Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XE0298

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin

OJ C 97, 28.4.2007, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 97/39


Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin”

(2007/C 97/13)

I ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2006 (punkt 12) välkomnades Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs initiativ att stärka Lissabonstrategins politiska förankring på gemenskapsnivå. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uppmanades att fortsätta sitt arbete, och ombads utarbeta en sammanfattande rapport som stöd för partnerskapet för tillväxt och sysselsättning till början av år 2008. I denna resolution sammanfattar EESK sina synpunkter på den förnyade Lissabonstrategin och hänvisar även till sitt yttrande om

”Genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin”

Vid sitt presidiesammanträde den 14 februari 2007 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att lägga fram en resolution för Europeiska rådets vårtoppmöte. Vid sin plenarsession den 15-16 februari 2007 (sammanträdet den 15 februari) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande resolution med 125 röster för och 10 nedlagda röster:

1.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar Europeiska kommissionens uppföljning av de nationella reformprogram som medlemsstaterna har lagt fram. EESK befarar dock att den nylansering av Lissabonstrategin som ägde rum år 2005 ännu inte har lyckats skapa kännedom bland allmänheten om strategin, eller stöd för denna. EESK betonar att det är synnerligen viktigt att de åtaganden som man gemensamt enats om i rådet får en politisk förankring i medlemsstaterna. Utöver dessa ansvarsområden i medlemsstaterna behövs också ändamålsenliga partnerskap och nya allianser med arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Ett effektivt flernivåstyre, som även omfattar samråd med berörda aktörer och en noggrann övervakning från Europeiska kommissionens sida, måste säkerställas.

1.1

EESK anser att den nuvarande bedömningsmetoden bör kompletteras med en överskådlig jämförelse av läget i medlemsstaterna vad gäller genomförandet av strategin. Skräddarsydda rekommendationer för de olika medlemsstaterna bör leda till en ingående diskussion och en eventuell översyn i rådet, så att man kan fastställa de viktigaste områdena för framtida åtgärder.

1.2

EESK anser att man vid fastställandet och genomförandet av de nationella reformprogrammen i god tid på nationell nivå måste samråda med det organiserade civila samhället, så att alla berörda parter tar ansvar för processen, i strävan efter ett äkta partnerskap och engagemang. I de länder där det finns ekonomiska och sociala råd eller motsvarande organ bör dessa spela en viktig roll.

1.3

EESK stöder helt och fullt en större fokusering på den förnyade strategin. I sommar kommer EESK att lägga fram fyra informationsrapporter om Investeringar i kunskap och innovation, Företagens potential, särskilt när det gäller små och medelstora företag, Sysselsättningen inom prioriterade kategorier och En energipolitik för Europa, som kommer att ligga till grund för den sammanfattande rapport som kommittén skall lägga fram för Europeiska rådet år 2008. Dessa rapporter kommer att utarbetas i nära samarbete med de nationella ekonomiska och sociala råden och andra motsvarande organ som företräder det civila samhället.

1.4

EESK framhåller att ett fullständigt genomförande av den förnyade Lissabonstrategin förutsätter en samordnad makroekonomisk politik som aktivt främjar tillväxt och sysselsättning. De nuvarande positiva ekonomiska utsikterna bör inte undergräva rådets ambitioner vad gäller genomförandet av strategin. Det ömsesidiga beroendet mellan de nationella ekonomierna innebär att strukturella reformer bör genomföras med beaktande av ett europeiskt perspektiv. Därför bör de nationella reformprogrammen införlivas i en alleuropeisk makroekonomisk politisk ram, som alla berörda parter bör bidra till. Det globala sammanhanget måste ständigt tas i beaktande.

1.5

EESK betonar att såväl en fortsatt industriell omvandling som arbets- och livskvaliteten måste säkerställas. Målet bör vara en symbios mellan konkurrenskraft, social sammanhållning och hållbar utveckling. I sin strävan att nå detta mål måste EU och medlemsstaterna förklara den förnyade Lissabonstrategins budskap på ett sådant sätt att man på gräsrotsnivå förstår målens innebörd. Detta kräver effektiv kommunikation, vilket hittills har saknats.

2.

EESK uppfattar hela strategin som en dynamisk process som ständigt bör finjusteras av medlemsstaterna och rådet i samråd med Europeiska kommissionen. För att uppnå detta bör man fästa uppmärksamhet vid följande frågor:

2.1

På nationell och regional nivå:

De Lissabonrelaterade prioriteringarna, inklusive resurser knutna till dessa, bör anges tydligare i de nationella budgetarna.

Alla nivåer av utbildningssystemen bör granskas och innehållet med avseende på den allmänna kulturen och den vetenskapliga och tekniska utbildningen måste vara på så hög nivå som möjligt för att människor skall kunna anpassa sig till en förändrad miljö och i syfte att främja medborgarnas deltagande, arbetstillfällen av högre kvalitet, företagaranda samt innovation.

De demografiska förändringarna och deras följder för finanserna, arbetsmarknaden och hälsovården bör tas upp till behandling.

En innovativ reform av arbetsmarknaden bör bygga på bestämmelser om flexibilitet och trygghet som främjar konkurrenskraften och samtidigt ger en tillräcklig social trygghet.

Barcelonamålen beträffande FoU-investeringar bör uppnås.

Medlemsstaterna bör effektivt utnyttja ett utbyte av bästa metoder, vilket också bidrar till att främja konvergensen mellan de mål som ställs upp i Europa.

2.2

På EU-nivå:

Rådet och kommissionen bör fastställa tidsplaner och tidsgränser för de prioriteringar som man enats om.

Det behövs en gemensam energipolitik.

Det är mycket viktigt att försöka motverka klimatförändringarna.

EU-fonderna (regionalfonden, socialfonden och det 7:e ramprogrammet för forskning) och övriga finansieringsinstrument som EU förfogar över, såsom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, bör inriktas på prioriteringarna i Lissabonstrategin.

2.3

På alla nivåer:

Vid utformningen av handlingsprogrammen och uppföljningen i anslutning till Lissabonstrategin bör man ha ett tydligare och konkretare samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer.

Det behövs en förbättrad lagstiftning och en välfungerande inre marknad, som syftar till att uppnå målen beträffande den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i anslutning till de globala förändringarna.

3.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uppmanar Europeiska rådet att ge sitt fulla stöd till den handlingslinje som beskrivs ovan och låta det organiserade civila samhället delta mer aktivt i genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin.

Bryssel den 15 februari 2007.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Dimitris DIMITRIADIS


Top