EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1380

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1380 av den 8 augusti 2022 om fastställande av regler och villkor för transportörers kontrollförfrågningar, bestämmelser om dataskydd och säkerhet för transportörernas autentiseringssystem samt reservförfaranden i händelse av teknisk omöjlighet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/1217

C/2022/4550

EUT L 207, 9.8.2022, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1380/oj

9.8.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1380

av den 8 augusti 2022

om fastställande av regler och villkor för transportörers kontrollförfrågningar, bestämmelser om dataskydd och säkerhet för transportörernas autentiseringssystem samt reservförfaranden i händelse av teknisk omöjlighet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/1217

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (1), särskilt artikel 45.2 tredje stycket och artiklarna 45.3, 46.4 och 46.5.

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2018/1240 inrättas EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) som är tillämpligt på tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav och som önskar resa in på medlemsstaternas territorium.

(2)

Syftet med denna förordning är att fastställa regler och villkor för transportörers kontrollförfrågningar samt att fastställa bestämmelser om dataskydd och säkerhet för transportörernas autentiseringssystem och reservförfaranden i händelse av teknisk omöjlighet. De skyldigheter som fastställs i denna förordning är tillämpliga på lufttrafikföretag, sjötransportörer och internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter landvägen med buss, vilka kommer in på medlemsstaternas territorium.

(3)

Enligt artikel 45.1 i förordning (EU) 2018/1240 ska lufttrafikföretag, transportörer som bedriver sjötrafik och internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter med buss sända en förfrågan till Etias för att kontrollera om tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på resetillstånd innehar ett giltigt resetillstånd. En sådan förfrågan ska göras genom säker åtkomst till en nätportal för transportörer.

(4)

Transportörerna bör få åtkomst till transportörsgränssnittet genom ett autentiseringssystem. Denna genomförandeförordning bör innehålla bestämmelser om dataskydd och säkerhet som är tillämpliga på autentiseringssystemet i enlighet med artikel 45.3 i förordning (EU) 2018/1240 för att ge transportörer exklusiv åtkomst till nätportalen för transportörer.

(5)

För att fullgöra sina skyldigheter bör åtkomst till nätportalen för transportörer ges till transportörer som bedriver trafik och transporterar passagerare till medlemsstaternas territorium.

(6)

Tekniska bestämmelser om meddelandeformat och autentiseringssystem bör fastställas för att transportörer ska kunna ansluta sig till och använda den nätportal för transportörer som ska anges i de tekniska riktlinjer som ingår i de tekniska specifikationer som avses i artikel 73 i förordning (EU) 2018/1240 och som ska antas av Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA).

(7)

Transportörerna bör kunna ange att passagerarna inte omfattas av förordning (EU) 2018/1240, och i sådana fall bör transportörerna få det automatiska svaret ”Not applicable" (ej tillämpligt) av nätportalen för transportörer, utan att söka i den skrivskyddade databasen och utan att logga in.

(8)

Denna förordning bör tillämpas på lufttrafikföretag, sjötransportörer och internationella transportörer som ansvarar för grupptransporter landvägen med buss, vilka kommer in på medlemsstaternas territorium. Gränskontroller för inresa till medlemsstaternas territorium får ske före ombordstigning. I sådana fall bör transportörerna vara befriade från skyldigheten att kontrollera om resenärerna har resetillstånd.

(9)

I enlighet med artikel 83 i förordning (EU) 2018/1240 bör de regler som gäller för transportörer under övergångs- och anståndsperioderna anpassas till dessa perioders särdrag. Resenärer bör tillåtas resa in utan resetillstånd under övergångsperioden, eftersom ett sådant tillstånd bör vara frivilligt. Övergångsperioden följs av en anståndsperiod under vilken resenärer bör tillåtas resa in till medlemsstaternas territorium utan resetillstånd om det är deras första inresa under den anståndsperioden.

(10)

För att säkerställa att kontrollförfrågan baseras på information som är så aktuell som möjligt bör förfrågningar inte göras tidigare än 48 timmar före den planerade avgångstiden.

(11)

Passagerare som måste inneha ett giltigt resetillstånd bör anses inneha ett sådant tillstånd om transportörerna har gjort en sökning i transportörsgränssnittet inom 48 timmar före den planerade avgångstiden och mottagit ”OK”. Det kan finnas omständigheter under vilka en transportör inte kan göra en förfrågan enligt artikel 45.1 i förordning (EU) 2018/1240 på grund av ett tekniskt fel som inträffar i någon del av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd. För att begränsa eventuella negativa konsekvenser av ett sådant fel är det nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser för de reservförfaranden som föreskrivs i artikel 46 i förordning (EU) 2018/1240.

(12)

För att säkerställa att de uppgifter som transportörerna har åtkomst till är korrekta och förenliga med de uppgifter som lagras i EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd bör den skrivskyddade databas som avses i artikel 45.4 i förordning (EU) 2018/1240 uppdateras vid behov.

(13)

Kommissionen, eu-LISA och medlemsstaterna bör sträva efter att informera alla kända transportörer om hur och när de kan registrera sig. När registreringen, och i förekommande fall testningen, slutförts med framgång, bör eu-LISA ansluta transportören till transportörsgränssnittet.

(14)

Transportörerna bör ha åtkomst till ett webbformulär på en offentlig webbplats genom vilket de kan begära stöd. När transportörer begär stöd bör de få ett mottagningsbevis med ett ärendenummer. eu-Lisa eller Etias centralenhet får kontakta transportörer som har fått ett ärendenummer på alla sätt som kan krävas, inbegripet per telefon, för att kunna lämna ett lämpligt svar.

(15)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1217 (2) fastställde regler och villkor för transportörers kontrollförfrågningar, bestämmelser om dataskydd och säkerhet för transportörernas autentiseringssystem samt reservförfaranden i händelse av teknisk omöjlighet. Det är nödvändigt att ytterligare specificera reservförfarandena i händelse av teknisk omöjlighet. Den förordningen bör av tydlighetsskäl ersättas.

(16)

Eftersom förordning (EU) 2018/1240 bygger på Schengenregelverket anmälde Danmark den 21 december 2018, i enlighet med artikel 4 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, sitt beslut att införliva förordning (EU) 2018/1240 med sin nationella lagstiftning. Denna förordning är därför bindande för Danmark.

(17)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar, eftersom den faller utanför tillämpningsområdet för de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2002/192/EG (3). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

(18)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket (4) som omfattas av det område som avses i artikel 1 A i rådets beslut 1999/437/EG (5).

(19)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (6), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (7).

(20)

När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (8), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (9).

(21)

När det gäller Cypern, Bulgarien och Rumänien samt Kroatien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt, artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2011 års anslutningsakt.

(22)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (10) och avgav ett yttrande den 30 april 2021.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för smarta gränser (Etias).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning inrättas

a)

närmare bestämmelser och driftsvillkor för nätportalen för transportörer och de bestämmelser om dataskydd och säkerhet som är tillämpliga på den nätportal för transportörer som föreskrivs i artikel 45.2 i förordning (EU) 2018/1240,

b)

ett autentiseringssystem för transportörer som gör det möjligt för dem att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 45.3 i förordning (EU) 2018/1240 samt detaljerade bestämmelser och villkor för registrering av transportörer i autentiseringssystemet,

c)

uppgifter om de förfaranden som ska följas när det är tekniskt omöjligt för transportörer att få åtkomst till nätportalen för transportörer, i enlighet med artikel 46.4 i förordning (EU) 2018/1240.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

transportörsgränssnitt: den nätportal för transportörer som ska utvecklas av eu-LISA i enlighet med artikel 73.3 i förordning (EU) 2018/1240 och som består av ett it-gränssnitt som är anslutet till en skrivskyddad databas.

b)

tekniska riktlinjer: den del av de tekniska specifikationerna som avses i artikel 73.3 i förordning (EU) 2018/1240 och som är relevant för transportörer vid genomförandet av autentiseringssystemet och utvecklingen av meddelandeformatet för det gränssnitt för tillämpningsprogram som avses i artikel 4.2 a i denna förordning.

c)

vederbörligen bemyndigad personal: anställda eller kontraktsanställda hos transportören eller hos någon annan juridisk eller fysisk person som verkar under transportföretagets ledning eller övervakning, och som tilldelats uppgiften att kontrollera resenärers status för transportörens räkning, i enlighet med artikel 45.1 i förordning (EU) 2018/1240.

Artikel 3

Skyldigheter för transportörer

1.   Transportörerna ska sända en förfrågan enligt artikel 45.1 i förordning (EU) 2018/1240 (”kontrollförfrågan”) via transportörsgränssnittet.

2.   Kontrollförfrågan ska sändas tidigast 48 timmar före den planerade avgångstiden.

3.   Transportörerna ska se till att endast vederbörligen bemyndigad personal har åtkomst till transportörsgränssnittet. Transportörerna ska införa åtminstone följande mekanismer:

a)

Fysiska och logiska mekanismer för åtkomstkontroll för att förhindra obehörig åtkomst till den infrastruktur eller de system som används av transportörerna.

b)

Autentisering.

c)

Loggning för att säkerställa spårbarhet av åtkomst.

d)

Regelbunden översyn av åtkomsträttigheterna.

Artikel 4

Anslutning och åtkomst till transportörsgränssnittet

1.   Transportörer ska koppla sig till transportörsgränssnittet genom något av följande:

a)

En särskild nätverksanslutning.

b)

En internetuppkoppling.

2.   Transportörer ska ansluta sig till transportörsgränssnittet genom något av följande:

a)

Ett system-till-systemgränssnitt (gränssnitt för tillämpningsprogram).

b)

Ett webbgränssnitt (webbläsare).

c)

En mobilapp.

Artikel 5

Förfrågningar

1.   För att kunna sända kontrollförfrågan ska transportören tillhandahålla följande uppgifter om resenären:

a)

Efternamn. Förnamn.

b)

Födelsedatum, kön och medborgarskap.

c)

Resehandlingens typ och nummer och trebokstavskoden för det land som har utfärdat den.

d)

Resehandlingens sista giltighetsdag.

e)

Den planerade ankomstdagen till gränsen för inresemedlemsstaten.

f)

Något av följande:

i)

Den planerade inresemedlemsstaten.

ii)

Flygplats i en inresemedlemsstat, om det går att fastställa den planerade inresemedlemsstaten.

g)

Uppgifter (lokalt datum och lokal tid för planerad avresa, identifieringsnummer om sådant finns eller annat sätt att identifiera transporten) om det transportmedel som används för tillträde till en medlemsstats territorium.

2.   För att tillhandahålla den information som avses i punkt 1 a–d ska transportörerna tillåtas att skanna resehandlingens maskinläsbara fält.

3.   Om passageraren är undantagen från tillämpningsområdet för förordning (EU) 2018/1240 i enlighet med artikel 2 i den förordningen eller befinner sig i flygplatstransitering ska transportören kunna ange detta vid kontrollförfrågan.

4.   Transportörerna ska kunna sända en kontrollförfrågan för en eller flera passagerare. Transportörsgränssnittet ska innehålla det svar som avses i artikel 6 för varje passagerare som ingår i förfrågan.

Artikel 6

Svar

1.   Om passageraren är undantagen från tillämpningsområdet för förordning (EU) 2018/1240 i enlighet med artikel 2 i den förordningen eller befinner sig i flygplatstransitering ska svaret vara ”Not applicable” (ej tillämpligt). I alla övriga fall ska svaret vara ”OK” eller ”Not OK” (inte OK). Om en kontrollförfrågan ger svaret ”Not OK” ska det i svaret specificeras att svaret kommer från EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd.

2.   Under den övergångsperiod som avses i artikel 83.1 i förordning (EU) 2018/1240 ska svaren på kontrollförfrågningarna fastställas i enlighet med följande regler:

a)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet: ”OK”.

b)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet: ”OK”.

c)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet men transportören anger att något av de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllt: ”Not applicable”.

d)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med begränsad territoriell giltighet och inresemedlemsstaten motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”OK”.

e)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med territoriell begränsad giltighet och inresemedlemsstaten inte motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”OK”.

3.   Under den anståndsperiod som avses i artikel 83.3 i förordning (EU) 2018/1240 ska svaren på förfrågningarna fastställas i enlighet med följande regler:

a)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet: ”OK”.

b)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet och det är första gången sedan övergångsperiodens utgång som tredjelandsmedborgaren reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen: ”OK”.

c)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med territoriell begränsad giltighet och det är första gången sedan övergångsperiodens utgång som tredjelandsmedborgaren reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen och inresemedlemsstaten motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”OK”.

d)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med territoriell begränsad giltighet och det är minst andra gången sedan övergångsperiodens utgång som tredjelandsmedborgaren reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen och inresemedlemsstaten motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”OK”.

e)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet och det är minst den andra gången sedan övergångsperiodens utgång som tredjelandsmedborgaren reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen: "Not OK”.

f)

Om tredjelandsmedborgaren inte har något giltigt resetillstånd för inresedatumet men transportören i kontrollförfrågan bekräftar att något av de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllt: ”Not applicable”.

g)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med begränsad territoriell giltighet och det är första gången sedan övergångsperiodens utgång som tredjelandsmedborgaren reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen och inresemedlemsstaten inte motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”OK”.

h)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med begränsad territoriell giltighet och det är minst andra gången sedan övergångsperiodens utgång som tredjelandsmedborgaren reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen och inresemedlemsstaten inte motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: "Not OK”.

i)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet och reser in på territoriet i en medlemsstat som tillämpar Etias-förordningen: ”Not OK”.

4.   Efter utgången av den anståndsperiod som avses i artikel 83.3 i förordning (EU) 2018/1240 ska svaren på frågorna fastställas i enlighet med följande regler:

a)

Fram till dess att informationssystemet för viseringar som avses i förordning (EG) nr 767/2008 tas i drift.

i)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet: ”OK”.

ii)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet: "Not OK”.

iii)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet men transportören i kontrollförfrågan bekräftar att något av de villkor som avses i punkt 1 första meningen är uppfyllt: ”Not applicable”.

iv)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med begränsad territoriell giltighet och inresemedlemsstaten motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”OK”.

v)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med territoriell begränsad giltighet och inresemedlemsstaten inte motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”Not OK”.

b)

Från dess att informationssystemet för viseringar tas i drift.

i)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet och det finns minst en återstående dag för tillåten vistelse: ”OK”.

ii)

Om tredjelandsmedborgaren inte har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet och det inte finns några återstående dagar för tillåten vistelse: "Not OK”.

iii)

Om tredjelandsmedborgaren saknar giltigt resetillstånd för inresedatumet men transportören i kontrollförfrågan bekräftar att något av de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllt: ”Not applicable”.

iv)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med begränsad territoriell giltighet och inresemedlemsstaten motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till och det finns minst en återstående dag för tillåten vistelse: ”OK”.

v)

Om tredjelandsmedborgaren har ett giltigt resetillstånd för inresedatumet med territoriell begränsad giltighet och inresemedlemsstaten inte motsvaras av den medlemsstat som giltigheten är begränsad till: ”Not OK”.

Artikel 7

Meddelandeformat

eu-LISA ska i de tekniska riktlinjerna ange dataformat och struktur för de meddelanden som ska användas för att överföra kontrollförfrågningar och svar på dessa förfrågningar via transportörsgränssnittet. eu-LISA ska möjliggöra användning av åtminstone följande dataformat:

a)

UN/EDIFACT.

b)

PAXLST/CUSRES.

c)

XML.

d)

JSON.

Artikel 8

Dataextraheringskrav för transportörsgränssnittet och uppgifters kvalitet

1.   Uppgifter om utfärdade, ogiltigförklarade och återkallade resetillstånd ska åtminstone dagligen automatiskt hämtas från EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd och överföras till den skrivskyddade databasen.

2.   All extrahering av uppgifter till den skrivskyddade databasen enligt punkt 1 ska loggas.

3.   eu-LISA ska ansvara för säkerhetsaspekterna i fråga om nätportalen för transportörer och personuppgifterna i denna och för förfarandet för extrahering av personuppgifter från EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd och överföring av de uppgifter som avses i punkt 1 till den skrivskyddade databasen. Detaljerna för det tekniska genomförandet ska hämtas från en säkerhetsplan som föregås av en riskbedömningsprocess.

4.   Det ska inte vara möjligt att överföra uppgifter från den skrivskyddade databasen till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd.

Artikel 9

Autentiseringssystem

1.   eu-LISA ska utveckla ett autentiseringssystem, med beaktande av information om hanteringen av säkerhetsrisker och principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt principerna om åtkomstkontroll, inbegripet om ansvarsskyldighet, och som gör det möjligt att spåra den som tagit initiativ till en kontrollförfrågan.

2.   Detaljerna i autentiseringssystemet ska anges i de tekniska riktlinjerna.

3.   Autentiseringssystemet ska testas i enlighet med artikel 12.

4.   Om transportörer får åtkomst till transportörsgränssnittet med hjälp av det gränssnitt för tillämpningsprogram som avses i artikel 4.2 a ska autentiseringssystemet tas i bruk genom ömsesidig autentisering.

Artikel 10

Registrering för autentiseringssystemet

1.   De transportörer som avses i artikel 45.1 i förordning (EU) 2018/1240 och som bedriver trafik och transporterar passagerare till medlemsstaternas territorium ska vara skyldiga att registrera sig innan de får åtkomst till autentiseringssystemet.

2.   eu-LISA ska tillgängliggöra ett registreringsformulär på en offentlig webbplats som ska fyllas i online. Det ska endast vara möjligt att lämna in registreringsformuläret om alla fält har fyllts i korrekt.

3.   Registreringsformuläret ska innehålla fält där det krävs att transportörerna lämnar följande uppgifter:

a)

Transportföretagets officiella namn och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och postadress).

b)

Kontaktuppgifter till det juridiska ombudet för det företag som ansöker om registrering och till reservkontaktpunkter (namn, telefonnummer, e-postadress och postadress) samt funktionell e-postadress och andra kommunikationsmedel som transportören avser att använda för de ändamål som avses i artiklarna 13 och 14.

c)

Den medlemsstat eller det tredjeland som utfärdade den officiella företagsregistrering som avses i punkt 6 och, i förekommande fall, registreringsnummer.

d)

Om transportören i enlighet med punkt 6 har bifogat en officiell företagsregistrering som utfärdats av ett tredjeland, de medlemsstater där transportören bedriver eller avser att bedriva trafik under det kommande året.

4.   Registreringsformuläret ska informera transportörerna om minimisäkerhetskraven. Transportörerna ska se till att följande mål uppfylls:

a)

Identifiera och hantera säkerhetsrisker i samband med anslutning till transportörsgränssnittet.

b)

Skydda miljöer och enheter som är anslutna till transportörsgränssnittet.

c)

Upptäcka, analysera, reagera på och återhämta sig från it-säkerhetsincidenter.

5.   I registreringsformuläret ska krävas att transportörerna intygar följande:

a)

Att de bedriver trafik och transporterar passagerare till medlemsstaternas territorium eller avser att göra detta inom de närmaste sex månaderna.

b)

Att de kommer att ansluta till och använda transportörsgränssnittet i enlighet med de minimisäkerhetskrav som anges i registreringsformuläret, i enlighet med punkt 4.

c)

Att endast vederbörligen bemyndigad personal har åtkomst till transportörsgränssnittet.

6.   Registreringsformuläret ska kräva att transportörerna bifogar en elektronisk kopia av sina stiftelseurkunder, inklusive bolagsordning, samt en elektronisk kopia av ett utdrag ur det officiella företagsregistret i antingen minst en medlemsstat, i tillämpliga fall, eller från ett tredjeland, på ett av unionens officiella språk eller isländska eller norska, eller en officiell översättning till något av dessa språk. En elektronisk kopia av ett tillstånd att bedriva trafik i en eller flera medlemsstater, t.ex. ett drifttillstånd (AOC), kan ersätta den officiella företagsregistreringen.

7.   På registreringsformuläret ska transportörerna underrättas om följande:

a)

Att de är skyldiga att informera eu-LISA om alla ändringar avseende den information som avses i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel eller vid tekniska ändringar som påverkar deras ”system-till-system”-koppling till transportörsgränssnittet och som kan kräva ytterligare testning i enlighet med artikel 12 genom särskilda kontaktuppgifter till eu-LISA som ska användas för detta ändamål.

b)

Att de automatiskt kommer att avregistreras från autentiseringssystemet om loggarna visar att transportören inte har använt transportörsgränssnittet under ett års tid.

c)

Att de kan avregistreras från autentiseringssystemet om bestämmelserna i denna förordning, de säkerhetskrav som avses i punkt 4 eller de tekniska riktlinjerna överträds, inbegripet om transportörsgränssnittet missbrukas.

d)

Att de är skyldiga att informera eu-LISA om alla eventuella personuppgiftsincidenter och regelbundet se över åtkomsträttigheterna för den särskilt avdelade personalen.

8.   Om registreringsformuläret har skickats in på rätt sätt ska eu-LISA registrera transportören och underrätta transportören om att den har registrerats. Om registreringsformuläret inte har skickats in på rätt sätt ska eu-LISA neka registrering och underrätta transportören om skälen till detta.

9.   eu-LISA ska föra ett uppdaterat register över registrerade transportörer. De personuppgifter som ingår i transportörernas registrering ska raderas senast ett år efter det att transportören avregistrerats.

Artikel 11

Avregistrering från autentiseringssystemet

1.   Om transportören underrättar eu-LISA om att den inte längre bedriver någon trafik eller transporterar passagerare till medlemsstaternas territorium ska eu-LISA avregistrera transportören.

2.   Om loggarna visar att transportören inte har använt transportörsgränssnittet under ett års tid ska den avregistreras automatiskt.

3.   Om en transportör inte längre uppfyller de villkor som avses i artikel 10.5 eller på annat sätt har överträtt bestämmelserna i denna förordning, de säkerhetskrav som avses i artikel 10.4 eller de tekniska riktlinjerna, inbegripet missbruk av transportörsgränssnittet, får eu-LISA avregistrera transportören.

4.   eu-LISA ska underrätta transportören om sin avsikt att avregistrera transportören i enlighet med punkterna 1, 2 eller 3, och därvid ange skälet till avregistreringen, en månad före avregistreringen. Före avregistreringen ska eu-LISA ge transportören möjlighet att lämna skriftliga kommentarer.

5.   Vid brådskande it-säkerhetsproblem, inbegripet när transportören inte uppfyller de säkerhetskrav som avses i artikel 10.4 eller de tekniska riktlinjerna, får eu-LISA omedelbart stänga av en transportör. Eu-LISA ska underrätta transportören om avstängningen och därvid ange skälet till avstängningen.

6.   I den utsträckning det är lämpligt ska eu-LISA bistå de transportörer som har mottagit ett meddelande om avregistrering eller avstängning för att avhjälpa de brister som gav upphov till underrättelsen och, om möjligt, under en begränsad tid och på strikta villkor, ge avstängda transportörer möjlighet att göra kontrollförfrågningar på andra sätt än de som avses i artikel 4.

7.   Avstängda transportörer kan åter anslutas till transportörsgränssnittet efter det att de säkerhetsproblem som gav upphov till avstängningen har åtgärdats. Avregistrerade transportörer får lämna in en ny ansökan om registrering.

8.   Efter registreringen av transportörer i enlighet med artikel 10 får eu-LISA när som helst, särskilt om det finns motiverade misstankar om att en eller flera transportörer missbrukar transportörsgränssnittet eller inte uppfyller de villkor som avses i artikel 10.4, inhämta upplysningar från medlemsstater eller tredjeländer.

9.   Om det registreringsformulär som avses i artikel 10.2 inte är tillgängligt under en längre tidsperiod ska eu-LISA säkerställa att registrering i enlighet med den artikeln är möjlig på andra sätt.

Artikel 12

Utveckling och testning av samt anslutning till transportörsgränssnittet

1.   eu-LISA ska göra de tekniska riktlinjerna tillgängliga för transportörer så att de kan utveckla och testa transportörsgränssnittet.

2.   Om transportörer väljer att ansluta via det gränssnitt för tillämpningsprogram som avses i artikel 4.2 a ska genomförandet av det meddelandeformat som avses i artikel 7 och av det autentiseringssystem som avses i artikel 9 testas.

3.   Om transportörer väljer att ansluta sig via webbgränssnittet (webbläsare) eller applikationen för mobila enheter ska de underrätta eu-LISA om att de framgångsrikt har testat sin anslutning till transportörsgränssnittet och att deras vederbörligen bemyndigade personal har utbildats i att använda transportörsgränssnittet.

4.   Vid tillämpning av punkt 2 ska eu-LISA utarbeta och tillgängliggöra en testplan, en testmiljö och en simulator som gör det möjligt för eu-LISA och transportörer att testa transportörernas anslutning till transportörsgränssnittet. Vid tillämpning av punkt 3 ska eu-LISA utveckla och tillgängliggöra en testmiljö som gör det möjligt för transportörerna att utbilda sin personal.

5.   När det registreringsförfarande som avses i artikel 10 har slutförts på ett framgångsrikt sätt och den testning som avses i punkt 2 i denna artikel har slutförts på ett framgångsrikt sätt eller den underrättelse som avses i punkt 3 i denna artikel har mottagits, ska eu-LISA ansluta transportören till transportörsgränssnittet.

Artikel 13

Teknisk omöjlighet

1.   Om det är tekniskt omöjligt att sända en kontrollförfrågan på grund av att en del i EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd inte fungerar ska följande gälla:

a)

Om en transportör upptäcker felet ska denna, så snart den blir medveten om det, underrätta Etias centralenhet på det sätt som avses i artikel 14.

b)

Om felet upptäcks eller bekräftas av eu-LISA ska Etias centralenhet informera de berörda transportörerna och medlemsstaterna om detta genom e-post eller andra kommunikationsmedel, så snart de får kännedom om det, och om att felet har upphört när problemet har lösts.

2.   Om det är tekniskt omöjligt att sända en kontrollförfrågan av andra skäl än att någon del i Etias informationssystem inte fungerar, ska transportören underrätta Etias centralenhet på det sätt som avses i artikel 14.

3.   Transportören ska underrätta Etias centralenhet på det sätt som avses i artikel 14 så snart problemet har lösts.

4.   Etias centralenhet ska informera de berörda medlemsstaterna om att det är omöjligt för denna transportör att sända kontrollförfrågan.

5.   Vid tillämpning av denna artikel och artikel 14 ska eu-LISA göra ett ärendehanteringsverktyg tillgängligt för Etias centralenhet. Verktyget ska ge tillgång till registret över transportörer.

6.   Etias centralenhet ska bekräfta mottagandet av de underrättelser som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 14

Stöd till transportörer

1.   Ett webbformulär ska som en del av ärendehanteringsverktyget göras tillgängligt för transportörer på en offentlig webbplats, så att transportörerna kan begära stöd.

Webbformuläret ska göra det möjligt för transportörerna att tillhandahålla åtminstone följande information:

a)

Transportörens identitetsuppgifter.

b)

En sammanfattning av begäran.

c)

Huruvida begäran är av teknisk art och, i så fall, datum och tidpunkt för när det tekniska problemet inträffade.

2.   Transportörerna ska få ett mottagningsbevis för begäran från Etias centralenhet. Beviset ska innehålla ett ärendenummer.

3.   Om begäran om stöd är av teknisk art ska Etias centralenhet sända begäran till eu-LISA. eu-Lisa ska ansvara för att tillhandahålla tekniskt stöd till transportörer.

4.   Om begäran om stöd inte är av teknisk art ska Etias centralenhet bistå transportörerna genom att hänvisa dem till relevant information.

5.   Om det är tekniskt omöjligt att begära stöd i enlighet med punkt 1 med hjälp av webbformuläret ska transportören kunna använda en nödtelefonlinje som är ansluten till Etias centralenhet eller eu-LISA.

6.   Det stöd som tillhandahålls av Etias centralenhet och eu-LISA ska vara tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan och tillhandahållas på engelska.

7.   Etias centralenhet ska online tillhandahålla en förteckning över vanliga frågor och svar som är relevanta för transportörer. Denna förteckning ska vara tillgänglig på unionens alla officiella språk. Den ska vara åtskild från de frågor och svar som är relevanta för resenärer.

Artikel 15

Upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/1217

Genomförandeförordning (EU) 2021/1217 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 236, 19.9.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1217 av den 26 juli 2021 om fastställande av regler och villkor för transportörers kontrollförfrågningar, bestämmelser om dataskydd och säkerhet för transportörernas autentiseringssystem samt reservförfaranden i händelse av teknisk omöjlighet (EUT L 267, 27.7.2021, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

(6)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1).

(8)  EUT L 160, 18.6.2011, s. 21.

(9)  Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top