

Národná banka Slovenska

För

Sveriges riksbank

För

Bank of England

För

Europeiska centralbanken


(1)  EUT C 73, 25.3.2006, s. 21.

(2)  EUT C 14, 20.1.2007, s. 6.

(3)  EGT C 319, 29.12.2007, s. 7.

(4)  EUT L 195, 24.7.2008, s. 24.


BILAGA I

”BILAGA I

ÖVERENSKOMMELSE FÖR VALUTOR SOM DELTAR I ERM II OCH FÖRFARANDET MED BETALNING EFTER INBETALNING FÖR INTERVENTIONER VID BANDGRÄNSERNA

A.   Konvention för att fastställa växelkurser

För alla valutor i medlemsstater utanför euroområdet som deltar i ERM II ska växelkursen för den bilaterala centralkursen gentemot euron fastställas med euron som basvaluta. Växelkursen ska uttryckas som värdet av E1 med sex signifikanta siffror för alla valutor.

Samma tillvägagångssätt ska tillämpas för att fastställa de övre och undre interventionskurserna gentemot euron för valutorna i medlemsstaterna utanför euroområdet som deltar i ERM II. Interventionskurserna ska fastställas genom att addera eller subtrahera den avtalade bandbredden, uttryckt i procent, till eller från den bilaterala centralkursen. De resulterande kurserna ska avrundas till sex signifikanta siffror.

B.   Förfarande med betalning efter inbetalning

Såväl ECB som de nationella centralbankerna inom euroområdet ska tillämpa ett förfarande med betalning efter inbetalning för interventioner vid bandgränserna. De nationella centralbanker utanför euroområdet som deltar i ERM II ska, i enlighet med denna bilaga, tillämpa förfarandet med betalning efter inbetalning när de agerar som korrespondentbanker för de nationella centralbankerna inom euroområdet och för ECB; de nationella centralbanker utanför euroområdet som deltar i ERM II får, om de så önskar, anta samma förfarande med betalning efter inbetalning när de avvecklar interventioner vid bandgränserna som de har utfört för egen räkning.

i)   Allmänna principer

förfarandet med betalning efter inbetalning ska tillämpas när interventioner vid bandgränserna i ERM II sker mellan euron och valutorna i de medlemsstater utanför euroområdet som deltar i ERM II,

för att få utföra interventioner vid bandgränserna i ERM II måste motparterna ha ett konto hos den berörda nationella centralbanken och inneha en SWIFT-adress. Som ytterligare krav ska motparter i förväg tillhandahålla den berörda nationella centralbanken sina standardiserade avvecklingsinstruktioner i ERM II-valutorna samt även informera om framtida ändringar av dessa. ECB eller en nationell centralbank får uppställa krav på att godkända motparter ska tillhandahålla kontaktuppgifter enligt de kriterier som ECB och de berörda nationella centralbankerna fastställt,

motparter som är behöriga att utföra interventioner vid bandgränserna i ERM II får också utföra sådana interventioner direkt med ECB, förutsatt att de har status som godkända motparter för att utföra valutatransaktioner med ECB enligt riktlinje ECB/2008/5 av den 20 juni 2008 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (1),

nationella centralbanker utanför euroområdet som deltar i ERM II ska agera som korrespondentbanker för de nationella centralbankerna inom euroområdet och ECB,

när interventioner vid bandgränserna genomförs, ska den berörda nationella centralbanken eller ECB endast frisläppa sin betalning för en viss transaktion efter det att man erhållit bekräftelse från korrespondentbanken om att det till betalning förfallna beloppet har krediterats dess konto. Motparter ska betala i rätt tid så att de nationella centralbankerna och ECB kan uppfylla sina respektive betalningsförpliktelser. Följaktligen ska motparter betala inom en på förhand fastställd tidsfrist.

ii)   Tidsfrist för mottagande av betalningar från motparter

Motparter ska betala interventionsbelopp senast kl. 13:00 centraleuropeisk tid på valutadagen.”


(1)  EUT L 192, 19.7.2008, s. 63.


BILAGA II

”BILAGA II

ÖVRE GRÄNSER FÖR TILLGÅNG TILL FACILITETEN FÖR MYCKET KORTFRISTIGA KREDITER ENLIGT ARTIKLARNA 8, 10 OCH 11 I ERM II-CENTRALBANKSAVTALET

med verkan från och med den 1 januari 2009

(miljoner EUR)

Centralbanker som är avtalsparter

Övre gränser (1)

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

520

Česká národní banka

690

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

310

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

670

Narodowy Bank Polski

1 750

Banca Naţională a României

1 000

Sveriges riksbank

940

Bank of England

4 700

European Central Bank

noll


Nationella centralbanker inom euroområdet

Övre gränser

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

noll

Deutsche Bundesbank

noll

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

noll

Bank of Greece

noll

Banco de España

noll

Banque de France

noll

Banca d'Italia

noll

Central Bank of Cyprus

noll

Banque centrale du Luxembourg

noll

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

noll

De Nederlandsche Bank

noll

Oesterreichische Nationalbank

noll

Banco de Portugal

noll

Banka Slovenije

noll

Národná banka Slovenska

noll

Suomen Pankki

noll”


(1)  Indikativa belopp för centralbanker som inte deltar i ERM II.


Top