Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0266(02)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 189/92 om föreskrifter för tillämpningen av vissa kontrollbestämmelser som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (NAFO)

/* KOM/95/266 slutlig - CNS 950151 */

OJ C 200, 4.8.1995, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0266(02)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 189/92 om föreskrifter för tillämpningen av vissa kontrollbestämmelser som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (NAFO)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 200 , 04/08/1995 s. 0016


Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 189/92 om föreskrifter för tillämpningen av vissa kontrollbestämmelser som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (NAFO) (95/C 200/09) KOM(95) 266 slutlig - 95/0151(CNS)

(Framlagt av kommissionen den 15 juni 1995)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 189/92 (1) antogs föreskrifter för tillämpningen av vissa kontrollbestämmelser som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del.

Europeiska gemenskapen och Canada har i Fiskeavtalet av den 20 april 1995 kommit överens om att införa ytterligare kontrollåtgärder som skall gälla för fiksefartyg som är verksamma i NAFO:s regleringsområde.

Det är nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 189/92 för att ålägga gemenskapens fartyg att följa dessa nya bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EWG) nr 189/92 skall ändras på följande sätt:

1. Följande text skall läggas till i punkterna 1.1 och 1.4:

"- Arter (fiskkod) i kg (avrundat till närmaste 100-tal kg)"

2. Följande text skall läggas till i punkt 1.4:

"Dessa rapporter skall lämnas minst sex timmar innan fartyget lämnar regleringsområdet och innehålla följande uppgifter i följande ordning:"

3. Följande text skall läggas till som punkt 1.5:

"Omlastning i regleringsområdet. Denna rapport skall lämnas minst sex timmar i förväg och innehålla följande uppgifter i följande ordning:

A. Fartygets namn.

B. Signal.

C. Distriktsbeteckning.

D. Datum, tidpunkt och geografisk position.

E. Meddelandekoden `TRANS`.

F. Den totala färskvikten per art (fiskkod) som skall omlastas uttryckt i kg (avrundad till närmaste 100-tal kg).

G. Befälhavarens namn."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

(1) EGT nr L 21, 30.1.1992, s. 4.

Top