EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1261

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (KOM(2005) 361 slutlig – 2005/0147 COD)

OJ C 28, 3.2.2006, p. 88–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 28/88


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen”

(KOM(2005) 361 slutlig – 2005/0147 COD)

(2006/C 28/19)

Den 15 september 2005 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämda yttrande.

Den 27 september 2005 gav kommitténs presidium i uppdrag åt facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället att förbereda ärendet.

Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Daniel Retureau till huvudföredragande vid sin 421:a plenarsession den 26–27 oktober 2005 (sammanträdet den 27 oktober), och antog följande yttrande med 66 röster för och 2 nedlagda röster:

1.   Kommissionens förslag

1.1

Syftet med direktivförslaget (1) är att upphäva ERMES-direktivet från 1990 (2), varigenom frekvensbandet 169,4–169,8 MHz reserverades för det europeiska radiobaserade personsökningssystemet. Ett direktiv om upphävande krävs för att upphäva ett tidigare direktiv (principen om parallellism).

1.2

Rättslig grund: EG-fördragets artikel 95 (Inre marknaden, tillämpning av EG-fördragets artikel 14); medbeslutandeförfarandet (EG-fördragets artikel 251).

1.3

Motivering: användningen av detta frekvensband för radiobaserad personsökning är föråldrad och frekvensbandet används alltmer sällan. Andra metoder finns redan (SMS och GSM). Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets radiospektrumbeslut från 2002 (3) vill kommissionen införa andra tjänster genom en harmoniserad spektrumplan som skall utarbetas i samarbete med CEPT (4) och som kommissionen skall fatta beslut om i ett senare skede.

1.4

De viktigaste planerade användningsområdena för frekvensbandet 169,4–169,8 MHz är ökad social integrering av och rörlighet för hörselskadade och äldre i EU (5); stöldskydd; ökad säkerhet till följd av effektivare övervakningsmöjligheter för allmännyttiga företag inom vatten-, gas- och elförsörjningssektorn; verktyg för elektronisk kommunikation. En positiv effekt framhålls när det gäller företag med verksamhet på området för distanskommunikationstjänster.

1.5

Medlemsstaterna skall kunna fördela frekvenser på nationell nivå inom de områden av bandet som nämns ovan, om dessa frekvenser inte fördelas av kommissionen och CEPT på gemenskapsnivå.

2.   Regionkommitténs ståndpunkt

2.1

Behoven av radiospektrum när det gäller utveckling av nya tjänster ökar stadigt. Förslaget att upphäva direktivet om radiobaserad personsökning syftar till att öppna ett frekvensområde som i nuläget är underutnyttjat för nya tillämpningar, särskilt i syfte att hjälpa funktionshindrade och äldre, stärka säkerheten, förbättra de mobila tjänsterna, osv.

2.2

Kommittén ställer sig därför bakom förslaget i hopp om att i första hand utvecklingen av tjänster för social integrering skall prioriteras och att detta kan leda till att det skapas företag och arbetstillfällen i verksamhetsområden som är absolut nödvändiga för Europas medborgare. Kommittén uppmanar också medlemsstaterna att prioritera den sociala integrationen och sysselsättningen inom informationssamhället när de fördelar frekvenser till nya distanstjänster.

Bryssel den 27 oktober 2005

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Anne-Marie SIGMUND


(1)  KOM(2005) 361 slutlig.

(2)  Rådets direktiv 90/544/EEG av den 9 oktober 1990 om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (ERMES-direktivet).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut 676/2002/EG om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (”radiospektrumbeslutet”).

(4)  Europeiska post- och telesammanslutningen (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications). V. ”final report from CEPT, Radio Spectrum Ctee, rewiew of the frequency band 169.4-169.8” MHz, RSCOM04-69, Bryssel den 24 november 2004.

(5)  Ramdirektivet 2002/21/EG, där det sägs att behoven hos särskilda samhällsgrupper – t.ex. personer med funktionshinder – skall tillgodoses. Kraven i slutsatserna från det informella rådsmötet i Vitoria med ministrarna för telekommunikation att alla äldre personer och personer med funktionshinder skall garanteras tillgång till alla elektroniska tjänster. Handlingsplanen eEurope 2005, som antogs vid Europeiska rådets möte i Sevilla den 21–22 juni 2002.


Top