EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0334

Kommissionens förordning (EU) 2023/334 av den 2 februari 2023 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

C/2023/214

EUT L 47, 15.2.2023, p. 29–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/334/oj

15.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2023/334

av den 2 februari 2023

om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a, 18.1 b och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för klotianidin och tiametoxam i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) har sett över dessa gränsvärden i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005 (2) och rekommenderat gränsvärden som konstaterats vara säkra för konsumenterna. Genom kommissionens förordning (EU) 2016/156 (3) togs dessa gränsvärden upp i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Vissa av dessa gränsvärden baserades på Codex-gränsvärden (CXL-värden) och hade redan tagits upp i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 genom tidigare ändringar (4).

(2)

Den 11 juli 2015 (5) antog Codex Alimentarius-kommissionen nya CXL-värden för klotianidin och tiametoxam. Eftersom livsmedelsmyndigheten konstaterade att de var säkra för konsumenterna i unionen (6) togs de upp i förordning (EG) nr 396/2005 genom kommissionens förordning (EU) 2017/671 (7).

(3)

Klotianidin och tiametoxam togs upp i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (8) den 1 augusti 2006 respektive den 1 februari 2007, det vill säga innan Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1107/2009 (9) trädde i kraft. I de senaste riskbedömningarna (10) (11) som livsmedelsmyndigheten gjort enligt förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller bins exponering för dessa ämnen konstaterades att exponeringen vid användning utomhus av klotianidin och tiametoxam leder till oacceptabla risker för bin på grund av ämnenas inneboende egenskaper, eller att sådana risker inte kan uteslutas på grundval av tillgängliga uppgifter. Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2018/784 (12) och (EU) 2018/785 (13) begränsades därför godkännandet av klotianidin respektive tiametoxam till användning enbart i fasta växthus, och det krävdes att de resulterande grödorna under hela sin livscykel befinner sig i ett fast växthus.

(4)

Efter antagandet av dessa begränsningar drogs alla ansökningar om förnyat godkännande av de verksamma ämnena klotianidin och tiametoxam tillbaka. Godkännandet av klotianidin löpte därför ut den 31 januari 2019 och godkännandet av tiametoxam löpte ut den 30 april 2019.

(5)

Mot bakgrund av livsmedelsmyndighetens riskbedömning vad gäller bin och all tillgänglig relevant information finns det för närvarande inga belägg för att användning utomhus av klotianidin och tiametoxam kan anses vara säker för bin. Tillverkare av ämnena kan dock när som helst lämna in ytterligare information, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009, som visar att användning av klotianidin och tiametoxam utomhus är säker för bin. Den informationen skulle, om den lämnades in, ses över inom den tidsfrist som föreskrivs i den förordningen. Hittills har ingen sådan information lämnats in.

(6)

De negativa effekterna av klotianidin och tiametoxam på bin är direkt kopplade till dessa ämnens inneboende egenskaper. Därför är det osannolikt att riskerna för bin vid användning utomhus av dessa ämnen är begränsade till unionen.

(7)

Det finns omfattande belägg för att verksamma ämnen som är neonikotinoider, såsom klotianidin och tiametoxam, spelar en viktig roll när det gäller minskningen av antalet bin och andra pollinatörer i hela världen. Den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster konstaterade i sin bedömningsrapport från 2016 om pollinatörer, pollinering och livsmedelsproduktion (14) att neonikotinoider (såsom klotianidin och tiametoxam) har negativa effekter på bin och andra pollinatörer. Effekterna av neonikotinoider på vilda djur har sedan 2012 bedömts av Internationella naturvårdsunionens (IUCN) arbetsgrupp för systemiska bekämpningsmedel. I den världsomspännande samlade bedömningen av effekten av systemiska bekämpningsmedel på biologisk mångfald och ekosystem (WIA) har 1 121 vetenskapliga studier granskats, och resultaten visar att pollinatörspopulationer är mycket sårbara vid de befintliga nivåerna av neonikotinoidföroreningar, som sannolikt har storskaliga och vittomfattande negativa biologiska och ekologiska effekter (15). En nyligen genomförd genomgång av befintliga vetenskapliga rön bekräftar denna slutsats och tyder på att användningen av neonikotinoider driver på minskningen av pollinatörspopulationer i olika regioner i världen (16).

(8)

Sedan förbudet mot användning utomhus av klotianidin och tiametoxam i unionen har flera länder utanför unionen också begränsat användningen av klotianidin och tiametoxam för att skydda pollinatörer, däribland bin (17) (18) (19). Vissa andra länder håller på att ompröva sina godkännanden av dessa verksamma ämnen (20) (21) (22).

(9)

I förordning (EG) nr 396/2005 fastställs i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002 (23) bestämmelser om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. I enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 178/2002 ska syftet med livsmedelslagstiftningen vara att uppnå ett eller flera av de allmänna målen med en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa, skyddet av konsumenternas intressen, inbegripet god sed inom handeln med livsmedel, i förekommande fall med beaktande av skyddet av djurs hälsa och välbefinnande, växtskydd samt miljön.

(10)

Det finns en växande världsomfattande oro över att minskningen av antalet pollinatörer utgör ett allvarligt hot mot den globala biologiska mångfalden, miljön och den hållbara utvecklingen samt mot upprätthållandet av jordbrukets produktivitet och av livsmedelstryggheten. Enligt det internationella initiativet för bevarande och hållbart nyttjande av pollinatörer (24) i konventionen om biologisk mångfald är pollinering en av de viktigaste mekanismerna för att bevara och främja biologisk mångfald och, i allmänhet, livet på jorden. Många ekosystem, däribland jordbruksekosystem och två tredjedelar av de viktigaste livsmedelsgrödorna, är beroende av pollinatörer för kvalitet eller avkastning. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) efterlyser åtgärder för att ta itu med orsakerna till minskningen av antalet pollinatörer så att en hållbar global livsmedelsproduktion upprätthålls (25). Livsmedel som i hög grad är beroende av pollinering, t.ex. frukt, grönsaker, nötter och frön, är de främsta kostkällorna till sådana mikronäringsämnen som behövs för att förebygga risken för vissa icke-smittsamma sjukdomar hos människor (26) (27). Pollinatörer är därför viktiga för att säkerställa en varierad kost och för att minska hotet mot den biologiska mångfalden i den globala miljön.

(11)

Eftersom minskningen av antalet pollinatörer är ett internationellt problem måste unionsåtgärder antas för att skydda pollinatörspopulationer i hela världen, inbegripet bin, från riskerna med verksamma ämnen, såsom neonikotinoiderna klotianidin och tiametoxam. Att bevara pollinatörspopulationen enbart inom unionen skulle inte vara tillräckligt för att vända den globala minskningen av pollinatörspopulationer och effekterna på den biologiska mångfalden, jordbruksproduktionen och livsmedelstryggheten, vilka även drabbar unionen.

(12)

I enlighet med artikel 3.2 d i förordning (EG) nr 396/2005 baserades gränsvärdena för klotianidin och tiametoxam på god jordbrukspraxis enligt definitionen i artikel 3.2 a i den förordningen, där särskild hänsyn togs till effektiviteten vid bekämpning av växtskadegörare och skyddet av miljön och folkhälsan i samband med godkännandet av användningen av växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen. De gränsvärden som baserades på denna goda jordbrukspraxis övervägdes därefter och befanns vara säkra för konsumenterna i unionen. De regleringsåtgärder som hittills vidtagits bör kompletteras genom att bättre integrera miljöhänsyn i åtgärderna, särskilt med beaktande av om den goda jordbrukspraxis som tidigare använts som bas för att fastställa gränsvärden säkerställer ett tillräckligt miljöskydd baserat på aktuella rön. Mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är den goda jordbrukspraxis som tillämpas i samband med användning utomhus av klotianidin och tiametoxam inte godtagbar på grund av effekterna på bin. Med tanke på att minskningen av antalet pollinatörer är världsomfattande behöver det säkerställas att inte heller varor som importeras till unionen innehåller resthalter som härrör från användning utomhus av klotianidin och/eller tiametoxam med tillämpning av god jordbrukspraxis, för att undvika att negativa effekter på bin överförs från unionens livsmedelsproduktion till produktion i andra delar av världen av livsmedel som sedan importeras till unionen (28). Det bör säkerställas att alla produkter som produceras eller konsumeras i unionen är fria från klotianidin och tiametoxam och att produktionen inte är förknippad med pollinatördödlighet. Mot bakgrund av detta bör CXL-värden baserade på god jordbrukspraxis som inte uppnår en lämplig skyddsnivå i unionen inte längre anges som gränsvärden i enlighet med förordning (EG) nr 396/2005.

(13)

Alla godkännanden i unionen av växtskyddsmedel som innehåller klotianidin och/eller tiametoxam har dessutom återkallats. De motsvarande gränsvärden som fastställs bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför strykas i enlighet med artikel 17 i den förordningen jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning.

(14)

Med beaktande av alla faktorer som är relevanta i enlighet med artikel 14.2, jämförd med artikel 11 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt enligt vilken ”miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling”, bör därför alla nuvarande gränsvärden för klotianidin och/eller tiametoxam enligt förordning (EG) nr 396/2005 sänkas till bestämningsgränsen.

(15)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier om bestämningsgränser som är analytiskt genomförbara och specifika för varje produkt. Dessa bestämningsgränser bör förtecknas i bilaga V till förordning (EG) nr 396/2005 i enlighet med artikel 18.1 b i den förordningen.

(16)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(17)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör denna förordning innehålla övergångsbestämmelser för produkter som framställts i eller importerats till unionen före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter som visar att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls för sådana produkter som är förenliga med befintliga gränsvärden.

(19)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör aktörer i tredjeländer, särskilt i de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna, och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena. En sådan anpassning av jordbrukspraxis kan rimligen förväntas uppnås efter minst två odlingssäsonger.

(20)

För att täcka behoven inom den internationella handeln får ansökningar om importtoleranser för klotianidin eller tiametoxam lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 396/2005, och dessa ansökningar bör innehålla relevant information som visar att den goda jordbrukspraxis som tillämpas när det gäller de verksamma ämnenas specifika användningsområden är säker för pollinatörer. Den informationen skulle, om den lämnades in, bedömas från fall till fall inom den tidsfrist som föreskrivs i den förordningen. I samband med bedömningen av en begäran om importtolerans kan kommissionen fastställa en importtolerans, om en sökande lägger fram vetenskapliga belägg för att användningen av dessa neonikotinoider inte inverkar negativt på pollinatörer och om alla krav är uppfyllda.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som framställts i unionen eller importerats till unionen före den 7 mars 2026.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 7 mars 2026.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsa, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 12(2014):12, artikelnr 3918 [120 s.] (doi:10.2903/j.efsa.2014.3918).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2016/156 av den 18 januari 2016 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för boskalid, klotianidin, tiametoxam, folpet och tolklofosmetyl i eller på vissa produkter (EUT L 31, 6.2.2016, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 441/2012 av den 24 maj 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, fludioxonil, glyfosat, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, tiametoxam och triazofos i eller på vissa produkter (EUT L 135, 25.5.2012, s. 4).

(5)  Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, tilläggen III och IV, 38:e mötet, Genève, Schweiz, 6–11 juli 2015.

(6)  Efsa, ”Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 13(2015):7, artikelnr 4208 [178 s.] (doi: 10.2903/j.efsa.2015.4208).

(7)  Kommissionens förordning (EU) 2017/671 av den 7 april 2017 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter (EUT L 97, 8.4.2017, s. 9).

(8)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(10)  Efsa, ”Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5177.

(11)  Efsa, ”Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam considering the uses as seed treatments and granules”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5179.

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/784 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet klotianidin (EUT L 132, 30.5.2018, s. 35).

(13)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/785 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet tiametoxam (EUT L 132, 30.5.2018, s. 40).

(14)  IPBES (den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster), 2016, The assessment report on pollinators, pollination and food production, S. G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca och H. T. Ngo (red.), sekretariatet för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Bonn, Tyskland [552 s.] (https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856).

(15)  IUCN SSC CEM Task Force on Systemic Pesticides, ”Worldwide Integrated Assessment”, expertgranskade vetenskapliga artiklar sammanställda i Environmental Science and Pollution Research, vol. 22, nr 1, januari 2015.

(16)  Pierre Mineau, ”Neonic Insecticides and Invertebrate Species Endangerment”, ingår i Earth Systems and Environmental Sciences, 2021

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128211397001264).

(17)  Health Kanada’s Pest Management Regulatory Agency, ”Re-evaluation Decision RVD2019-05, Clothianidin and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation”, 11 april 2019, ISSN: 1925–0886.

(18)  Health Kanada’s Pest Management Regulatory Agency, ”Re-evaluation Decision RVD2019-04, Thiamethoxam and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation”, 11 april 2019, ISSN: 1925–0886.

(19)  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Paraguay, ”Resolución N° 503/019 DGSA Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos”, december 2019.

(20)  Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority, ”Reconsideration of Neonicotinoid Approvals and Registrations”, Commonwealth of Australia Gazette, nr APVMA 23, november 2019 (https://apvma.gov.au/sites/default/files/apvma_gazette_23_19_november_2019.pdf).

(21)  New Zealand Environmental Protection Authority, ”Application to decide whether there are grounds for reassessment of the neonicotinoids clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid, thiacloprid, and acetamiprid (APP203949)”, december 2019 (https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP203949/APP203949_Final_Neonicotinoids_Decision_16-12-2019.pdf).

(22)  United States Environmental Protection Agency, ”Proposed Interim Registration Review Decision Case Numbers 7620 and 7614. Docket Numbers EPA-HQ-OPP-2011-0865 and EPA-HQ-OPP-2011-0581”, januari 2020.

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(24)  https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-en.pdf.

(25)  FAO, 2019, The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling (red.), bedömning av FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, Rom (572 s.) (https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf).

(26)  M. R. Smith, G. M. Singh, D. Mozaffarian, S. S. Myers, ”Effects of decreases of animal pollinators on human nutrition and global health: a modelling analysis”, The Lancet, vol. 386, nr 10007, 2015 (doi: 10.1016/S0140-6736(15)61085-6).

(27)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Europas plan mot cancer, COM(2021) 44 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN).

(28)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, COM(2020) 381 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381).


BILAGA

Bilagorna II och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för klotianidin och tiametoxam utgå.

2.

I bilaga V ska följande kolumner för klotianidin och tiametoxam läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena  (1)

Klotianidin

Tiametoxam

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0,01  (*)

0,01  (*)

0110000

Citrusfrukter

 

 

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0120000

Trädnötter

 

 

0120010

Mandlar

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0130000

Kärnfrukter

 

 

0130010

Äpplen

 

 

0130020

Päron

 

 

0130030

Kvitten

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japansk mispel

 

 

0130990

Övriga (2)

 

 

0140000

Stenfrukter

 

 

0140010

Aprikoser

 

 

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0140030

Persikor

 

 

0140040

Plommon

 

 

0140990

Övriga (2)

 

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Druvor

 

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

0154050

Nypon

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

 

0154080

Fläderbär

 

 

0154990

Övriga (2)

 

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

0161010

Dadlar

 

 

0161020

Fikon

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaya

 

 

0163050

Granatäpplen

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

0163070

Guava

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brödfrukter

 

 

0163100

Durian/durio

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Övriga (2)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Potatis

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

0213020

Morötter

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

0213080

Rädisor

 

 

0213090

Haverrot

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

0213990

Övriga (2)

 

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Vitlök

 

 

0220020

Kepalök

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

0231010

Tomater

 

 

0231020

Paprikor

 

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

 

0231040

Okra/gombo

 

 

0231990

Övriga (2)

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

0232010

Slanggurkor

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

0242990

Övriga (2)

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0243020

Grönkål

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

0251020

Sallat

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Körvel

 

 

0256020

Gräslök

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timjan

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Övriga (2)

 

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Övriga (2)

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Sparris

 

 

0270020

Kardoner

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

0270040

Fänkål

 

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

0270060

Purjolök

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0270990

Övriga (2)

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Odlade svampar

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Bönor

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

Linfrö

 

 

0401020

Jordnötter

 

 

0401030

Vallmofrö

 

 

0401040

Sesamfrö

 

 

0401050

Solrosfrö

 

 

0401060

Rapsfrö

 

 

0401070

Sojabönor

 

 

0401080

Senapsfrö

 

 

0401090

Bomullsfrö

 

 

0401100

Pumpafrö

 

 

0401110

Safflorfrö

 

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

 

0401130

Oljedådrafrö

 

 

0401140

Hampfrö

 

 

0401150

Ricinfrö

 

 

0401990

Övriga (2)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

0500000

SPANNMÅL

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Korn

 

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

0500050

Havre

 

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Råg

 

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

0500090

Vete

 

 

0500990

Övriga (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

 

 

0610000

Te

0,05  (*)

0,05  (*)

0620000

Kaffebönor

0,05  (*)

0,05  (*)

0630000

Örtteer från

0,05  (*)

0,05  (*)

0631000

a)

blommor

 

 

0631010

Kamomill

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

0631030

Ros

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

0640000

Kakaobönor

0,02  (*)

0,02  (*)

0650000

Johannesbröd

0,05  (*)

0,05  (*)

0700000

HUMLE

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

KRYDDOR

 

 

0810000

Frökryddor

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

0810060

Dill

 

 

0810070

Fänkål

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

0810090

Muskot

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Kryddpeppar

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

0820030

Kummin

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Enbär

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

0820070

Vanilj

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

0840010

Lakritsrot

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Ingefära (10)

 

 

0840030

Gurkmeja

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

0840990

Övriga (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Kryddnejlika

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Saffran

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Muskotblomma

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

1010000

Produkter från

0,02  (*)

0,02  (*)

1011000

a)

svin

 

 

1011010

Muskel

 

 

1011020

Fett

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Njure

 

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1011990

Övriga (2)

 

 

1012000

b)

nötkreatur

 

 

1012010

Muskel

 

 

1012020

Fett

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Njure

 

 

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1012990

Övriga (2)

 

 

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

 

 

1013020

Fett

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Njure

 

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1013990

Övriga (2)

 

 

1014000

d)

get

 

 

1014010

Muskel

 

 

1014020

Fett

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Njure

 

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1014990

Övriga (2)

 

 

1015000

e)

hästdjur

 

 

1015010

Muskel

 

 

1015020

Fett

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Njure

 

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1015990

Övriga (2)

 

 

1016000

f)

fjäderfä

 

 

1016010

Muskel

 

 

1016020

Fett

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Njure

 

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fett

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Njure

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1017990

Övriga (2)

 

 

1020000

Mjölk

0,01  (*)

0,01  (*)

1020010

Nötkreatur

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Get

 

 

1020040

Häst

 

 

1020990

Övriga (2)

 

 

1030000

Fågelägg

0,01  (*)

0,01  (*)

1030010

Tamhöna

 

 

1030020

Anka

 

 

1030030

Gås

 

 

1030040

Vaktel

 

 

1030990

Övriga (2)

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 


(*)  Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.”


Top