Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42007X1222(01)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 25 maj 2007 – Att skapa lika möjligheter för alla ungdomar – fullständigt deltagande i samhällslivet

OJ C 314, 22.12.2007, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/1


Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 25 maj 2007 – ”Att skapa lika möjligheter för alla ungdomar – fullständigt deltagande i samhällslivet”

(2007/C 314/01)

RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

Beaktar följande:

(1)

Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 (1) har till syfte att framhålla värdet av ett rättvist samhälle grundat på social sammanhållning och att stimulera en bred debatt om hur missgynnade grupper och grupper som utsätts för diskriminering bättre kan integreras i samhällslivet.

(2)

Rådet bekräftade i sin resolution av den 18 maj 2004 (2) att de förhållanden som råder i ungdomars sociala uppväxtmiljö direkt påverkar utfallet av politiska strategier och åtgärder för att främja lika möjligheter, social integration och integration i yrkeslivet, och att förhållanden för vilka ungdomarna själva vanligen inte bär ansvaret ofta hindrar dem från att delta i samhällslivet, begränsar deras möjligheter att utöva sin medborgerliga rättigheter och står i starkt motsatsförhållande till principen om lika möjligheter.

(3)

Den 18 maj 2004 (3) betonade rådet att ungdomar spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, samt därmed sammanhängande intolerans och alla former av diskriminering och att främja kulturell mångfald, ömsesidig respekt, tolerans och solidaritet.

(4)

Vid vårmötet 2005 antog Europeiska rådet den europeiska pakten för ungdomsfrågor som ett led i den förnyade Lissabonstrategin i syfte att - genom övergripande politiska insatser - främja utbildning och yrkesutbildning för ungdomar, deras rörlighet och integration i yrkeslivet samt deltagande i samhällslivet och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt ungdomar med färre möjligheter.

(5)

Vid vårmötet 2006 ansåg Europeiska rådet att social sammanhållning och främjande av lika möjligheter för alla är ett nödvändigt fundament för reformer av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken i medlemsstaterna i linje med Lissabonprocessens mål och ansåg att åtgärder för genomförande av den europeiska pakten för ungdomsfrågor har hög prioritet.

(6)

Social delaktighet är ett högt prioriterat led i programmet Aktiv ungdom  (4), och en strategi har därför utarbetats för tillträde till verksamhet inom programmets ram, särskilt för ungdomar från utbildningsmässigt, socioekonomiskt, kulturellt och geografiskt mindre gynnade miljöer, och för ungdomar med funktionshinder.

(7)

I sitt bidrag till Europeiska rådets vårmöte 2007 identifierade rådet fyra högt prioriterade områden i det vidare genomförandet av den europeiska pakten för ungdomsfrågor, nämligen stöd till ungdomarna vid övergångarna mellan utbildning, yrkesutbildning och arbete, behovet av individuellt utformade vägar till integration, behovet av sammanhängande lokala och regionala strategier för genomförandet av pakten samt en tydligare ungdomsdimension vid det övergripande genomförandet av Lissabonstrategin.

(8)

Europeiska rådet anmodade våren 2007 kommissionen att hösten 2007 lägga fram en interimsrapport inför dess förslag till integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning (2008–2011). Det uppmanade till ett förstärkt livscykelperspektiv på yrkeslivet för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden. Medlemsstaterna enades om att fortsätta att vidareutveckla strategier för att främja ungdomarnas roll, bland annat vid övergången från skola till arbetsliv, som aktiva deltagare i ekonomin och på arbetsmarknaden så att deras fulla potential kan utnyttjas i syfte att bidra till våra samhällens ekonomiska och sociala utveckling.

(9)

Inom ramen för den strukturerade dialogen möttes ungdomar och företrädare för ungdomsorganisationer i april 2007 i Köln med anledning av det tyska ordförandeskapets ungdomsarrangemang och fastställde i form av en handlingsplan ett antal prioriterade områden för politiska åtgärder och åtaganden för att förbättra lika möjligheter och deltagande i samhällslivet.

RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR KONSTATERAR ATT

1.

lika möjligheter till deltagande i samhällslivet måste betyda att alla ungdomar har rätt till högklassig utbildning, en bostad, ”bra arbete” samt tillträde till alla tillämpliga delar av socialförsäkrings- och/eller sysselsättningssystemen i enlighet med nationell lagstiftning och praxis förenlig med gemenskapsrätten och att delta i sociala och politiska diskussioner och beslutsprocesser som rör dem och inte minst att kunna föra en sund och oberoende livsstil med ledig tid för att odla egna intressen,

2.

Europeiska året för lika möjligheter för alla syftar till att göra människor i Europeiska unionen medvetna om rätten till likabehandling och inleda en debatt om mångfaldens fördelar för både samhället och den enskilde; för att ungdomarna skall kunna utöva sina rättigheter behöver de i kampen mot alla former av diskriminering information och stöd som utformats särskilt för dem och som måste ges inte bara från familjen utan även från samhället i stort, särskilt utbildningssystemet, från dem som är aktiva inom ungdomsområdet, icke-statliga organisationer, medierna samt från förvaltningar på alla nivåer samt nationella organ för kamp mot diskriminering,

3.

politiska åtgärder av medlemsstaterna och på europeisk nivå som syftar till bättre social integration och integration i yrkeslivet av ungdomar måste ta hänsyn till att missgynnade områden i städerna och på landsbygden har särskilt många problem och att ungdomspolitiken måste sträva efter målinriktade och sektorsövergripande åtgärder, så att lika möjligheter säkerställs för ungdomar som växer upp i sådana områden,

4.

för att lika framtidsutsikter för ungdomar med färre möjligheter skall kunna bli verklighet är särskilda åtgärder nödvändiga för att deras individuella potential skall kunna utvecklas och för att kunna övervinna stereotypa föreställningar och fördomar inom samhället,

5.

för att kunna genomföra en politik som respekterar jämställdhet mellan generationerna måste strukturella hinder för lika möjligheter och ungdomars deltagande i samhället avlägsnas. Detta bidrar också till att bekämpa diskrimineringen av ungdomar både på grund av ålder och, vilket ofta är fallet, diskriminering på flera grunder.

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT

1.

främja olika former av strukturerad dialog med ungdomar och ta lämplig hänsyn till resultaten av denna dialog på alla nivåer:

2.

förbättra enhetligheten i åtgärderna för att genomföra den europeiska pakten för ungdomsfrågor i syfte att säkerställa både hållbar integration av ungdomar och att se till att åtgärderna verkligen når sina målgrupper, särskilt ungdomar med färre möjligheter, genom att deras behov, bakgrund och motivation beaktas,

3.

sträva efter att, även i samråd med arbetsmarknadens parter, utarbeta en välbalanserad ungdomsstrategi med ”flexicurity”, underlätta övergångarna från skola till arbetsliv, förebygga arbetslöshet och otrygga arbetsförhållanden och bidra till att göra det möjligt att förena familjeliv, privatliv och yrkesliv,

4.

framhäva målen för ungdomspolitiken via den öppna samordningsmetoden på områdena socialt skydd och social integration, och i tillämpliga fall lämna motsvarande bidrag till arbetet i kommittén för socialt skydd och sysselsättningskommittén för att stärka ungdomsdimensionen och främja ungdomars sociala delaktighet och minska fattigdomsrisken,

5.

betona betydelsen av de fyra prioriterade områdena för den öppna samordningsmetoden på ungdomsområdet – delaktighet, information, frivillig verksamhet och större förståelse för och kunskap om ungdomar – för en lyckad integrationsstrategi, för att stärka den öppna samordningsmetoden vid utarbetandet av politik för lika möjligheter och bättre social integration och integration i yrkeslivet,

6.

bredda kunskapen om livskvaliteten för unga kvinnor och män i Europa, särskilt när det gäller levnads- och arbetsförhållanden, attityder, värderingar, problem, samt möjligheterna till större delaktighet i samhällslivet, och använda befintlig forskning, befintliga förfaranden och uppgifter, inklusive sjunde ramprogrammet för forskning för att göra denna information och dessa rön mer meningsfulla och jämförbara,

7.

fullt ut utnyttja programmet Aktiv ungdom i syfte att ge många och betydande tillfällen till icke-formellt och informellt lärande, i syfte att ge så många ungdomar som möjligt chansen att tillägna sig de färdigheter och kvalifikationer som behövs för aktivt medborgarskap och att föra en oberoende och sund livsstil,

8.

i linje med rådets resolution av den 19 maj 2006 (5) vidga möjligheterna till icke-formellt och informellt lärande och till frivillig verksamhet samt se till att resultatet av och erfarenheterna från denna verksamhet erkänns på ett bättre sätt; särskilt bör tillfällen till interkulturellt lärande stärkas för att därigenom främja sådana värden som ömsesidig respekt, mångfald, jämställdhet, mänsklig värdighet och solidaritet. Med detta syfte i åtanke bör ungdomar bjudas in att delta i förberedelsen och genomförandet av Europeiska året för interkulturell dialog 2008,

9.

tillsammans med ungdomsorganisationer, ungdomarna själva och andra aktörer på det ungdomspolitiska området söka vägar att få alla ungdomar att delta mer aktivt i diskussioner och beslutsprocesser som berör dem och därvid stimulera till nya deltagandeformer för ungdomar i missgynnade områden i städerna och på landsbygden,

10.

ge ungdomarnas syn en mer framträdande plats i politiken mot diskriminering och bistå ungdomarna och deras organisationer i kampen mot diskriminering, orättvisor, social utslagning och intolerans,

11.

främja idrottens och kulturens sociala dimension som en faktor i den sociala integrationen för att bekämpa diskriminering och stärka toleransen bland ungdomarna,

12.

beakta alla ungdomars rätt till lika möjligheter och deltagande i samhällslivet när en EU-strategi för barnets rättigheter utarbetas,

13.

se till att ungdomarna och ungdomspolitiken beaktas på alla nivåer – europeisk, nationell, regional och lokal nivå – vid utvärderingen och uppföljningen av Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007.

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

1.

i sitt åtagande för lika möjligheter, bättre integration i yrkeslivet och bättre social integration vidareutveckla ett nära samarbete mellan sina berörda avdelningar för att stärka ungdomsdimensionen i de politiska åtgärderna för social integration, samt inom ramen för den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning,

2.

informera rådet om de ungdomsrelaterade analyser av genomförandet av den europeiska pakten för ungdomsfrågor som görs regelbundet inom ramen för förfarandet för utvärdering av de nationella reformprogrammen.

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT

1.

som ett led i det fortsatta genomförandet av den europeiska pakten för ungdomsfrågor, underlätta utvecklingen av lokala och/eller regionala strategier. Strategierna bör inkludera alla berörda aktörer, arbetsmarknadens parter och ungdomarna själva och bör bidra till att få till stånd enskilda stödjande åtgärder för att främja kvalificerad och lättillgänglig vägledning och rådgivning i övergångsskedena mellan utbildning, yrkesutbildning och anställning och lämpliga villkor för att förena familjeliv, privatliv och yrkesliv,

2.

prioritera de ungdomsnära frågorna i de nationella reformprogrammen och de viktigaste politikområden som påverkar ungdomars livskvalitet, särskilt genom att förbättra det sektorsövergripande samarbetet mellan ungdomspolitiken och andra relevanta politikområden (utbildning, ekonomi och sysselsättning, familj, social-, hälso-, sjukvårds- och idrottspolitik, barnets rättigheter, jämställdhetspolitik, kultur- och bostadspolitik, samt politik för regional och lokal planering),

3.

fortsätta insatserna för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid genom lämpliga incitament och åtgärder, särskilt genom att vidta särskilda åtgärder för att göra fullt deltagande i utbildning till en verklighet för unga människor med färre möjligheter och genom att främja kvaliteten och attraktionskraften hos utbildning,

4.

utnyttja de europeiska strukturfondernas, särskilt Europeiska socialfondens, resurser för att utforma och genomföra åtgärder i linje med den europeiska pakten för ungdomsfrågor vid det fortsatta genomförandet av pakten, särskilt på lokal och regional nivå,

5.

i enlighet med principen om en strukturerad dialog utveckla och utöka ungdomarnas deltagande i planeringen för socialt samarbete i missgynnade områden i städerna och på landsbygden och sprida sina rön och erfarenheter med hjälp av den öppna samordningsmetoden.


(1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006/EG av den 17 maj 2006 om inrättande av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle (EUT L 146, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om social integration av ungdomar (dok. 9601/04 av den 18 maj 2004).

(3)  Uttalande från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om rasism och intolerans bland ungdomar (dok. 9405/04 av den 28 maj 2004).

(4)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 30.

(5)  Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om erkännande av värdet av icke-formellt och informellt lärande på ungdomsområdet (EUT C 168, 20.7.2006, s. 1).


Top