EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0226

Rådets beslut (Euratom) 2023/226 av den 30 januari 2023 om förlängning av de förmåner som beviljats det gemensamma företaget Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

ST/5102/2023/INIT

EUT L 32, 3.2.2023, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/226/oj

3.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/53


RÅDETS BESLUT (Euratom) 2023/226

av den 30 januari 2023

om förlängning av de förmåner som beviljats det gemensamma företaget Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 48,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 74/295/Euratom (1) beviljade rådet Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) status som gemensamt företag, i den mening som avses i fördraget, för en period på 25 år räknat från och med den 1 januari 1974.

(2)

Genom beslut 2011/362/Euratom (2) förlängde rådet HKG:s status som gemensamt företag till och med den 31 december 2017.

(3)

Genom beslut 74/296/Euratom (3) och beslut av den 16 november 1992 (4) beviljade rådet HKG ett antal förmåner som förtecknas i bilaga III till fördraget för en period på 25 år från och med den 1 januari 1974.

(4)

Genom beslut 2011/374/Euratom (5) förlängde rådet dessa förmåner till och med den 31 december 2017.

(5)

Genom en skrivelse av den 7 oktober 2021 begärde HKG att statusen som gemensamt företag skulle förlängas ytterligare. Förlängningen skulle även gälla de relevanta undantagen från skatt på fastighetsöverlåtelser, fastighetsskatt och vinstskatt på räntor från långsiktiga lån. HKG begärde också att bli befriat från alla direkta skatter som gemensamma företag, deras egendom, tillgodohavanden och inkomster i annat fall skulle kunna omfattas av. HKG begärde att undantaget skulle vara så omfattande som möjligt och att det skulle tillämpas från och med den 1 januari 2018. För tydlighetens skull ansökte HKG om befrielse från följande direkta skatter som var tillämpliga i Förbundsrepubliken Tyskland (icke uttömmande förteckning): Körperschaftsteuer (bolagsskatt), Solidaritätszuschlag (”solidaritetstillägg” på bolagsskatt), Gewerbesteuer (lokal företagsskatt), Grunderwerbsteuer (skatt på förvärv av fast egendom) och Grundsteuer (fastighetsskatt).

(6)

Det nuvarande syftet med HKG är att genomföra ett program för avveckling av kärnkraftverket omfattande alla steg t.o.m. säker inneslutning, och att därefter genomföra ett program för övervakning av de inneslutna kärnenergianläggningarna.

(7)

Det finns inte någon motsvarighet till dessa program i gemenskapen eftersom ingen högtemperaturreaktor hittills har stängts slutgiltigt i gemenskapen.

(8)

Det är därför viktigt att genomföra dessa program eftersom de ger värdefulla erfarenheter för kärnenergiindustrin och den framtida utvecklingen av kärnenergin i gemenskapen, särskilt när det gäller avveckling av kärnenergianläggningar.

(9)

HKG bör därför få stöd vid genomförandet av programmet för avveckling av kärnkraftverket, omfattande alla steg t.o.m. säker inneslutning, och programmet för övervakning av de inneslutna kärnenergianläggningarna, genom att företagets kostnadsbörda minskas och genom att de begärda ytterligare skatteförmånerna beviljas.

(10)

Arrangemang för finansiering av HKG:s verksamhet har överenskommits mellan Förbundsrepubliken Tyskland, delstaten Nordrhein-Westfalen samt HKG och dess medlemmar för perioden till och med den 31 december 2022.

(11)

De förmåner som beviljats HKG bör därför förlängas retroaktivt med samma tidsperiod som förlängningen av HKG:s status som gemensamt företag, dvs. från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2022.

(12)

Efter den 31 december 2022 är en ytterligare förlängning av de förmåner som beviljats det gemensamma företaget HKG beroende av att HKG lämnar in en ansökan om avvecklingslicens.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande förmåner som förtecknas i bilaga III till fördraget och som beviljats det gemensamma företaget Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) förlängs härmed med fem år med verkan från och med den 1 januari 2018:

a)

Enligt punkt 4 i den bilagan: befrielse från Grunderwerbsteuer (skatt vid förvärv av fast egendom).

b)

Enligt punkt 5 i den bilagan: befrielse från alla direkta skatter som det gemensamma företaget, dess egendom, tillgodohavanden och inkomster i annat fall skulle vara underkastade.

Artikel 2

De förmåner som förtecknas i artikel 1 beviljas HKG på villkor att kommissionen får tillgång till all den industriella, tekniska och ekonomiska information, bland annat gällande säkerhet, som HKG förvärvar vid genomförandet av programmet för avveckling av kärnkraftverket, omfattande alla steg t.o.m. säker inneslutning, liksom vid genomförandet av programmet för övervakning av de inneslutna kärnenergianläggningarna.

Detta villkor ska gälla all information som HKG har rätt att föra vidare i enlighet med de avtal som företaget ingått. Kommissionen ska besluta om vilken information som den måste få tillgång till och på vilket sätt detta ska ske, och den ska även se till att denna information sprids.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till HKG.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2023.

På rådets vägnar

P. KULLGREN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 74/295/Euratom av den 4 juni 1974 om upprättandet av det gemensamma företaget Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (EGT L 165, 20.6.1974, s. 7).

(2)  Rådets beslut 2011/362/Euratom av den 17 juni 2011 om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt företag (EUT L 163, 23.6.2011, s. 24).

(3)  Rådets beslut 74/296/Euratom av den 4 juni 1974 om beviljandet av förmåner till det gemensamma företaget Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (EGT L 165, 20.6.1974, s. 14).

(4)  Inte offentliggjort i EUT.

(5)  Rådets beslut 2011/374/Euratom av den 17 juni 2011 om förlängning av de förmåner som beviljats det gemensamma företaget Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (EUT L 168, 28.6.2011, s. 8).


Top