EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0202

Beslut nr 01/2022 av tullkommittén för frihandelsavtalet mellan europeiska unionen och republiken Singapore av den 20 december 2022 om ändring av vissa delar i protokoll 1 till frihandelsavtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och dess bilagor [2023/202]

PUB/2023/83

OJ L 27, 31.1.2023, p. 33–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/202/oj

31.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/33


BESLUT nr 01/2022 AV TULLKOMMITTÉN FÖR FRIHANDELSAVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH REPUBLIKEN SINGAPORE

av den 20 december 2022

om ändring av vissa delar i protokoll 1 till frihandelsavtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och dess bilagor [2023/202]

TULLKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 34 i protokoll 1 och artikel 16.2 i avtalet, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 34 (Ändringar av protokollet) i protokoll 1 till avtalet föreskrivs att parterna genom beslut i den tullkommitté som inrättats i enlighet med artikel 16.2 (Specialiserade kommittéer) i avtalet får ändra bestämmelserna i protokoll 1 till avtalet.

(2)

Ändringar gjordes den 1 januari 2012, den 1 januari 2017 och den 1 januari 2022 i förhållande till den nomenklatur som regleras av konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS). Parterna har enats om att uppdatera protokoll 1 för att återspegla den senaste versionen av HS.

(3)

Parterna har enats om att ändra tillämpningsområdet för de årliga kvoter som anges i bilaga B a till protokollet för konserverat fläsk-, kyckling- och nötkött, curryfiskbullar och bläckfiskbullar.

(4)

I artikel 17 (Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration) i protokoll 1 fastställs att en ursprungsdeklaration får upprättas i Europeiska unionen av, bland annat, en exportör som är godkänd exportör och i Singapore av, bland annat, en registrerad exportör. För att båda parternas ekonomiska aktörer ska behandlas lika bör protokoll 1 ändras så att varje part, i enlighet med sina lagar och andra författningar, kan besluta vilken exportör som får upprätta en ursprungsdeklaration. En definition av exportör är därför nödvändig.

(5)

Med tanke på den nya definitionen av exportör behöver exportör i definitionen av sändning i artikel 1.1 b, artikel 13 (Oförändrat skick) och artikel 14 (Utställningar) i protokoll 1 ersättas med avsändare.

(6)

I artikel 17.5 (Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration) föreskrivs att en ursprungsdeklaration ska undertecknas för hand av exportören. Parterna har enats om att frångå detta krav för att underlätta handeln och minska den administrativa bördan för att omfattas av tullförmånerna i avtalet.

(7)

I definitionen av pris fritt fabrik i artikel 1.1 f är det nödvändigt att tydliggöra hur tillverkare ska förstås när den sista bearbetningen eller behandlingen läggs ut på en underleverantör.

(8)

Med tanke på att båda parter ska tillämpa ett system med registrerade exportörer bör det ursprungsdokument som upprättas i parterna byta namn från ursprungsdeklaration till ursprungsförsäkran.

(9)

Som en övergångsåtgärd bör det föreskrivas att Singapore under en period på 3 månader från och med den dag då detta beslut träder i kraft kommer att godta ursprungsdeklarationer som upprättats i enlighet med artikel 17 (Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration) och artikel 18 (Godkänd exportör) i protokoll 1 till det avtal som var i kraft före dagen för detta besluts ikraftträdande.

(10)

Protokoll 1 till avtalet och flera av dess bilagor bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 1 till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen i protokoll 1 ska ersättas med följande:

”INNEHÅLL

AVSNITT 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 1

Definitioner

AVSNITT 2

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

ARTIKEL 2

Allmänna villkor

ARTIKEL 3

Ursprungskumulation

ARTIKEL 4

Helt framställda produkter

ARTIKEL 5

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

ARTIKEL 6

Otillräcklig bearbetning eller behandling

ARTIKEL 7

Bedömningsenhet

ARTIKEL 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

ARTIKEL 9

Satser

ARTIKEL 10

Neutrala element

ARTIKEL 11

Bokföringsmässig uppdelning

AVSNITT 3

TERRITORIELLA VILLKOR

ARTIKEL 12

Territorialprincip

ARTIKEL 13

Oförändrat skick

ARTIKEL 14

Utställningar

AVSNITT 4

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

ARTIKEL 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVSNITT 5

URSPRUNGSFÖRSÄKRAN

ARTIKEL 16

Allmänna villkor

ARTIKEL 17

Villkor för upprättande av en ursprungsförsäkran

ARTIKEL 19

Ursprungsförsäkrans giltighet

ARTIKEL 20

Uppvisande av ursprungsförsäkran

ARTIKEL 21

Import i delleveranser

ARTIKEL 22

Undantag från krav på ursprungsförsäkran

ARTIKEL 23

Styrkande handlingar

ARTIKEL 24

Bevarande av ursprungsförsäkran och styrkande handlingar

ARTIKEL 25

Avvikelser och formella fel

ARTIKEL 26

Belopp i euro

AVSNITT 6

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

ARTIKEL 27

Samarbete mellan behöriga myndigheter

ARTIKEL 28

Kontroll av ursprungsförsäkringar

ARTIKEL 29

Administrativa undersökningar

ARTIKEL 30

Tvistlösning

ARTIKEL 31

Sanktioner

AVSNITT 7

CEUTA OCH MELILLA

ARTIKEL 32

Tillämpning av protokollet

ARTIKEL 33

Särskilda villkor

AVSNITT 8

SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 34

Ändringar av protokollet

ARTIKEL 35

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Förteckning över tillägg

BILAGA A:

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA B

BILAGA B:

FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

BILAGA B a:

ADDENDUM TILL BILAGA B

BILAGA C:

MATERIAL SOM INTE OMFATTAS AV KUMULATION ENLIGT PUNKT 2 I ARTIKEL 3

BILAGA D:

PRODUKTER SOM AVSES I PUNKT 9 I ARTIKEL 3 FÖR VILKA MATERIAL MED URSPRUNG I ETT ASEANLAND SKA ANSES VARA MATERIAL SOM HAR URSPRUNG I EN PART

BILAGA E:

URSPRUNGSFÖRSÄKRAN

Gemensamma förklaringar

GEMENSAM FÖRKLARING OM FURSTENDÖMET ANDORRA

GEMENSAM FÖRKLARING OM REPUBLIKEN SAN MARINO

GEMENSAM FÖRKLARING OM ÖVERSYNEN AV URSPRUNGSREGLERNA I PROTOKOLL 1”.

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”ARTIKEL 1

Definitioner

1.   I detta protokoll gäller följande definitioner:

a)

Aseanland: en medlemsstat av Sydostasiatiska nationers förbund som inte är part i detta avtal.

b)

kapitel, nummer och undernummer: de kapitel, nummer (med fyrställig sifferkod) eller undernummer (med sexställig sifferkod) som används i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat Harmoniserade systemet eller HS.

c)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst kapitel, nummer eller undernummer i Harmoniserade systemet.

d)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en avsändare till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från avsändaren till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med avtalet om tullvärdeberäkning.

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderas i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i unionen eller i Singapore, avses med priset fritt fabrik summan av alla dessa kostnader med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

När den sista bearbetningen eller behandlingen har lagts ut på en underleverantör kan uttrycket tillverkare avse det företag som har anlitat underleverantören.

g)

exportör: en i en part belägen person som i enlighet med kraven i den partens lagar och andra författningar exporterar eller producerar en ursprungsprodukt och får upprätta en ursprungsförsäkran.

h)

fungibla material: material som har samma beskaffenhet, handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper, och som inte kan skiljas från varandra när de införlivats i den färdiga produkten.

i)

varor: både material och produkter.

j)

juridisk person: ett rättssubjekt som bildats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller statsägt, inbegripet bolag, stiftelser, handelsbolag, samriskföretag, enskilda näringsidkare eller föreningar.

k)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning.

l)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

m)

person: en fysisk person eller juridisk person.

n)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

o)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i Europeiska unionen eller i Singapore.”

3.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5 får sändningar delas upp om det görs av avsändaren eller på dennes ansvar och förutsatt att produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna.”

4.

Artikel 14.1 a och b ska ersättas med följande:

”a)

en avsändare har sänt produkterna från en part till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

den avsändaren har sålt eller på annat sätt avyttrat produkterna till en person i en part,”.

5.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”ARTIKEL 17

Villkor för upprättande av en ursprungsförsäkran

1.   En ursprungsförsäkran enligt artikel 16 (Allmänna villkor) får upprättas av exportören.

2.   En ursprungsförsäkran får upprättas om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i unionen eller Singapore och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   En exportör som upprättar en ursprungsförsäkran ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i den exporterande parten uppvisa alla de relevanta handlingar som anges i artikel 23 (Styrkande handlingar) och som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   En ursprungsförsäkran ska upprättas av exportören genom att försäkran, vars text återfinns i bilaga E till detta protokoll, maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, enligt den exporterande partens nationella lagstiftning. Om försäkran skrivs för hand ska detta göras med bläck och versaler. Vid export från Singapore ska ursprungsförsäkran upprättas på engelska, och vid export från unionen får ursprungsförsäkran upprättas på någon av språkversionerna i bilaga E till detta protokoll.

5.   Genom undantag från punkt 1 får en ursprungsförsäkran i undantagsfall upprättas efter exporten (försäkran i efterhand), på villkor att den uppvisas i den importerande parten senast två år för unionens vidkommande och senast ett år för Singapores vidkommande efter att varorna förts in på territoriet.”

6.

I innehållsförteckningen och i artikel 3.6, artikel 3.13, artikel 11.5, artikel 14.2, artikel 15.1, artikel 15.3, rubriken till avsnitt 5, artikel 16.1, artikel 16.2, rubriken till artikel 19, artikel 19.1, artikel 19.2, artikel 19.3, rubriken till artikel 20, artikel 20, artikel 21, rubriken till artikel 22, artikel 22.1, artikel 23, rubriken till artikel 24, artikel 24.1, artikel 24.2, artikel 25.1, artikel 25.2, artikel 27.1, artikel 27.2, rubriken till artikel 28, artikel 28.1, artikel 28.2, artikel 30.1, artikel 33.3 och artikel 35 ska ”ursprungsdeklaration” ersättas med ”ursprungsförsäkran”.

7.

Artikel 18 ska utgå.

8.

Artikel 26 ska ersättas med följande:

”ARTIKEL 26

Belopp i euro

1.   Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 22.3 (Undantag från krav på ursprungsförsäkran) i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i unionens medlemsstater fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 22.3 (Undantag från krav på ursprungsförsäkran) med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   Beloppen i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet till beloppen i euro den första arbetsdagen i oktober. Beloppen ska meddelas Europeiska kommissionen senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska kommissionen ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   En medlemsstat i unionen får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Unionens medlemsstater får låta motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro vara oförändrat om omräkningen av detta belopp vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3 före avrundning resulterar i en ökning på mindre än femton procent av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen ska ses över av parterna i den tullkommitté som inrättats i enlighet med artikel 16.2 (Specialiserade kommittéer) på begäran av unionen eller Singapore. Vid denna översyn ska parterna beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala tal. För detta ändamål får parterna genom beslut i tullkommittén ändra de i euro uttryckta beloppen.”

9.

Bilaga B ska ändras i enlighet med bilaga 1 till det här beslutet.

10.

Bilaga B a ska ändras i enlighet med bilaga 2 till det här beslutet.

11.

Bilaga D ska ändras i enlighet med bilaga 3 till det här beslutet.

12.

Bilaga E ska ändras i enlighet med bilaga 4 till det här beslutet.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2022.

För tullkommittén EU-Singapore

På Europeiska unionens vägnar

Jean-Michel GRAVE

På Republiken Singapores vägnar

Lim Teck LEONG


BILAGA 1

Bilaga B till protokoll 1 ska ändras på följande sätt:

1.

I raden för HS-nummer ”0305” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk, även kokt eller på annat sätt värmebehandlad före eller under rökningen”.

2.

I raden för HS-nummer ”ex 0306” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Kräftdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake”.

3.

I raden för HS-nummer ”ex 0307” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen”.

4.

Mellan raden för HS-nummer ”ex 0307” och raden för HS-nummer ”Kapitel 4” ska följande rader införas:

”ex 0308

Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, torkade, saltade eller i saltlake; rökta ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 är helt framställt

0309

Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 är helt framställt”.

5.

I raden för HS-nummer ”ex kapitel 15” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:”.

6.

I raden för HS-numren ”1509 och 1510” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Olivolja och fraktioner av denna olja, andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor”.

7.

I raden för HS-numren ”1516 och 1517” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16”.

8.

I raden för HS-nummer ”Kapitel 16” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur, andra ryggradslösa vattendjur eller insekter”.

9.

I raden för HS-nummer ”ex kapitel 24” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; produkter avsedda för inhalering utan förbränning, även innehållande nikotin; andra nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin in i människokroppen; med undantag av följande:”.

10.

Mellan raden för HS-nummer ”ex 2402” och raden för HS-nummer ”Kapitel 25” ska följande rader införas:

”2404 12

Produkter avsedda för inhalering utan förbränning, inte innehållande tobak eller rekonstituerad tobak, och innehållande nikotin

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2404 19

Patroner och påfyllningsbehållare, fyllda, för elektroniska cigaretter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2404 91

Andra produkter än produkter avsedda för inhalering utan förbränning, för oral användning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, där

sockrets individuella vikt eller den individuella vikten av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

2404 92 ,

2404 99

Andra produkter än produkter avsedda för inhalering utan förbränning, för användning på huden och för annan än oral användning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik”.

11.

Mellan raden för HS-nummer ”ex kapitel 38” och raden för HS-nummer ”3823” ska följande rader införas:

”ex 3816

Stampmassa av dolomit

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3822

Testkit för malariadiagnostik

Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Blodgrupperingsreagens

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst”.

12.

I första raden för HS-nummer ”6306” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Presenningar och markiser; tält (inbegripet trädgårdspaviljonger och liknande artiklar); segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar”.

13.

I raden för HS-nummer ”8522” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 eller 8521”.

14.

I raden för HS-nummer ”8529” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8524–8528”.

15.

I raden för HS-nummer ”8548” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel”.

16.

Mellan raden för HS-nummer ”8548” och raden för HS-nummer ”ex Kapitel 86” ska följande rad införas:

”8549

Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik”.

17.

I raden för HS-nummer ”ex kapitel 86” ska texten i kolumnen HS-nummer och texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Kapitel 86” respektive ”Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag”.

18.

Mellan raden för HS-nummer ”ex 8804” och raden för HS-nummer ”ex Kapitel 89” ska följande rad införas:

”ex 8806

Obemannade luftfartyg

Televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik”.

19.

I raden för HS-nummer ”9013” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel”.

20.

Mellan raden för HS-nummer ”9016” och raden för HS-nummer ”9025” ska följande rad införas:

”ex 9021

Material för ortopediska artiklar eller artiklar för behandling av frakturer och för tandprotesartiklar:

Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor (andra än sådana enligt nr 8305 ) och liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar

Gängade artiklar och icke gängade artiklar av järn eller stål, med undantag av franska träskruvar, andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, fjäderbrickor och andra låsbrickor, nitar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst”.

21.

I raden för HS-nummer ”Kapitel 94” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader”.


BILAGA 2

Bilaga B a till protokoll 1 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 3 i de gemensamma bestämmelserna ska utgå.

2.

Punkt 4 i de gemensamma bestämmelserna omnumreras som punkt 3.

3.

Punkt 5 i de gemensamma bestämmelserna omnumreras som punkt 4.

4.

I raden för HS-nummer

”ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50”

i kolumnen ”varuslag” ska texten ”konserverat fläsk-, kyckling- och nötkött (午餐肉)” ersättas med följande:

”Burkkonserv av kött eller köttfärslimpa av fläsk (innehållande mer än 40 viktprocent fläskkött eller slaktbiprodukter), burkkonserv av kött eller köttfärslimpa av kyckling (innehållande mer än 20 viktprocent kycklingkött eller slaktbiprodukter av kyckling), burkkonserv av kött eller köttfärslimpa av nötkött (innehållande mer än 20 viktprocent nötkött eller slaktbiprodukter)”.

5.

I raden för HS-nummer ”ex 1604 20” ska texten ”Curryfiskbullar bestående av fiskkött, curry, vetestärkelse, salt, socker och blandade smaktillsatser” i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”fiskbullar och fiskfärsbiffar av fiskkött utom tonfisk och makrill, stärkelse, salt, socker och blandade smaktillsatser”.

6.

Raden för HS-nummer

”ex 1605 10

ex 1605 90

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 30”

ska ersättas med följande:

”ex 1605 10

Krabbullar bestående av vetestärkelse, salt, socker, blandade smaktillsatser, krabbkött och krabbfärs

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten”.

ex 1605 54

Bläckfiskbullar bestående av fiskkött, färs av sepiabläckfisk, vetestärkelse, salt, socker och blandade smaktillsatser

 

ex 1605 21

Har gow bestående av räkor, vetestärkelse, maniok, vatten, salladslök, ingefära, socker och salt

 

ex 1605 29

Shaomai bestående av huvudsakligen räkor, kyckling, majsstärkelse, vegetabilisk olja, svartpeppar, sesamolja och vatten

 

ex 1902 20

Stekta räkor i filodeg av rismjöl (wonton), bestående av räkor, salt, olja, socker, ingefära, peppar, ägg, vinäger och sojasås

 

ex 1605 54

Fiskbullar med hummersmak: kött av sepiabläckfisk, fiskkött och krabbkött

 


BILAGA 3

Bilaga D till protokoll 1 ska ändras på följande sätt:

1.

I raden för HS-nummer ”2909” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, acetalperoxider och hemiacetalperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar”.

2.

I raden för HS-nummer ”9013” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel”.


BILAGA 4

Bilaga E till protokoll 1 ska ändras på följande sätt:

1.

I rubriken till bilaga E ska termen ”ursprungsdeklaration” ersättas med ”ursprungsförsäkran”.

2.

Första stycket i bilaga E ska ersättas med följande:

”Ursprungsförsäkran, vars text återges nedan, ska upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.”

3.

Fotnot 1 ska ersättas med följande:

”Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagar och andra författningar. För Singapore kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med Singapores lagar och andra författningar. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.”

4.

Den sista meningen före fotnoten ska ersättas med följande:

”(Exportörens namn)”.

5.

Fotnot 4 ska utgå.


GEMENSAM FÖRKLARING OM ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER EFTER DEN DAG DÅ BESLUTET TRÄDER I KRAFT

Genom undantag från artikel 17 (Villkor för upprättande av en ursprungsförsäkran) i protokoll 1 till avtalet, ändrat genom detta beslut, ska Singapore fortsätta att bevilja förmånlig tullbehandling enligt detta avtal för varor med ursprung i unionen som exporteras från unionen mot uppvisande av en ursprungsdeklaration som upprättats i enlighet med artikel 17 (Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration) och artikel 18 (Godkänd exportör) i protokoll 1 till det avtal som var i kraft före dagen för detta besluts ikraftträdande. Denna övergångsåtgärd ska tillämpas under en period på tre månader från och med den dag då detta beslut träder i kraft.


Top