Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/087E/04

PROTOKOLL
Torsdag 20 november 2003

OJ C 87E , 7.4.2004, p. 405–533 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

7.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 87/405


PROTOKOLL

(2004/C 87 E/04)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: James L.C. PROVAN

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.

Talare:

Roy Perry beklagade att kommissionen fortfarande inte hade lämnat den information om Lloyd's i London som parlamentet hade efterfrågat. Informationen skulle ha lämnats senast den 15 november. (Talmannen föreslog att frågan skulle hänskjutas till talmanskonferensen).

Ilda Figueiredo yttrade sig med anledning av att det var fjorton år sedan konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling.

2.   Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och icke-industrialiserade regioner i världen * — Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang * — Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för organ som främjar den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa icke-industrialiserade regioner i världen [KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS)] — Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

Föredragande: Lennart Sacrédeus (A5-0384/2003)

Föredragande av yttrande (artikel 162a i arbetsordningen): Bárbara Dührkop Dührkop, utskottet BUDG

Betänkande om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja ett aktivt europeiskt samhällsengagemang [KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS)] — Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Föredragande: Heide Rühle (A5-0368/2003)

Föredragande av yttrande (artikel 162a i arbetsordningen): Bárbara Dührkop Dührkop, utskottet BUDG

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män [KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD)] — Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0396/2003)

Föredragande av yttrande (artikel 162a i arbetsordningen): Bárbara Dührkop Dührkop, utskottet BUDG

Talare: Neil Kinnock (kommissionens vice ordförande).

Lennart Sacrédeus redogjorde för betänkandet (A5-0384/2003).

Heide Rühle redogjorde för betänkandet (A5-0368/2003).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou redogjorde för betänkandet (A5-0396/2003).

Talare: Bárbara Dührkop Dührkop (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Juan Ojeda Sanz (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Carlos Coelho för PPE-DE-gruppen, och Véronique De Keyser för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alonso José PUERTA

Vice talman

Talare: Lone Dybkjær för ELDR-gruppen, Geneviève Fraisse för GUE/NGL-gruppen, Alima Boumediene-Thiery för Verts/ALE-gruppen, José Ribeiro e Castro för UEN-gruppen, Georges Berthu, grupplös, Astrid Lulling, Adeline Hazan, Olle Schmidt, Ilda Figueiredo, Regina Bastos, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Armonia Bordes, Dana Rosemary Scallon, Lissy Gröner, Carlo Fatuzzo, Christa Prets, Eija-Riitta Anneli Korhola, Ruth Hieronymi och Neil Kinnock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkterna 9, 11 och 12

ORDFÖRANDESKAP: Pat COX

Talman

3.   Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att flera attentat hade förövats i Istanbul denna morgon, bland annat mot flera brittiska mål, bland annat Förenade kungarikets konsulat. Han meddelade att han å parlamentets vägnar hade framfört sitt deltagande med offrens familjer och uttryckte sin solidaritet med de turkiska myndigheterna och Istanbuls invånare.

Parlamentet höll en tyst minut.

*

* *

ORDFÖRANDESKAP: Guido PODESTÀ

Vice talman

Talare: John Bowis gjorde sig till tolk för parlamentets brittiska ledamöter genom att tacka talman Pat Cox för hans deltagande och ansluta sig till vad han hade sagt. (Talmannen svarade att han skulle vidarebefordra Bowis ord till talman Pat Cox).

4.   Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade å parlamentets vägnar en delegation från parlamentet i Kirgizistan, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av parlamentets vice talman, Sooronbay Jeenbekov.

OMRÖSTNING

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.

Talare: Cristiana Muscardini påpekade att det förelåg skillnader mellan olika språkversioner av det gemensamma resolutionsförslaget RC-B5-0479/2003 om resultaten från toppmötet mellan EU och Ryssland. Hon begärde därför att omröstningen om detta resolutionsförslag skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod. (Talmannen avslog denna begäran med hänvisning till att de olika versionerna skulle samordnas med utgångspunkt från den engelska texten, som var korrekt).

5.   Ökad sjösäkerhet (utnämning av ledamöter till ett tillfälligt utskott) (omröstning)

(Enkel majoritet erfordrades)

SAMMANSÄTTNING AV DET TILLFÄLLIGA UTSKOTTET FÖR ÖKAD SJÖSÄKERHET

Förteckning över ledamöter — förslag från talmanskonferensen (punkt 26 i protokollet av den 19 november 2003)

Godkändes.

6.   Begäran om samråd med Ekonomiska och sociala kommittén om social dimension i kulturen (artikel 52 i arbetsordningen)

Begäran om samråd med Ekonomiska och sociala kommittén om social dimension i kulturen.

Godkändes.

7.   Schengens informationssystem (SIS II) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets rekommendation till rådet om andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [2003/2180(INI)] — Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Föredragande: Carlos Coelho (A5-0398/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0509)

8.   Tillträde till marknaden för hamntjänster ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster [PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD)] — Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén —

Föredragande: Georg Jarzembowski — A5-0364/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)

GEMENSAMT UTKAST

Förkastades (P5_TA(2003)0510)

Förfarandet har därmed avslutats.

Inlägg om omröstningen:

Renzo Imbeni, ordförande för parlamentets delegation till förlikningskommittén, gjorde ett uttalande om det gemensamma utkastet och föredraganden tackade honom för hans insats.

9.   Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män [KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD)] — Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0396/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0511)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P5_TA(2003)0511)

10.   Stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1080/2000 av den 22 maj 2000 om stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK) och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) [KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS)] — Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

Föredragande: Johannes (Hannes) Swoboda (A5-0390/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0512)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P5_TA(2003)0512)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden rekommenderade innan omröstningen att kommissionens förslag skulle godkännas.

11.   Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och icke-industrialiserade regioner i världen * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för organ som främjar den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa icke-industrialiserade regioner i världen [KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS)] — Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

Föredragande: Lennart Sacrédeus (A5-0384/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0513)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P5_TA(2003)0513)

12.   Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja ett aktivt europeiskt samhällsengagemang [KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS)] — Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Föredragande: Heide Rühle (A5-0368/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0514)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P5_TA(2003)0514)

Inlägg om omröstningen:

Doris Pack lade med föredragandens samtycke fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 37. Eftersom färre än 32 ledamöter motsatte sig det muntliga ändringsförslaget införlivades det.

13.   Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar [KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.

Föredragande: Pernille Frahm (A5-0371/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0515)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P5_TA(2003)0515)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden innan omröstningen.

14.   Långlivade organiska föroreningar (konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar [KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.

Föredragande: Pernille Frahm (A5-0372/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0516)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P5_TA(2003)0516)

15.   Finansiella bestämmelser i utkastet till fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0482/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs(P5_TA(2003)0517)

16.   Euromed (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0471, 0475, 0481, 0484, 0489 och 0511/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B5-0471/2003

Förkastades

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0475/2003

(ersätter B5-0475, 0481, 0484, 0489 och 0511/2003):

inlämnat av följande ledamöter:

Francesco Fiori och Philippe Morillon för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Joan Vallvé för ELDR-gruppen,

Hélène Flautre och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen,

Luís Queiró och Cristiana Muscardini för UEN-gruppen.

Antogs (P5_TA(2003)0518)

17.   Resultat från toppmötet mellan EU och Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0479, 0483, 0485, 0486, 0487 och 0488/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0479/2003

(ersätter B5-0479, 0483, 0485, 0486 och 0487/2003):

inlämnat av följande ledamöter:

Ilkka Suominen, Arie M. Oostlander och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Enrique Barón Crespo, Reino Paasilinna och Giovanni Claudio Fava för PSE-gruppen,

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen,

Ole Andreasen, Astrid Thors och Paavo Väyrynen för ELDR-gruppen,

Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen,

Gerard Collins.

Antogs(P5_TA(2003)0519)

(Resolutionsförslag B5-0488/2003 bortföll).

18.   En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (omröstning)

Betänkande om ett utvidgat europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder [KOM(2003) 104 — 2003/2018(INI)] — Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

Föredragande: Pasqualina Napoletano (A5-0378/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P5_TA(2003)0520)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 10 och yttrade sig om ändringsförslag 17.

19.   Den nordliga dimensionen (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0472, 0473, 0474, 0477 och 0480/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0472/2003

(ersätter B5-0472, 0473, 0474, 0477 och 0480/2003):

inlämnat av följande ledamöter:

Ilkka Suominen och Arie M. Oostlander för PPE-DE-gruppen,

Reino Paasilinna, Riitta Myller och Ulpu Iivari för PSE-gruppen,

Paavo Väyrynen för ELDR-gruppen,

Matti Wuori, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen,

Mogens N.J. Camre för UEN-gruppen,

Esko Olavi Seppänen, Pernille Frahm, Marianne Eriksson och André Brie för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P5_TA(2003)0521)

20.   Försvarsutrustning (omröstning)

Betänkande 2 om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”Europeiskt försvar — industri- och marknadsfrågor: På väg mot en EUpolitik för försvarsutrustning” [KOM(2003) 113 — 2003/2096(INI)] — Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

Föredragande: Luís Queiró (A5-0370/2003).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P5_TA(2003)0522)

Inlägg om omröstningen:

Johannes (Hannes) Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2. Föredraganden yttrade sig om detta muntliga ändringsförslag. Fler än 32 ledamöter motsatte sig ändringsförslaget, vilket därför avvisades.

21.   Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa (omröstning)

Betänkande om stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa — Andra årsrapporten [KOM(2003) 139 — 2003/2094(INI)] — Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

Föredragande: Joost Lagendijk (A5-0397/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P5_TA(2003)0523)

22.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

Skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 137.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Rühle — A5-0368/2003

Ward Beysen

Betänkande Queiró — A5-0370/2003

Patricia McKenna

Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou — A5-0396/2003

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Resolution B5-0482/2003

Richard Corbett

23.   Rättelser till avgivna röster

Följande ledamöter hade haft för avsikt att rösta enligt följande:

Betänkande Coelho — A5-0398/2003

ja: Ursula Stenzel

nej: Georges Berthu

Betänkande Jarzembowski — A5-0364/2003

ja: Jean-Louis Bourlanges, José Ribeiro e Castro, Seán Ó Neachtain, James (Jim) Fitzsimons, Elmar Brok, Diemut R. Theato, Bashir Khanbhai, Liam Hyland, Neil Parish

nej: Phillip Whitehead

nedlagd röst: Renate Sommer

Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou — A5-0396/2003

ändrat förslag

ja: Gérard Onesta

Betänkande Rühle — A5-0368/2003

lagstiftningsresolution

ja: José Ribeiro e Castro, Seán Ó Neachtain, Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons

Konstitution för Europa — B5-0482/2003

ändringsförslag 1

ja: Georges Berthu, Isabelle Caullery

nej: Renzo Imbeni

resolutionen (i sin helhet)

nej: Georges Berthu

Euromed — RC-B5-0475/2003

ändringsförslag 4 + 5

ja: Nelly Maes

resolutionen (i sin helhet)

ja: Nelly Maes

Toppmötet mellan EU och Ryssland — RC-B5-0479/2003

ändringsförslag 1

ja: Othmar Karas, Paul Rübig, de österrikiska ledamöterna i PPE-DE-gruppen, Dana Rosemary Scallon

Betänkande Queiró — A5-0370/2003

ändringsförslag 3

nej: Othmar Karas

nedlagd röst: Hans-Peter Martin

punkt 12

ja: Othmar Karas, Arlene McCarthy,

nedlagd röst: Hans-Peter Martin

skäl G

nej: Harald Ettl

Arlette Laguiller, Armonia Bordes och Chantal Cauquil hade varit närvarande men inte deltagit i omröstningen om ändringsförslag 1 och resolutionen i sin helhet för resolution B5-0482/033 om en konstitution för Europa.

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice talman

24.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

25.   Situationen idag för de europeiska nätverken och euroinfoställena (muntlig fråga med debatt)

Muntlig fråga ställd av Michel Rocard för utskottet CULT till kommissionen: Situationen idag för de europeiska nätverken och euroinfoställena

Christa Prets (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Neil Kinnock (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Juan José Bayona de Perogordo för PPE-DE-gruppen, Olga Zrihen för PSE-gruppen, Anne André-Léonard för ELDR-gruppen, Jan Dhaene för Verts/ALE-gruppen, Roy Perry, Catherine Guy-Quint, Michl Ebner, Reino Paasilinna, Giacomo Santini, Eija-Riitta Anneli Korhola och Neil Kinnock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

DEBATT OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se protokollet av den 18 november 2003, punkt 3).

26.   Sri Lanka (debatt)

Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt om sex resolutionsförslag (B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505 och 0510/2003).

John Walls Cushnahan, Anne André-Léonard, Didier Rod och Erik Meijer presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Thomas Mann för PPE-DE-gruppen, Véronique De Keyser för PSE-gruppen, och Neil Kinnock (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 30.

27.   Aceh (debatt)

Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt om sex resolutionsförslag (B5-0491, 0496, 0497, 0501, 0507 och 0508/2003).

Linda McAvan, Ulla Margrethe Sandbæk, Anne André-Léonard, John Bowis, Didier Rod och Erik Meijer presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Neil Kinnock (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 31.

28.   Vietnam: Religionsfrihet (debatt)

Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt om sju resolutionsförslag (B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506 och 0509/2003).

Bastiaan Belder redogjorde för resolution B5-0494/2003.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH

Vice talman

Anne André-Léonard och Thomas Mann redogjorde likaså för resolutionsförslag.

Talare: Eija-Riitta Anneli Korhola för PPE-DE-gruppen, Paulo Casaca för PSE-gruppen, Olivier Dupuis, grupplös, Bernd Posselt, Neil Kinnock (kommissionens vice ordförande), Olivier Dupuis om detta inlägg och Neil Kinnock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 32.

SLUT PÅ DEBATTEN OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

29.   Föredragningslista

Efter talmanskonferensens möte på torsdagen föreslog talmannen följande ändringar till föredragningslistan för nästa sammanträdesperiod i Bryssel den 3 och 4 december 2003:

Onsdag 3 december

1.

Rådets och kommissionens uttalanden om

förberedelserna för Europeiska rådet inklusive toppmötet om sociala frågar, och

rapporten från arbetet i regeringskonferensenkommer

att vara föremål för en gemensam debatt.

Följande tidsfrister hade fastställts:

Europeiska rådet och toppmötet om sociala frågor:

Resolutionsförslag: torsdag den 27 november kl. 12.00

ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag: onsdag den 3 december kl 12.00

Regeringskonferensen:

Resolutionsförslag: måndag den 1 december kl. 18.00

ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag: onsdag den 3 december kl. 12.00

2.

Tidsfristen för att lämna in texter om rådets och kommissionens uttalanden om EU:s roll för att förebygga konflikter i Afrika har förlängts enligt följande:

resolutionsförslag: torsdag den 27 november kl. 12.00

ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag: måndag den 1 december kl. 12.00.

3.

Tidsfristen för att lämna in ändringsförslag till s betänkande (A5-0401/2003) om trepartsavtal och trepartsöverenskommelser om mål har fastställts till torsdagen den 27 november kl. 12.00.

4.

Följande betänkanden lades till i slutet av föredragningslistan för onsdagen:

* Christa Randzio-Plath (utskottet ECON) om nedsatta momsskattesatser. Tidsfrist för att lämna in ändringsförslag: måndag den 1 december kl. 12.00

2 betänkanden av Göran Färm (utskottet BUDG) om tilläggsbudget nr 7 och 8/2003 om, å ena sidan, strukturfonderna (pågående förfarande) och, å andra sidan, tilldelning av budgetmedel (Frontloading).

Tidsfristerna för att lämna in dokument fastställdes enligt följande:

ändringsförslag till tilläggsbudgetarna: måndag den 24 november kl. 12.00

ändringsförslag till resolutionsförslagen som ingår i Göran Färms båda betänkanden: tisdag den 2 december kl. 12.00.

Torsdag 4 december

Följande betänkanden tilllades till omröstningen:

I enlighet med artikel 158.1:

* Luis Berenguer Fuster (A5-0403/2003) om ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko

* Luis Berenguer Fuster (A5-0404/2003) om ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Tunisien

I enlighet med artikel 158.2:

***I Luis Berenguer Fuster (A5-0395/2003) om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena.

I enlighet med artikel 110a:

***I Giacomo Santini (A5-0405/2003) om asyl och migration (program om teknisk och ekonomisk assistans till förmån för tredje länder). Tidsfristen för att lämna in ändringsförslag fastställdes till torsdag den 27 november kl. 12.00

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

OMRÖSTNING

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.

30.   Sri Lanka (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505 och 0510/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 16)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0490/2003

(ersätter B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505 och 0510/2003):

inlämnat av följande ledamöter:

John Walls Cushnahan, Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Philip Charles Bradbourn och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Margrietus J. van den Berg och Maria Carrilho för PSE-gruppen,

Ole Andreasen för ELDR-gruppen,

Didier Rod, Reinhold Messner och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Luigi Vinci för GUE/NGL-gruppen,

Gerard Collins för UEN-gruppen.

Antogs(P5_TA(2003)0524)

Inlägg om omröstningen:

John Walls Cushnahan har lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 1, som införlivades.

31.   Aceh (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0491, 0496, 0497, 0501, 0507 och 0508/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 17)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0491/2003

(ersätter B5-0491, 0496, 0497, 0501, 0507 och 0508/2003):

inlämnat av följande ledamöter:

John Bowis och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Margrietus J. van den Berg och Linda McAvan för PSE-gruppen,

Ole Andreasen för ELDR-gruppen,

Didier Rod, Matti Wuori, Nelly Maes och Patricia McKenna för Verts/ALE-gruppen,

Giuseppe Di Lello Finuoli för GUE/NGL-gruppen,

Ulla Margrethe Sandbæk för EDD-gruppen.

Antogs (P5_TA(2003)0525)

32.   Vietnam: Religionsfrihet (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506 och 0509/2003

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0493/2003

(ersätter B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506 och 0509/2003):

inlämnat av följande ledamöter:

Hartmut Nassauer, Bernd Posselt och Thomas Mann för PPE-DE-gruppen,

Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen,

Anne André-Léonard för ELDR-gruppen,

Patricia McKenna för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen,

Cristiana Muscardini och Roberta Angelilli för UEN-gruppen,

Bastiaan Belder för EDD-gruppen,

Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis, Marco Pannella och Maurizio Turco.

Antogs (P5_TA(2003)0526)

Inlägg om omröstningen:

Ioannis Patakis om resultatet av omröstningen.

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

33.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen:

Förslag till anslagsöverföring A.II.1/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del A — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (SEK(2003) 322 — C5-0545/2003 — 2003/2220(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Förslag till anslagsöverföring 39/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (SEK(2003) 323 — C5-0546/2003 — 2003/2219(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (KOM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: PECH

 

rådgivande utskott: BUDG

rättslig grund:

artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019 (KOM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CULT

rättslig grund:

artikel 151.5 i EG-fördraget

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (KOM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

 

rådgivande utskott: JURI, ITRE, AGRI

rättslig grund:

artikel 95 i EG-fördraget

Förslag till anslagsöverföring 42/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (SEK(2003) 324 — C5-0552/2003 — 2003/2223(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Förslag till anslagsöverföring 43/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (SEK(2003) 337 — C5-0553/2003 — 2003/2224(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 31/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del A — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0554/2003 — 2003/2192(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 32/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0555/2003 — 2003/2193(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 33/2003 från kapitel till kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0556/2003 — 2003/2194(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Förslag till rådets direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd för offer för medhjälp till olaglig invandring och människohandel som samarbetar med myndigheterna (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

 

rådgivande utskott: JURI, FEMM

rättslig grund:

artikel 63.1 i EG-fördraget

34.   Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna María Luisa Bergaz Conesa, Giorgio Calò, Raquel Cardoso, Juan Manuel Ferrández Lezaun och Ian Twinn.

35.   Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE-DE och PSE godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet CONT: Eluned Morgan ersätter Arlene McCarthy

utskottet LIBE: Ian Twinn.

36.   Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden — Samarbete mellan utskott

Utarbetande av initiativbetänkanden, enligt artikel 49 i arbetsordningen

Utskottet AFET

EU:s Sydkaukasienpolitik (B5-0429/2003 — 2003/2225 (INI))

Förbindelserna mellan EU och Ryssland (B5-0438/2003 — 2003/2230(INI))

Guantánamofångarnas rätt till en rättvis rättegång (B5-0426/2003 — 2003/2229(INI)).

Samarbete mellan parlamentets utskott

Artikel 162a i arbetsordningen tillämpas på följande betänkande:

Från utskottet ENVI:

Europaparlamentets och rådets förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (ändrat direktiv 2000/13/EG) (KOM(2003) 424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

Förfarande enligt artikel 162a mellan ENVI och JURI

(Till följd av talmanskonferensens beslut den 13 november 2003)

Beslut om att utarbeta ett betänkande, enligt artikel 181 i arbetsordningen

Utskottet AFCO:

Bestämmelser för och finansiering av europeiska politiska partier (ändring av arbetsordningen)(Till följd av talmanskonferensens beslut den 23 oktober 2003 (2003/2205(REG))

37.   Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)

Talmanen informerade, i enlighet med artikel 51.3 i arbetsordningen, parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar:

Dokument Nr

Från

Underskrifter

16/2003

Othmar Karas

58

17/2003

Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis och Phillip Whitehead

213

18/2003

André Brie, Willi Görlach, Joost Lagendijk och Philippe Morillon

42

19/2003

Marie Anne Isler Béguin och Alexander de Roo

34

20/2003

Philip Claeys och Koenraad Dillen

12

21/2003

María Sornosa Martínez

26

22/2003

Jean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch och Marie-France Stirbois

6

23/2003

Mark Francis Watts, Catherine Stihler och Phillip Whitehead

60

24/2003

Cristiana Muscardini

45

25/2003

Marie Anne Isler Béguin, Inger Schörling, Paul A.A.J.G. Lannoye, Gérard Onesta och Yves Piétrasanta

15

26/2003

Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk och Pernille Frahm

20

27/2003

Marco Cappato och Daniel Marc Cohn-Bendit

36

28/2003

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia och Adriana Poli Bortone

10

38.   Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

I enlighet med artikel 148.2 i arbetsordningen skulle protokollet från innevarande sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skulle de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

39.   Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 3–4 december 2003.

40.   Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 17.20.

Julian Priestley

Generalsekreterare

David W. Martin

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esclopé, Ettl, Färm, Farage, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marinho, Markov, Marset Campos, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van Gorsel, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titley, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turmes, Twinn, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observatörer:

Bagó Zoltán, Bastys Mindaugas, Chronowski Andrzej, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Demetriou Panayiotis, Fazakas Szabolcs, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gyürk András, Heriban Jozef, Holáň Vilém, Jaskiernia Jerzy, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Kowalska Bronisława, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Surján László, Szczygło Aleksander, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Záborská Anna, Żenkiewicz Marian.


BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förteckning över förkortningar och symboler

+

antogs

-

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (..., ..., ...)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (..., ..., ...)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

AC

kompromissändringsförslag

pc

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

art

artikel

PR

resolutionsförslag

PRC

gemensamt resolutionsförslag

SEK

sluten omröstning

1.   Schengens informationssystem (SIS II)

Betänkande: COELHO (A5-0398/2003)

Avser

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

354, 56, 28

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: slutomröstning

2.   Tillträde till marknaden för hamntjänster ***III

Betänkande: JARZEMBOWSKI (A5-0364/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Omröstning: gemensamt förslag

ONU

-

209, 229, 16

Begäran om omröstning med namnupprop

PSE, VertsALE, GUE/NGL, EDD: slutomröstning

3.   Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I

Betänkande: KRATSA-TSAGAROPOULOU (A5-0396/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

administrationsbidrag

22

PPE-DE

särsk.

+

 

24

PPE-DE

särsk.

-

 

26

PPE-DE

särsk.

-

 

29

PPE-DE

särsk.

-

 

37

PPE-DE

särsk.

-

 

38

PPE-DE

särsk.

-

 

39

PPE-DE

särsk.

-

 

1

utskottet

särsk.

 

5

utskottet

EO

+

235, 201, 9

Europeiskt kvinnoforum — flyttas till beslutets bilaga

23

PPE-DE

särsk.

-

 

25

PPE-DE

särsk.

-

 

28

PPE-DE

särsk.

-

 

30

PPE-DE

särsk.

-

 

31

PPE-DE

särsk.

-

 

2

utskottet

särsk.

+

 

4

utskottet

särsk.

+

 

6

utskottet

ONU

+

264, 178, 18

7

utskottet

ONU

+

239, 205, 14

området verksamhet för organisationer

32

PPE-DE

särsk.

-

 

33

PPE-DE

särsk.

-

 

34

PPE-DE

särsk.

-

 

35

PPE-DE

särsk.

-

 

17

utskottet

särsk.

+

 

18

utskottet

särsk.

+

 

programmets löptid och finansiering

8

utskottet

särsk.

+

 

9

utskottet

EO

+

237, 213, 4

10

utskottet

särsk.

+

 

11

utskottet

särsk.

+

 

 

19

utskottet

EO

+

239, 200, 7

övrig text

3

utskottet

särsk.

+

 

12

utskottet

särsk.

+

 

13

utskottet

särsk.

+

 

14

utskottet

särsk.

+

 

16

utskottet

särsk.

+

 

20

utskottet

särsk.

+

 

21

PPE-DE

särsk.

-

 

27

PPE-DE

EO

+

253, 176, 25

36

PPE-DE

särsk.

 

Omröstning: ändrat förslag

ONU

+

243, 79, 139

Omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Ändringsförslag 15 gällde inte alla språkversioner och togs därför inte upp till omröstning (se artikel 140.1 d) i arbetsordningen).

block 1 = ÄF 22, 24, 26, 29, 37, 38 och 39

block 2 = ÄF 23, 25, 28, 30 och 31

block 3 = ÄF 32, 33, 34 och 35

block 4 = ÄF 8, 9, 10 och 11

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: ÄF 6, 7, modifierat förslag

Begäran om särskild omröstning

PSE: samtliga ändringsförslag

Verts/ALE: ÄF 7, 23, 25, 28, 30, 31

4.   Stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina *

Betänkande: SWOBODA (A5-0390/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ändringsförslag från behörigt utskott

1

utskottet

 

+

 

efter artikel 1

4 =

6 =

utskottet

PSE

 

+

 

2

utskottet

 

T

 

5 =

7 =

utskottet

PSE

 

+

 

3

utskottet

 

T

 

Omröstning: ändrat förslag

 

+

 

Omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

5.   Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och icke-industrialiserade regioner i världen *

Betänkande: SACRÉDEUS (A5-0384/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott — sammanslagen omröstning

1-8

10-13

15

utskottet

 

+

 

artikel 4, efter punkt 1

16

PPE-DE

 

+

 

9

utskottet

 

 

artikel 4, punkt 2

17

PPE-DE

 

+

 

artikel 8

18 S

PPE-DE

 

T

 

14

utskottet

 

+

 

bilagan, punkt 3

19

PPE-DE

 

+

 

Omröstning: ändrat förslag

 

+

 

Omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

6.   Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang *

Betänkande: RÜHLE (A5-0368/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott — sammanslagen omröstning

1-6

8-17

19-50

utskottet

 

+

 

efter skäl 10

51

PSE

 

+

 

7

utskottet

 

 

Omröstning: ändrat förslag

 

+

 

Omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

371, 62, 10

Ändringsförslag 18 gällde inte alla språkversioner och togs därför inte upp till omröstning (se artikel 140.1 d i arbetsordningen).

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: slutomröstning

Pack presenterade ett muntligt ändringsförslag för PPE-DE-gruppen, syftande till att lägga till orden ”nätverket för Europahus” till ändringsförslag 37.

Eftersom färre än 32 ledamöter motsatte sig det muntliga ändringsförslaget togs det upp till omröstning.

7.   Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar *

Betänkande: FRAHM (A5-0371/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott — sammanslagen omröstning

1-2

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott — särskild omröstning

3

utskottet

särsk.

+

 

4

utskottet

särsk.

+

 

Omröstning: ändrat förslag

 

+

 

Omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE: ÄF 3 och 4

8.   Långlivade organiska föreningar (konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar) *

Betänkande: FRAHM (A5-0372/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott — sammanslagen omröstning

1-2

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott — särskild omröstning

3

utskottet

särsk.

+

 

4

utskottet

särsk.

+

 

Omröstning: ändrat förslag

 

+

 

Omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE: ÄF 3 och 4

9.   Finansiella bestämmelser i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

Resolutionsförslag: B5-0482/2003

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

resolutionsförslag B5-0482/2003

punkt 1

2

PPE-DE

EO

-

188, 250, 9

skäl D

1

EVANS m.fl.

ONU

-

123, 306, 7

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

360, 70, 14

Begäran om omröstning med namnupprop

ELDR: slutomröstning

EVANS ea: ÄF 1

10.   Euromed

Resolutionsförslag: B5-0471, 0475, 0481, 0484, 0489, 0511/2003

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0471/2003

 

GUE/NGL

 

-

 

gemensamt resolutionsförslag RC5-0475/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)

punkt 10

 

originaltexten

delad/ONU

 

 

1

+

430, 7, 10

2

+

235, 196, 14

punkt 11

 

originaltexten

ONU

+

244, 173, 34

efter punkt 12

1

GUE/NGL

ONU

-

103, 342, 9

punkt 13

2

GUE/NGL

ONU

-

70, 369, 13

6

Verts/ALE

ONU

-

95, 345, 13

3

PSE

delad

 

 

1/EO

-

194, 242, 7

2/EO

+

285, 155, 6

3/EO

+

218, 212, 9

punkt

originaltexten

delad/ONU

 

 

1

+

345, 90, 15

2

 

3

 

punkt 14

 

originaltexten

särsk.

+

 

efter punkt 21

4 =

5 =

PSE

GUE/NGL

ONU

+

273, 158, 13

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

414, 9, 22

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0475/2003

PSE

 

 

B5-0481/2003

PPE-DE

 

 

B5-0484/2003

Verts/ALE

 

 

B5-0489/2003

ELDR

 

 

B5-0511/2003

UEN

 

 

Begäran om delad omröstning

PPE-DE

Punkt 10

Första delen:”Europaparlamentet beklagar att hinder ... och pressfriheten;”

Andra delen:”Parlamentet uttrycker ... lösa dessa fall”

PSE, Verts/ALE

Punkt 13

Första delen:”exhorte les pays d'accueil à instaurer ... méridionales de l'Italie;”

Andra delen:”estime que le partenariat ... l'assistance technique et financière nécessaire;”

GUE/NGL

Punkt 13 och ÄF 3

Första delen:”exhorte les pays d'accueil à instaurer ... les pays partenaires méditerranéens;”

Andra delen: ”exprime, à cet égard, son émoi ... méridionales de l'Italie;”

Tredje delen:”estime que le partenariat ... l'assistance technique et financière nécessaire;”

Begäran om särskild omröstning

GUE/NGL: punkterna 13, 14

PPE-DE: punkt 11

Begäran om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: ÄF 6, punkt 13, slutomröstning

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 4/5, punkterna 10, 11

UEN: punkterna 10, 11

11.   Resultat från toppmötet mellan EU och Ryssland

Resolutionsförslag: B5-0479, 0483, 0485, 0486, 0487 och 0488/2003

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemensamt resolutionsförslag RC5-0479/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, Collins)

punkt 7

1

Verts/ALE

ONU

-

120, 302, 16

punkt 9

2

GUE/NGL

 

-

 

efter punkt 9

3

GUE/NGL

 

-

 

4

GUE/NGL

 

-

 

punkt 13

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 17

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 19

 

originaltexten

särsk.

+

 

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0479/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0483/2003

 

PSE

 

 

B5-0485/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0486/2003

 

ELDR

 

 

B5-0487/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0488/2003

 

UEN

 

 

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE, UEN: punkt 13

Verts/ALE: punkterna 17, 19

Begäran om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: ÄF 1

12.   En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder

Betänkande: NAPOLETANO (A5-0378/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

punkt 2

15

ELDR

 

-

 

punkt 3

16

ELDR

 

-

 

punkt 6

21

PPE-DE

 

+

som tillägg

punkt 10

20

ELDR

EO

+

215, 163, 7

punkt 11

17

ELDR

 

+

tillägg i slutet av punkt 13

punkt 12

4 S

Verts/ALE

 

-

 

punkt 13

18

ELDR

 

-

 

punkt 14

19

ELDR

 

-

 

punkt 15

22

PSE

 

T

 

24

PSE

 

+

 

punkt 17

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 18, efter strecksats 2

23

PSE

delad

 

 

1

+

 

2

-

 

punkt 18, strecksats 3

27

PSE

 

+

 

punkt 18, efter strecksats 4

5

Verts/ALE

 

-

 

punkt 19, efter strecksats 2

25

PSE

 

+

 

punkt 22

29

Verts/ALE

 

-

 

6

Verts/ALE

 

-

 

punkt 23

7

Verts/ALE

EO

+

209, 172, 4

efter punkt 23

26

PSE

 

+

 

punkt 26

8

Verts/ALE

 

-

 

punkt 28

9

Verts/ALE

 

-

 

punkt 29

10

Verts/ALE

 

+

ändrat muntligen

punkt 35

11

Verts/ALE

 

-

 

punkt 40

28

PSE

 

+

 

punkt 47

12

Verts/ALE

 

-

 

punkt 48

13

Verts/ALE

 

-

 

punkt 49, strecksats 4

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 50

 

originaltexten

särsk.

-

 

punkt 51

14

Verts/ALE

 

+

 

skäl A

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl C

1

Verts/ALE

 

+

 

skäl D

2

Verts/ALE

 

+

 

skäl I

3S

Verts/ALE

EO

+

203, 164, 9

skäl J

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Begäran om delad omröstning

PSE

ÄF 23

Första delen:”se réjouit de l'initiative ... dans ce pays”

Andra delen:”et est d'avis ... à l'adhésion”

punkt 17

Första delen:”est d'avis ... amplement exploitée”

Andra delen:”tandis qu'une démarche ... ces différences”

Verts/ALE

skäl A

Första delen:”considérant qu'il est indispensable ... un vaste espace commun”

Andra delen:”et de contribuer ... multilatéralisme”

skäl J

Första delen:”estimant que ... sécurité européenne”

Andra delen:”et saluant les premières orientations ... Thessalonique”

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE: punkt 50

PSE: punkt 50

Verts/ALE: punkt 49 strecksats 4, punkt 50

Övrigt

Texten i ändringsförslag 20: byt ut ”EES” mot ”EFTA”

Talmannen meddelade att ändringsförslag 21 skulle betraktas som ett tillägg.

PSE-gruppen hade dragit tillbaka sitt ändringsförslag 22.

Föredraganden lade å PSE-gruppens vägnar fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 10 som därmed skulle få följande lydelse: ”att grannskapspolitiken inte minst syftar till ... gemensamt välstånd”. Talmannen konstaterade att ingen motsatte sig detta muntliga ändringsförslag, som därför godkändes.

Föredraganden föreslog att ändringsförslag 17 skulle betraktas som tillägg i slutet av punkt 13. Kammaren godkände detta.

13.   Den nordliga dimensionen

Resolutionsförslag: B5-0472, 0473, 0474, 0477, 0480/2003

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemensamt resolutionsförslag RC5-0472/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE + GUE/NGL)

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0472/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0473/2003

 

PSE

 

 

B5-0474/2003

 

ELDR + Verts/ALE

 

 

B5-0477/2003

 

UEN

 

 

B5-0480/2003

 

PPE-DE

 

 

14.   Försvarsutrustning

Betänkande: QUEIRÓ (A5-0370/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

punkt 2

 

originaltexten

särsk.

+

 

efter punkt 4

6

PPE-DE + UEN

 

+

 

punkt 5

3

Verts/ALE

ONU

-

71, 281, 30

punkt 6

 

originaltexten

särsk.

+

 

efter punkt 11

4

Verts/ALE

 

-

 

punkt 12

 

originaltexten

ONU

+

270, 79, 34

punkt 14

7

PPE-DE + UEN

 

+

 

punkt

originaltexten

särsk.

 

punkt 15

1S

UEN

 

-

 

skäl B

2

PSE

 

-

 

punkt

originaltexten

EO

+

190, 182, 5

skäl G

 

originaltexten

ONU

+

280, 92, 8

efter skäl N

5

Verts/ALE

 

-

 

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Begäran om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: skäl G, punkt 12, ÄF 3

Begäran om särskild omröstning

PPE-DE: punkt 6

PSE: skäl B, G, punkterna 2, 12, 14

Övrigt

Ändringsförslag 7 syftar till att ersätta punkt 14.

M. Swoboda lade å PSE-gruppens vägnar fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2 som därmed skulle få följande lydelse: ”Förutom en förbättring av samarbetet och förmågan till samordning (interoperabilitet) , vilket har högsta prioritet inom det europeiska försvaret, kan det även bli nödvändigt med höjda anslag”.

Föredraganden motsatte sig detta muntliga ändringsförslag.

Eftersom fler än 32 ledamöter motsatte sig detta muntliga ändringsförslag godkändes det inte.

15.   Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa

Betänkande: LAGENDIJK (A5-0397/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

punkt 2

9

PSE

ONU

-

143, 216, 11

punkt

originaltexten

ONU

+

189, 165, 13

efter punkt 4

4

Verts/ALE

 

+

 

efter punkt 5

5

Verts/ALE

 

-

 

punkt 33

1

ELDR

 

+

 

punkt 39

6

Verts/ALE

 

-

 

punkt 40

7

Verts/ALE

 

+

 

efter punkt 43

8

Verts/ALE

 

+

 

punkt 52

2

ELDR

EO

-

116, 169, 1

punkt 53

3

ELDR

EO

-

113, 162, 1

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Begäran om omröstning med namnupprop

UEN: punkt 2, ÄF 9

16.   Sri Lanka

Resolutionsförslag: B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505, 0510/2003

Avser

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemensamt resolutionsförslag RC5-0490/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE,GUE/NGL, UEN)

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

73, 0, 0

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0490/2003

PPE-DE

 

 

B5-0492/2003

PSE

 

 

B5-0495/2003

UEN

 

 

B5-0498/2003

ELDR

 

 

B5-0505/2003

Verts/ALE

 

 

B5-0510/2003

GUE/NGL

 

 

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: slutomröstning om det gemensamma resolutionsförslaget

Övrigt

M. Cushnahan lade å PPE-DE-gruppens vägnar fram ett muntligt ändringsförslag för att lägga till följande text till punkt 1: ”på grundval av Oslodeklarationen från december 2002, i vilken Sri Lankas regering och LTTE kom överens om att söka finna en lösning på en federal struktur inom ramen för ett enat Sri Lanka.”. Talmannen konstaterade att ingen motsatte sig detta muntliga ändringsförslag, som därför godkändes.

17.   Aceh

Resolutionsförslag: B5-0491, 0496, 0497,0501, 0507, 0508/2003

Avser

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

resolutionsförslag RC5-0491/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0491/2003

PSE

 

 

B5-0496/2003

EDD

 

 

B5-0497/2003

ELDR

 

 

B5-0501/2003

PPE-DE

 

 

B5-0507/2003

Verts/ALE

 

 

B5-0508/2003

GUE/NGL

 

 

18.   Vietnam

Resolutionsförslag: B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506, 0509/2003

Avser

Från

ONU, etc.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemensamt resolutionsförslag RC5-0493/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD, Dupuis, Pannella, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Turco)

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B5-0493/2003

PSE

 

 

B5-0494/2003

EDD

 

 

B5-0499/2003

ELDR

 

 

B5-0502/2003

PPE-DE

 

 

B5-0503/2003

UEN

 

 

B5-0506/2003

Verts/ALE

 

 

B5-0509/2003

GUE/NGL

 

 


BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.   Betänkande Coelho A5-0398/2003

resolution

Ja-röster: 354

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Koulourianos

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori

Nej-röster: 56

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Claeys, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella

PPE-DE: Schaffner

PSE: Paasilinna

Verts/ALE: Gahrton

Nedlagda röster: 28

GUE/NGL: Jové Peres

NI: Borghezio

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Purvis, Tannock, Van Orden, Villiers, Vlasto

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Mayol i Raynal

2.   Betänkande Jarzembowski A5-0364/2003

gemensamt förslag

Ja-röster: 209

ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Díez González, Fava, Ghilardotti, Medina Ortega, Napoletano, Napolitano, Pittella, Ruffolo, Sacconi, Trentin

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

Nej-röster: 229

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Ries, Sterckx, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez

PPE-DE: Beazley, Bourlanges, Perry, Smet, Sommer, Theato, Thyssen, Van Orden

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 16

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de La Perriere, Pannella

PPE-DE: Deva, Grosch, Hansenne, Klamt, Mayer Hans-Peter, Nicholson, Vlasto

PSE: Imbeni, Poos, Volcic

3.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A5-0396/2003

ändring 6

Ja-röster: 264

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Marques, Nicholson, Parish, Purvis, Smet, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 178

EDD: Farage

NI: Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Mastorakis, Souladakis, Zorba

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 18

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ribeiro e Castro

4.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A5-0396/2003

ändring 7

Ja-röster: 239

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, de La Perriere

PPE-DE: Banotti, Corrie, Doyle, Goepel

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 205

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Mastorakis, Souladakis, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 14

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ribeiro e Castro

5.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A5-0396/2003

kommissionens förslag

Ja-röster: 243

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Banotti, Bourlanges, Cocilovo, De Mita, Deprez, De Veyrac, Doyle, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 79

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Fiori, Foster, Gahler, Glase, Goodwill, Graça Moura, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kastler, Khanbhai, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mauro, Montfort, Nicholson, Niebler, Parish, Pastorelli, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Tannock, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Villiers

PSE: Marinho

UEN: Crowley, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Nedlagda röster: 139

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lehne, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Thomas-Mauro, Turchi

6.   Betänkande Rühle A5-0368/2003

resolution

Ja-röster: 371

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Vachetta, Wurtz

NI: Beysen, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Nobilia, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 62

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Meijer, Patakis, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Purvis, Scallon, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Camre, Pasqua

Nedlagda röster: 10

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Montfort, Stenmarck, Wachtmeister

7.   B5-0482/2003 Konstitution — Finansiella bestämmelser

ändring 1

Ja-röster: 123

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Maaten, Mulder, Nordmann, Plooij-van Gorsel

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Pomés Ruiz, Purvis, Sacrédeus, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Campos, Imbeni, Krehl, Lund

UEN: Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 306

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Monsonís Domingo, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Wallis

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Nobilia, Turchi

Nedlagda röster: 7

ELDR: Manders

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Pannella

8.   B5-0482/2003 Konstitution — Finansiella bestämmelser

resolution

Ja-röster: 360

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Ferrández Lezaun, Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 70

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Frahm, Krarup, Meijer, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

PSE: Karlsson, Lund, Marinho

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Auroi, McKenna

Nedlagda röster: 14

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Manders

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Patakis, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Montfort

Verts/ALE: Gahrton

9.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

punkt 10, första delen

Ja-röster: 430

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 7

EDD: Abitbol

NI: Garaud

PSE: Marinho

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro

Nedlagda röster: 10

EDD: Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez

10.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

punkt 10, andra delen

Ja-röster: 235

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, Doyle, Florenz, Pronk

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 196

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Dary, Naïr, Scarbonchi

NI: Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Sakellariou

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 14

EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez

PPE-DE: Cocilovo

11.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

punkt 11

Ja-röster: 244

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Nicholson, Parish, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 173

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Monsonís Domingo, Nicholson of Winterbourne, Nordmann

GUE/NGL: Dary, Naïr, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Sakellariou, Walter

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 34

EDD: Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Perry, Purvis, Twinn, Villiers

12.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

ändring 1

Ja-röster: 103

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PSE: Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, De Keyser, Désir, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Lalumière, Leinen, Linkohr, Marinho, Martin Hans-Peter, Miguélez Ramos, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Scheele, Sousa Pinto, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 342

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Trentin, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 9

EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

PSE: Dehousse, Titley, Vairinhos

13.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

ändring 2

Ja-röster: 70

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Bremmer

PSE: Marinho, Wiersma

UEN: Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 369

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Nedlagda röster: 13

EDD: Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Kronberger

PSE: Dehousse, Désir, Fava, Ferreira, Vairinhos

14.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

ändring 6

Ja-röster: 95

EDD: Esclopé

ELDR: Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: De Keyser, Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 345

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 13

EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Kronberger

PSE: Dehousse, Désir, Ferreira, Fruteau, Vairinhos

15.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

punkt 13, första delen

Ja-röster: 345

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Kronberger, de La Perriere, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, MacCormick, Ortuondo Larrea, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 90

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager

PPE-DE: Balfe, Beazley, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes

Nedlagda röster: 15

EDD: Abitbol, Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Puerta

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez

PSE: Désir, Martin Hans-Peter

16.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

ändring 4 + 5

Ja-röster: 273

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Mayer Xaver, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Schmitt, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 158

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Nedlagda röster: 13

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Lang, Martinez

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

17.   B5-0475/2003 — Gemensam resolution — Euromed

resolution

Ja-röster: 414

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 9

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Schröder Ilka

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez

Nedlagda röster: 22

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Figueiredo, Frahm, Krarup, Laguiller, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Garaud

PPE-DE: Böge

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod

18.   B5-0479/2003 — Gemensam resolution — Toppmötet EU/Ryssland

ändring 1

Ja-röster: 120

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Pomés Ruiz, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Corbett, Hedkvist Petersen, Lund, Marinho, Poos, Roure, Scheele

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 302

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Andria, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Nedlagda röster: 16

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Claeys, Dillen

PPE-DE: Posselt

UEN: Berlato, Muscardini, Nobilia, Turchi

19.   Betänkande Queiró A5-0370/2003

ändring 3

Ja-röster: 71

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Vachetta

PPE-DE: Korhola

PSE: El Khadraoui, Lund, Marinho, Paasilinna, Schmid Gerhard, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 281

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage

GUE/NGL: Caudron, Naïr, Schröder Ilka

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Sörensen

Nedlagda röster: 30

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Meijer, Modrow, Patakis, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez

PPE-DE: Banotti

PSE: De Rossa, Désir, Ferreira

UEN: Crowley, Fitzsimons, Ó Neachtain

20.   Betänkande Queiró A5-0370/2003

punkt 12

Ja-röster: 270

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Trentin, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Sörensen

Nej-röster: 79

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk

ELDR: Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Bowe, Corbett, El Khadraoui, Ford, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, McAvan, McCarthy, Vairinhos, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 34

ELDR: Dybkjær

NI: Claeys, Dillen, Lang, Martinez

PPE-DE: Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: De Rossa, Lange

UEN: Camre

21.   Betänkande Queiró A5-0370/2003

skäl G

Ja-röster: 280

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Naïr

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Díez González, Duhamel, Ettl, Ford, Ghilardotti, Glante, Gröner, Hänsch, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Pérez Royo, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Jonckheer, MacCormick, Sörensen

Nej-röster: 92

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Korhola, Pronk, Sacrédeus

PSE: Andersson, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Ceyhun, Désir, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Patrie, Poignant, Read, Roth-Behrendt, Van Lancker, Weiler

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 8

NI: Cappato

PPE-DE: Banotti

PSE: De Rossa, Guy-Quint

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Ó Neachtain

22.   Betänkande Lagendijk A5-0397/2003

ändring 9

Ja-röster: 143

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Wuermeling

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lipietz, Piétrasanta, Rod

Nej-röster: 216

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dillen, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Flautre, Gahrton, Lagendijk, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Laguiller, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Martinez

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

23.   Betänkande Lagendijk A5-0397/2003

punkt 2

Ja-röster: 189

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Nej-röster: 165

ELDR: André-Léonard

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Hager, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Nedlagda röster: 13

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Laguiller, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

24.   B5-0490/2003 — Sri Lanka

resolution

Ja-röster: 73

EDD: Andersen, Belder, van Dam, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Lynne

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos, Markov, Meijer

NI: Berthu, Beysen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Bowis, Camisón Asensio, Chichester, Cushnahan, Daul, Deva, Flemming, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Kastler, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Mayer Hans-Peter, Menrad, Mombaur, Nicholson, Ojeda Sanz, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Sommer, Stenmarck, Sudre, Zimmerling

PSE: Baltas, Berger, Casaca, De Keyser, Ettl, Kindermann, McAvan, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Myller, Scheele, Souladakis

Verts/ALE: Auroi, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Onesta, Rod


ANTAGNA TEXTER

 

P5_TA(2003)0509

SIS II

Europaparlamentets rekommendation till rådet om andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (2003/2180(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet av Carlos Coelho för PPE-DE-gruppen om den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (B5-0268/2003),

med beaktande av Europeiska unionens förestående utvidgning,

med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 december 2002 om initiativet från Konungariket Spanien om att anta rådets förordning om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, i synnerhet i kampen mot terrorism (1),

med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Thessaloniki, i synnerhet punkt 11,

med beaktande av slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av den 5-6 juni 2003, i synnerhet när det gäller SIS funktioner och uppbyggnaden av SIS II,

med beaktande av rådets diskussioner om de två spanska initiativen om införande av nya funktioner för Schengens informationssystem, i synnerhet i kampen mot terrorism,

med beaktande av kommissionens arbetsdokument om utvecklingen av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) — lägesrapport 2002 (SEK(2003) 206),

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna (KOM(2003) 510),

med beaktande av den femte årsrapporten från den gemensamma Schengentillsynsmyndigheten,

med beaktande av arbetsdokumenten om gemensamma bestämmelser om skydd av personuppgifter inom ramen för den tredje pelaren, och i synnerhet det grekiska ordförandeskapets meddelande av den 3 juni 2003,

med beaktande av artikel 49.3 och artikel 107 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A5-0398/2003), och av följande skäl:

Schengens informationssystem II

A.

Schengens informationssystem (SIS) skapades som en kompensationsåtgärd för att medge fri rörlighet för personer.

B.

Under årens lopp har synen på SIS som en kompensationsåtgärd övergått till den föreställningen att SIS är ett praktiskt och effektivt verktyg för polissamarbete, där uppgifterna kan användas för andra syften än vad som ursprungligen avsågs (2).

C.

Även i samband med EU:s utvidgning uppkommer ett behov av att utveckla en andra generationens SIS.

D.

Beslut har fattats om att utveckla SIS II till 2006.

E.

Hittills har inga klara lagstiftningsramar för de principer som skall reglera polissamarbetet formulerats med tillämpning av artikel 30 i Fördraget om Europeiska unionen och ingen klar policy beträffande gränsskyddet har utarbetats.

Nya funktioner

F.

I slutsatserna från den 5-6 juni 2003 var rådet i princip överens om att nya SIS borde möjliggöra nya typer av registreringar (om personer och om föremål) och områden, sammankopplingen av rapporter, ändringen av registreringarnas varaktighet samt lagring, överföring och eventuellt efterfrågningar av biometriska uppgifter, särskilt fotografier och fingeravtryck.

G.

Rådet har fortfarande inte kommit till beslut i konkreta frågor om vilka nya kategorier av saker eller personer som skall inkluderas.

H.

Diskussionen i rådet om de två spanska initiativen om införande av nya funktioner för Schengens informationssystem, i synnerhet i kampen mot terrorism, ledde till en överenskommelse om vissa nya föremål som till exempel vissa fordon eller dokument.

Europeisk arresteringsorder

I.

I rådets rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (3) finns i artikel 9 en bestämmelse om användningen av SIS för att översända en europeisk arresteringsorder.

Nya användare

J.

I sina slutsatser av den 5-6 juni 2003 samtyckte rådet i princip till att SIS II måste ge nya myndigheter möjlighet att få tillgång till SIS (inklusive vid behov möjligheten att ge partiell tillgång eller tillgång i ett syfte som skiljer sig från den ursprungliga registreringen) fastän man ännu inte kommit överens om vilka myndigheter som skall få tillgång.

K.

Rådet verkar ha accepterat (4) vissa av de villkor som tidigare definierats av parlamentet beträffande Europols tillgång till SIS, men inte viktiga krav som att Europol skall uppfylla kraven på dataskydd i artikel 117 i Schengenkonventionen, att man endast bör få söka uppgifter för på förhand fastställda syften, att man inte bör överföra några uppgifter till tredje land eller tredje organ, och att den roll som spelas av den gemensamma tillsynsmyndigheten bör utvidgas.

L.

Situationen är densamma när det gäller tillgången för nationella medlemmar i Eurojust till vissa uppgifter i Schengens informationssystem, där rådet inte accepterat parlamentets krav på att Eurojust inte bör få översända uppgifter som de förfogar över till något tredje land eller tredje organ, och att de endast bör få söka uppgifter för på förhand fastställda syften.

M.

Rådets förslag om de spanska initiativen öppnar möjligheten till tillgång för nationella rättsvårdande myndigheter i deras utförande av sin uppgift i enlighet med nationell lagstiftning. Den gemensamma tillsynsmyndigheten anser att tillgången måste begränsas till syftet med registreringen i SIS, och den kan inte utsträckas till uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning (5).

N.

Kommissionen har i det ovannämnda förslaget till förordning föreslagit parlamentet och rådet att fordonsregistrerande myndigheter skall få tillgång till SIS.

O.

I rådets arbetsgrupper diskuteras tillgång för en rad andra myndigheter (tillgång för icke-statliga myndigheter såsom kreditupplysningsföretag, utsträckt tillgång för myndigheter som utfärdar uppehållstillstånd, tillgång för asylbeviljande myndigheter till uppgifter i enlighet med artikel 96, för säkerhetstjänster, underrättelsetjänster och socialförsäkringskassor till uppgifter i enlighet med artikel 100, för myndigheter med ansvar för gränsövervakning, utsträckt tillgång för medlemsstaternas representationer utomlands) (6).

P.

Tillgång för nya användare innebär användning av upplysningar för nya ändamål.

Dataskydd

Q.

SIS är Europas största databas.

R.

För närvarande regleras SIS dataskydd inte bara av Schengenkonventionen och kontrolleras inte heller bara av den gemensamma tillsynsmyndigheten utan är även underordnat ett förvirrande antal dataskyddsregler och kontrollenheter både i den första och den tredje pelaren.

S.

Alla diskuterade förändringar av SIS har återverkningar på dataskyddet.

T.

Enligt artikel 50 i förslaget till en konstitution för Europa skall en allmän europeisk dataskyddslag införas och en oberoende övervakningsmyndighet inrättas. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller också bestämmelser om skydd av personuppgifter (artikel 8).

Yttre förbindelser och SIS

U.

De nya medlemsstaternas genomförande av Schengenreglerna om de yttre gränserna kommer att leda till nya gränser i Europa.

V.

Genom datautbytet med tredje land löper man risk att bryta mot EU:s dataskyddsregler.

Förvaltning av SIS

W.

Europaparlamentets uppmaning att överlåta den strategiska ledningen av SIS till en byrå som helt finansieras via EU:s budget och står under Europaparlamentets kontroll (7), diskuteras som en möjlig lösning. Ingen samsyn har ännu nåtts i denna fråga.

Placering av SIS

X.

Det verkar föreligga enighet bland medlemsstaterna om att tills vidare behålla den operativa ledningen av SIS på dess nuvarande plats i Strasbourg och att skapa ett reservsystem på en annan plats.

Synergi med informationssystemet för viseringar (VIS)

Y.

I de slutsatser om utvecklingen av VIS som rådet antog den 5-6 juni 2003 uppmanades kommissionen att fortsätta sitt förberedelsearbete om utvecklingen av VIS på grundval av en centraliserad konstruktion med alternativet en gemensam teknisk plattform med SIS II, utan att detta leder till förseningar i utvecklingen av SIS II. Rådet skall ge de nödvändiga politiska riktlinjerna senast i december 2003 avseende de grundläggande delarna av VIS, till exempel uppbyggnaden, funktionerna, val av biometriska identifierare och sätt att genomföra systemet, och därmed göra det möjligt att integrera VIS som ett möjligt alternativ i anbudsinfordran för SIS II. Kommissionen har lagt fram två ändringsförslag för att ändra förordningen om en enhetlig utformning av visumhandlingar respektive förordningen om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (KOM(2003) 558). Enligt dessa förslag skall ansiktsbild och fingeravtryck lagras som biometriska kännetecken.

Budget för SIS och VIS

Z.

Utvecklingen av SIS II beräknas kosta 14,45 miljoner euro mer än vad man ursprungligen planerade. Enligt den rättsliga grunden täcks endast kostnaderna för utveckling av SIS II men inte driftskostnaderna. Anslagen för utvecklingen av SIS II är icke obligatoriska utgifter och bestäms alltså inte genom medbeslutande.

AA.

Utvecklingen av VIS beräknas kosta 157 miljoner euro (med årliga driftskostnader på 35 miljoner euro). Kommissionen förbereder för närvarande en rättsakt om att i unionens budget föra in nödvändiga anslag för utvecklingen av VIS i enlighet med artikel 66 i EG-fördraget, som innehåller bestämmelser om samråd med Europaparlamentet. De mycket höga beräknade kostnaderna för utveckling och drift av VIS kräver en bred politisk samsyn i förväg om behovet av VIS och dess funktioner.

1.

Europaparlamentet riktar följande rekommendation till rådet:

a)

En offentlig debatt om SIS inriktning och de politiska mål som eftersträvas med SIS II bör främjas. Europaparlamentet kräver även en klar definition av dessa mål.

b)

Utvecklingen av ett nytt SIS måste ske på ett öppet och demokratiskt sätt, och man måste undvika att för parlamentet lägga fram lagstiftningsförslag först när en politisk överenskommelse har träffats i rådet.

c)

En detaljerad studie bör göras av möjligheten att slå samman befintliga eller framtida databaser (SIS, Europol, Eurodac, VIS, Eurojust etc.) på basis av en enda teknisk plattform för ett ”EU-informationssystem” som bör utvecklas så att det omspänner framtida systembehov på alla relevanta områden. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att synergier mellan de olika databaserna bör utvecklas i så hög grad som möjligt, i syfte att kombinera systemen för att optimera tillgångarna, undvika överlappningar och luckor samt säkerställa en sammanhängande dataskyddsordning.

d)

En årlig utvärdering av den operativa användningen, effektiviteten och respekten för de grundläggande rättigheterna bör göras i enlighet med bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, som ratificerats av samtliga medlemsstater.

e)

Varje förslag att bevilja nya myndigheter fullständig eller partiell tillgång måste granskas ingående när det gäller det specifika syfte för vilket dessa myndigheter behöver tillgång till SIS, vilka uppgifter de skall medges tillgång till, hur tillgången skall ske (direkt eller indirekt), och hur dataskyddskraven i artikel 118 i Schengenkonventionen kan garanteras. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt privatpersoners ställning (t.ex. när det gäller fordonsregistrering).

f)

Så snart som möjligt bör rådet besluta att den strategiska ledningen av SIS och andra storskaliga IT-system skall anförtros ett europeiskt organ som leds av en styrelse bestående av företrädare för de europeiska institutionerna och medlemsstaterna, och som helt och hållet finansieras genom EU:s budget och därför är underställt Europaparlamentets kontroll.

g)

Rådet bör även så snart som möjligt besluta om en slutgiltig placering av den centrala delen av SIS II. Europaparlamentet kräver att inga uppgifter i förvaltningen av SIS skall anförtros ett privat företag.

h)

Varje utvidgning av SIS måste gå hand i hand med högsta standard när det gäller dataskydd, och man måste alltid försöka finna rätt balans mellan rätten till skydd för personuppgifter och säkerhet. Särskild uppmärksamhet måste även fästas på konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna och de faror som följer av användningen av biometriska metoder. Europaparlamentet anser att den vägledande principen är användning av uppgifter uteslutande för ändamål som uttryckligen anges i god tid i förväg. Denna princip måste respekteras. Europaparlamentet protesterar därför mot varje avsteg från den principen, vilka till exempel kom till uttryck i rådets slutsatser från den 5-6 juni 2003 om att kräva ytterligare granskning av möjligheten för vissa myndigheter att använda data från SIS för andra ändamål än de för vilka de ursprungligen infördes i SIS.

i)

Den gemensamma tillsynsmyndigheten och de nationella dataskyddsmyndigheterna måste medverka ordentligt i arbetet med utvecklingen av SIS II.

j)

Bättre finansiella resurser och personalresurser måste ges för att den gemensamma tillsynsmyndigheten skall kunna utveckla sin verksamhet. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett specifikt budgetavsnitt avseende den gemensamma tillsynsmyndigheten, oberoende av rådets avsnitt (8).

k)

Den gemensamma tillsynsmyndigheten bör uppmanas att samarbeta så nära som möjligt med Europeiska datatillsynsmannen som för närvarande utses av Europaparlamentet och rådet.

l)

Rådet bör omedelbart inleda processen med att harmonisera reglerna för tillgång till och skydd för uppgifter, särskilt i dagens tredje pelare. Europaparlamentet menar att en sådan harmonisering skall bygga på formuleringen av grundläggande principer som måste respekteras utan undantag.

m)

Den Schengenkapacitet som överenskoms vid Europeiska rådet i Köpenhamn bör användas även för de nya medlemsstaternas förberedelse för deltagande i SIS. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att en genomgående hög uppgiftsskyddsnivå och effektivitet upprätthålls genom de nationella och centrala delarna av SIS, i synnerhet med tanke på olikheter i fråga om struktur och teknik.

n)

Medborgarna bör informeras bättre om SIS. Europaparlamentet hänvisar till principen att registrerade har rätt till tillgång och rättelse av de uppgifter som rör dem själva, och anser att om rätten till tillgång inte kan iakttas till fullo eller delvis, skall registrerade underrättas om sin rätt att anföra besvär hos den behöriga myndigheten. På EU-nivå bör det finnas en möjlighet att klaga hos Europeiska ombudsmannen och/eller Europeiska datastillsynsmannen.

o)

Kommissionen bör uppmanas att grunda sitt kommande förslag till rättsakt om inkludering i unionens budget av de nödvändiga anslagen för utveckling av VIS inte endast på artikel 66 utan även på artikel 62.2 b iv i EG-fördraget (regler för enhetligt utformade viseringar) som föreskriver medbeslutande från den 1 maj 2004. Europaparlamentet önskar vid detta tillfälle, men även kontinuerligt, bli informerat utförligt av rådet om VIS, inklusive resultatet av genomförbarhetsstudien, inkluderingen av biometriska uppgifter, samt de externa aspekterna av VIS utveckling och dataskyddsbestämmelser.

p)

Rådet bör regelbundet informera Europaparlamentet om utvecklingen av SIS II.

q)

Rådet bör beakta parlamentets ståndpunkter enligt ovan.

*

* *

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, och för kännedom till kommissionen och Schengens gemensamma tillsynsmyndighet.


(1)  P5_TA(2002)0611.

(2)  Meddelande från ordförandeskapet om kraven för SIS, 5968/02, 5.2.2002.

(3)  EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

(4)  Senast tillgängliga handlingar är 10054/2003 och 10055/2003.

(5)  SCHAC 2513/02, s. 3.

(6)  Dok. 033/2003.

(7)  Europaparlamentets resolution av den 20 september 2001 om passage av de yttre gränserna och Schengensamarbetets utveckling, punkt 19, (EGT C 77 E, 28.3.2002, s. 141).

(8)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 september 2000 om initiativet från portugisiska republiken inför antagandet av rådets beslut om inrättande av ett sekretariat för de gemensamma tillsynsmyndigheter för dataskydd som bildades genom konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål samt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenkonventionen) EGT C 146, 17.5.2001, s. 83.

P5_TA(2003)0510

Tillträde till marknaden för hamntjänster ***III

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och kommissionens uttalande om utkastet (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003),

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 35) (2),

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2002) 101) (3),

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet (4), en behandling som avsåg rådets gemensamma ståndpunkt (5),

med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2003) 208 — C5-0182/2003) (6),

med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 83 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A5-0364/2003).

1.

Europaparlamentet förkastar det gemensamma utkastet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen.


(1)  EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 283.

(2)  EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 290.

(3)  EGT C 181 E, 30.7.2002, s. 160.

(4)  Antagna texter från sammanträdet den 11.3.2003, P5_TA(2003)0078.

(5)  EGT C 299 E, 3.12.2002, s. 1.

(6)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0511

Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män (KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 279 (1)),

med beaktande av artikel 13.2 och artikel 251 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0261/2003),

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor och yttrandet från budgetutskottet (A5-0396/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten, såsom den ändrats, är förenlig med utgiftstaket för rubrik 5 i budgetplanen för 2000-2006.

3.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offetliggjort i EUT.

P5_TC1-COD(2003)0109

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2003/EG om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen, särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av komissionens förslag (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande princip i gemenskapslagstiftningen som fastställs i artikel 2 och artikel 3.2 i fördraget samt i EG-domstolens rättspraxis. I fördraget föreskrivs att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av gemenskapens särskilda uppgifter och mål. Det fastställs att gemenskapen har en skyldighet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all sin verksamhet.

(2)

Enligt artikel 13 i fördraget har rådet behörighet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa alla former av diskriminering på grund av bland annat kön. Enligt punkt 2 i samma artikel skall rådet fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 251 när det beslutar om stimulansåtgärder på gemenskapsnivå (som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar) i syfte att stödja de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att bidra till att detta mål förverkligas.

(3)

I artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna förbjuds alla former av diskriminering på grund av kön, och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män på alla områden fastställs.

(4)

Erfarenheter av vad som gjorts på gemenskapsnivå har visat att främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i praktiken kräver en kombination av insatser, särskilt av lagstiftning och praktiska åtgärder som har utformats för att stärka varandra.

(5)

I kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer förespråkas principen om att medborgarna bör medverka i arbetet från utformningen till genomförandet av politiken, att det civila samhället med sina organisationer bör vara delaktiga och att samrådet med berörda parter bör vara effektivare och öppnare.

(6)

Den fjärde kvinnokonferensen i Peking den 15 september 1995 antog ett uttalande och en handlingsplan där regeringarna, det internationella samfundet och det civila samhället uppmanas att vidta strategiska åtgärder för att undanröja diskrimineringen av kvinnor samt hindren för jämställdhet mellan kvinnor och män.

(7)

Rådet inrättade genom beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000  (3) gemenskapens handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män, vars insatser bör kompletteras med stöd inom berörda områden.

(8)

Budgetposterna A-3037 (ABB-nr 040503) och A-3046 (ABB-nr 040501) i Europeiska gemenskapernas allmänna budget för 2003 och föregående budgetår är avsedda att ge stöd åt Europeiskt kvinnoforum och kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

(9)

I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4), nedan kallad budgetförordningen, föreskrivs att dessa stödinsatser skall förses med en grundrättsakt.

(10)

Vissa europeiska organisationers verksamhet bidrar till att främja jämställdhet mellan könen, särskilt när det gäller gemenskapsåtgärder som särskilt riktar sig till kvinnor.

(11)

Särskilt Europeiskt kvinnoforum, där de flesta kvinnoorganisationer i de 15 medlemsstaterna ingår och som har över 3000 medlemmar, spelar en viktig roll i arbetet med att främja, övervaka och sprida information om gemenskapsåtgärder för kvinnor. Dess verksamhet är av allmänt europeiskt intresse.

(12)

Ett strukturerat program bör därför antas för att ge ekonomiskt stöd till sådana organisationer i form av ett administrationsbidrag för verksamhet som är av allmänt europeiskt intresse på jämställdhetsområdet eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område .

(13)

Detta program täcker ett stort geografiskt område, då det i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) föreskrivs ett utökat samarbete på jämställdhetsområdet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och staterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Eftaländerna) å andra sidan. I EES-avtalet föreskrivs förfaranden för deltagande i gemenskapsåtgärder på detta område för de Eftaländer som tillhör EES. Dessutom bör det föreskrivas att detta program skall vara öppet för de associerade länderna i Central- och Östeuropa, enligt de villkor som anges i Europaavtalen med tillhörande tilläggsprotokoll och i besluten av respektive associeringsråd, samt för Turkiet i enlighet med de villkor som fastställs i ramavtalet av den 17 december 2001 om allmänna principer för Turkiets deltagande i gemenskapsprogram (5).

(14)

Hänsyn bör tas till den särskilda karaktären hos de europeiska jämställdhetsorganisationer som är verksamma på europeisk nivå när det gäller de stödformer som införs.

(15)

I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Programmets mål

1.    Genom detta beslut inrättas ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja Europeiskt kvinnoforum och stimulera andra jämställdhetsorganisationer som är verksamma på europeisk nivå.

2.   Programmets allmänna mål skall vara att stödja verksamheten inom dessa organisationer, vars löpande arbetsprogram eller särskilda insatser är av allmänt europeiskt intresse på området jämställdhet mellan kvinnor och män, eller som verkar för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens verksamhet på jämställdhetsområdet.

Artikel 2

Tillträde till programmet

1.   Europeiskt kvinnoforum kommer, förutsatt att organisationen uppfyller kraven i bilagan, att vara berättigat till ett administrationsbidrag som gör det möjligt för organisationen att bedriva sin verksamhet, som är att representera och samordna icke-statliga kvinnoorganisationer och sprida information om kvinnor till EU-institutionerna och till icke-statliga organisationer.

2.   För att kunna beviljas administrationsbidrag måste en jämställdhetsorganisation som är verksam på europeisk nivå uppfylla bestämmelserna i bilagan och ha följande karaktär:

a)

Dess verksamhet kommer att bidra till att utveckla och genomföra gemenskapsåtgärder som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

b)

Dess verksamhet följer principerna och de rättsliga bestämmelserna för gemenskapens verksamhet på jämställdhetsområdet.

c)

Dess verksamhet kan bedrivas över gränserna.

d)

Organisationen måste ha varit rättsligt etablerad i mer än ett år och agera fristående eller i form av flera samordnade föreningar.

Artikel 3

Deltagande av länder utanför gemenskapen

Utöver de organisationer som är etablerade i medlemsstaterna skall programmet även vara öppet för jämställdhetsorganisationer som är verksamma på europeisk nivå och som är etablerade

a)

i de anslutningsländer som undertecknat anslutningsavtalet från 2003 ,

b)

i Efta/EES-länderna, i enlighet med villkoren i EES-avtalet,

c)

i Rumänien och Bulgarien, för vilka villkoren för deltagande skall fastställas i enlighet med Europaavtalen med tillhörande tilläggsprotokoll och besluten av respektive associeringsråd,

d)

i Turkiet, för vilket villkoren för deltagande skall fastställas i enlighet med ramavtalet av den 17 december 2001 om fastställande av de allmänna principerna för Republiken Turkiets deltagande i gemenskapens program.

Artikel 4

Urval av mottagare

1.   Ett administrationsbidrag kommer att direkt beviljas de bidragsmottagare som avses i punkt 2.1 i bilagan .

2.   Administrationsbidrag till ett löpande arbetsprogram eller bidrag för särskilda insatser till en organisation som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse som omfattas av Europeiska unionens politik på jämställdhetsområdet får beviljas om de allmänna kriterier som anges i punkterna 2.2 och 2.3 i bilagan är uppfyllda. Urvalet av de organisationer som skall få sådant bidrag skall göras på grundval av en inbjudan att lämna projektförslag.

Artikel 5

Tilldelning av bidrag

Principerna för successiv nedtrappning i faktiska termer och samfinansiering skall tillämpas på samtliga bidragsmottagare enligt följande:

organisation som fastställs genom en grundrättsakt: minst 10 procent genom samfinansiering, även genom bidrag i natura, och utan successiv nedtrappning.

organisation som väljs ut efter ett anbudsförfarande: minst 20 procent genom samfinansiering, även genom bidrag i natura, och successiv nedtrappning i faktiska termer med högst 2,5 procent från och med det tredje året och därefter .

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1.   Detta program skall börja löpa den 1 januari 2004 och löpa ut den 31 december 2008 .

2.   Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 2004-2008 skall vara 5 500 000 euro .

3.   De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

4.     De anslag som skall fördelas efter 2006 skall fastställas av budgetmyndigheten i ett avtal om budgetplanen efter 2006.

Artikel 7

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2007 överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program till Europaparlamentet och rådet. Denna rapport skall grundas på de resultat som bidragsmottagaren uppnått och bland annat innehålla en bedömning av hur effektiva bidragsmottagarna varit när det gäller att förverkliga de mål som anges i artikel 1 och i bilagan.

Denna rapport skall i huvudsak grundas på en extern utvärderingsrapport som skall vara tillgänglig före utgången av 2006 och där programmets generella relevans och samstämmighet, effektivitet i genomförandet (förberedelse, urval och förverkligande av åtgärderna) och de olika åtgärdernas övergripande och enskilda effektivitet i relation till de mål som definieras i artikel 1 och i bilagan skall granskas.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i ..., den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C ...

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 20 november 2003.

(3)  EGT L 17, 19.1.2001, s. 22.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 61, 2.3.2002, s. 29 .

(6)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

BILAGA

1.   Verksamhet som stöds

Det allmänna målet enligt artikel 1 är att förstärka och effektivisera gemenskapens insatser på jämställdhetsområdet genom att ekonomiskt stödja Europeiskt kvinnoforum och andra jämställdhetsorganisationer som är verksamma på europeisk nivå.

1.1 Europeiskt kvinnoforum bedriver bland annat följande verksamhet:

Säkerställa uppföljning av Peking-handlingsplanen (Förenta nationerna).

Arbeta för att förbättra europeisk lagstiftning om jämställdhet och för att engagera kvinnor på alla politikområden.

Delta i möten och konferenser om jämställdhet.

Vidta åtgärder för att säkerställa att kvinnors åsikter och intressen beaktas i nationell och europeisk politik, och särskilt uppmuntra dem att delta i beslutsfattandet.

Stärka jämställdhetsaspekten i EU:s utvidgningsprocess och utveckla samarbetet med kvinnoorganisationer i de nya medlemsstaterna .

1.2 Verksamhet som bedrivs av organisationer på jämställdhetsområdet och som kan bidra till att förstärka och effektivisera gemenskapens insatser kan bland annat avse följande:

Representation av berörda parter på EU-nivå.

Upplysningskampanjer som syftar till att främja jämställdhet mellan könen, särskilt genom studier, kampanjer och seminarier.

Spridning av information om gemenskapens verksamhet på jämställdhetsområdet.

Åtgärder som bland annat främjar möjligheten att förena arbete och familj, kvinnors deltagande i beslutsfattande, bekämpning av alla former av könsrelaterat våld, könsstereotyper och diskriminering på arbetsplatsen samt integrering av könsperspektivet inom utbildning, idrott, hälsovård och social trygghet .

Åtgärder som främjar samarbetet med kvinnoorganisationer i tredje länder och bidrar till att uppmärksamma kvinnors situation runt om i världen.

2.   Genomförande av den verksamhet som stöds

Den verksamhet som genomförs av de organisationer som kan beviljas EU-bidrag inom ramen för programmet fördelas på följande områden:

2.1. Område 1: Löpande verksamhet inom Europeiskt kvinnoforum, vars medlemmar bland annat är kvinnoorganisationer i Europeiska unionens medlemsstater, med respekt för följande principer:

Europeiskt kvinnoforums oberoende när det gäller urval av sina medlemmar.

Europeiskt kvinnoforums oberoende när det gäller den närmare utformningen av verksamheten med iakttagande av punkt 1.1 .

2.2. Område 2: Löpande icke vinstdrivande verksamhet för organisationer som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på jämställdhetsområdet .

I enlighet med artikel 2 gäller detta icke-vinstdrivande organisationer som bedriver verksamhet enbart i syfte att främja jämställdhet mellan könen, bland annat genom att bekämpa våld som ett hinder för jämställdhet.

Ett årligt administrationsbidrag kan beviljas för att stödja genomförandet av det löpande arbetsprogrammet för sådana organisationer.

2.3. Område 3: Särskilda insatser som genomförs av en organisation som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på jämställdhetsområdet eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område.

3.   Urval av bidragsmottagare

3.1. Administrationsbidraget kommer att direkt tilldelas Europeiskt kvinnoforum inom programområde 1.

3.2. De organisationer som beviljas administrationsbidrag inom programområde 2 väljs ut på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag.

3.3. De organisationer som beviljas bidrag för åtgärder inom programområde 3 väljs ut på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag.

De prioriterade teman och typer av åtgärder som kan omfattas av inbjudningarna att lämna projektförslag skall meddelas Europaparlamentet innan inbjudningar att lämna projektförslag offentliggörs.

4.   Kontroll och revision

4.1. Bidragsmottagaren skall hålla samtliga utgiftsverifikationer för det år bidraget gäller, inklusive den granskade årsredovisningen, tillgängliga för kommissionen under 5 år räknat från den sista utbetalningen. Bidragsmottagaren skall, där så är tillämpligt, säkerställa att de verifikat som finns hos partner eller medlemmar görs tillgängliga för kommissionen.

4.2. Kommissionen kan, antingen direkt via sina anställda eller via utvalda behöriga externa organ, genomföra en revision av hur bidraget använts. Revisionerna kan göras under hela kontraktstiden och under en period på 5 år från datumet för slutbetalningen. Resultaten från dessa revisioner kan eventuellt leda till att kommissionen fattar beslut om återkrav.

4.3. Kommissionens anställda och externa personer med uppdrag av kommissionen skall ha tillträde särskilt till mottagarens lokaler samt tillgång till all nödvändig information, inklusive i elektronisk form, som behövs för att revisionen skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt.

4.4. Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt vad gäller tillträde till lokalerna och tillgång till information.

4.5. För att skydda Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägeri och andra oegentligheter får kommissionen utföra kontroller och inspektioner på plats i samband med detta program i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (1). Om så behövs skall undersökningar genomföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och dessa undersökningar skall ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (2).


(1)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

P5_TA(2003)0512

Stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1080/2000 av den 22 maj 2000 om stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK) och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) (KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 389) (1),

med beaktande av artikel 181a.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0325/2003),

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandet från budgetutskottet (A5-0390/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet godkänt.

4.

Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet i den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, punkt 2 (förordning (EG) nr 1080/2000)

2. Denna finansiering skall ske i form av bidrag till budgeten för UNMIK, den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) och stabilitetspakten.

2. Denna finansiering skall ske i form av bidrag till budgeten för UNMIK, den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) och stabilitetspakten. Storleken på detta bidrag skall bestämmas med hänsyn till bidrag från medlemsstater och skall vara underkastat det årliga budgetförfarandet .

Ändring 4 och 6

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 1a (förordning (EG) nr 1080/2000)

Kommissionen skall utse en särskild samordnare för stabilitetspakten, efter samråd med sittande ordförande för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och andra deltagare och godkännande av OSSE:s sittande ordförande.

Rådet skall utse en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa för ett år , efter förslag från kommissionen och samråd med sittande ordförande för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och andra deltagare och godkännande av OSSE:s sittande ordförande , i enlighet med vad som fastställdes i Kölnöverenskommelsen i juni 1999 då man beslutade att inrätta en stabilitetspakt för sydöstra Europa .

Kommissionen skall i vederbörlig tid informera Europaparlamentets berörda utskott om sitt förslag.

Ändring 5 och 7

ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)

Artikel 1b (ny) (förordning (EG) nr 1080/2000)

 

3a.

Följande nya artikel 1b skall införas:

Artikel 1b

Den kandidat som kommissionen har nominerat skall bjudas in att göra ett uttalande inför Europaparlamentets berörda utskott.

På grundval av utfallet av utfrågningen skall utskottet yttra sig över kandidaten till kommissionen och rådet.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0513

Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och ickeindustrialiserade regioner i världen *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för organ som främjar den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa icke-industrialiserade regioner i världen (KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 280) (1),

med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0350/2003),

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandet från budgetutskottet (A5-0384/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet godkänt.

4.

Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet i den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.

Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten i kommissionens förslag överensstämmer med taket för rubrik 5 i budgetplanen 2000–2006.

6.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Skäl 3

(3) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt gemenskapsstödets regionala dimension genom att hänsyn tas till de olika behoven och prioriteringarna i de regioner som främst omfattas av dessa förordningar och genom att en förstärkning av den regionala dimensionen stimuleras.

(3) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt gemenskapsstödets regionala dimension genom att hänsyn tas till de olika behoven och prioriteringarna i de regioner som främst omfattas av dessa förordningar och genom att en förstärkning av den regionala dimensionen stimuleras på ett välavvägt och samordnat sätt .

Ändring 2

Skäl 4

(4) Ett fördjupande av Europeiska unionens och dess stödmottagande partners kännedom om varandra bör främjas.

(4) Ett fördjupande av Europeiska unionens och dess stödmottagande partners kännedom om och förståelse för varandra bör främjas , och likaså deras synlighet .

Ändring 3

Skäl 5

(5) Det arbete som utförs av organ som specialiserat sig på att analysera förbindelserna mellan Europeiska unionen och regionerna i fråga bidrar till att fördjupa unionens och dess partners kännedom om varandra.

(5) Det arbete som utförs av organ som specialiserat sig på att analysera förbindelserna mellan Europeiska unionen och regionerna i fråga och som har nödvändig kulturell bakgrund bidrar till att fördjupa unionens och dess partners kännedom om och förståelse för varandra.

Ändring 4

Skäl 7a (nytt)

 

(7a) I samband med antagandet av budgetförordningen åtog sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att se till att denna grundrättsakt skulle träda i kraft från och med budgetåret 2004.

Ändring 5

Artikel 1, punkt 1

1. Härmed inrättas ett program för gemenskapsåtgärder för att främja center, institut och nätverk som specialiserat sig på analys av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa regioner.

1. Härmed inrättas ett program för gemenskapsåtgärder för att främja center, institut och nätverk som specialiserat sig på analys av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa regioner och som därmed främjar en dialog mellan kulturer och civilisationer samt det allmängiltiga värdet av mänskliga rättigheter .

Ändring 6

Artikel 1, punkt 2

2. Programmets allmänna mål skall vara att stödja dessa organs verksamhet. Verksamheten skall utgöras av aktiviteterna enligt det årliga arbetsprogrammet för ett center, institut eller nätverk och skall överensstämma med sådan verksamhet som beskrivs i bilagan. Den verksamhet som erhåller stöd skall bidra till att öka förståelsen och dialogen mellan Europeiska unionen och de regioner som omfattas av förordningarna till förmån för ALA, Meda, Tacis och Cards samt kandidatländerna.

2. Programmets allmänna mål skall vara att stödja dessa organs verksamhet. Verksamheten skall utgöras av aktiviteterna enligt det årliga arbetsprogrammet för ett center, institut eller nätverk och skall överensstämma med sådan verksamhet som beskrivs i bilagan. Den verksamhet som erhåller stöd skall bidra till att öka förståelsen och dialogen mellan Europeiska unionen och de regioner som omfattas av förordningarna till förmån för ALA, Meda, Tacis och Cards samt kandidatländerna och till att stärka sociala, kulturella och mänskliga partnerskap .

Ändring 8

Artikel 2, punkt 1, strecksats 1

Det skall vara en oberoende, icke-vinstgivande juridisk person som huvudsakligen arbetar med att främja förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och regionerna i fråga och ha ett mål som syftar till allmänhetens bästa.

Det skall vara en oberoende, icke-vinstgivande juridisk person som huvudsakligen arbetar med att främja förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och regionerna i fråga och ha ett mål som syftar till allmänhetens bästa och till människans värdighet .

Ändring 7

Artikel 2, punkt 1, strecksats 3

Dess verksamhet skall överensstämma med principerna för gemenskapens åtgärder på området yttre förbindelser och med de prioriterade områden som anges i artikel 5 .

Dess verksamhet skall överensstämma med principerna för gemenskapens åtgärder på området yttre förbindelser och med de prioriterade områden som anges i artikel 5 i bilagan .

Ändring 16

Artikel 4, punkt 1a (ny)

 

1a. När det gäller denna stödåtgärd inom programmet får bidrag beviljas för vissa drifts- och administrationskostnader hos organ som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse och som är verksamma inom olika geografiska områden.

För att kunna bevilja bidragen skall kommissionen offentliggöra förslagsinfordringar. Kommissionen får emellertid bevilja sådana bidrag utan att offentliggöra någon förslagsinfordran om bidragsmottagaren uttryckligen nämns i budgetrubriken. Kommissionen får förfara på samma sätt om budgeten innehåller uppgifter om bidragsmottagare och de belopp som var och en av dessa skall tilldelas, om totalbeloppet i den berörda budgetposten helt och hållet förhandstilldelats av budgetmyndigheten. I båda fall skall alla övriga villkor i budgetförordningen, genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och grundrättsakten tillämpas.

Kommissionen får bevilja bidrag till de berörda organen när den mottagit en lämplig arbetsplan och budget. Bidrag får beviljas på årsbasis eller genom förnyelse, i enlighet med ett ramavtal om partnerskap med kommissionen.

Bidrag som beviljas i enlighet med denna stödåtgärd skall inte vara föremål för principen om successiv nedtrappning enligt artikel 113.2 i budgetförordningen.

Ändring 17

Artikel 4, punkt 2

2. Urvalet av de organ som erhåller sådana bidrag skall ske efter en förslagsinfordran avseende hela programmets varaktighet, i syfte att inrätta ett partnerskap mellan dessa organ och Europeiska uionen.

På grundval av förslagsinfordran skall kommissionen i enlighet med artikel 116 i budgetförordningen fastställa en förteckning över mottagarna och de tilldelade beloppen.

utgår

Ändring 10

Artikel 5

1. Bidrag till administrationskostnader som beviljas genom detta program får inte finansiera samtliga organets stödberättigande kostnader för det kalenderår för vilket bidraget beviljas.

1. Bidrag till administrationskostnader som beviljas genom detta program får inte finansiera samtliga organets stödberättigande kostnader för det kalenderår för vilket bidraget beviljas. Principerna om successiv nedtrappning i reala termer och medfinansiering gäller för samtliga bidragsmottagare enligt nedan:

2. Beloppet på det bidrag till administrationskostnader som beviljas får ej överstiga 70 procent av organets stödberättigande kostnader för det kalenderår för vilket bidraget beviljas.

2. Beloppet på det bidrag till administrationskostnader som beviljas enligt programmet får ej överstiga 80 procent av de stödberättigande kostnaderna för det kalenderår för vilket bidraget beviljas.

3. I enlighet med artikel 113.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 skall bidrag till administrationskostnader, om de förnyas, successivt trappas ned. Vid beviljande av bidrag till ett organ som redan under det föregående året mottagit ett sådant bidrag, skall gemenskapens andel av samfinansieringen i form av det nya bidraget vara minst 10 procentenheter lägre än gemenskapens andel av samfinansieringen i form av bidraget för det föregående året.

3. I enlighet med artikel 113.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 skall bidrag till administrationskostnader, om de förnyas, successivt trappas ned i reala termer . Vid beviljande av bidrag till ett organ som redan under det föregående året mottagit ett sådant bidrag, skall en successiv nedtrappning med 2,5 procent per år ske från och med det tredje året.

Ändring 11

Artikel 6, punkt 1

1. Detta program skall inledas den 1 januari 2004 och avslutas den 31 december 2006 .

1. Detta program skall inledas den 1 januari 2004 och avslutas den 31 december 2008 .

Ändring 12

Artikel 6, punkt 2a (ny)

 

2a. De anslag som skall fördelas efter 2006 skall fastställas av budgetmyndigheten i ett avtal om budgetplanen efter 2006.

Ändring 13

Artikel 7

Kommissionen skall senast den 31 december 2005 för rådet lägga fram en rapport om hur målen med detta program förverkligats. Denna utvärderingsrapport skall grunda sig på de mottagarnas resultat och framför allt bedöma deras relevans, effektivitet och nytta när det gäller förverkligandet av målen enligt artikel 1 och bilagan.

Kommissionen skall senast den 31 december 2007 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om hur målen med detta program förverkligats. Denna utvärderingsrapport skall grunda sig på de mottagarnas resultat och framför allt bedöma deras relevans, effektivitet och nytta när det gäller förverkligandet av målen enligt artikel 1 och bilagan.

Ändring 14

Artikel 8

Gemenskapens andel av samfinansieringen vid förnyelse av bidrag till administrationskostnader skall, för organ som under året innan detta beslut trädde i kraft och under de två föregående åren erhållit bidrag till administrationskostnader för samma verksamhet, inte börja trappas ned successivt enligt artikel 5 förrän från och med det tredje året efter det att detta beslut trätt i kraft.

Gemenskapens andel av samfinansieringen vid förnyelse av bidrag till administrationskostnader skall, för organ som under året innan detta beslut trädde i kraft och under de två föregående åren erhållit bidrag till administrationskostnader för samma verksamhet, inte börja trappas ned successivt enligt artikel 5 förrän från och med det tredje året efter det att detta beslut trätt i kraft , förutsatt att dessa organ helt och hållet har uppfyllt alla krav på sund förvaltning .

Ändring 19

Bilaga, punkt 3

De bidragsmottagande organen skall väljas ut genom förslagsinfordringar i enlighet med budgetförordningen. Dessa förslagsinfordringar kommer att inledas i början av detta program så att Europeiska unionens partner i genomförandet av programmet kan väljas ut .

För att kunna bevilja bidragen skall kommissionen offentliggöra förslagsinfordringar. Kommissionen får emellertid bevilja sådana bidrag utan att offentliggöra någon förslagsinfordran om bidragsmottagaren uttryckligen nämns i budgetrubriken. Kommissionen får förfara på samma sätt om budgeten innehåller uppgifter om bidragsmottagare och de belopp som var och en av dessa skall tilldelas, om totalbeloppet i den berörda budgetposten helt och hållet förhandstilldelats av budgetmyndigheten. I båda fall skall alla övriga villkor i budgetförordningen, genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och grundrättsakten tillämpas.

Ändring 15

Bilaga, punkt 3, stycke 1a (nytt)

 

De prioriterade ämnena och verksamhetstyperna i förslagsinfordringarna kommer att meddelas Europaparlamentet innan förslagsinfordringarna inleds.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0514

Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja ett aktivt europeiskt samhällsengagemang (KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 276) (1),

med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0321/2003),

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott (A5-0368/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten i kommissionens förslag överensstämmer med taket för rubrik 3 och 5 i budgetplanen 2000–2006.

3.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

4.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet godkänt.

5.

Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet i den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Skäl 1

(1) Genom fördraget införs ett unionsmedborgarskap som kompletterar men inte ersätter det nationella medborgarskapet och som skall främjas med iakttagande av subsidiaritetsprincipen.

(1) Genom fördraget införs ett unionsmedborgarskap som inte ersätter det nationella medborgarskapet utan tvärtom kompletterar och utvidgar det till att omfatta en samling rättigheter som är gemensamma för alla EU-medborgare och som skall främjas med iakttagande av subsidiaritetsprincipen.

Ändring 2

Skäl 1a (nytt)

 

(1a) Inrättandet av unionsmedborgarskapet svarar till det behov medlemmarna i denna nya samhällsgemenskap känner av att dela samma demokratiska gemensamma värderingar och känna sig som en viktig del i arbetet med att bygga upp Europeiska unionen.

Ändring 3

Skäl 2

(2) Bland gemenskapens och medlemsstaternas mål ingår att främja sysselsättningen, förbättra levnads- och arbetsvillkoren, garantera en adekvat social trygghet, utveckla de mänskliga resurserna för att möjliggöra en hög sysselsättning på lång sikt samt motverka utslagning.

(2) Bland gemenskapens och medlemsstaternas mål ingår att främja sysselsättningen, förbättra levnads- och arbetsvillkoren, garantera en adekvat social trygghet, utveckla de mänskliga resurserna för att möjliggöra full sysselsättning samt motverka utslagning.

Ändring 4

Skäl 3

(3) En effektiv och enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten är en ny prioritering som är nödvändig för att den inre marknaden skall fungera väl. Medborgarna, konsumenterna och företagen kan i de nationella rättsordningarna tillvarata alla sina rättigheter enligt gemenskapens rättsordning endast om domarna är tillräckligt informerade och utbildade för detta. En gemensam politik för tillämpningen av europeisk rätt och rättspraxis ingår som en väsentlig del i Europeiska unionens mål att successivt upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

(3) En effektiv och enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten är en ny prioritering som är nödvändig för att ett område utan inre gränser skall fungera väl. Medborgarna, konsumenterna och företagen kan i de nationella rättsordningarna tillvarata alla sina rättigheter enligt gemenskapens rättsordning endast om företrädare för rättsväsendet är tillräckligt informerade och utbildade för detta. En gemensam politik för tillämpningen av europeisk rätt och rättspraxis ingår som en väsentlig del i Europeiska unionens mål att successivt upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Ändring 5

Skäl 8a (nytt)

 

(8a) Den demokratiska principen utgör en av hörnpelarna i gemenskapsbygget. Förslaget till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa innehåller ett kapitel om unionens demokratiska liv. Enligt artikel 46 i förslaget till konstitution skall institutionerna föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med representativa sammanslutningar och det civila samhället.

Ändring 6

Skäl 10a (nytt)

 

(10a) Den internationella organisationen Europarörelsen, som består av mer än trettio nationella sektioner och ett stort antal föreningar ur det civila samhället, har sedan 1948 aktivt drivit på den europeiska integrationen. Sedan mer än 55 år fortgår alltså ett oavbrutet arbete i allmäneuropeiskt intresse.

Ändring 51

Skäl 10b (nytt)

 

(10b) Rådet har bekräftat att det är övertygat om att det är nödvändigt att fortsätta att stödja vänortsprogrammet mot bakgrund av den viktiga roll som de kan spela för att främja medborgaridentiteten och den ömsesidiga förståelsen mellan folken i Europa. Inom ramen för flerårsprogrammet bör man utarbeta en lämplig budget och fortsätta att stödja vänortsprogrammet, vilket Europaparlamentet har krävt varje år i samband med budgetförfarandet. Det är viktigt att ansökningsförfarandet och förvaltningen av vänortsprogrammet utformas på ett begripligt sätt och att programmet görs lättillgängligt för medborgarna. I avvaktan på att detta beslut skall träda i kraft bör kommissionen slå vakt om de pågående programmen, exempelvis genom stöd till vänortsprojekt inom EU och genom att bjuda in intressenter att lämna projektförslag i god tid.

Ändring 8

Skäl 13

(13) Medborgardialogen är av väsentlig betydelse för att främja samarbete med det civila samhällets aktörer på det sociala området , och den fick fram till 2001 stöd genom budgetpost B3-4101 . Trots att den verksamhet som bedrivs av Europeiska plattformen för icke-statliga organisationer på det sociala området under åren 2001–2002 finansierades via budgetpost B3-4105 till förberedande åtgärder för att motverka och förebygga social utslagning och under 2003 via de båda budgetposterna B3-4105 och B5-803, sträcker sig plattformens verksamhet långt utöver ramarna för dessa program och bidrar också till införandet av de nya styrelseformer som lyfts fram i den socialpolitiska agenda som antogs i Nice.

(13) Medborgardialogen , framför allt också med välgörenhetsorganisationer, är av väsentlig betydelse för att främja samarbete med det civila samhällets aktörer på det sociala området. I förklaring nr 23 som fogats till slutakten till Maastrichtfördraget understryks vikten av gemenskapens samarbete med välgörenhetsorganisationer för att de mål som anges i artikel 136 i fördraget skall uppnås. Trots att den verksamhet som bedrivs av Europeiska plattformen för icke-statliga organisationer på det sociala området och välgörenhetsorganisationerna under åren 2001–2002 finansierades via budgetpost B3-410 och framför allt budgetpost B3-4105 till förberedande åtgärder för att motverka och förebygga social utslagning och under 2003 via de båda budgetposterna B3-4105 och B5-803, sträcker sig plattformens verksamhet långt utöver ramarna för dessa program och bidrar också till införandet av de nya styrelseformer som lyfts fram i den socialpolitiska agenda som antogs i Nice.

Ändring 9

Skäl 15

(15) Budgetpost A-3016 i Europeiska gemenskapens allmänna budget för 2003 och föregående budgetår stöder sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen. Sammanslutningen diskuterar synpunkter och erfarenheter när det gäller frågor som rör rättspraxis samt medlemmarnas organisation och arbetssätt i tjänsteutövningen, såväl juridiska som rådgivande arbetsuppgifter. Sammanslutningens insatser är nödvändiga för att samordna och förmedla de högsta förvaltningsdomstolarnas yttranden till medborgarna när det gäller gemenskapsrätten och för att främja gemensamma metoder för införlivande och genomförande av europeisk rätt på nationell nivå.

(15) Budgetpost A-3016 i Europeiska unionens allmänna budget för 2003 och föregående budgetår stöder sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen. Sammanslutningen diskuterar synpunkter och erfarenheter när det gäller frågor som rör rättspraxis samt medlemmarnas organisation och arbetssätt i tjänsteutövningen, såväl juridiska som rådgivande arbetsuppgifter. Sammanslutningens insatser är nödvändiga för att främja samordning och förmedla de högsta förvaltningsdomstolarnas och de högre förvaltningsrättsliga instansernas beslut till medborgarna när det gäller gemenskapsrätten och för att främja gemensamma metoder för införlivande och genomförande av europeisk rätt på nationell nivå.

Ändring 10

Skäl 15a (nytt)

 

(15a) Budgetpost B3-4002 i Europeiska unionens allmänna budget för 2003 och föregående budgetår, som är avsedd för finansiering av utbildnings- och informationsåtgärder i samband med genomförandet av gemenskapsåtgärder som rör den inre marknadens sociala dimension, bidrar väsentligt till förverkligandet och genomförandet av EU:s socialpolitiska agenda och väcker medborgarnas intresse för den inre marknadens sociala dimension.

Ändring 11

Skäl 17

(17) I samband med antagandet av budgetförordningen åtog sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att uppnå målet att denna grundrättsakt skulle träda i kraft från och med budgetåret 2004.

(17) I samband med antagandet av budgetförordningen åtog sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att uppnå målet att denna grundrättsakt skulle träda i kraft från och med budgetåret 2004 med beaktande av budgetanmärkningarna i samband med genomförandet .

Ändring 12

Skäl 17a (nytt)

 

(17a) De nya medlemsstaterna kan delta fullt ut i hela programmet.

Ändring 13

Skäl 18

(18) Det är lämpligt att se till att detta program har en geografisk täckning som omfattar medlemsstaterna, och för viss verksamhet eventuellt även kandidatländerna och Efta/EES-länderna.

(18) Det är lämpligt att se till att detta program har en geografisk täckning som omfattar medlemsstaterna, och för viss verksamhet eventuellt även de nya medlemsstaterna och Efta/EES-länderna.

Ändring 14

Artikel 1, punkt 1, stycke 1 och inledningen

1. Genom detta beslut upprättas ett handlingsprogram för gemenskapen för att stödja organ som verkar för ett aktivt europeiskt samhällsengagemang och för att främja insatser på detta område.

Programmet syftar till att

1. Genom detta beslut upprättas ett handlingsprogram för gemenskapen för att stödja organ som verkar för ett aktivt europeiskt samhällsengagemang och för att främja insatser på detta område. Programmet kommer att ha som allmänt mål att minska det demokratiska underskottet i Europeiska unionen och att öka öppenheten.

Programmet syftar särskilt till att

Ändring 15

Artikel 1, punkt 1, stycke 2, led a

a) främja Europeiska unionens värden och mål,

a) främja och förmedla Europeiska unionens värden och mål,

Ändring 16

Artikel 1, punkt.1, stycke 2, led c

c)

nära knyta an medborgarna till diskussionen och debatten om Europeiska unionens struktur,

c)

nära knyta an medborgarna till diskussionen och debatten om Europeiska unionens struktur genom arbete av tankesmedjor, forskningsvärlden och akademiska institutioner som på ett positivt sätt främjar och på ett konstruktivt sätt kritiserar hur den europeiska integrationen utvecklas ,

Ändring 17

Artikel 1, punkt 1, stycke 2, led ea (nytt)

 

ea)

att stärka de mellanliggande strukturer som binder samman medborgarna med Europeiska unionen och dess institutioner, exempelvis sammanslutningar och förbund av europeiskt intresse, vänortsprogram, frivilligorganisationer och fackliga organisationer, akademiska institutioner och utbildningsanstalter.

Ändring 19

Artikel 1, punkt 1, stycke 2, led eb (nytt)

 

eb)

att främja principen om deltagandedemokrati som inbegriper kvinnor i beslutsfattandet.

Ändring 20

Artikel 1, punkt 2

Den verksamhet som stöds genom detta program skall syfta till att stödja driften vid och främja insatser av organ som har sådana mål som anges i detta program enligt de särskilda kriterier som anges i bilagan .

Den verksamhet som stöds genom detta program skall syfta till att stödja driften vid och främja insatser av organ som har sådana mål som anges i detta program enligt de särskilda kriterier som anges i artikel 8a .

Ändring 21

Artikel 2, stycke 1

Gemenskapsbidrag får beviljas för insatser av organ som uppfyller bestämmelserna i bilagan .

Gemenskapsbidrag får beviljas för insatser av organ som uppfyller bestämmelserna i artikel 8a .

Ändring 22

Artikel 2, stycke 3

Administrationsbidrag för ett löpande arbetsprogram får beviljas ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område, förutsatt att om det bidragsmottagande organet uppfyller bestämmelserna i bilagan och har en struktur som möjliggör insatser som kan nå ut till hela Europeiska unionen.

Administrationsbidrag för ett löpande arbetsprogram får beviljas ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område, förutsatt att om det bidragsmottagande organet uppfyller bestämmelserna i artikel 8a och har en struktur som möjliggör insatser som kan nå ut till hela Europeiska unionen.

Ändring 23

Artikel 4

 

Programmet skall gälla tre typer av bidragsmottagare:

1. Administrationsbidrag till ett löpande arbetsprogram för ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område får beviljas om de allmänna kriterier som anges i bilagan är uppfyllda .

Område 1: Administrationsbidrag skall beviljas direkt till de bidragsmottagare som avses i punkt 2.1.1 i artikel 8a utan uteslutning av någon mottagare grundat på subjektiva kriterier eller på grund av att de betraktar och tillämpar EU:s politik från ett annorlunda, men konstruktivt perspektiv .

 

Område 2: Administrationsbidrag skall beviljas de bidragsmottagare som avses i punkt 2.1.2 i artikel 8a på grundval av en inbjudan att lämna projektförslag och de bidragsmottagare som uttryckligen nämns i budgetposter som i sin helhet anvisats i förväg av budgetmyndigheten.

2. Bidrag till en insats som anges i programmet får beviljas om de allmänna kriterier som anges i bilagan är uppfyllda. Urvalet av insatser skall göras på grundval av en inbjudan att lämna projektförslag.

Område 3: Bidrag till en insats som anges i programmet skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna projektförslag enligt punkt 2.1.3 i artikel 8a .

Ändring 24

Artikel 5

De bidrag som beviljas inom de olika områdena i detta program skall följa bestämmelserna i motsvarande del av bilagan.

1. De bidrag som beviljas inom de olika områdena i detta program skall följa bestämmelserna i motsvarande del av bilagan.

 

1a. Principerna för successiv nedtrappning i faktiska termer och medfinansiering tillämpas på samtliga bidragsmottagare enligt följande:

Organ som inrättas genom en grundrättsakt: minst 10 procents medfinansiering, inklusive genom in naturabidrag, och utan successiv nedtrappning.

Organ som nämns uttryckligen i budgetposterna och organ som väljs ut genom inbjudan att lämna projektförslag: minst 20 procents medfinansiering, inklusive genom in natura-bidrag, och successiv nedtrappning med 2,5 procent per år från och med det tredje året.

Ändring 25

Artikel 6

 

1. Budgetramarna för genomförandet av programmet för den period som anges i artikel 1.3 är 149 192 300 euro.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

2. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

 

3. Utgångspunkt för detta måste vara 2004 års budget. Utvidgningens konsekvenser måste beaktas.

 

4. De anslag som skall fördelas efter 2006 skall fastställas av budgetmyndigheten i ett avtal om budgetplanen efter 2006.

Ändring 26

Artikel 7, punkt – 1 (ny)

 

– 1. Kommissionen skall varje år för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén lägga fram en kort rapport om programmets genomförande.

Ändring 27

Artikel 7, punkt 1, stycke 1

1. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2007 överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program och vid behov föreslå ändringar för att eventuellt förlänga programmet.

1. Kommissionen skall till Europaparlamentet , rådet och de nationella parlamenten senast den 31 december 2007 överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program och vid behov föreslå ändringar för att eventuellt förlänga programmet.

Ändring 28

Artikel 7, punkt 1, stycke 2

Denna rapport skall bland annat bygga på en extern utvärderingsrapport som skall vara tillgänglig senast i slutet av 2006 och innehålla åtminstone en granskning av programmets allmänna relevans och samstämmighet, effektiviteten i genomförandet (förberedelser, urval och genomförande av insatserna) samt insatsernas kollektiva och individuella effektivitet (när det gäller att förverkliga målen enligt beskrivningen i artikel 1 och i bilagan ).

Denna rapport skall bland annat bygga på samråd med de organ som stöds av programmet och en extern utvärderingsrapport som skall vara tillgänglig senast i slutet av 2006 och innehålla åtminstone en granskning av programmets allmänna relevans och samstämmighet, effektiviteten i genomförandet (förberedelser, urval och genomförande av insatserna) samt insatsernas kollektiva och individuella effektivitet (när det gäller att förverkliga målen enligt beskrivningen i artikel 1 och i artikel 8a ). Kommissionen skall lägga fram den externa utvärderingsrapporten inför Europaparlamentet och rådet.

Ändring 29

Artikel 7, punkt 2, stycke 2

Kommissionen skall överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program till Europaparlamentet och rådet senast 31 december 2009. Denna rapport skall bland annat bygga på resultaten av den externa utvärderingen och den skall innehålla en granskning av de resultat som bidragsmottagaren uppnått, särskilt med avseende på hur effektiva bidragsmottagarnas insatser varit (kollektivt och individuellt) när det gäller att förverkliga de mål som anges i artikel 1 och i bilagan .

Kommissionen skall överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program till Europaparlamentet och rådet senast 31 december 2009. Denna rapport skall bland annat bygga på resultaten av den externa utvärderingen och den skall innehålla en granskning av de resultat som bidragsmottagaren uppnått, särskilt med avseende på hur effektiva bidragsmottagarnas insatser varit (kollektivt och individuellt) när det gäller att förverkliga de mål som anges i artikel 1 och i artikel 8a .

Ändring 30

Bilaga, rubriken

BILAGA

Artikel 8a

Ändring 31

Bilaga, punkt 1, näst sista stycket

Sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen samordnar och förmedlar de högsta förvaltningsdomstolarnas yttranden till medborgarna när det gäller gemenskapsrätten och främjar gemensamma metoder för införlivande och genomförande av europeisk rätt på nationell nivå.

Sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen främjar samordning och förmedlar de högsta förvaltningsdomstolarnas och de högre förvaltningsrättsliga instansernas beslut till medborgarna när det gäller gemenskapsrätten och främjar gemensamma metoder för införlivande och genomförande av europeisk rätt på nationell nivå.

Ändring 32

Bilaga, punkt 2.1.1., inledningen

2.1.1. Område 1: Löpande arbetsprogram för följande organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt europeiskt samhällsengagemang:

2.1.1 Område 1: Löpande arbetsprogram för organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt europeiskt samhällsengagemang och som finns upptagna i en öppen förteckning som inbegriper :

Ändring 33

Bilaga, punkt 2.1.1., strecksats 6a (ny)

 

— Europeiska kommuners och regioners råd,

Ändring 34

Bilaga, punkt 2.1.1., strecksats 6b (ny)

 

— Internationella Europarörelsen

Ändring 35

Bilaga, punkt 2.1.1., strecksats 6c (ny)

 

Venedigkommittén (Europarådet). Främjande av initiativ för att stärka kontakterna mellan författningsdomstolarna och de europeiska domstolarna (genom seminarier och främjande av grundläggande samarbete och utbyte av uppgifter och dokumentationscentra som behandlar den författningsenliga rättstillämpningen av Europeiska unionens intressen.

Ändring 36

Bilaga, punkt 2.1.1., strecksats 6d (ny)

 

Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EUfrågor vid Europeiska unionens parlament, COSAC — Inrättande av en webbplats och ett interparlamentariskt forum på Internet.

Ändring 37

Bilaga, punkt 2.1.1., strecksatserna 6e och 6f (nya)

 

det europeiska nätverket för rättslig utbildning

nätverket för Europahus

Ändring 38

Bilaga, punkt 2.1.1.a (ny)

 

2.1.1.a Organisationerna skall underkastas periodisk översyn.

Ändring 39

Bilaga, punkt 2.1.2., strecksats 2

Ideella europeiska nätverk som har en multiplikatoreffekt och som verkar i länder som deltar i programmet genom att främja principer och politik som omfattas av målen på detta område.

Ideella organ som har en multiplikatoreffekt och som verkar i länder som deltar i programmet genom att främja principer och politik som omfattas av målen på detta område.

Ändring 40

Bilaga, punkt 2.1.3., led a

a)

Insatser för ett aktivt europeiskt samhällsengagemang som genomförs av t.ex. icke-statliga organisationer, sammanslutningar och förbund som verkar i ett europeiskt intresse eller branschövergripande fackföreningsorganisationer. Genom undantag från artikel 114 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 får de branschövergripande fackföreningsorganisationer som medverkar i den sociala dialogen på EU-nivå beviljas bidrag inom detta programområde, även om de inte är juridiska personer.

a)

Insatser för ett aktivt europeiskt samhällsengagemang som genomförs av t.ex. icke-statliga organisationer, sammanslutningar , medier och förbund som verkar i ett europeiskt intresse eller branschövergripande fackföreningsorganisationer. Genom undantag från artikel 114 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 får de branschövergripande fackföreningsorganisationer som medverkar i den sociala dialogen på EU-nivå beviljas bidrag inom detta programområde, även om de inte är juridiska personer.

Ändring 41

Bilaga, punkt 2.1.3.a (ny)

 

2.1.3.a Område 4: Innovativa åtgärder

Innovativa åtgärder som främjar medborgarnas delaktighet i ett större sammanhang och som inte kan finansieras av andra delar i programmet.

Ändring 42

Bilaga, punkt 2.1.3.b (ny)

 

2.1.3.b Område 5: Info-Point Europa och de så kallade Carrefourkontoren, permanent arbetsprogram för Info-Point Europa- och Carrefourkontoren

Info-Point Europa och Carrefourkontoren är EU:s informationskontor. Målet med dem är att göra information om EU tillgängligt för den breda allmänheten och att göra medborgarna mera delaktiga i EU:s utveckling. Carrefourkontorens särskilda profil är att de finns i landsbygdsregioner och särskilt beaktar utvecklingen på landsbygden.

Info-Point Europa- och Carrefourontoren skall finnas i lokaler med huvudmän som är ansvariga för verksamheten, ensamma eller i samarbete med andra.

Info-Point Europa- och Carrefourkontoren har följande syfte

Info-Point Europa- och Carrefourkontoren har ett fyrdelat uppdrag:

1. Kontoren skall sprida grundläggande information till allmänheten om Europeiska unionen, EU:s politik och EU:s program.

2. Kontoren skall bidra till informationsspridning (svara på frågor) och hjälpa till med att ta fram officiella handlingar (EU-dokument och EU-publikationer).

3. Kontoren skall även hänvisa vidare till andra bättre lämpade informationskällor. I det arbetet skall kontoren samarbeta nära med EU:s andra kontor på regional nivå och bedöma deras arbete.

4. Kontoren skall bidra till diskussioner om Europeiska unionen genom att anordna seminarier, träffar, debatter osv. (i samarbete med andra regionala EU-kontor).

Ändring 43

Bilaga, punkt 2.2., strecksats 2a (ny)

 

medel som öronmärks inom ramen för område 4 i programmet skall inte understiga 5 procent av den årsbudget som finns tillgänglig för detta program.

Ändring 44

Bilaga, punkt 3.1.a (ny)

 

3.1.a. Kommissionen skall informera Europaparlamentet om sin avsikt att offentliggöra en inbjudan att lämna projektförslag och ange eventuella prioriterade teman eller verk-samhetstyper.

Ändring 45

Bilaga, punkt 3.2.

3.2. De organ som beviljas bidrag inom programområde 3 väljs ut på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag. Branschövergripande fackföreningsorganisationer som medverkar i den sociala dialogen på EU-nivå kan komma att omfattas av en selektiv inbjudan att lämna projektförslag.

3.2. De organ som beviljas bidrag inom programområde 3 , 4 och 5 väljs ut på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag. Kommissionen skall se till att uppmaningen att lämna in projektförslag är ”kundvänlig” och inte utgör en oöverstiglig byråkratiskt börda. När det är lämpligt skall uppmaningen att lämna in projektförslag organiseras i två steg där man endast begär in begränsad dokumentation som är strikt nödvändig för att bedöma förslagen. Branschövergripande fackföreningsorganisationer som medverkar i den sociala dialogen på EU-nivå kan komma att omfattas av en selektiv inbjudan att lämna projektförslag.

Ändring 46

Bilaga, punkt 6

6. Efter en analys av kostnadseffektiviteten kan kommissionen besluta att delegera hela eller delar av programhandläggningen till en genomförandebyrå i enlighet med artikel 55 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapens allmänna budget. Kommissionen får även anlita experter och utnyttja annat tekniskt och administrativt stöd som inte innebär någon myndighetsutövning genom att lägga ut uppgifter på entreprenad inom ramen för enstaka avtal om tjänster. Kommissionen får även finansiera undersökningar och organisera expertmöten för att underlätta genomförandet av programmet samt genomföra kampanjer för information, publikation och spridning som är direkt knutna till förverkligandet av programmets mål.

utgår

Ändring 47

Bilaga, punkt 6, stycke 1a (nytt)

 

Kommissionen skall ha regelbundna diskussioner med företrädare för nuvarande och potentiella anslagsmottagare inom ramen för programmet för design och genomförande och uppföljning av programmet.

Ändring 48

Bilaga, punkt 6a (ny)

 

6a. Anslagsbekräftelse

Alla organ eller verksamheter som får bidrag från detta program är skyldiga att ange att de fått stöd från Europeiska unionen. Därför skall kommissionen lägga fram detaljerade riktlinjer om synliggörande.

Ändring 49

Bilaga, punkt 6b (ny)

 

6b. Spridning av resultat

För att underlätta spridning av resultaten, eftersom så många som möjligt av produkterna som finansierats genom detta program och skall bli tillgängliga gratis på elektronisk väg.

Ändring 50

Bilaga, punkt 7.5.a (ny)

 

7.5.a. Organ som erhåller administrationsbidrag i enlighet med detta beslut får delta i inbjudningar att lämna projektförslag för andra program och projekt. De skall dock inte ha förtur framför organisationer som inte finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0515

Långlivade organiska föreningar (Stockholmskonventionen) *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2003) 331) (1),

med beaktande av ingåendet på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar,

med beaktande av artiklarna 95.1, 175.1 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0315/2003),

med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden om den föreslagna rättsliga grunden,

med beaktande av artiklarna 63 och 67 samt artikel 97.7 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (A5-0371/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut såsom ändrat av parlamentet och godkänner ingåendet av konventionen.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s generalsekreterare parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 och artikel 175.1 i detta, jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

Ändring 2

Skäl 8

(8) Protokollet gäller miljöskydd , men vissa bestämmelser om begränsning av avsiktlig framställning och användning av kemikalier berör även den inre marknadens funktion. Den rättsliga grunden för beslutet om ratifikation av protokollet sålunda vara artiklarna 175.1 och 95.1 , jämförda med artikel 300.

(8) Eftersom de flesta bestämmelserna i protokollet gäller miljöskydd och skydd av människors hälsa bör den rättsliga grunden för beslutet om ratifikation av protokollet sålunda vara artikel 175.1 , jämförd med artikel 300.

Ändring 3

Skäl 10

(10) I konventionen föreskrivs det att parterna skall lämna sina förslag om att ta in nya ämnen i bilagorna A, B eller C till konventionens sekretariat. Eftersom dessa förslag kan påverka gällande gemenskapslagstiftning och det är nödvändigt att se till att förslagen är motiverade och har tillräckligt stöd i gemenskapen bör endast gemensamma förslag från gemenskapen och medlemsstaterna lämnas till sekretariatet. Vid utarbetandet av utkast till förslagen bör hänsyn tas till bilaga D till Stockholmskonventionen.

utgår

Ändring 4

Artikel 2

Artikel 2

Förslag till ändringar av bilagorna A, B eller C till konventionen skall endast läggas fram av kommissionen, på gemenskapens och medlemsstaternas vägar, i enlighet med ett rådsbeslut som skall antas med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

utgår


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0516

Långlivade organiska föroreningar (konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar) *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 332) (1),

med beaktande av ingåendet på Europeiska gemenskapens vägnar av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar,

med beaktande av artiklarna 95.1, 175.1 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0318/2003),

med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden över den rättsliga grunden,

med beaktande av artiklarna 63 och 67 samt artikel 97.7 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (A5-0372/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut såsom ändrat av parlamentet och godkänner ingåendet av protokollet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s generalsekreterare parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 och artikel 175.1 i detta, jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

Ändring 2

Skäl 6

(6) Protokollet gäller miljöskydd , men vissa bestämmelser om begränsning av avsiktlig framställning och användning av kemikalier berör även den inre marknadens funktion. Den rättsliga grunden för beslutet om ratifikation av protokollet bör sålunda vara artiklarna 175.1 och 95.1 , jämförda med artikel 300.

(6) Eftersom de flesta bestämmelserna i protokollet gäller miljöskydd och skydd av människors hälsa bör den rättsliga grunden för beslutet om ratifikation av protokollet vara artikel 175.1, jämförd med artikel 300.

Ändring 3

Skäl 8

(8) I protokollet föreskrivs det att parterna skall lämna sina förslag om att ta in nya ämnen i bilagorna I, II eller III till konventionens sekretariat. Eftersom dessa förslag kan påverka gällande gemenskapslagstiftning och det är nödvändigt att se till att förslagen är motiverade och har tillräckligt stöd i gemenskapen bör endast gemensamma förslag från gemenskapen och medlemsstaterna lämnas till sekretariatet. Vid utarbetandet av utkast till förslagen bör hänsyn tas till det beslut 1998/2 som fattats av det verkställande organet för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

utgår

Ändring 4

Artikel 3

Artikel 3

Förslag till ändringar av bilagorna I, II eller II till protokollet skall endast läggas fram av kommissionen, på gemenskapens och medlemsstaternas vägar, i enlighet med ett rådsbeslut som skall antas med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

utgår


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0517

Finansiella bestämmelser i utkastet till konstitution

Europaparlamentets resolution om de finansiella bestämmelserna i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av Brysselfördraget från 1975,

med beaktande av avsnitt 5, avdelning II i EG-fördraget och framför allt artiklarna 269 och 272 i detta,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1),

med beaktande av sina resolutioner av den 11 mars 2003 om reformeringen av budgetförfarandet (2) och den 24 september 2003 om en konstitution för Europa samt regeringskonferensen (3),

med beaktande av utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa av den 18 juli 2003 (4), framför allt de finansiella bestämmelserna i detta,

med beaktande av artiklarna 37 och 42 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Europeiska unionens budgetbefogenheter enligt EG-fördraget har sedan Brysselfördraget trädde i kraft 1975 byggt på att det skall råda institutionell balans mellan Europaparlamentet och ministerrådet för att det skall kunna garanteras att unionsmedborgarnas och även de nationella regeringarnas intressen får komma till synes i budgeten.

B.

Detta dubbla system, inrättat 1975, och införandet av budgetplanen 1988 har tillsammans med budgetdisciplinen tryggat finansieringen av unionens verksamhet med hjälp av årligen antagna budgetar som fortsätter att ligga långt under utgiftstaket för de egna medlen.

C.

Taket för de egna medlen på 1,24 procent av BNI skulle för 2003 möjliggöra betalningsbemyndiganden på ett belopp av 118,8 miljarder euro. Europaparlamentet har samtidigt godkänt betalningsbemyndiganden för 2003 års budget motsvarande ett belopp på 97,5 miljarder euro, vilket lämnar en marginal på 21,3 miljarder euro under taket för de egna medlen.

D.

Utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa är resultatet av en lång och demokratisk process som satts i gång för att den utvidgade unionen skulle kunna fungera med arvet från det förflutna och där både regeringarna och de nationella parlamenten och Europaparlamentet medverkat.

1.

Europaparlamentet uttalar sitt stöd för de finansiella bestämmelserna i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa av den 18 juli 2003 trots att det är medvetet om att utkastet inte bevarar den nuvarande maktfördelningen mellan Europaparlamentet och rådet såsom de två grenarna av budgetmyndigheten, som garanterar att godkännandet av utgifter står under demokratisk uppsikt.

2.

Europaparlamentet anser att den samsyn som konventet nått fram till innebär att det slutliga beslutsfattandet om egna medel överlåts till medlemsstaterna, att det slutliga beslutsfattandet om de fleråriga ekonomiska ramarna, som nu ingår i fördraget, överlåts till rådet efter förlikning med och samtycke från Europaparlamentet, att parlamentet får ha sista ordet om den årliga budgeten och, slutligen, att budgetförfarandet förenklas.

3.

Europaparlamentet erinrar om de avsevärda eftergifter som parlamentet har gjort, i synnerhet när det gäller att införa den nya fleråriga ekonomiska ramen i konstitutionen och att till fullo överlåta det slutliga beslutet om egna medel till medlemsstaterna vid ett sammanträde i rådet.

4.

Europaparlamentet fördömer med kraft de förslag till ändringar av de finansiella bestämmelserna i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, vilka diskuterades vid rådets (Ekofin) informella möte i Stresa samt vid regeringskonferensen.

5.

Europaparlamentet understryker att sådana förslag skulle innebära ett stort och oacceptabelt steg bakåt jämfört med inte bara utkastet till fördrag utan även med dagens läge och radikalt ändra den övergripande balansen mellan institutionerna genom att lägga om budgetbefogenheterna till förmån för rådet.

6.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta i beaktande att varje försök att kringskära de befogenheter parlamentet fått i sin egenskap av att vara en gren av budgetmyndigheten skulle leda till att unionens sätt att fungera skulle belastas av en allvarlig brist på demokrati.

7.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till det italienska ordförandeskapet, rådet, kommissionen, de nationella parlamenten och regeringskonferensen.


(1)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(2)  P5_TA(2003)0081.

(3)  P5_TA(2003)0407.

(4)  EUT C 169, 18.7.2003, s. 1.

P5_TA(2003)0518

Euromed

Europaparlamentets resolution om Euromed

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av Barcelonaförklaringen och det arbetsprogram som antogs den 28 november 1995 vid konferensen i Barcelona,

med beaktande av sina tidigare resolutioner om medelhavspolitiken, särskilt resolutionen av den 11 april 2002 om mötet mellan utrikesministrarna i EU och Medelhavsområdet i Valencia den 22-23 april 2002 (1),

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om förberedelserna inför det sjätte mötet mellan utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet i Neapel den 2-3 december 2003 (KOM(2003) 610),

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 11 mars 2003 om Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (KOM(2003) 104),

med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2003 om fred och värdighet i Mellanöstern (2),

med beaktande av sin resolution av den 20 november 2003 (3) om ovannämnda meddelande av den 11 mars 2003,

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 21 maj 2003 om ”Stärkande av EU:s åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med Medelhavspartnerna” (KOM(2003) 294),

med beaktande av artikel 37.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Den nya grannskapspolitiken kommer framför allt att bidra till att förstärka EU:s förbindelser med Medelhavsländerna, samtidigt som unionen står beredd att utökas med tio nya medlemsstater.

B.

Avsaknaden av en lösning på den israelisk-palestinska konflikten kommer även i fortsättningen att inverka negativt på utvecklingen av Barcelonaprocessen.

C.

De parlamentariska kontakterna mellan EU och Medelhavsområdet hade till en början formen av ett parlamentariskt forum där parlamentsledamöter från EU:s medlemsstater och från partnerländerna i Medelhavsområdet träffades. Forumet skall omvandlas till en parlamentarisk församling enligt handlingsprogrammet för det sjätte mötet mellan utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet i Neapel den 2-3 december 2003.

D.

Å ena sidan utgör processen en vändpunkt när det gäller EU:s verksamhet i området, men å andra sidan är den övergripande bedömningen av EU:s politik i Medelhavsområdet än så länge nedslående när det gäller främjande av det civila samhället, respekt för de mänskliga rättigheterna, inrättande av gemensamma säkerhetsmekanismer och främjande av frihandel.

E.

Kvinnors aktiva deltagande i det sociala och politiska livet är tyvärr ännu inte en realitet i många partnerländer.

1.

Europaparlamentet konstaterar ännu en gång att det är nödvändigt att genom dialog, kunskap och ömsesidig förståelse skapa ett verkligt och rättvist samarbete i Europa-Medelhavsområdet för att förstärka rättstaten och demokratin, förbättra människornas levnadsvillkor och upprätthålla freden i regionen.

2.

Europaparlamentet vill mycket gärna se ett fördjupat parlamentariskt samarbete och uppmanar samtliga medlemsstater att bidra till att den parlamentariska dialogen mellan EU och Medelhavsområdet utvecklas. Parlamentet förordar att en parlamentarisk församling för EU och Medelhavsområdet inrättas som det lämpligaste instrumentet för detta syfte, och uppmanar ministrarna att vid sitt möte i Neapel godkänna att det parlamentariska forumet för EU och Medelhavsområdet omvandlas till en rådgivande parlamentarisk församling.

3.

Europaparlamentet anser att en av uppgifterna för denna framtida parlamentariska församling är att övervaka, utvärdera och delta i partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet, och att främja en korrekt tillämpning av de associeringsavtal som slutits mellan Europeiska unionen och partnerskapsländerna vid Medelhavet samt att anta och lämna rekommendationer till ministerkonferensen i avsikt att förverkliga målen för partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet. Parlamentet understryker behovet av att stärka den politiska dialogen.

4.

Europaparlamentet framhåller att den våldsvåg som plågar Mellanöstern snarast måste få ett slut genom att vägkartan verkligen genomförs och målsättningen Två folk — två stater förverkligas. Parlamentet upprepar att det stöder de krafter i Israel och Palestina som arbetar för en rättvis lösning på konflikten samt koalitionen för fred som är grundad på Genèvekonventionerna. Parlamentet anser att det är ytterst viktigt för förbindelserna mellan EU och Medelhavsområdet att det byggs upp ett förtroende mellan Israel, Palestina och arabländerna.

5.

Europaparlamentet upprepar att alla parter i Barcelonaprocessen framför allt skall arbeta för att främja demokratin och rättsstaten samt respekten för individens rättigheter, särskilt kvinnans rättigheter. I synnerhet måste demokratiklausulerna i associeringsavtalen mellan EU och länderna i Medelhavsområdet respekteras.

6.

Europaparlamentet hoppas att den nya grannskapspolitiken och meddelandet om EU och Medelhavsområdet: mänskliga rättigheter och demokrati kan ge nödvändiga klargöranden på detta område, och uppmanar rådet och kommissionen att inom ramen för de nationella handlingsplanerna fastställa klara riktlinjer i de nationella handlingsplanerna för att inleda en konkret och konstruktiv dialog med partnerländerna i denna fråga.

7.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och partnerländerna att sätta dessa frågor högt på dagordningen under associeringsrådets möten i avsikt att uppnå verkliga framsteg med utgångspunkt i de årsrapporterna.

8.

Europaparlamentet bekräftar att det civila samhället måste stå i centrum för partnerskapet, och kräver att en politik som syftar till att skapa ett rikt socialt nätverk genomförs.

9.

Europaparlamentet bekräftar åter sitt motstånd mot dödsstraffet och uppmanar de associerade Medelhavsländerna att införa ett moratorium för dödsstraff. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att ta initiativ för att stödja de kampanjer som främjar införandet av ett dödsstraffsmoratorium.

10.

Europaparlamentet beklagar att hinder ställs upp i många partnerländer mot rättsväsendets oberoende och pressfriheten. Parlamentet uttrycker i detta sammanhang sin solidaritet framför allt med advokaten Radhia Nasraoui, som hungerstrejkar sedan den 15 oktober 2003, och med Ali Lmrabet, som sitter fängslad för åsiktsbrott sedan juli 2003, och uppmanar de berörda myndigheterna att på ett positivt sätt lösa dessa fall.

11.

Europaparlamentet påminner om att de anslag som beviljats de icke-statliga organisationerna inom ramen för det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter uteslutande faller inom kommissionens behörighetsområde. Parlamentet oroar sig i detta avseende över att de tunisiska myndigheterna, i strid med associeringsavtalet mellan EU och Tunisien, beslutat frysa de medel som kommissionen beviljat människorättsorganisationen Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme.

12.

Europaparlamentet konstaterar att det krävs ett ömsesidigt och solidariskt samarbete i Medelhavsområdet för att på ett övergripande sätt bekämpa terrorismen och den organiserade brottsligheten, men framhåller att detta inte på något sätt får leda till kränkningar av rättsstatsprincipen och individens rättigheter.

13.

Europaparlamentet manar mottagarländerna att införa strukturerade integrationsåtgärder som kan upprätta ett fast samband mellan invandringspolitiken och politiken för samarbete och utvecklingsbistånd. Parlamentet upprepar att man måste prioritera kampen mot den illegala invandringen och den maffia som uppmuntrar denna, samtidigt som man beaktar principen om solidariskt ansvar mellan partnerländerna vid Medelhavet. Parlamentet uttrycker i detta hänseende sin oro över de tragedier som nästan dagligen inträffar i den södra Medelhavsregionen, särskilt i den spanska kustregionen Andalusien och i vissa områden längs södra Italiens kust. Parlamentet uttrycker i detta hänseende sin oro över de tragedier som nästan dagligen inträffar i den södra Medelhavsregionen, särskilt i den spanska kustregionen Andalusien och i vissa områden längs södra Italiens kust. Parlamentet menar att partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet måste förbättra hanteringen av migrationsströmmarna och kontrollen av gränserna samt främja insatserna för återtagande i ursprungs- och transitländer med nödvändigt finansiellt och tekniskt bistånd.

14.

Europaparlamentet kräver att partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet inriktas på en öppning av ekonomin och en intern liberalisering i partnerländerna, i kombination med en hållbar utvecklingspolitik som beaktar behoven i Medelhavsländerna.

15.

Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att främja en generalisering av samarbetsprocessen mellan de länder som ligger söder om Medelhavet, i likhet med Agadiravtalet, eftersom det är det enda sättet att skapa ett frihandelsområde, och påminner i det sammanhanget om hur viktiga gränsöverskridande projekt är för att förbättra och öka det regionala samarbetet.

16.

Europaparlamentet kräver att den avdelning vid Europeiska investeringsbanken som ägnar sig åt Medelhavsområdet och Mellanöstern utvidgas så att den blir en verklig filial som kan uppnå de mål som ställts upp i den nya strategin, med ekonomiskt stöd från andra länder i Medelhavsområdet.

17.

Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att de beslut som fattades vid ministerkonferensen i Valencia om upprättandet av en kulturfond för Europa-Medelhavsområdet och om att främja dialogen mellan civilisationerna ges ett konkret innehåll, och att man vid ministerkonferensen i Neapel fattar ett konkret beslut om att förverkliga dessa mål genom att bevilja de finansiella medel som behövs.

18.

Europaparlamentet önskar att den nya Medaförordningen, tack vare förenklade förfaranden, säkrar genomförandet av projekten, ökar decentraliseringen och underlättar för de lokala parterna att få tillgång till medlen. Kommissionen uppmanas att kontrollera att den genomförda översynen motsvarar de verkliga kraven.

19.

Europaparlamentet vill se en snabbare ratificering av de associeringsavtal som undertecknats mellan länderna i Medelhavsområdet och EU, och uppmuntrar samtidigt till ett avtal med Syrien så snart som möjligt, men påpekar för de syriska myndigheterna att det är nödvändigt att inleda politiska reformer både på det interna och det externa planet. De nationella parlamenten och Europaparlamentet önskar medverka fullt ut när målen för avtalen utarbetas och när avtalen utvärderas.

20.

Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de positiva åtgärder som nyligen vidtagits av Libyen när det gäller utbetalning av ersättningar och samarbete i kampen mot terrorismen, vilka lett till att FN:s sanktioner hävts. Parlamentet insisterar på att Libyen och Mauritanien deltar fullt ut i Barcelonaprocessen och att de accepterar dess principer. De associerade Medelhavsländer som hittills inte har deltagit i dialogen mellan parlamenten uppmanas att ompröva sin ståndpunkt. Parlamentet ber kommissionen överväga att genomföra samarbetsprojekt tillsammans med Libyen, så snart som landet har accepterat Barcelonaprocessens principer.

21.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inleda en diskussion om det framtida jordbruket i EU och Medelhavsländerna. Detta bör vara flerdimensionellt och främja en produktion som ger kompletterande produkter, leder till hållbar utveckling och är skonsam för miljön.

22.

Europaparlamentet uppmanar utrikesministrarna för EU och Medelhavsländerna att aktivt engagera sig för en lösning av konflikten i Västsahara genom att bidra till att FN:s fredsplan tillämpas.

23.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till de partnerländer i Medelhavsområdet som har undertecknat Barcelonaförklaringen.


(1)  EUT C 127 E, 29.5.2003, s. 644.

(2)  P5_TA(2003)0462.

(3)  P5_TA-PROV(2003)0520.

P5_TA(2003)0519

Resultat från toppmötet mellan EU och Ryssland

Europaparlamentets resolution om det 12:e toppmötet mellan EU och Ryssland i Rom den 6 november 2003

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland som trädde i kraft den 1 december 1997,

med beaktande av EU:s gemensamma strategi avseende Ryssland av den 4 juni 1999, vars tillämpningsperiod har förlängts till den 24 juni 2004,

med beaktande av sina resolutioner av den 10 april 2002 (1), den 16 januari 2003 (2) och den 3 juli 2003 (3) om Tjetjenien,

med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2003 (4) om förberedelserna av toppmötet mellan EU och Ryssland,

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 11 mars 2003 med rubriken ”Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder” (KOM(2003) 104),

med beaktande av samarbetsrådet mellan EU och Rysslands sjätte möte som hölls den 15 april 2003,

med beaktande av det gemensamma uttalandet från toppmötet mellan EU och Ryssland i Rom den 6 november 2003,

med beaktande av sin resolution av den 20 november 2003 (5) om ovan nämnda meddelande av den 11 mars 2003,

med beaktande av rådets ordförandeskaps förklaring av den 8 oktober 2003 och rådet för allmänna frågors uttalande av den 17 november 2003, och av följande skäl:

A.

Förstärkt och ökat samarbete med Ryssland är av strategisk betydelse för att uppnå stabilitet och säkerhet i hela Europa.

B.

I och med utvidgningen kommer EU:s gräns mot Ryssland att förlängas, vilket kommer att stärka banden mellan de båda parterna och framhäva betydelsen av goda grannförbindelser.

C.

Grunderna för EU:s Rysslandspolitik, i synnerhet partnerskaps- och samarbetsavtalet, den gemensamma strategin och Tacisprogrammet, lades för åtskilliga år sedan och måste förnyas.

D.

Partnerskaps- och samarbetsavtalet är fortfarande till stora delar outnyttjat på Rysslands sida och utdragna beslutsförfaranden när det gäller i ansvarsfördelningen i den ryska regeringen hämmar ett fullt utnyttjande av avtalets möjligheter.

E.

Att vidareutveckla den demokratiska processen i Ryssland, i synnerhet när det gäller fria och rättvisa val, informationsfrihet, media och rättssäkerhet, och att fördjupa Rysslands medverkan i politiska, ekonomiska, vetenskapliga och säkerhetsmässiga strukturer är processer som hänger ihop med varandra.

F.

Krisen i Tjetjenien pågår alltjämt, och övergreppen mot de mänskliga rättigheterna begångna av ryska säkerhetsstyrkor och trupper som uppges stå under den nyvalde tjetjenske presidentens kontroll fortsätter och sprider sig alltmer till grannrepubliken Ingusjien. Samtidigt fortsätter även de oacceptabla vålds- och terrorhandlingarna som tjetjenska soldater uppges utföra mot ryska trupper, medlemmar i den tjetjenska administrationen, den obeväpnade civilbefolkningen och personer knutna till president Achmed Kadyrov.

G.

EU uppfyller inte sitt ansvar att spela en viktig roll på den internationella scenen om vi väljer att se åt ett annat håll när det gäller denna konflikt.

H.

Ryska domstolar har nyligen fattat beslut utan insyn, exempelvis i fallen med Yukos och Open Society Institute.

1.

Europaparlamentet konstaterar att man vid toppmötet i Rom nådde ett avtal om att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Ryssland på grundval av gemensamma värderingar och i syfte att befästa stabilitet, säkerhet och välstånd i ett Europa utan skiljelinjer. Parlamentet framhåller dock med hänvisning till sin övergripande Rysslandspolitik att uppfattningen och definitionen av dessa gemensamma värderingar bör göras tydligare.

2.

Europaparlamentet välkomnar åtagandet att främja ett ytterligare närmande och en omfattande integrering av sociala och ekonomiska strukturer i det utvidgade EU och Ryssland, att upprätta ”gemensamma områden” för de båda parterna och att inleda arbetet i det ständiga partnerskapsrådet för EU och Ryssland.

3.

Europaparlamentet välkomnar i synnerhet godkännandet av idén om ett gemensamt europeiskt ekonomiskt område, som är ett första försök till ekonomisk integration, och uppmanar båda parter att gå vidare med detta arbete för att kunna lägga fram förslag på hur handel och investeringar kan främjas och för att kunna nå konkreta resultat så snart som möjligt.

4.

Europaparlamentet konstaterar att det är önskvärt att de långsiktiga förbindelserna på energiområdet mellan EU och Ryssland stärks för att säkerställa ömsesidig energisäkerhet. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i de pågående energisamtalen där syftet är att upprätta ett partnerskap i energifrågor mellan Ryssland och EU som en integrerad del i det gemensamma europeiska ekonomiska området. Parlamentet konstaterar att Ryssland har en viktig roll som energileverantör åt EU och att EU har stor betydelse för investeringar på detta område, särskilt när det gäller det akuta behovet av underhåll och investeringar i ny och miljömässigt mera tillförlitlig teknik.

5.

Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen att främja arbetet med att upprätta ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa där tonvikt läggs på gemensamma demokratiska värderingar, i synnerhet respekten för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om behovet av att de ryska myndigheterna och i synnerhet domstolsväsendet tillämpar lagarna på ett rättvist, icke-diskrimerande och proportionerligt sätt. Parlamentet kräver att de tilltalade måste garanteras rättvisa rättegångar så att de har en möjlighet att försvara sig.

6.

Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet och kommissionen att fortsätta att stödja den demokratiska processen och särskilt genomförandet av rättsliga reformer i Ryssland. Om dessa grundprinciper inte respekteras skulle detta inte bara undergräva de framsteg som gjorts i Ryssland för att skapa positiva förutsättningar för att utveckla handel och ryska och utländska företags investeringsvilja, utan också hindra Rysslands integrering i ett gemensamt europeiskt ekonomiskt område.

7.

Europaparlamentet välkomnar det förnyade samarbetsavtalet om forskning och teknik och Rysslands medverkan i Bolognaprocessen, som syftar till ett ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis. Parlamentet framhåller att avtalet kommer att möjliggöra för ryska forskare att delta i EU:s sjätte ramprogram för forskning och utveckling. Parlamentet uppmanar båda parter att anta särskilda program som syftar till att främja samarbetet inom högteknologisk och vetenskaplig forskning, bland annat när det gäller flygplansindustri, utforskning av rymden, kärnkraft, telekommunikationer och det Europatäckande transportssystemet.

8.

Europaparlamentet välkomnar upprättandet av ett gemensamt område för yttre säkerhet liksom den stora ömsesidiga förståelse som finns i ett antal brännande internationella frågor och i frågan om FN:s centrala roll i de stora världshändelserna. Parlamentet är enigt med båda parter i fördömandet av alla sorters terrordåd och i framhållandet av betydelsen av internationellt samarbete i kampen mot terrorism i alla dess former.

9.

Europaparlamentet uttrycker i detta sammanhang sin djupa oro över de fortsatta rapporterna om allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien och uppmanar de ryska myndigheterna att tilllåta oinskränkt internationell övervakning av de mänskliga rättigheterna i republiken, att omedelbart upphöra med försöken att med tvång återföra tjetjener som fördrivits inom landet eller flyktingar fram till dess att de under säkra och värdiga former frivilligt kan återvända till sin urspungsort eller annan ort efter eget tycke samt att vidta omedelbara åtgärder för att åtala de ansvariga för de allvarliga brott som begåtts under konflikten i Tjetjenien och ge konkret information om alla förundersökningar om påstådda övergrepp som kan innebära brott mot de mänskliga rättigheterna eller brott mot internationell humanitär rätt.

10.

Europaparlamentet uppmanar även rådet och kommissionen att åter uttrycka sin oro över fallet med den kidnappade nederländske hjälparbetaren Arjan Erkel från Läkare utan gränser.

11.

Europaparlamentet välkomnar beslutet av en brittisk domstol att vägra att lämna ut den tjetjenske ledaren Ahmed Zakajev, vilket de ryska myndigheterna hade krävt.

12.

Europaparlamentet stöder talmannens uttalande om den bristfälliga hanteringen av Tjetjenien- och Kyotofrågorna i det gemensamma uttalandet från toppmötet.

13.

Europaparlamentet beklagar de uttalanden som EU-rådets tjänstgörande ordförande gjorde i slutet av toppmötet mellan EU och Ryssland, där han uttryckte sitt stöd för den ryska regeringens ståndpunkt i frågan om mänskliga rättigheter i Tjetjenien och demokratisituationen i Ryssland.

14.

Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ha Tjetjenienfrågan som en enskild punkt högt upp på dagordningen för relationerna mellan EU och Ryssland, att för de ryska myndigheterna upprepa behovet av att återuppta förhandlingarna med samtliga parter för att få till stånd en snabb politisk lösning på konflikten, som inte bara kan betraktas som ett led i kampen mot terrorismen, och att samtidigt framhålla EU:s beredvillighet att delta som medlare.

15.

Europaparlamentet påminner om att en politisk lösning på Transnistrien-problemet är möjlig endast om den kombineras med ett fullständigt ryskt trupptillbakadragande från Moldavien. Parlamentet uppmanar Ryssland att uppfylla sina internationella förpliktelser och dra tillbaka sina trupper i enlighet med den tidtabell som fastställdes vid OSSE:s möten i Istanbul och Porto.

16.

Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om att stärka samtalen om icke-spridning, nedrustning och rustningskontroll och att öka samordningen av verksamhet inom befintliga internationella strukturer. Parlamentet upprepar hur viktig nedrustningen av kärnvapen och kemiska vapen är för systemet för icke-spridning av vapen och uppmanar Ryssland och EU:s medlemsstater att spela en ledande roll på dessa områden.

17.

Europaparlamentet välkomnar att Ryssland och Europol har undertecknat en överenskommelse och ser fram emot att Ryssland snabbt skall slutföra förhandlingarna om ett återtagandeavtal, snabba på arbetet mot den organiserade brottsligheten och främja samarbetet om gränsförvaltning.

18.

Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse åtagandet att så snart som möjligt och fullt ut genomföra Kaliningradpaketet, bland annat när det gäller en studie om möjligheterna att införa ett höghastighetståg som skall påbörjas före utgången av 2003 och avslutas inom skälig tid. Parlamentet välkomnar att det rysk-litauiska gränsavtalet trätt i kraft och uppmanar Ryssland att underteckna och ratificera sina gränsavtal med Estland och Lettland.

19.

Europaparlamentet är alltjämt övertygat om att det både är möjligt och önskvärt att verka för Rysslands snara anslutning till WTO och uppmanar båda parter att intensifiera arbetet och att lösa återstående frågor inför slutförandet av de bilaterala förhandlingarna om marknadstillträde och skyddet av utländska direktinvesteringar i samband med Rysslands WTO-anslutning och att samtidigt garantera ömsesidigt godtagbara och kommersiellt hållbara villkor.

20.

Europaparlamentet beklagar att toppmötet inte innebar några diskussioner om de miljöfrågor där EU och Ryssland har gemensamt ansvar. En av de frågor som borde ha getts hög prioritet är det miljöhot som Östersjön är utsatt för.

21.

Europaparlamentet betonar vikten av att Ryssland ratificerar och respekterar Espokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang i syfte att utveckla effektiva miljöskyddsåtgärder för Östersjön. Det är mycket viktigt för all oljeproduktion i Östersjön oavsett läge att en miljökonsekvensbeskrivning utförs. Miljökonsekvensbeskrivningarna skall göras i enlighet med internationell standard, vara tillgängliga för alla länder och bör även omfatta anläggandet av nya storskaliga hamnar och förlängning av kärnkraftverks livslängd.

22.

Europaparlamentet förväntar sig att Ryssland vidtar konkreta och snabba åtgärder angående EU:s förslag att påskynda utfasningen av enskroviga tankerfartyg.

23.

Europaparlamentet uppmanar duman att stå fast vid sina åtaganden och snarast ratificera Kyotoprotokollet som är en viktig del för att förstärka systemet med multilaterala avtal.

24.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och anslutningsländernas parlament samt Rysslands president, statsduma och regering.


(1)  EUT C 127 E, 29.5.2003, s. 585.

(2)  P5_TA(2003)0025.

(3)  P5_TA(2003)0335.

(4)  P5_TA(2003)0219.

(5)  P5_TA-PROV(2003)0520.

P5_TA(2003)0520

Förbindelserna med våra grannländer i öster och söder

Europaparlamentets resolution om ett utvidgat europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (KOM(2003) 104 — 2003/2018(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om ett utvidgat europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (KOM(2003) 104),

med beaktande av kommissionens meddelande om vägen mot ett nytt grannskapsinstrument (KOM(2003) 393),

med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om stärkande av EU:s åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med Medelhavspartnerna — strategiska riktlinjer (KOM(2003) 294),

med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av en ordning för lokal gränstrafik vid EU:s yttre landgränser (KOM(2003) 502),

med beaktande av dokumentet ”Ett säkert Europa i en bättre värld” från den höge representanten för GUSP, vilket antogs av Europeiska rådet i Thessaloniki i juni 2003,

med beaktande av rådets slutsatser av den 16 juni 2003 om ett utvidgat europeiskt grannskap,

med beaktande av den andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen, vilken antogs av Europeiska rådet i Bryssel i oktober 2003,

med beaktande av Arab Human Development Report 2002 som publicerats av UNDP (FN:s utvecklingsprogram),

med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2002 om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Arabiska maghrebunionen: genomförandet av ett privilegierat partnerskap (1),

med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2003 om den nordliga dimensionen och den nya handlingsplanen för 2004-2006 (2),

med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2003 om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en öppen samordningsmetod för gemenskapens invandringspolitik och om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: att integrera invandringsfrågor i Europeiska unionens förbindelser med tredje länder (3),

med beaktande av sina tidigare resolutioner om de länder och regioner som gränsar till det utvidgade EU,

med beaktande av artikel 47.2 och artikel 163 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandet från budgetutskottet (A5-0378/2003), och av följande skäl:

A.

Det är mycket viktigt att EU inte stänger sina yttre gränser efter utvidgningen. I stället bör det utvidgade EU dra upp en strategi för sina förbindelser med grannländerna i öster och söder. Denna strategi bör ha som mål att skapa och utveckla fred, stabilitet, säkerhet, respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och välstånd i ett stort gemensamt område, och på så sätt bidra till att inrätta en ny världsordning baserad på multilateralism.

B.

Efter de positiva erfarenheter som gjorts i de anslutande länderna i Central- och Östeuropa ligger det definitivt i EU:s intresse att stödja arbetet med att i de östeuropeiska länderna bygga upp ett demokratiskt samhälle som är fast förankrat i rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Det är även positivt för EU om detta samhälle utvecklas mot effektiva och hållbara marknadsekonomier och sociala system och om det ger garantier för miljöskydd. EU bör därför tillhandahålla incitament och stöd på alla lämpliga nivåer och ta hänsyn till de behov som uppstått av de nya Schengengränserna i Östeuropa.

C.

Alla länder utmed EU:s nya yttre gräns mot öster har visserligen liknande strukturella problem, men det verkar absolut nödvändigt att göra särskilda analyser för varje enskilt land, för att man skall kunna ta hänsyn till bl.a. konflikthanteringen i Tjetjenien, det demokratiska underskottet i Vitryssland, de regionala konflikterna om Nagorno-Karabach , Abkhasien och Sydossetien samt Moldaviens problem med anledning av situationen i Transnistrien, vilka alla försvårar allmänna politiska och ekonomiska framsteg.

D.

En av utmaningarna för strategin för ett utvidgat europeiskt grannskap består i att stödja de berörda länderna i deras ansträngningar att sluta upp bakom EU:s värderingar, dvs. säkerhet, demokrati och en stabil marknadsekonomi. Det kunde vara ett starkt incitament om man som ram för detta arbete kunde erbjuda utsikter till associeringsavtal för de länder som inte redan har ingått ett sådant.

E.

EU:s strategi för ett utvidgat europeiskt grannskap motsvarar helt säkert den viktigaste uppgift som EU har, nämligen att bidra till fred, säkerhet, demokrati och ekonomisk stabilitet överallt där detta är möjligt. Därför bör denna strategi tjäna till att förebygga uppkomsten av en ny skiljelinje till våra östra grannländer i Europa.

F.

I samband med att strategin om ett utvidgat europeiskt grannskap utformas bör hänsyn även tas till den signal som i slutet av september 2003 utgick från Rysslands, Ukrainas, Vitrysslands och Kazakstans gemensamma förklaring om att bilda ett gemensamt ekonomiskt område.

G.

I ett utvidgat Europa är det viktigare än någonsin att upprätthålla goda relationer med grannländerna i Medelhavsområdet. Samtidigt som EU nu utvidgas i Östeuropa bör EU även stärka och befästa sina förbindelser med grannländerna i Medelhavsområdet och i Mellanöstern.

H.

De olika situationerna i våra östra och södra grannländer måste först kunna leda fram till balanserade men olikartade grepp på problematiken, så att det sedan blir möjligt att inrätta ett område för gemensamt välstånd och gemensamma värderingar på grundval av en fördjupad ekonomisk integration, intensivare politiska och kulturella förbindelser och ett närmare gränsöverskridande samarbete.

I.

Grundtanken bakom den europeiska säkerhetsstrategin måste vara att förebygga konflikter, ta fram fredliga lösningar på de konflikter som redan finns och bekämpa den organiserade brottsligheten. Detta i enlighet med de första riktlinjer som angavs i det dokument som den höge representanten för GUSP förelade Europeiska rådet i Thessaloniki.

J.

Det måste även bli möjligt att på ett effektivare sätt ta itu med ”mjuka” säkerhetsproblem såsom kärntekniska risker, svåra föroreningar, vapensmuggling och den verksamhet som bedrivs av nätverk för internationell kriminalitet och organiserad brottslighet, bl.a. grova brott såsom narkotikahandel, handel med illegala flyktingar och sexhandel med kvinnor och barn.

K.

Politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap måste innefatta en utvärdering av EU:s nuvarande politik och avtal för att den skall kunna innebära ett steg framåt, oberoende av och inte i motsats till vissa av de berörda ländernas nuvarande eller framtida strävanden att på lång sikt gå med i EU eller upprätta särskilda avtalsbaserade relationer.

L.

I kommissionens meddelande om ett utvidgat europeiskt grannskap behandlas förbindelserna med Ryssland, de västra nya oberoende staterna och grannländerna i Medelhavsområdet. Alla budgetkonsekvenser skulle därför för närvarande beröra utgiftskategori 4 i EU:s budget (externa åtgärder).

M.

Den föreslagna nya ramen har ännu inte utarbetats i detalj när det gäller konkreta åtgärder och den innehåller inte heller tillräckligt definierade delar för att budgetmyndigheten skall kunna bedöma dess slutliga budgetkonsekvenser. Kommissionen meddelar att dessa kommer att återspeglas i de kommande budgetförslagen.

1.

Europaparlamentet slår fast att det utvidgade EU:s nya gränser bör betraktas som en positiv möjlighet för de direkt berörda länderna och regionerna att utveckla ett nätverk med fördjupade förbindelser. Därför bör det vara en uppgift för EU att tillsammans med dessa länder och regioner utveckla ett heltäckande och effektivt grannskapskoncept, så att det blir möjligt att ta fram effektivare lösningar på de problem som uppkommit i samband med det ömsesidiga beroendet och globaliseringen.

2.

Europaparlamentet anser i detta sammanhang att det är nödvändigt att upprätta ett konsekvent system för förbindelserna mellan de 25 länderna i den utvidgade unionen och de länder med vilka man redan nu, på olika villkor, har kommit överens om ett framtida inträde i unionen samt de länder vars möjligheter till inträde ännu inte har avgjorts och alla övriga grannländer. Detta system bör bygga på respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen, dialogen mellan kulturer och religioner samt på en gemensam utveckling genom en samstämmig politik som särskilt beaktar de olika lokala situationerna.

3.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap och det nya grannskapsinstrumentet måste genomföras i EU:s förbindelser med alla sina grannar och att ”grannskapets” geografiska dimension måste ta hänsyn till alla de områden som krävs för att garantera att det i unionens strategi finns en verklig territoriell kontinuitet och en politisk hållbarhet. Samtidigt måste en tydlig åtskillnad göras mellan de olika deltagande regionerna och länderna, särskilt på grundval av deras aktuella problemsituationer, deras efterlevnad av demokratin, de mänskliga rättigheterna och de individuella friheterna samt deras intresse av och deras förmåga att delta i ett närmare samarbete.

4.

Europaparlamentet påpekar att de nuvarande överenskommelserna, ekonomiska kontakterna och kulturella förbindelserna utgör lämpliga utgångspunkter för att fördjupa de hävdvunna strukturerna, men att det är nödvändigt att ta hänsyn till de väsentliga skillnaderna mellan våra grannar i öster och söder.

5.

Europaparlamentet hänvisar uttryckligen till de instrument som redan finns (associeringsavtal, gemen-skapsinititativet Interreg, programmen Phare, Tacis, Cards, Meda samt partnerskaps- och samarbetsavtal och frihandelsavtal) och betonar att ingen tredje stat i sina enskilda framsteg får hindras av att andra tredje stater inte kommit lika långt på dessa områden.

6.

Europaparlamentet betonar att bedömningen av de nya hot mot den globala säkerheten som uppkommit genom terrorismen, de regionala och etnisk-religiösa konflikterna, den extrema fundamentalismen och de som använder våld i religionens namn förutsätter ännu större befogenheter att utarbeta en övergripande politik som grundar sig på ett effektivt och demokratiskt multilateralt system.

7.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap bör kunna användas som ett instrument för att vidareutveckla partnerskapet mellan EU och Ryssland, men anser samtidigt att förbindelserna mellan EU och Ryssland utanför denna politiska ram kommer att förbli mycket viktiga på grund av Rysslands storlek, resurser och egna ambitioner. Ingen särbehandling får dock förekomma när det gäller respekten för hur man följer de mänskliga rättigheterna. Ryssland förväntas vidta konkreta åtgärder på detta område. Den nuvarande situationen i Tjetjenien och tillståndet för demokratin hindrar idag en fullständig utveckling av partnerskapet mellan EU och Ryssland.

8.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i sin strategi för ett utvidgat europeiskt grannskap utveckla en särskild politik för länderna i södra Kaukasus, varvid tonvikten framför allt skall läggas på konfliktförebyggandet.

9.

Europaparlamentet begär även att EU i sina förbindelser med Medelhavsområdet inte bara skall ta hänsyn till de länder som redan ingår i Europa-Medelhavspartnerskapet, utan även till Libyen och Mauretanien som för närvarande deltar som observatörer och som framför allt ingår i den framväxande Arabiska maghrebunionen.

10.

Europaparlamentet begär även att särskild uppmärksamhet ägnas åt EFTA-länderna, dvs. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, och åt de länder i Europa som på grund av sin storlek och genom eget val inte har deltagit i EU:s utvidgning (Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten), men som redan på olika sätt är integrerade i de europeiska strukturerna och därför kan ge ett aktivt bidrag till utvecklingen av denna process.

11.

Europaparlamentet betonar att utformningen av unionens politik för ett utvidgat europeiskt grannskap inte på något sätt får påverka Bulgariens och Rumäniens status som kandidatländer (vars anslutning är planerad till 2007) och Turkiets ansökan (Europeiska rådet har utfäst sig att i december 2004 besluta om huruvida medlemskapsförhandlingar skall inledas och i så fall när), frågan om huruvida länderna på västra Balkan skall ges status som kandidatländer (Europeiska rådet bekräftade i mars och juni 2003 att dessa länder i framtiden bör beredas möjlighet till medlemskap) eller villkoren för EU-medlemskap.

12.

Europaparlamentet anser att Turkiet skall tas med i politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap, oavsett om landet i framtiden kommer att gå med i EU eller inte.

13.

Europaparlamentet anser att länderna på västra Balkan kan delta i Europa-Medelhavspartnerskapet om de integreras i den nya övergripande politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap. Under alla omständigheter måste den subregionala integrationen på detta område ges högsta prioritet eftersom det är ett stort steg mot en ytterligare integrering i de europeiska strukturerna. Parlamentet vidhåller att ett fullständigt samarbete av de länder som berörs av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien är en viktig faktor i detta deltagande, eftersom det utgör en grund för försoning och utveckling av ett ömsesidigt förtroende mellan olika folk.

14.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap på intet sätt strider emot några av de europeiska grannländernas förhoppningar om att ansluta sig till EU eller deras avtalsfästa förbindelser av annat slag utan att den, trots att den inte sammanfaller med utvidgningspolitiken, kan utgöra ett viktigt instrument som gör det möjligt för dessa länder att, på grundval av de framsteg som de hittills gjort, ingå med en ansökan om medlemskap i enlighet med artikel 49 i EU-fördraget. Inte heller bör politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap innebära att möjligheterna till associering längre fram skulle vara uteslutna.

15.

Europaparlamentet betonar samtidigt att det i artikel 49 i Fördraget om Europeiska unionen föreskrivs att varje europeisk stat som respekterar principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen får ansöka om att bli medlem av unionen. Om det erkänns klart ut att sådana länder som Ukraina och Moldavien, vilka i klara ordalag ger uttryck för sina strävanden efter medlemskap, har rätt att bli medlemmar när de uppfyller alla nödvändiga politiska och ekonomiska kriterier, då torde detta bli ett starkt incitament för dem att samarbeta inom ramen för initiativet för ett utvidgat europeiskt grannskap.

16.

Europaparlamentet anser att det instrument som kommissionen använder för att undersöka tillnärmandet till EU:s föreskrifter och som utvecklats med tanke på kandidatländerna bör ställas till förfogande för sådana länder som strävar efter att omsider bli medlemmar av EU.

17.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap för att få maximal effekt bör omfatta en stor alleuropeisk och Medelhavsanknuten region som är uppdelad i bilaterala, subregionala och regionala dimensioner (bl.a. den nordliga dimensionen och samarbetet i Svarta havs- och Medelhavsområdena). Parlamentet belyser de geopolitiska skillnaderna mellan grannländerna i öster och söder och anser att det behövs stort utrymme för utveckling av ett subregionalt och regionalt samarbete i söder, medan ett bilateralt tillvägagångssätt förefaller mera lovande för grannländerna i öster, eftersom det till följd av skillnaderna knappast verkar finnas utsikter till ett regionalt samarbete.

18.

Vad beträffar de nya grannländerna i Östeuropa vill Europaparlamentet påpeka följande:

En lösning på konflikten i Transnistrien skulle radikalt förbättra utsikterna för ekonomiska och sociala framsteg i Moldavien och befria EU från en källa till instabilitet. Det är intressant att rådet överväger att sända ett civilt eller militärt uppdrag.

EU beviljar Moldavien lån för att förstärka dess betalningsbalans. Dessa lån är inte minst nödvändiga på grund av att EU fortsätter att uppställa handelshinder för Moldaviens exportprodukter. Parlamentet beklagar denna inkonsekvens i EU:s politik mot Moldavien och uppmanar kommissionen att se över denna fråga.

Det är glädjande att alla parlamentets partier i ett gemensamt initiativ har uppmanat till stöd för Moldaviens målsättning att integreras i EU, vilken alltmer har blivit ett sammanhållande kitt i landet.

De politiska förhållandena i Vitryssland, som är det enda kvarvarande landet med en diktatorisk regering i Europa, gör att det även fortsättningsvis är olämpligt att inleda något omfattande samarbete med detta land. Parlamentet efterlyser dock ett större EU-stöd till det civila samhället och till den demokratiska oppositionen och begär att alla möjligheter skall tillvaratas på detta område. Det är viktigt att i detta sammanhang utarbeta en handlingsplan, så att det blir möjligt för EU att ha förbindelser även med detta land.

Med tanke på landets storlek, geografiska läge, djupgående historiska, kulturella, ekonomiska och andra förbindelser med Central- och Västeuropa och med Ryssland och potential att bli en allt mer värdefull partner till EU på viktiga områden, måste Ukraina ges en nyckelroll inom EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap. Parlamentet stöder Ukrainas förhoppningar om att integreras i EU och rådets och kommissionens nuvarande arbete med att ta fram en handlingsplan för Ukraina.

Det planerade inrättandet av ett gemensamt ekonomiskt område med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan skulle kunna bli ett hinder för ytterligare samarbete mellan Ukraina och EU. Endast ett fullständigt demokratiskt och självständigt Ukraina som har utvecklat ett öppet samhälle, jämförbart med de samhällen som finns i de nya medlemsstaterna, kan avgöra vilken väg landet till slut kommer att slå in på. EU bör noga följa hur det ligger till med demokratin i landet inför de kommande presidentvalen 2004. För att stödja dem som vill öka takten i reformerna bör EU lämna dörren öppen för medlemskap.

19.

Vad beträffar Medelhavsområdet och Mellanöstern vill Europaparlamentet påpeka följande:

Det är angeläget att blåsa liv i det nuvarande Europa-Medelhavspartnerskapet genom bilaterala och multilaterala sektorsinitiativ, bl.a. genom att inrätta en stiftelse för interkulturell dialog. Parlamentet måste återigen placera det inom den bredare ramen för politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap. Parlamentet betonar vikten av att förbättra de subregionala förbindelserna i Maghreb och Mashrek, vilket för övrigt är huvudsyftet med associeringsavtalen som är bilaterala men som bör utvecklas och bidra till en större regional integration. Det är viktigt att Europeiska unionen i dessa regioner genomför program som skapar uppmärksamhet och att de civila samhällena i de berörda länderna engageras fullt ut.

Ett multilateralt, sammanhängande och effektivt Europa-Medelhavssamarbete bör inte bara omfatta den socioekonomiska dimensionen. Det bör även fullt ut omfatta respekt för och främjande av de mänskliga rättigheterna samt utbildning och bekämpning av utslagning och fattigdom. Parlamentet kräver att dessa grundprinciper tillämpas rigoröst och konsekvent på EU:s relationer med Medelhavspartnerländerna och i synnerhet inom ramen för Meda-programmen och aktuella och framtida associeringsavtal.

I detta sammanhang är det önskvärt att de bilaterala associeringsavtalen utvecklas till multilaterala avtal med alla partnerländer i Barcelonaprocessen.

20.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap skulle kunna erbjuda samarbete på tre områden:

Första området — ett politiskt, mänskligt, medborgerligt och kulturellt område

Andra området — ett område för (inre och yttre) säkerhet

Tredje området — ett område för gemensam, hållbar ekonomisk och social utveckling

Vissa gemensamma politiska riktlinjer kan utvecklas på vart och ett av dessa områden.

21.

Europaparlamentet anser att det utvidgade europeiska grannskapet bör omfatta en gemensam politik för mänskliga rättigheter, medborgarskap, demokrati och rättssäkerhet samt en gemensam politik för utveckling av det civila samhället , så det ägnas särskild uppmärksamhet åt trovärdiga massmedier och respekt för pluralism, utbildning, forskning, kultur och hälsovård. Parlamentet välkomnar kommissionens nyligen offentliggjorda meddelande om de åtgärder som EU vidtagit gentemot sina Medelhavspartner på detta område, och understryker att rekommendationerna i meddelandet måste genomföras på ett systematiskt, beslutsamt och konsekvent sätt, särskilt genom otvetydiga och offentliga mål och referenskriterier inom de olika handlingsplanerna genom att framför allt låta dem omfatta efterlevnad av internationella människorättsinstrument. Parlamentet betonar vikten av att frågan om skydd och främjande av kvinnors rättigheter fullt ut införlivas i detta sammanhang. Parlamentet anser att det är viktigt att stärka alla möjligheter till interkulturell dialog, så att det blir möjligt för folken i det europeiska Medelhavsområdet att befästa sin ömsesidiga respekt, förståelse och tolerans. Parlamentet erinrar om den aktiva och grundläggande roll som man har spelat på dessa områden och poängterar att en ökad parlamentarisk kontroll av dessa processer är en förutsättning för att den demokratiska legitimiteten skall garanteras.

22.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap bör omfatta gemensamma insatser inom områdena illegal invandring, terrorismbekämpning, olaglig handel, omsorg om den internationella rättsordningen, korruptionsbekämpning samt insatser för att förhindra och lösa konflikter, samt att EU:s principer för rättsstaten måste garanteras.

23.

Europaparlamentet anser, utifrån målsättningen att utveckla ett förtroendefullt klimat, ett ökat samarbete med grannländerna och ett regionalt gränsöverskridande samarbete, att arbetet för att säkra Europeiska unionens yttre gränser mot narkotikasmuggling, bedrägerier med subventioner, illegal invandring och människohandel samt i fråga om terrorismbekämpning, veterinärmedicinska kontroller och livsmedelskontroller bör ske i nära samverkan med de nya grannländerna. Vid denna övervakning måste också navigationssystemet Galileo och satellitövervakningssystemet GMES sättas in. Dessutom bör tullmyndigheternas tekniska utrustning förenhetligas.

24.

Europaparlamentet stöder framför allt förslaget om att inrätta en byrå för förvaltning och operativ samordning av gränserna, vilken skall ha till huvuduppgift att tillhandahålla lämplig kontroll av migrationsflödena från öst och syd, bl.a. för att bygga upp ett nödvändigt förtroende och samarbete med grannländerna.

25.

Europaparlamentet anser att politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap bör omfatta en politik för att underlätta den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital. Vidare bör området omfatta en makroekonomisk politik och en valutapolitik som även skyddar den sociala sammanhållningen, en mikroekonomisk politik, en sysselsättningspolitik med införande av särskilda program för tekniskt och ekonomiskt stöd och en politik för infrastrukturer och nät. Parlamentet anser i detta sammanhang att särskild vikt bör läggas på energiområdet, och rekommenderar att EU och dess energiproducerande grannländer utvecklar en samstämmig politik. Det är även nödvändigt att ta fram en miljöpolitik och en socialpolitik som står i nära förbindelse med den ekonomiska politik som nämns ovan.

26.

Europaparlamentet vill att kommissionen skall ägna odelad uppmärksamhet åt situationen för hälsa och miljö i Vitryssland och Ukraina efter Tjernobylolyckan, och uppmanar EU att utveckla ett program för stöd i form av läkemedel och sjukhusutrustning, eftersom dessa länder inte har tillräckligt med resurser.

27.

Europaparlamentet anser att vart och ett av de ovannämnda tre områdena och den tillhörande gemensamma politiken bör tilldelas tillräckliga anslag. Det är därför lämpligt att EBRD:s roll utvecklas fullt ut. Europeiska investeringsbanken (EIB) bör ges mandat och lämpliga resurser att bevilja lån till hela Östeuropa, inklusive Moldavien och Ukraina. EIB:s nuvarande sektion för Medelhavsområdet och Mellanöstern måste utvecklas till en särskild filial som kan uppfylla de framtida kraven i den nya strategin, tillsammans med ekonomiskt stöd från andra Medelhavsländer.

28.

Europaparlamentet anser att utvecklingen av de tre områdena framför allt bör skapa grundförutsättningar för att alla de berörda länderna successivt kan uppnå gemensamma värderingar och principer. Samtidigt kommer det att bli nödvändigt, framför allt i fråga om politiken för ett ekonomiskt och socialt område, att framhäva de olika regionala och subregionala dimensionerna, så att hänsyn kan tas till de olika områdenas och ländernas särdrag.

29.

Europaparlamentet överväger i detta sammanhang möjligheten att som ett alternativ beakta inrättandet av ett frihandelsområde som skulle omfatta aspekter av såväl den inre marknaden som den interna och externa säkerheten (”Europeiskt ekonomiskt område plus”) mellan EU och dess europeiska grannländer utan att utesluta framtida medlemskap.

30.

Europaparlamentet erinrar även om att ett av de slutgiltiga målen med Barcelonaprocessen är att upprätta ett rättvist frihandelsområde i Medelhavsområdet, och betonar att grannskapspolitiken i första hand syftar till att minska fattigdomen och skapa ett område med gemensamt välstånd.

31.

Europaparlamentet gör kommissionen uppmärksam på att det utmed gränserna mellan de nya medlemsstaterna och de nya grannländerna finns euroregioner som är ytterst viktiga för den europeiska kontinenten. Hit hör reservatet Bialowieska (i Polen och Vitryssland), Njemen (i Polen, Litauen och Vitryssland) samt Polesien (i Ukraina, Vitryssland och Polen).

32.

Europaparlamentet välkomnar det allmänna syftet med initiativet till ett utvidgat europeiskt grannskap, men påpekar samtidigt att de områden som berörs av det redan omfattas av viktiga EU-program för geografiskt samarbete. Meddelandet innehåller inte någon tydlig information om hur dessa program skall rationaliseras, effektiviseras och hur de slutligen skall bidra till att det nya initiativets ambitiösa mål uppnås.

33.

Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i sitt meddelande uttryckligen nämner ”ökat finansiellt stöd”. Parlamentet accepterar till fullo betydelsen av förbindelserna med EU:s grannländer, men anser samtidigt att marginalerna i den nuvarande budgetplanen inte har gjort det möjligt att finansiera de nya behoven utan att detta fått negativa konsekvenser för andra områden. Dessa belopp bör utgöra en viktig del i förhandlingarna om en ny budgetplan från och med 2007.

34.

Europaparlamentet anser att de nya förstärkta förbindelserna med EU:s grannländer går längre än vad som traditionellt setts som ”externa åtgärder” för tredje länder och ger partnerskapet en ny dimension. Parlamentet anser därför att man skulle kunna överväga möjligheten att öppna upp utgiftskategori 7 i budgetplanen (strategi inför anslutningen) eller göra någon annan anpassning av de befintliga utgiftskategorierna, med lämplig finansiering efter 2006.

35.

Europaparlamentet anser att åtminstone den del av anslagen till ett sådant grannskapsinstrument som kommer från Cards skulle kunna finansieras under utgiftskategori 7 (strategi inför anslutningen), vilket stämmer överens med förslaget att överföra EU:s förbindelser med Balkanländerna till denna utgiftskategori från utgiftskategori 4 (externa åtgärder).

36.

Europaparlamentet gläds åt att rådet, i sina slutsatser av den 16 juni och 7 oktober 2003 från toppmötet mellan EU och Ukraina, uppmanade kommissionen att bana väg för fördjupade bilaterala förbindelser med Ukraina, Moldavien och partnerländerna i det södra Medelhavsområdet genom att ta fram handlingsplaner. Det är dock nödvändigt att hela det utvidgade europeiska grannskapet förses med konsekventa handlingsplaner.

37.

Europaparlamentet insisterar på att handlingsplanernas föreslagna funktionssätt fullt ut måste respektera parlamentets rättsliga och budgetmässiga befogenheter och parlamentet förkastar alla förslag som skulle ge rådet en dominerande ställning i politiska ärenden. Parlamentet betonar att politiska ärenden måste behandlas inom ramen för de fastställda förfarandena och att de befogenheter som innehas av den lagstiftande myndighetens och budgetmyndighetens båda grenar måste garanteras.

38.

Europaparlamentet hävdar att handlingsplanerna bör integreras i de gemensamma samarbetsområdena. Därför är det bättre att samarbetsåtgärderna och åtgärderna för integrationsnivåer i största möjliga utsträckning anpassas till varandra. Detta kommer nämligen även att öka öppenheten och bidra till att minska kommissionens administrativa börda. Parlamentet efterlyser framför allt en klart utformad mekanism, som skall gälla genomförandet av åtgärderna till förmån för demokrati och mänskliga rättigheter och införlivas med handlingsplanerna, för att de inte skall bli lika verkningslösa som de nuvarande klausulerna om mänskliga rättigheter.

39.

Europaparlamentet betonar hur särskilt viktigt det är att en utvärdering av de nuvarande arrangemangen och finansiella instrumenten för EU:s nya grannar tas som utgångspunkt för politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap och att man sedan tar hänsyn till denna utvärdering genom att utarbeta handlingsplaner för enskilda länder och regioner. Parlamentet begär att få nära medverka i politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap genom att via en årlig rapport ta del av utvärderingen av hur handlingsplanerna genomförts.

40.

Europaparlamentet anser att EU i första hand bör stödja ansökningar om WTO-medlemskap från de grannländer som ännu inte är medlemmar, eftersom ett medlemskap innebär stora framsteg när det gäller tillnärmningen till EU-ländernas lagstiftning.

41.

Europaparlamentet stöder det förslag som kommissionen lagt fram i sitt meddelande om ett nytt grannskapsinstrument. Detta förslag går ut på att inrätta grannskapsprogram som en provisorisk lösning på de långvariga byråkratiska problem som i stor utsträckning försvårar EU:s stöd till det gränsöverskridande samarbetet. Parlamentet begär att dessa program inrättas så snart som möjligt. Det är beklagligt att man inte i ett mycket tidigare skede hörsammat parlamentets krav på åtgärder inom detta område. Det är också beklagligt att budgetplanens snäva ramar kommer att försena lanseringen av det nya grannskapsinstrumentet till 2007. Parlamentet begär att det föreslagna instrumentet från och med nu inte bara ägnas åt den gränsöverskridande dimensionen, utan som även skall fungera som ett pilotprojekt i vissa gränsområden och hädanefter vara inriktat på det transnationella samarbetet i överensstämmelse med mekanismerna i Interreg III-programmet. Parlamentet betonar att det gränsöverskridande samarbetet bör omfatta de regioner och länder som har gemensamma sjögränser.

42.

Europaparlamentet betonar att samarbete över gränserna och mellan regionerna är av stor betydelse för bättre relationer med grannländerna och efterlyser tillämpning av ett instrument inom mekanismerna för Interreg III A och C vilket också skall omfatta medverkan från regionala och lokala myndigheters sida.

43.

Europaparlamentet välkomnar förslaget inom det generella initiativet till ett utvidgat europeiskt grannskap att inrätta ett nytt grannskapsinstrument för att främja gränsöverskridande åtgärder och förbättra den nuvarande situationen som är otillfredsställande på grund av de befintliga finansiella instrumentens olika karaktär (Interreg för medlemsstaternas andel av projekten och Tacis och Phare för grannländernas andel). Parlamentet konstaterar också att Meda och Cards bör omfattas av initiativet.

44.

Europaparlamentet anser att det nya grannskapsinstrumentet för den utvidgade unionens yttre gränser bör vara anknutet till program och processer inom utrikespolitiken och då samtidigt ta hänsyn till de olika regionala prioriteringarna. Inom detta instrument bör målen för såväl utrikespolitiken som för den ekonomiska och sociala sammanhållningen sammanföras. Parlamentet vidhåller att instrumentet bör hämta inspiration från lärdomar som dragits i samband med tidigare erfarenheter av gränsöverskridande samarbete.

45.

Europaparlamentet riktar, i samband med att de nya grannskapsprogrammen och framtida nya grannskapsinstrument skall fastställas, uppmärksamheten på att länder med landgräns med det utvidgade EU och länder som delar sjögräns med har olika problem. Parlamentet är i detta hänseende övertygat om att Schengenavtalet bör fungera så att befolkningen utmed gränserna kan fortsätta att i liten skala och lokalt färdas fram och tillbaka över gränserna så att de traditionella gränsöverskridande relationerna kan finnas kvar och utvecklas.

46.

Europaparlamentet påpekar att de nya grannskapsprogrammen och nya grannskapsinstrumenten måste vara lättillgängliga för befolkningen på det regionala och lokala planet, som direkt måste få medverka i förvaltningen av dem. Parlamentet uppmanar med tanke på detta kommissionen att börja bygga upp en infrastruktur av konsulat i gränstrakterna till EU för att klara av den förenkling av viseringsförfarandena som behövs och göra det lättare att genomföra programmen decentraliserat.

47.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en förordning om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser, och anser att detta förslag är mycket viktigt när det gäller att uppnå garantier för att de nya Schengengränserna inte kommer att hindra handeln, det sociala och kulturella utbytet eller det regionala samarbetet. Dessa risker kvarstår dock i förhållande till andra regioner i de aktuella grannländerna. Ytterligare åtgärder bör därför vidtas där så är möjligt.

48.

Europaparlamentet påpekar i detta sammanhang än en gång uttryckligen vilken viktig roll som tillkommer de nya medlemsstaterna när det gäller att utmed sina gränser göra ökade insatser för den politiska dialogen, gradvis bygga upp ett frihandelsområde med hjälp av nationella handlingsplaner samt intensifiera det gränsöverskridande samarbetet.

49.

Europaparlamentet är övertygat om att det är bra att de länder som omfattas av den aktuella resolutionen är medlemmar i flera olika institutioner. Detta är nämligen en god utgångspunkt för att säkerställa en multilateral institutionell dimension i unionens strategi och en förvaltning av den gemensamma politiken. Parlamentet erinrar om att den politiska dialogen och de berörda institutionerna bör ta hänsyn till de olika nivåerna: regeringar, parlament, decentraliserade institutioner och organisationer i det civila samhället.

50.

Europaparlamentet anser i samband med initiativet för ett utvidgat europeiskt grannskap att det är lämpligt

att öka takten i EU:s gemensamma åtgärder i de befintliga internationella institutionerna (OSSE, Europarådet),

att inleda ett närmare samarbete med Europarådet, särskilt med tanke på dess erfarenhet av att befästa demokratiseringsprocesser och att bygga upp rättsstater,

att överväga att utvidga OSSE till att omfatta länderna i Medelhavsområdet och Mellanöstern eller att i alla fall utveckla samarbetsprojekt med dessa,

att blåsa liv i Europeiska konferensen, såsom ett samarbetsinstrument inom ramen för politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap i vilket även länderna i södra Kaukasus kan delta som fullvärdiga medlemmar,

att under det italienska ordförandeskapet inrätta en parlamentarisk Europa-Medelhavsförsamling för att skapa en stabil parlamentarisk dimension till Barcelonaprocessen och att den i framtiden utvidgas till andra länder i Medelhavsområdet och Mellanöstern.

51.

Europaparlamentet uppmanar de länder inom politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap som ännu inte har undertecknat, ratificerat och fullt ut tillämpat alla gällande internationella avtal om terrorismbekämpningsåtgärder att göra detta i enlighet med FN-stadgan. Parlamentet efterlyser samtidigt ett kontaktnät som möjliggör informationsutbyte och samarbete i kampen mot terrorismen.

52.

För att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i Medelhavsområdet ger Europaparlamentet sitt stöd till ett inrättande av självständiga institutioner i de berörda länderna, vilket skulle kunna garantera att de rättigheter som följer av undertecknade bilaterala och multilaterala avtal faktiskt omsätts i praktiken. Alla berörda länder som ännu inte ställt sig bakom förslaget om ett moratorium för dödsstraff och om den internationella brottmålsdomstolen uppmanas att göra detta.

53.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländers regeringar och parlament, FN, Europarådet, OSSE och regeringarna i de länder som anges i denna resolution.


(1)  P5_TA(2002)0296.

(2)  P5_TA(2003)0020.

(3)  P5_TA(2003)0292.

P5_TA(2003)0521

Den nordliga dimensionen

Europaparlamentets resolution om den nordliga dimensionen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av den andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen 2004–2006, godkänd av Europeiska rådet i Bryssel den 16 och 17 oktober 2003,

med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2003 om den nordliga dimensionen — ny handlingsplan 2004–2006 (1),

med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2003 till rådet och Europaparlamentet om ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (KOM(2003) 104),

med beaktande av artikel 37.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Den nordliga dimensionen har sedan den infördes 1999 visat sig ha stor potential men den har ännu inte nått den önskvärda nivån när det gäller att utveckla de nordliga områdena av vår kontinent och Arktis.

B.

I mars 2003 offentliggjorde kommissionen sitt första förslag till politik för det utvidgade europeiska grannskapet, och Europeiska rådets slutsatser av den 16 juni 2003 utgör nu grunden för kommissionens framtida arbete. I denna politik läggs ny vikt vid förbindelserna med den utvidgade unionens nuvarande och framtida grannländer, och den nordliga dimensionen utgör en integrerad del av denna.

C.

Det främsta syftet med den framtida politiken för den nordliga dimensionen är att ta itu med de möjligheter och utmaningar som utvidgningen innebär. Bland annat utökas EU:s gräns mot Ryssland, och Vitryssland och Ukraina kommer att bli nya grannländer till EU. Dessutom kommer många av partnerskapsländerna inom den nordliga dimensionen att bli medlemmar i EU vilket kommer att öka betydelsen av den nordliga dimensionens interna aspekter.

D.

De nya gränsområdena har stor mänsklig och ekonomisk potential och det är därför viktigt att öka ansträngningarna för att stimulera en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, underlätta människors och varors rörlighet över gränserna samtidigt som man bedriver ett nära samarbete för att bekämpa den organiserade brottsligheten, minska fattigdomen och de sociala skillnaderna, förbättra folkhälsan och det sociala välbefinnandet, främja produktiv sysselsättning samt socialt och kulturellt utbyte, med det överordnade målet att stärka demokratin och stabiliteten i området.

E.

Sjösäkerhet är fortfarande en angelägen fråga, särskilt i Östersjön där antalet oljetransporter med tankfartyg ökar snabbt. Östersjön är redan kraftigt förorenad, och att den är ett innanhav gör den särskilt sårbar.

F.

I de nordliga och arktiska regionerna skulle effekterna av globala klimatförändringar kunna bli dramatiska.

G.

Den nordliga dimensionen omfattar mycket mer än nordvästra Ryssland. Hela Arktis och Östersjöområdet ingår också.

H.

Det är nödvändigt med ett ökat samspel på alla nivåer mellan Ryssland och EU när det gäller den nordliga dimensionen för att uppnå dessa övergripande mål, och detta samspel kommer att fungera som en katalysator för Rysslands närmare förbindelser med EU.

I.

Rådet allmänna frågor och yttre förbindelser beslutade vid sitt möte i Luxemburg den 9 april 2001 att det skall inrättas ett forum för den nordliga dimensionen. Detta beslut har dock ännu inte genomförts.

1.

Europaparlamentet välkomnar den andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen som ett viktigt led i utvecklingen av politiken för den nordliga dimensionen och ett viktigt bidrag till denna region.

2.

Europaparlamentet betonar i detta hänseende att den nordliga dimensionens huvudsyfte är att för alla intressenter i den nordliga dimensionen tillhandahålla en tydlig ram för verksamheten, i vilken strategiska mål och prioriteringar är bestämda.

3.

Europaparlamentet betonar att den kommande anslutningen av de tio nya medlemsstaterna och utvecklingen och genomförandet av EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap ytterligare kommer att öka den nordliga dimensionens betydelse. Den nya grannskapspolitiken och det nya grannskapsinstrumentet måste genomföras i förbindelserna med alla EU:s grannländer för att förstärka finansieringen av politiken för den nordliga dimensionen.

4.

Europaparlamentet stöder de särskilda åtgärderna i den nuvarande handlingsplanen, i vilken man har beaktat alla viktiga påpekanden från parlamentet i dess tidigare resolutioner och som täcker sex breda prioriterade områden:

ekonomi, affärsverksamhet och modern infrastruktur,

personalresurser, utbildning, vetenskaplig forskning, hälsofrågor och sociala frågor,

energisamarbete,

miljöfrågor, kärnsäkerhet och naturresurser,

gränsöverskridande samarbete och regional utveckling,

rättsliga och inrikes frågor,

samt särskilt uppmärksammar regioner med speciella behov, såsom Kaliningrad och de arktiska områdena.

5.

Europaparlamentet välkomnar miljöaspekterna i handlingsplanen, särskilt dem som rör sjöfartssäkerhet i Östersjön, beslutet att föreslå att Östersjön skall erkännas som ett särskilt känsligt havsområde av Internationella sjöfartsorganisationen, och den övergripande betoningen av en hållbar utveckling och en hållbar användning av naturresurser. Parlamentet stöder i synnerhet målet att öka övervakningen av föroreningar och effektivisera hanteringen av avloppsvatten.

6.

Europaparlamentet oroar sig för tendensen att överbetona utnyttjandet av fossila bränslen och ignorera den viktiga roll förnybara energikällor skulle kunna spela i regionen.

7.

Europaparlamentet välkomnar särskilt det tillvägagångssätt som antagits i Den nordliga dimensionens miljöpartnerskap (NDEP), bland annat NDEP-fonden. Parlamentet välkomnar därför att ett partnerskap för den nordliga dimensionen när det gäller folkhälsa och socialt välbefinnande inrättades i Oslo den 27 oktober 2003.

8.

Europaparlamentet välkomnar undertecknandet den 21 maj 2003 av MNEPR-avtalet (Multilateral Nuclear Environmental Programme) som ett viktigt steg mot en större öppenhet, effektivitet och snabbhet i internationellt finansierade program för sanering och avveckling på kärnkraftsområdet i Ryssland. Parlamentet uppmuntrar Ryssland att omedelbart ratificera detta avtal, och betonar vikten av att göra miljökonsekvens- och riskbedömningar i samband med genomförandet av projekten.

9.

Europaparlamentet beklagar bristen på samordning mellan befintliga internationella program på områdena miljö, kärnsäkerhet och icke-spridning, och uppmanar Europeiska unionen att ta initiativ för att undersöka inrättandet av ett internationellt kontrollorgan för miljö och icke-spridning i syfte att samordna ansträngningarna att hjälpa Ryssland att ta itu med de allvarliga miljöproblem som beror på radioaktivt avfall.

10.

Europaparlamentet välkomnar betoningen av ett ökat samarbete på området rättsliga och inrikes frågor, i synnerhet med avseende på kampen mot organiserad brottslighet, människohandel och samarbete om gränsövervakning och civilskydd.

11.

Europaparlamentet välkomnar den uppmärksamhet som ägnas frågan om kvinnohandel och stöder den tanke som framläggs i handlingsplanen om projekt som syftar till att förbättra situationen för offer eller potentiella offer för denna hantering och att stämma efterfrågan på sexuella tjänster från kvinnor och barn.

12.

Europaparlamentet erkänner den särskilda roll nordvästra Ryssland spelar i politiken för den nordliga dimensionen, men påpekar att både utvecklingen av den arktiska aspekten och behovet av ett ökat politiskt och vetenskapligt samarbete med Kanada och Förenta staterna fortfarande inte har tagits med i handlingsplanen.

13.

Europaparlamentet uppmanar dels till en förbättrad samordning mellan EU, Arktiska rådet, Östersjörådet, Nordiska rådet, Barents Euro-Arktiska råd och andra organ som är involverade i arktiska och regionala frågor, dels till en tydlig ansvarsfördelning mellan alla relevanta offentliga organ i EU.

14.

Europaparlamentet beklagar bristen på konkreta förslag som är uttryckligen inriktade på att ge stöd till ursprungsbefolkningarna i området, i synnerhet när det gäller samerna vars politiska inflytande bör stärkas.

15.

Europaparlamentet anser att en starkare koppling mellan politiken för den nordliga dimensionen och EU:s budget är nödvändig och efterlyser lämplig finansiering av denna politik.

16.

Europaparlamentet är bekymrat över svårigheterna som uppkommit i samband med utnyttjandet av budgetmedlen för gränsöverskridande samarbete inom ramen för Tacis. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att förbättra den rättsliga och budgetmässiga ramen för genomförandet av gränsöverskridande Tacis-program i enlighet med förslagen för det nya grannskapsinstrumentet, och kommer ingående att undersöka förslag att utvidga lånemöjligheterna för Tacis-länderna. Parlamentet betonar även betydelsen av en samordning mellan Interreg- och Tacis-verksamheterna och utgår från att vissa pilotprojekt kan genomföras i vissa delar av gränsområdet redan innan det nya grannskapsinstrumentet dras igång.

17.

Europaparlamentet uppmanar alla parter att aktivt arbeta för att binda samman de europeiska och ryska näten för energi, transporter, och information, vilket förutsätter ett större engagemang från Europeiska investeringsbankens sida. Parlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt ge EIB ett utvidgat mandat, så att det blir möjligt för banken att engagera sig ännu djupare i Ryssland.

18.

Europaparlamentet understryker att det är viktigt att införliva projekt med en nordlig dimension i det paket för de transeuropeiska näten som kommissionen har föreslagit. Europaparlamentet erinrar om att man vid utvecklingen av transportnät inom den nordiska regionen noga måste se till att de föreslagna lösningarna garanterar en hållbar miljö genom att prioritera järnvägs- och sjötransporter.

19.

Europaparlamentet begär att valda företrädare på alla nivåer involveras ytterligare i genomförandet och utvärderingen av handlingsplanen, och beklagar att denna demokratiska dimension saknas.

20.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas, de tio nya medlemsstaternas, Rysslands, Vitrysslands, Kanadas och Förenta staternas regeringar.


(1)  P5_TA(2003)0020.

P5_TA(2003)0522

Försvarsutrustning

Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”Europeiskt försvar — industri- och marknadsfrågor: På väg mot en EU-politik för försvarsutrustning” (KOM(2003) 113 — 2003/2096(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(2003) 113) och kommissionens tidigare meddelanden (KOM(1996) 10) och (KOM(1997) 583),

med beaktande av sina resolutioner av den 11 april 1984 (1), 13 juli 1990 (2), 17 september 1992 (3), 19 januari 1995 (4), 15 maj 1997 (5), 14 maj 1998 (6), 30 november 2000 (7), 10 april 2002 (8), 15 maj 2002 (9) och 10 april 2003 (10) om detta ämne,

med beaktande av ordförandeskapets slutsatser om denna fråga från Europeiska rådets olika möten och framför allt Europeiska rådet i Köln (3-4 juni 1999) och Europeiska rådet i Helsingfors (10-11 december 1999) om en förstärkt gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik och med beaktande av ordförandeskapets rapporter om utvecklingen av unionens resurser för krishantering med militära och icke-militära medel,

med beaktande av avsiktsförklaringen om att underlätta omstruktureringen av försvarsindustrin, antagen i London den 6 juli 1998 av Frankrikes, Förenade kungarikets, Italiens, Spaniens, Sveriges och Tysklands försvarsministrar, med dess omnämnande av vilka mål och principer regeringarna i dessa länder ställt upp för att verka för att det skall grundas transnationella försvarsutrustningsbolag i Europa och att dessa bolag skall fungera effektivt,

med beaktande av den gemensamma förklaringen från samma länders försvarsministrar den 20 april 1998, enligt vilken en harmonisering av behoven hos ländernas försvarsmakter skall prioriteras, så att dubbelarbete inom ländernas anskaffningspolitik samt deras politik för forskning och teknologisk utveckling skall kunna undvikas,

med beaktande av det avtal som ingåtts mellan EU:s utrikesministrar vid deras informella möte på Azorerna den 7 maj 2000, varvid det beslutades om stöd till projekt för inrättande av gemensamma arbetsgrupper mellan EU och Nato för frågor med anknytning till säkerhet, militära kapaciteter, åtgärder som skall göra det möjligt för EU att använda Natos militära resurser samt utformande av mer permanenta samrådsstrukturer mellan EU och Nato,

med beaktande av konferensen om militära och polisiära kapaciteter med dithörande europeiska åtgärdsplan den 19 november 2001,

med beaktande av Natos stats- och regeringschefers förklaring den 21 november 2002 vid toppmötet i Prag,

med beaktande av Natorådets ministermöte och ministermötet mellan Nato och EU i Madrid den 3 juni 2003,

med beaktande av artikel 17.1 i EU-fördraget, särskilt dess stycke om samarbete på krigsmaterielområdet, och artikel 296 i fördraget om skydd av nationella säkerhetsintressen,

med beaktande av artikel 47.2 och artikel 163 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0342/2003),

med beaktande av betänkande 2 från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik (A5-0370/2003), och av följande skäl:

A.

Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) gör det möjligt att under EU:s ledning igångsätta och genomföra insatser för krishantering med såväl civila som militära medel, utan att detta påverkar medlemsstaternas egna säkerhets- och försvarspolitiska mål.

B.

Det faktum att många europeiska stater konstant underlåtit att öka sina försvarsutgifter och förbättra sin militära kapacitet och förmåga till samordning (interoperabilitet) med de allierade kan bli en risk för sammanhållningen inom Nato.

C.

EU:s medlemsstater har en försvarsbudget på ungefär 50 procent av Förenta staternas, men får för dessa utlägg en militär kapacitet på sammanlagt endast knappa 10 procent av Förenta staternas.

D.

Det behövs ett nära samarbete mellan dessa två samhällen, som bekänner sig till samma värderingar: frihet, demokrati, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

E.

Begreppet ”europeisk säkerhets- och försvarsidentitet” antogs och erkändes av alla parter inom Nato vid ett möte i Berlin i juni 1996.

F.

Det strategiska partnerskapet, som ingicks den 16 december 2002, ger tillsammans med stadfästandet och genomförandet av de permanenta avtalen mellan EU och Nato, bland dem framför allt ”Berlin plus-avtalen”, EU möjligheter att anlita Natos kapacitet för operativ militär planering, liksom också dess ledningsorganisationer, för genomförandet av insatser som igångsatts av EU. Detta ställer krav på ökad samordningsförmåga (interoperabilitet) i fråga om försvarsutrustningen.

G.

I och med att det kalla kriget tog slut minskade beställningarna av militär utrustning. Denna sektor bör dock få expandera på nytt, inte bara med tanke på vad detta skulle innebära i fråga om stimulans på det ekonomiska och sociala området, utan framför allt med tanke på främjandet av en tryggare värld.

H.

De pågående omstruktureringarna av de nationella industrierna med anknytning till försvaret har lett till olika försök att åstadkomma en samordning, något som framgår av ovannämnda avsiktsförklaring och det tillhörande ramavtalet, liksom också av att det skall inrättas ett gemensamt organ för samarbete i fråga om krigsmateriel.

I.

Efter händelserna den 11 september 2001 har säkerheten inom EU kommit att framstå som allt viktigare, så att de medlemsstater som har i uppgift att skydda unionens yttre gränser fått ett ökat ansvar.

J.

Befogenheterna att utöva parlamentarisk tillsyn över den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och ESFP är fördelade mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten och de sistnämnda har kvar grundläggande behörighet i frågor som gäller militärutgifter liksom också i operativa frågor som berör försvarsmakterna.

K.

Natos utvidgning österut, jämsides med EU:s utvidgning, gör det nödvändigt med ökad samordning mellan alla medlemsstater.

L.

Den europeiska försvarsindustrin är ekonomiskt och politiskt mycket viktig för EU.

M.

Det finns ingen inre marknad för krigsmateriel, och separata nationella upphandlingsförfaranden och exportbestämmelser hindrar utvecklingen av en sådan.

N.

En samordnad politik för försvarsutrustning kunde bli till stor nytta för de små och medelstora företagen, och försvarsindustrin vill ha en sådan politik.

1.

Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande, som följer på ett önskemål från parlamentets sida och erbjuder medlemsstaterna en lämplig ram för dryftandet av ett utökat och effektivt samarbete på krigsmaterielområdet.

2.

Europaparlamentet vidhåller att EU måste utrusta sig med militära kapaciteter som ger garantier för att målen i unionens utrikes- och försvarspolitik skall framstå som trovärdiga. Parlamentet blundar inte heller för att resultatet av detta kommer att bero av medlemsstaternas vilja att långsiktigt anslå medel för militära utgifter, så att de på sikt kan leva upp till sina åtaganden på försvarsområdet, och väntar på att kommissionen 2004 skall publicera sin grönbok med gemensamma normer för upphandling av försvarsutrustning.

3.

Europaparlamentet är övertygat om att Nato kommer att kvarstå inte bara som en grundläggande garanti för stabilitet och säkerhet inom det europeisk-atlantiska området utan också som en nödvändig ram för utvecklingen av gemensamma insatser. Parlamentet anser därför att det är av gemensamt intresse att samordningsförmågan förbättras mellan europeisk och transatlantisk försvarsutrustning.

4.

Europaparlamentet erkänner i detta sammanhang att det måste skapas gynnsamma villkor för utveckling av en livsduglig och konkurrenskraftig europeisk industri för försvarsutrustning, och stöder energiskt kommissionens projekt att samla in uppgifter för att kartlägga situationen inom försvarsindustrin i EU. Parlamentet yrkar på att det utarbetas ett program för forskning och teknisk utveckling för att förbättra unionens kapaciteter på försvarsområdet, och betonar dessutom nödvändigheten av att det på gemenskapsnivå ges stöd till pilotprojekt och demonstrationsprojekt för utveckling av Europas kapacitet inom olika högtekniksektorer.

5.

Det är viktigt att ingen skuggbudget skapas om en avgift till det europeiska försvaret inrättas. Europaparlamentet betonar att parlamentarisk kontroll måste garanteras och påminner om att denna kontroll för närvarande måste skötas av de nationella parlamenten.

6.

Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att företa en omstrukturering av industrin för försvarsutrustning och att ställa upp bakom principen om att industrin och tekniken står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra, så att de allmänna medel som anslås till försvaret kan användas bättre och dubbelarbete undvikas.

7.

Europaparlamentet betonar därför vikten av inrikespolitiskt samarbete, konkurrenskraft och principen om gemenskapspreferenser, utan att för den skull utesluta möjligheten av samarbete med tredje länder eller att medlemsstaterna kan köpa försvarsutrustning från områden utanför gemenskapen, om det ställer sig ekonomiskt mera fördelaktigt att införskaffa utrustningen på detta sätt än genom upphandling inom Europeiska unionen och om sådana inköp är i linje med genomförandet av ett europeiskt projekt.

8.

Europaparlamentet efterlyser en stor lyhördhet inför kandidatländernas förväntningar i fråga om nationell säkerhet och stabilitet samt påpekar att dessa länder måste få vara med i arbetet med att omstrukturera industrierna med anknytning till försvaret.

9.

Europaparlamentet anser att den tilltagande liberaliseringen av marknaderna för krigsmateriel bör sträva efter att garantera försörjningstryggheten på det nationella och det europeiska planet. I medvetande om detta efterlyser parlamentet minskade kontroller för överföringar av försvarsutrustning inom gemenskapen, enklare administrativa rutiner och en tillnärmning av de nationella systemen för licenser. Parlamentet inser dock att detta är en svår och politiskt ömtålig fråga.

10.

Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt om att det successivt bör inrättas en europeisk marknad för krigsmateriel samt att ett antal gemensamma bestämmelser inom området därför bör fastställas och tillämpas. Kommissionen uppmanas föreslå öppna förfaranden och förenklande åtgärder för detta.

11.

Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionens standardiseringsinstitut bör ge ett viktigt bidrag till samordningsförmågan (interoperabiliteten) i fråga om krigsmateriel, framför allt sådana produkter som används både civilt och militärt.

12.

Europaparlamentet upprepar att öppnandet av den inre marknaden för militära förnödenheter bör åtföljas av ytterligare skärpt kontroll av vapenexporten vid EU:s yttre gränser. Parlamentet understryker i detta sammanhang att EU och dess medlemsstater helt och fullt bör omsätta i praktiken parlamentets alla rekommendationer om genomförandet av EU:s uppförandekod för vapenexport.

13.

Europaparlamentet föreslår att det vid förhandlingarna om nästa budgetplan skall införas gemenskapsprogram för stöd till anskaffning av ny försvarsutrustning , bland annat ett program enkom för framtagning av utrustning för skydd av Europeiska unionens yttre gränser, så att dessa skulle motsvara de krav som ställs på dem genom kampen mot internationell terrorism och organiserad brottslighet, olaglig invandring, smuggling av vapen, droger och människor och brottslighet till havs.

14.

Europaparlamentet påminner om beslutet från Europeiska rådet i Thessaloniki om att under 2004 inrätta ett mellanstatligt organ för utveckling av försvarsresurser och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel. Organet skall stå under rådets myndighet och vara öppet för deltagande av alla medlemsstater. Parlamentet understryker dock att det behövs en strikt förhandsdefinition av vilka verksamhetsformer som det kommande organet skall utveckla, för att ge det ökad tyngd. Parlamentet begär att denna definition tillsammans med de praktiska arbetsrutinerna för detta organ skall utvecklas i samråd med Europaparlamentet.

15.

Europaparlamentet anser att försvarsorganets uppgifter främst skall gälla utrustning och krigsmateriel för den europeiska styrkan för insatser i krissituationer, särskilt avseende dess kompatibilitet. Dessutom bör organet utveckla en långsiktig strategi när det gäller kapacitetsbehov. Det bör analysera när och var nya behov kommer att uppstå och vilka tekniska möjligheter som då kommer att finnas för att åtgärda bristerna. Organet bör ha en egen budget inriktad på forskning och utveckling av ny teknik.

16.

Europaparlamentet väntar sig att medbeslutandeförfarandet tillämpas i samband med beslut i industripolitiska frågor.

17.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.


(1)  EGT C 127, 14.5.1984, s. 70.

(2)  EGT C 231, 17.9.1990, s. 209.

(3)  EGT C 284, 2.11.1992, s. 138.

(4)  EGT C 43, 20.2.1995, s. 89.

(5)  EGT C 167, 2.6.1997, s. 137.

(6)  EGT C 167, 1.6.1998, s. 190.

(7)  EGT C 228, 13.8.2001, s. 173.

(8)  EUT C 127 E, 29.5.2003, s. 582.

(9)  EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 392.

(10)  P5_TA(2003)0188.

P5_TA(2003)0523

Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa

Europaparlamentets resolution om stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa — Andra årsrapporten (KOM(2003) 139 — 2003/2094(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av Europeiska kommissionens andra årsrapport om stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa (KOM(2003) 139),

med beaktande av slutsatserna från den fjärde parlamentskonferensen för EU och stabilitetspaktsländerna den 21 maj 2003,

med beaktande av sina resolutioner av den 5 juni 2003 (1) om mötet mellan trojkan och länderna som deltar i stabilitetspakten för sydöstra Europa och av den 3 juli 2003 (2) om Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19-20 juni 2003,

med beaktande av slutsatserna från toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan i Thessaloniki den 21 juni 2003 och den gemensamma förklaring som EU och länderna på västra Balkan antog vid detta möte,

med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1244 (1999) av den 10 juni 1999 om Kosovo, 1503 (2003) av den 28 augusti 2003, särskilt avsnittet om Internationella brottmålsdomstolen (ICTY) och 1491 (2003) av den 11 juli 2003 om Bosnien och Hercegovina, FN:s generalsekreterares rapport S/2003/675 av den 26 juni 2003 om Förenta nationernas tillfälliga förvaltningsuppdrag i Kosovo samt sina egna resolutioner av den 28 februari 2002 (3), 26 september 2002 (4) och 24 oktober 2002 (5) om Internationella brottmålsdomstolen (ICC),