Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE0206

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) KOM(2006) 543 slutlig – 2006/0170 (COD)

OJ C 97, 28.4.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 97/12


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version)”

KOM(2006) 543 slutlig – 2006/0170 (COD)

(2007/C 97/04)

Den 11 oktober 2006 beslutade rådet att i enlighet med artikel 175.1 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämda yttrande.

Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som förberett ärendet, antog sitt yttrande den 25 januari 2007. Föredragande var Frederic Adrian Osborn.

Vid sin 433:e plenarsession den 15-16 februari 2007 (sammanträdet den 15 februari 2007) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 188 röster för, 2 emot och 8 nedlagda röster:

1.   Inledning

1.1

Kommissionens förslag avser en kodifiering av rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar och ett antal senare ändringar av det direktivet.

1.2

Kommittén ställer sig helt bakom en regelmässig kodifiering av EU:s lagstiftning inom alla områden. EESK instämmer i kommissionens och de övriga institutionernas åsikt att en sådan kodifiering gör lagstiftningen tydligare och tillgängligare för dem som behöver använda den, och mer begriplig för allmänheten.

2.   Allmänna kommentarer

2.1

I föreliggande fall innebär kodifieringen ytterligare fördelar eftersom all EU-lagstiftning om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar samlas i ett enda direktiv i god tid innan nya förslag läggs fram i samband med översynen av åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar. Därigenom underlättas diskussionerna om eventuella nya förslag från EU-institutionerna och andra berörda parter.

2.2

I detta sammanhang vill kommittén påminna om sitt tidigare yttrande om framstegen i genomförandet av de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar från december 2003 (1). Kommittén uttryckte då farhågor i fråga om ett antal problem som redan hade konstaterats i samband med genomförandet av direktivet. Bland dessa fanns förseningar och förvirring i samband med införlivandet, förseningar och bristande öppenhet i fråga om kraven på kontrollerade anläggningar, svårigheter att säkerställa enhetliga normer för inspektion av anläggningar i drift och tillämpningen av tillståndsvillkoren samt ett antal andra problem.

2.3

Sedan dess har kommissionen tagit fram en handlingsplan för att påskynda framstegen inom unionen, och kommittén konstaterar med glädje att resultaten av aktuella studier som kommissionen genomfört visar att genomförandet av åtgärderna har påskyndats i många delar av unionen.

2.4

Kommittén hyser emellertid fortfarande oro för ett antal aspekter av genomförandet. Detta gäller i synnerhet det faktum att ett antal medlemsstater troligtvis kommer att få stora svårigheter att få kontrollsystemet att omfatta alla anläggningar före slutet av 2007, vilket är ett krav i direktivet. (De flesta av EU:s länder har haft tio år på sig att genomföra direktivet fullt ut, och till och med de nya medlemsstaterna har haft cirka tre år på sig att inrätta åtminstone den grundläggande ramen i fråga om kontroll av anläggningar.) Kommittén hyser också oro för bristen på öppenhet i fråga om orsakerna till att vissa behöriga myndigheter har beviljat driftstillstånd som inte på långt när uppfyller de utsläppsrekommendationer som fastställs i BREF-dokumenten. Den grundläggande tanken bakom den integrerade konsekvensanalysen är att uppnå en vettig kompromiss mellan olika typer av utsläpp, men detta genomförs inte alltid på ett effektivt sätt. Skillnader i praxis vad avser hur ofta och hur noggrant inspektionerna genomförs utgör också en källa till oro.

2.5

EESK ser fram emot att få presentera ytterligare kommentarer i senare skeden av översynen av lagstiftningen om samordnade åtgärder för förebyggande och kontroll av föroreningar. Under tiden vill kommittén uppmana kommissionen och de övriga institutionerna att göra sig redo att överväga nya omfattande åtgärder för att säkerställa effektivare genomförande av lagstiftningen mot bakgrund av de stora variationer i genomförandet som resultaten av de studier som genomförts av kommissionen på senare tid visat.

2.6

Lagstiftningen om samordnade åtgärder för förebyggande och kontroll av föroreningar kan åstadkomma en fortlöpande förbättring av driftsnormerna för företag i hela Europa på ett märkbart sätt som innebär att hänsyn tas till lokala villkor och förutsättningar. Det tar emellertid alltför lång tid innan systemet utgör en avsevärd förändringskraft som kan förbättra miljöprestanda. Om företagen och det övriga civila samhället skall bevara sitt förtroende för systemet måste det genomföras på ett transparent och enhetligt sätt i hela Europa. Risken är att det annars misslyckas med att skapa dynamiska ramar som innebär fortlöpande förbättring av prestanda i takt med att investeringarna erbjuder sådana möjligheter, ett misslyckande som kommer att innebära en snedvridning av konkurrensen och ökande misstro mot hela systemet som ett sätt att förbättra miljöprestanda och bidra till bättre miljö i Europa.

2.7

Kodifieringen av den befintliga lagstiftningen genom föreliggande direktiv är ett lämpligt steg i rätt riktning. Det bör emellertid inte betraktas som något annat än en åtgärd för att jämna vägen för de ytterligare åtgärder som troligtvis kommer att behövas efter den pågående översynen för att förbättra genomförandet.

Bryssel den 15 februari 2007.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  EUT C 80, 30.3.04, s. 29-34.


Top