EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0925

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/925 av den 14 juni 2022 om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882 vad gäller förtecknade sjukdomar hos vattenlevande djur och förteckningen över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (Text av betydelse för EES)

C/2022/3803

OJ L 160, 15.6.2022, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/925/oj

15.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/925

av den 14 juni 2022

om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882 vad gäller förtecknade sjukdomar hos vattenlevande djur och förteckningen över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 8.2, 8.3 a och 8.4 b, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdomar som kan överföras till djur eller till människor, inbegripet bestämmelser om prioritering och kategorisering av förtecknade sjukdomar som är relevanta på EU-nivå. Dessa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar gäller djurarter och grupper av djurarter som kan överföra de förtecknade sjukdomarna genom att vara mottagliga för dem eller genom att fungera som vektorer. Dessa djurarter och grupper av djurarter förtecknas i tabellen i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 (2), i enlighet med kriterierna i artikel 8.2 i förordning (EU) 2016/429. Motsvarande sjukdomar klassas också i kategori A, B, C, D eller E i genomförandeförordning (EU) 2018/1882.

(2)

Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har nyligen sett över de vattenlevande arter som är mottagliga för ett antal av de sjukdomar som förtecknas i OIE:s Aquatic Animal Health Code (3). Vissa av dessa sjukdomar förtecknas också i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882. I enlighet med artikel 8.3 a och 8.4 b i förordning (EU) 2016/429, som avser tillägg eller strykning av djurarter eller grupper av djurarter i förteckningen, och för att uppnå en lämplig nivå av överensstämmelse med OIE:s standarder, bör kommissionen nu se över förteckningen över djurarter och grupper av djurarter som är mottagliga för sjukdomar hos vattenlevande djur i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882, för att säkerställa att den återspeglar senaste vetenskapliga sakkunskap.

(3)

Kommissionen har därför slutfört en översyn av arter som är mottagliga för de sjukdomar hos vattenlevande djur och som förtecknas i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882. Översynen slutfördes i enlighet med den vetenskapliga sakkunskap som tillhandahållits av Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos fisk och kräftdjur och Europeiska unionens referenslaboratorium för sjukdomar hos blötdjur, som har gjort en systematisk bedömning av arter som är mottagliga för sjukdomar i kategorierna A, C och E hos vattenlevande djur (bedömningen). Bedömningen tar hänsyn till den metod som anges i kapitel 1.5 i OIE:s Aquatic Code.

(4)

Efter bedömningen rapporterade EU:s referenslaboratorier om djurarter som är mottagliga för sjukdomarna i kategori A epizootisk hematopoietisk nekros, infektion med Mikrocytos mackini, infektion med Perkinsus marinus, infektion med Taura-syndromvirus, infektion med yellowheadvirus, sjukdomarna i kategori C viral hemorragisk septikemi, infektiös hematopoietisk nekros, infektion med ILA HPRΔ-virus, infektion med Bonamia exitiosa, infektion med Bonamia ostreae, infektion med Marteilia refringens och infektion med white spot syndrome virus (WSSV) samt sjukdomen i kategori E infektion med koiherpesvirus.

(5)

Enligt de rapporter som utarbetats av EU:s referenslaboratorier råder överensstämmelse mellan de mottagliga arter som EU:s referenslaboratorier föreslår ska förtecknas och de mottagliga arter som OIE föreslår ska förtecknas avseende sjukdomarna epizootisk hematopoietisk nekros, infektion med Taura-syndromvirus, infektion med yellowheadvirus, viral hemorragisk septikemi, infektiös hematopoietisk nekros. infektion med ILA HPRΔ-virus, koiherpesvirus, infektion med Bonamia exitiosa, infektion med Bonamia ostreae och infektion med white spot syndrome virus (WSSV).

(6)

Dessutom upprättade EU:s referenslaboratorium för sjukdomar hos blötdjur en förteckning över arter som är mottagliga för infektion med Mikrocytos mackini, en sjukdom som inte är förtecknad av OIE.

(7)

Den nuvarande förteckningen över djurarter i tabellen i bilagan till förordning (EU) 2018/1882 som är mottagliga för infektion med Perkinsus marinus och infektion med Marteilia refringens bör inte ändras förrän OIE har slutfört sin bedömning av dessa sjukdomar, i syfte att uppnå en lämplig grad av överensstämmelse med OIE:s standarder.

(8)

Den nuvarande förteckningen över smittbärande arter av vattenlevande djur i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882 bör inte heller ändras förrän en vetenskaplig bedömning av dessa arter har slutförts, förutom de ändringar som är nödvändiga när det gäller namngivning av enskilda arter enligt skäl 9 i den här förordningen.

(9)

Erfarenheten har visat att en viss arts trivialnamn kan variera mellan medlemsstaterna. Denna variation kan leda till en potentiell risk för sjukdomsspridning om djur inte identifieras korrekt. Eftersom en viss arts vetenskapliga namn inte ändras bör förteckningarna över vattenlevande arter i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882 ändras så att de endast innehåller det vetenskapliga namnet på varje art som är relevant för de förtecknade sjukdomarna hos vattenlevande djur.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (EUT L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  OIE:s Aquatic Animal Health Code (2021).


BILAGA

I tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882 ska raderna 51–63 om de förtecknade sjukdomarna och deras kategorier och förtecknade arter av vattenlevande djur ersättas med följande:

Namn på förtecknade sjukdomar

Kategori av förtecknade sjukdomar

Förtecknade djurarter

Djurarter och grupper av djurarter

Smittbärande arter

”Epizootisk hematopoietisk nekros

A+D+E

Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca

Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Carassius carassius, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Leuciscus spp., Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca

Viral hemorragisk septikemi

C+D+E

Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch hybrids, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber

Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio, Ameiurus melas, Argyrosomus regius, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Carassius carassius, Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Dentex dentex, Dicentrarchus labrax, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Epinephelus aeneus, Epinephelus marginatus, Huso huso, Hypophthalmichthys molitrix, Ictalurus punctatus, Ictalurus spp., Leuciscus spp., Morone chrysops x, Morone saxatilis, Mugil cephalus, Oreochromis, Pagellus bogaraveo, Pagellus erythrinus, Pagrus major, Pagrus pagrus, Pangasius pangasius, Rutilus rutilus, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Sciaenops ocellatus, Silurus glanis, Soleasenegalensis, Solea solea, Sparus aurata, Thunnus spp., Thunnus thynnus, Tinca tinca, Umbrina cirrosa

Infektiös hematopoietisk nekros

C+D+E

Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis

Acipenser Baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio, Ameiurus melas, Aristichthys nobilis, Astacus astacus, Carassius auratus, Carassius carassius, Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Hypophthalmichthys molitrix, Huso huso, Ictalurus punctatus, Ictalurus spp., Leuciscus spp., Melanogrammus aeglefinus, Platichthys flesus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii, Pangasius pangasius, Rutilus rutilus, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Tinca tinca

Infektion med ILA HPRΔ-virus

C+D+E

Oncorynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta

 

Infektion med koiherpesvirus

E

Alla raser och underarter av Cyprinus carpio, och Cyprinus carpio-hybrider, t.ex. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius

Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella

Infektion med Mikrocytos mackini

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis

 

Infektion med Perkinsus marinus

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

Brachyura spp., Cherax destructor, Homarus gammarus, Macrobrachium rosenbergii, Palinurus spp., Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei, Portunus puber, Scylla serrata

Infektion med Bonamia exitiosa

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida

Crassostrea angulata, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

Infektion med Bonamia ostreae

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis

Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infektion med Marteilia refringens

C+D+E

Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana

Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infektion med Taura-syndromvirus

A+D+E

Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Atrina spp., Buccinum undatum, Brachyura spp., Cherax destructor, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Homarus gammarus, Littorina littorea, Macrobrachium rosenbergii, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Palinurus spp., Portunus puber, Pecten maximus, Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Scylla serrata, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infektion med yellowheadvirus

A+D+E

Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infektion med white spot syndrome virus (WSSV)

C+D+E

Alla kräftdjur av ordningen Decapoda

Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa


Top