EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0155

Rådets förordning (EU) 2023/155 av den 23 januari 2023 om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

ST/16283/2022/INIT

OJ L 22, 24.1.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/155/oj

24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/155

av den 23 januari 2023

om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 356/2010 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/231/Gusp.

(2)

Den 17 november 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2662 (2022) som särskilt utvidgar de kriterier som ligger till grund för fastställandet av de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Genom rådets beslut (Gusp) 2023/160 (3) ändrades beslut 2010/231/Gusp för att återspegla ändringarna i FN:s säkerhetsråds resolution 2662 (2022).

(4)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt i syfte att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(5)

Förordning (EU) nr 356/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.3 i förordning (EU) nr 356/2010 ska ersättas med följande:

”3.   Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ om vilka FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén angett att de

a)

utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet men inte begränsat till

i)

planering, ledning eller utförande av handlingar som innefattar sexuellt och könsrelaterat våld,

ii)

handlingar som hotar freds- och försoningsprocessen i Somalia,

iii)

handlingar som hotar Somalias federala regering eller Afrikanska unionens övergångsuppdrag i Somalia (Atmis) med våld,

b)

har brutit mot vapenembargot eller förbudet mot tillhandahållande av därmed sammanhängande stöd eller restriktionerna för återförsäljning och överföring av vapen enligt punkt 34 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013),

c)

hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Somalia,

d)

är politiska och militära ledare som värvar eller använder barn i väpnade konflikter i Somalia i strid med tillämplig internationell rätt,

e)

är ansvariga för brott mot tillämplig internationell rätt i Somalia som omfattar angrepp på civila, inbegripet barn och kvinnor, i väpnade konflikter, bland annat dödande och lemlästande, sexuellt och könsbaserat våld, attacker mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning,

f)

har samröre med al-Shabaab eller är förknippade med handlingar och verksamhet som indikerar att en person eller enhet har samröre med al-Shabaab inbegripet

i)

deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med eller under al-Shabaabs namn, på al-Shabaabs vägnar eller till stöd för al-Shabaab,

ii)

levererans av, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel till al-Shabaab,

iii)

rekrytering till eller på annat sätt stöd till handlingar eller verksamhet som företas av al-Shabaab eller dess celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia (EUT L 105, 27.4.2010, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2023/160 av den 23 januari 2023 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia (se sidan 22 i detta nummer av EUT).


Top