EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE0512

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av speglar och kompletterande system för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar och om ändring av 70/156/EEG" (KOM(2001) 811 slutlig – 2001/0317 COD)

OJ C 149, 21.6.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0512

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av speglar och kompletterande system för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar och om ändring av 70/156/EEG" (KOM(2001) 811 slutlig – 2001/0317 COD)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 149 , 21/06/2002 s. 0005 - 0006


Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av speglar och kompletterande system för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar och om ändring av 70/156/EEG"

(KOM(2001) 811 slutlig - 2001/0317 COD)

(2002/C 149/02)

I enlighet med artikel 95 i EG-fördraget beslutade rådet den 21 mars 2002 att rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.

Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 8 april 2002. Föredragande var Sergio Colombo.

Vid sin 390:e plenarsession den 24-25 april 2002 (sammanträdet den 24 april) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 94 röster för, ingen röst emot och 2 nedlagda röster.

1. Förslagets innehåll

1.1. Syftet med direktivförslaget är att införa harmoniserade regler för backspeglar och kompletterande system avsedda dels för fordon i kategori M (passagerarfordon), dels för fordon i kategori N (godsfordon).

1.2. Förslaget ändrar och ersätter det direktiv 71/127/EEG(1) av den 1 mars 1971 som antogs som ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för EG-typgodkännande som inrättades genom direktiv 70/156/EEG(2) rörande tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

1.3. Direktivets rättsliga grund är artikel 95 i EG-fördraget. Den ursprungliga strukturen i direktiv 71/127/EEG har delvis bibehållits, men innehållet är till stor del förändrat.

1.4. I förslaget föreslås att de risker som härrör från en ofullständig sikt bredvid och bakom fordonet genom en utvidgning av siktfältet skall minskas med hjälp av innovativa detaljer på fordonens komponenter och införande av ny teknik. Målet är att förbättra säkerheten för trafikanterna.

1.5. Den viktigaste aspekten är övergången från den frivillighet i systemet för typgodkännande som fastställs i direktiv 71/127/EEG till ett obligatoriskt förfarande för samtliga lätta och tunga fordon som omfattas av den föreliggande ändringen.

2. Målen med förslaget

2.1. Det tycks uppenbart att detta förslag syftar till att harmonisera de olika lösningar som förekommer i medlemsstaterna och uppnå enhetliga regler för hela Europeiska unionen. Detta förutsätter emellertid att direktiv 71/127/EEG upphävs inom två år från det att det aktuella förslaget träder i kraft.

2.2. Förutom införandet av obligatoriska regler utgörs de främsta ändringarna av montering av ytterligare speglar och några ändringar av speglarnas egenskaper för att utvidga det indirekta siktfältet, liksom möjlighet att ersätta de nuvarande speglarna med kamera-bildskärmssystem.

3. Allmänna kommentarer

3.1. I sin granskning av kommissionens text har kommittén haft som utgångspunkt att säkerheten utgör en angelägen faktor bland de eventuella problem som kan uppstå i samband med att de föreslagna nyheterna skall genomföras.

3.1.1. Kommittén ställer sig bakom huvudlinjerna i det föreliggande förslaget, eftersom vi alltid har sett positivt på varje lagändring som syftar till sådana förbättrade säkerhetsstandarder som förutom att de skyddar själva fordonet särskilt värnar om säkerheten för de mest sårbara trafikanterna (fotgängare, cyklister, motorcyklister, osv.).

3.1.2. Förutom några tekniska problem som tas upp under allmänna och särskilda kommentarer anser vi att övergången från den "frivillighet" som fastställs i direktiv 71/127/EEG till den "tvingande" ordningen i förslaget är en viktig förutsättning för en gradvis harmonisering av de regler som styr systemen för typgodkännande.

3.1.3. Om denna genomförs i sin helhet kommer det i Europeiska unionen att införas obligatoriska krav och kvalitetsnormer på system för indirekt sikt för motorfordon i kategorierna M och N. Detta sker i väntan på det ramdirektiv om hela området för godsfordon som just nu diskuteras inom kommissionen och som kommer att göra slut på den nuvarande situationen där medlemsstaterna har rätt att behålla sin egen lagstiftning.

3.1.4. I den ekonomiska analysen i direktivförslaget finns ingen som helst hänvisning till en analys av konsekvenserna av en användning av extraspeglar, en brist som kommittén beklagar.

4. Särskilda kommentarer

4.1. Tidsfrist för genomförande

4.1.1. Med hänvisning till ovanstående frågar vi oss om de datum som fastställts för genomförande av förslaget inte är för snävt tilltagna och således inte tar hänsyn till de tekniska svårigheter som varierar beroende på hur komplicerad den utrustning är som skall monteras.

4.1.2. Mer specifikt förefaller tidsfristerna i artikel 2 (punkterna 1 och 2) realistiska, medan den frist för införandet av direktivet som gäller "nya registreringar" (första registreringen) i punkt 3 i samma artikel eventuellt är för snävt tilltagen.

5. Bilaga II - Asfäriska speglar

5.1. I bilaga II (punkterna 3.1 och 3.3.3) föreskrivs att fordon i kategorierna M1 och N1 skall utrustas med ytterligare en asfärisk spegel antingen på förarsidan eller på passagerarsidan för att eliminera den s.k. döda vinkeln.

5.2. Samtidigt som kommittén är medveten om att försök att eliminera en sådan negativ faktor kan medföra vissa tekniska problem, t.ex. på grund av att siktfältet förvrängs, ser man positivt på varje förslag som kan innebära ökad säkerhet.

5.3. Enligt kommittén utgör problemen med asfäriska speglar i mångt och mycket en fråga om anpassning från användarnas sida, samtidigt som en sådan anpassning kommer att underlättas av processen för att göra enhetliga normer för sådan utrustning obligatoriska och allmänt tillämpade.

5.4. Kommittén vill att även sådana fordon som inte är underställda gemenskapens normer men som är i bruk inom EU:s territorium skall vara utrustade med säkerhetssystem som föreskrivs i direktivet.

6. Bilaga III - Tillämpningsområde för fordon i kategori M1

6.1. Vad gäller de nya siktfälten för huvudbackspeglar i klass III, punkt 5.3 i dokumentet, föreskrivs för såväl sidospegeln på förarsidan som på passagerarsidan ett siktfält i marknivå på 4 meter från okulärpunkterna.

6.2. Även om man för att uppnå ett sådant siktfält måste öka storleken på speglarna, med vissa negativa konsekvenser för fordonets aerodynamik som följd, förordar kommittén sådana bestämmelser som man anser utgör en viktig faktor för ökad säkerhet för de mest utsatta trafikanterna.

7. Slutsatser

7.1. Kommittén stöder och godkänner huvuddragen i förslaget, med förbehåll för ovanstående kommentarer, och hoppas även att det planerade ramdirektivet för ett europeiskt typgodkännande för transportfordon snarast kommer till stånd och blir en viktig utgångspunkt för typgodkännanden inom denna sektor på gemenskapsnivå.

Bryssel den 24 april 2002.

Ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Göke Frerichs

(1) EGT L 68, 1.3.1971.

(2) EGT L 42, 23.2.1970.

Top