EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0607(01)

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut av den 8 april 2003 om förnyat mandat för övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 126 av den 28 maj 2003, s. 1)

EUT C 134, 7.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2005

32003D0607(01)

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut av den 8 april 2003 om förnyat mandat för övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 126 av den 28 maj 2003, s. 1)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 134 , 07/06/2003 s. 0001 - 0002


Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut

av den 8 april 2003

om förnyat mandat för övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

(Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 126 av den 28 maj 2003, s. 1)

(2003/C 134/01)

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF)(1), särskilt artikel 4 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999(2)av den 25 maj 1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999(3) av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), särskilt artikel 11.2 i dessa,

med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut av den 19 juli 1999 om att utse ledamöter i övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(4),

med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut av den 4 april 2001 om att utse en ledamot i övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(5),

av följande skäl:

(1) I artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1073/1999 och förordning (Euratom) nr 1074/1999 föreskrivs att övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) skall bestå av fem utomstående oberoende personer, som i sina respektive hemländer uppfyller nödvändiga villkor för att inneha höga befattningar med anknytning till byråns verksamhetsområden.

(2) Mandattiden för övervakningskommitténs ledamöter löpte ut den 31 juli 2002.

(3) Övervakningskommitténs ledamöter har suttit kvar när mandattiden löpt ut i enlighet med artikel 11.4 i nämnda förordningar.

(4) Mandatet kan förnyas en gång.

(5) Mandatet för övervakningskommitténs ledamöter bör förnyas.

(6) I artikel 11.2 i nämnda förordningar föreskrivs att övervakningskommitténs ledamöter skall utses av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i samförstånd.

(7) Med hänsyn till kontinuitetsprincipen bör den andra mandattiden inledas dagen efter den dag då den första löpte ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Som ledamöter av övervakningskommittén vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) utnämns härmed följande personer för en ny mandattid på tre år:

- Edmondo BRUTI-LIBERATI

- Alfredo José DE SOUSA

- Mireille DELMAS-MARTY

- Raymond KENDALL

- Harald NOACK

Artikel 2

Detta beslut skall meddelas de berörda av kommissionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2002.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel och Luxemburg den 8 april 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

Petros Efthymiou

Ordförande

På kommissionens vägnar

Michaele Schreyer

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(3) EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.

(4) EGT C 220, 31.7.1999, s. 1.

(5) EGT C 120, 24.4.2001, s. 1.

Top