Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/257E/05

Protokoll från sammanträdet den 23 juni 2010

OJ C 257E , 24.9.2010, p. 303–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 257/303


Onsdag 23 juni 2010
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 23 JUNI 2010

2010/C 257 E/05

Innehållsförteckning

1.

Återupptagande av sessionen

2.

Justering av protokollet från föregående sammanträde

3.

Uttalanden av talmannen

4.

Välkomsthälsning

5.

De politiska gruppernas sammansättning

6.

Parlamentets sammansättning

7.

Utskottens och delegationernas sammansättning

8.

Inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar (skriftlig förklaring)

9.

Slutsatserna från Europeiska rådets möte (17 juni 2010) (debatt)

10.

Inkomna dokument

11.

Datum för nästa sammanträdesperiod

12.

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

BILAGA 1 -

Inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar (skriftlig förklaring)

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 23 JUNI 2010

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.

2.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

3.   Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av sitt besök i Ryssland den 21-22 juni 2010, vilket var det första besöket av en talman för Europaparlamentet på 12 år.

4.   Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Indonesiens parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Kemal Azis Stamboel, ordförande för delegationen.

5.   De politiska gruppernas sammansättning

Mike Nattrass hade meddelat att han inte längre ingick i EFD-gruppen utan hade blivit grupplös ledamot från och med den 23 juni 2010.

6.   Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Nederländerna hade meddelat att följande ledamöter hade valts till Europaparlamentet:

Lucas Hartong, som ersatte Louis Bontes,

Jan Mulder, som ersatte Jeanine Hennis-Plasschaert.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen noterade Europaparlamentet dessa utnämningar, som trädde i kraft den 22 juni 2010.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Lucas Hartong et Jan Mulder fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

7.   Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av sekretariatet för grupplösa ledamöter godkände parlamentet följande utnämningar:

 

utskottet BUDG:

Lucas Hartong i stället för Daniël van der Stoep

 

utskottet LIBE:

Daniël van der Stoep

utskottet SURE:

Lucas Hartong i stället för Daniël van der Stoep

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet:

Daniël van der Stoep

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna:

Laurence J.A.J. Stassen i stället för Daniël van der Stoep

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön:

Lucas Hartong i stället för Laurence J.A.J. Stassen.

8.   Inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 29/2010, som ingivits av Tiziano Motti och Anna Záborská, om inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 23.06.2010 och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1 till protokollet av den 23.06.2010).

9.   Slutsatserna från Europeiska rådets möte (17 juni 2010) (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte (17 juni 2010)

Herman Van Rompuy (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Barry Madlener, grupplös, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Miguel Portas, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Pervenche Berès, Sylvie Goulard, Edvard Kožušník, Miguel Portas, Jaroslav Paška, Nick Griffin, José Manuel García-Margallo y Marfil, Michael Cashman, Sharon Bowles, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Cristian Dan Preda, Stavros Lambrinidis, Íñigo Méndez de Vigo, Catherine Trautmann, Anne Delvaux, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark och Paweł Zalewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jutta Steinruck, Isabelle Durant, Oreste Rossi och Mario Mauro.

Talare: José Manuel Barroso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

10.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (KOM(2010)0289 - C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)).

I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen meddelade talmannen att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skulle höras om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott

:

ECON

rådgivande utskott

:

JURI

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna (KOM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott

:

JURI

rådgivande utskott

:

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, BUDG, CONT, INTA

Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0028/2010 - C7-0154/2010 - 2010/2092(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott

:

BUDG

Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 - 2010/2093(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott

:

BUDG

11.   Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 5–8 juli 2010.

12.   Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 17 h 20.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Jerzy Buzek

Talman


Onsdag 23 juni 2010
NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Aylward, Bach, Balčytis, Baldassarre, Băsescu, Batten, Bauer, Belder, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Bilbao Barandica, Bisky, Bloom, Böge, Borys, Boștinaru, Bowles, Bozkurt, Brepoels, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Frédéric Daerden, van Dalen, Danjean, David, de Brún, Dehaene, Delvaux, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehrenhauser, Enciu, Engström, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Farage, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Florenz, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Glante, Gomes, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Keller, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Olejniczak, Pack, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paška, Patriciello, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Poupakis, Preda, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Rochefort, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Szájer, Szegedi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thun und Hohenstein, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver


Onsdag 23 juni 2010
BILAGA I

Inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen 29/2010, som ingivits av Tiziano Motti och Anna Záborská, om inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar (punkt 8 i protokollet av den 23.6.2010 och P7_TA(2010)0247 av den 23.06.2010), hade undertecknats av 371 ledamöter:

János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Magdalena Alvarez, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky (1), Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boștinaru, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, John Bufton, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Silvia Costa, Rosario Crocetta, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst (1), Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Jacqueline Foster, Carmen Fraga Estévez, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Jürgen Klute (1), Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff (1), Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jo Leinen (1), Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka (1), Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareș-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Hella Ranner, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, Werner Schulz (1), Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon (1), Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula (1), Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Salvatore Tatarella, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides (1), Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt (1), Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


(1)  Efter tillkännagivandet i kammaren den 23 juni 2010 hade Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Jo Leinen, Jiří Maštálka, Werner Schulz, Peter Simon, Hannu Takkula, Kyriacos Triantaphyllides och Kathleen Van Brempt meddelat att de önskade dra tillbaka sina underskrifter.


Top