EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ST/7902/2022/INIT

EUT L 111, 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/576

av den 8 april 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/578 av den 8 april 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 8 april 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/578 om ändring av beslut 2014/512/Gusp. Genom beslutet utvidgas förteckningen över kontrollerade produkter som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland, eller utveckling av dess försvars- och säkerhetssektor. Genom beslutet införs ytterligare restriktioner för import av vissa varor från Ryssland, särskilt för kol och andra fasta fossila bränslen. Det införs också ytterligare restriktioner för export till Ryssland, särskilt för flygbränsle och andra varor.

(4)

Beslut (Gusp) 2022/578 förbjuder också tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt och koncessionskontrakt med ryska medborgare och enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/578 införs ett förbud mot tillhandahållande av stöd, inbegripet finansiering och ekonomiskt stöd eller andra förmåner inom ramen för ett unionsprogram, ett Euratomprogram eller en medlemsstats program till ryska offentligt ägda eller kontrollerade enheter.

(6)

Genom beslut (Gusp) 2022/578 utvidgas också förbuden mot export av eurosedlar och försäljning av eurodenominerade överlåtbara värdepapper till att gälla alla medlemsstaternas officiella valutor.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2022/578 utvidgas undantaget från förbudet att utföra transaktioner med vissa statsägda enheter när det gäller transaktioner som rör köp, import eller transport av fossila bränslen och vissa mineraler till Schweiz, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och västra Balkan.

(8)

Det är lämpligt att utvidga undantagen från förbudet mot transaktioner med vissa ryska statsägda företag och deras dotterbolag till att omfatta länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz samt västra Balkan; unionen förväntar sig att alla länder i regionen snabbt och fullständigt ansluter sig till EU:s restriktiva åtgärder, inbegripet dem som rör Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(9)

Genom beslut (Gusp) 2022/578 införs också ett förbud för vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland att transportera gods på väg i unionen liksom ett förbud mot tillträde till hamnar för fartyg som är registrerade under rysk flagg. Genom beslutet införs ett förbud mot att vara förmånstagare, agera som förvaltare eller i liknande egenskaper för ryska personer och enheter samt ett förbud mot att tillhandahålla vissa tjänster till truster.

(10)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och det är därför nödvändigt, särskilt för att säkerställa att åtgärderna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater, med lagstiftningsåtgärder på unionsnivå.

(11)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande led ska läggas till i artikel 1:

”v)

direktiven om offentlig upphandling: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) och 2009/81/EG (*4).

w)

vägtransportföretag: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som i kommersiellt syfte bedriver godstransport med hjälp av motorfordon eller fordonskombinationer.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).”"

2.

I artikel 2.4 ska led e ersättas med följande:

”e)

avsedda för civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 % offentligägd.”

3.

I artikel 2.7 ska leden i och ii ersättas med följande:

”i)

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning, såvida inte den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt artikel 2b.1 a,

ii)

den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfart eller för rymdindustrin, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt artikel 4 b, eller”.

4.

I artikel 2a.4 ska led e ersättas med följande:

”e)

avsedda för civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 % offentligägd.”

5.

I artikel 2a.7 ska leden i och ii ersättas med följande:

”i)

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning, såvida inte den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt artikel 2b.1,

ii)

den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfart eller för rymdindustrin, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt punkt 4 b, eller”.

6.

I artikel 3.3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, eller”.

7.

I artikel 3a.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, eller”.

8.

Artikel 3b.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som är lämpade för användning inom oljeraffinering och naturgaskondensering, och som förtecknas i bilaga X, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.”

9.

Artikel 3c.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin, och som förtecknas i bilaga XI, samt flygbränsle och bränsletillsatser som förtecknas i bilaga XX, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.”

10.

I artikel 3c ska följande punkter läggas till:

”6.   Genom undantag från punkterna 1 och 4 får de nationella behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, tillåta fullgörande av finansiella leasingavtal för luftfartyg som ingåtts före den 26 februari 2022 efter att ha fastställt att

a)

det är absolut nödvändigt för att säkerställa återbetalningar enligt leasingavtalet till en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och som inte omfattas av någon av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i denna förordning,

b)

inga ekonomiska resurser kommer att ställas till den ryska motpartens förfogande, med undantag för överföringen av äganderätten av luftfartyget efter full återbetalning enligt det finansiella leasingavtalet.

7.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.

8.   Förbudet i punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 2.4 b och 2a.4 b.”

11.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3ea

1.   Det ska vara förbjudet att efter den 16 april 2022 ge tillträde till hamnar inom unionens territorium för fartyg som är registrerade under rysk flagg.

2.   Punkt 1 ska tillämpas på fartyg som har bytt sin ryska flagg eller sin registrering till någon annan stats flagg eller register efter den 24 februari 2022.

3.   Vid tillämpning av denna artikel avses med fartyg

a)

ett fartyg som omfattas av relevanta internationella konventioner

b)

en yacht med en längd av minst 15 meter som inte transporterar gods och medför högst tolv passagerare, eller

c)

fritidsbåtar och vattenskotrar enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU (*5).

4.   Punkt 1 ska inte tillämpas på fartyg i behov av assistans som söker en skyddad plats, ett nödanlöp i hamn av sjösäkerhetsskäl eller för att rädda liv till sjöss.

5.   Genom undantag från punkt 1 får behöriga myndigheter ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillträdet är nödvändigt för

a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm samt vissa kemiska produkter och järnprodukter förtecknade i bilaga XXIV,

b)

inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning,

c)

humanitära ändamål,

d)

transport av kärnbränsle och andra varor som är absolut nödvändiga för funktionen hos civil kärnteknisk kapacitet, eller

e)

inköp, import eller transport till unionen av kol och andra fasta fossila bränslen som förtecknas i bilaga XXII till och med den 10 augusti 2022.

6.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 5 inom två veckor från beviljandet.

(*5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 90).”"

12.

I artikel 3h ska följande punkter läggas till:

”4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 4 inom två veckor från beviljandet.”

13.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3i

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra varor som genererar betydande intäkter för Ryssland och därigenom möjliggör dess åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, enligt förteckningen i bilaga XXI, till unionen om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkt 1,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för inköp, import eller överföring av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkt 1.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 juli 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Från och med den 10 juli 2022 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för import till unionen av

a)

837 570 ton kaliumklorid enligt KN-nummer 3104 20 mellan den 10 juli ett visst år och den 9 juli det påföljande året,

b)

1 577 807 ton som består av övriga produkter som förtecknas i bilaga XXI under KN-nummer 3105 20, 3105 60 och 3105 90 mellan den 10 juli ett visst år och den 9 juli det påföljande året.

5.   De kvoter för importvolymer som anges i punkt 4 ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som föreskrivs i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (*6).

Artikel 3j

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra kol och andra fasta fossila bränslen, enligt förteckningen i bilaga XXII, till unionen om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådana varor och sådan teknik, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkt 1,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för alla inköp, importer eller överföringar av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkt 1.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 augusti 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Artikel 3k

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor som särskilt kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet och som förtecknas i bilaga XXIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 juli 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid medlemsstaters eller partnerländers diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller på deras personals personliga tillhörigheter.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på de villkor de anser lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i bilaga XXIII, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att varorna eller tekniken eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar.

Artikel 3l

1.   Det ska vara förbjudet för vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland att transportera gods på väg inom unionens territorium, inbegripet i transit.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på vägtransportföretag som transporterar

a)

post som en samhällsomfattande tjänst,

b)

varor som transiteras genom unionen mellan Kaliningrad Oblast och Ryssland, förutsatt att transporten av sådana varor inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

3.   Det förbud som avses i punkt 1 ska inte tillämpas före den 16 april 2022 för transport av varor som inleddes före den 9 april 2022, förutsatt att vägtransportföretagets fordon

a)

redan befann sig redan på unionens territorium den 9 april 2022, eller

b)

behöver transiteras genom unionen för att återvända till Ryssland.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till godstransport som utförs av ett vägtransportföretag som är etablerat i Ryssland, om de behöriga myndigheterna har fastställt att sådana transporter är nödvändiga för

a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm,

b)

inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning,

c)

humanitära ändamål,

d)

drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller

e)

överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 4 inom två veckor från beviljandet.

(*6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”"

14.

I artikel 4.1 ska leden c och d utgå.

15.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Förbuden i punkt 1 ska inte påverka biståndet till

a)

import, inköp eller transport i samband med i) tillhandahållandet av reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen eller ii) fullgörandet av avtal som ingåtts före den 1 augusti 2014, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, eller

b)

försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen.”

16.

I artikel 5aa.3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller västra Balkan.”

17.

I artikel 5aa.3 ska följande led läggas till:

”c)

transaktioner för inköp, import eller transport till unionen av kol och andra fasta fossila bränslen som förtecknas i bilaga XXII till och med den 10 augusti 2022.”

18.

Artikel 5b ska ersättas med följande:

”Artikel 5b

1.   Det ska vara förbjudet att ta emot insättningar från ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, om det totala värdet av den fysiska eller juridiska personens, enhetens eller organets insättningar per kreditinstitut överskrider 100 000 EUR.

2.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla kryptoplånbokstjänster, kontotjänster för kryptotillgångar eller depåtjänster för kryptotillgångar till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, om det totala värdet av den fysiska eller juridiska personens, enhetens eller organets kryptotillgångar per plånbok, konto eller depå överskrider 10 000 EUR.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

4.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på insättningar som är nödvändiga för icke förbjuden gränsöverskridande handel med varor och tjänster mellan unionen och Ryssland.”

19.

I artikel 5c.1 ska de inledande orden ersättas med följande:

”1.   Genom undantag från artikel 5b.1 och 5b.2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är”.

20.

I artikel 5d.1 ska de inledande orden ersättas med följande:

”1.   Genom undantag från artikel 5b.1 och 5b.2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är”.

21.

Artikel 5f.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att sälja överlåtbara värdepapper denominerade i en medlemsstats officiella valuta som utfärdats efter den 12 april 2022 eller andelar i företag för kollektiva investeringar som medför exponering mot sådana värdepapper, till ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ etablerade i Ryssland.”

22.

Artikel 5i ska ersättas med följande:

”Artikel 5i

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor till Ryssland eller till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet Rysslands regering och centralbank, eller för användning i Ryssland.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor, förutsatt att sådan försäljning, leverans, överföring eller export är nödvändig för

a)

personligt bruk för fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, eller

b)

officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.”

23.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 5k

1.   Det ska vara förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven om offentlig upphandling, samt artikel 10.1, 10.3, 10.6 a–e, 10.8, 10.9 och 10.10, artiklarna 11, 12, 13 och 14 i direktiv 2014/23/EU, artiklarna 7 och 8, artikel 10 b–f och h–j i direktiv 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21 b–e och g–i, artiklarna 29 och 30 i direktiv 2014/25/EU och artikel 13 a–d, f–h och j i direktiv 2009/81/EG, till eller i förhållande till

a)

ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt,

inbegripet, om de står för mer än 10 % av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i den mening som avses i direktiven om offentlig upphandling.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta tilldelning och fortsatt fullgörande av kontrakt för

a)

drift, underhåll, avveckling och hantering av radioaktivt avfall, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar samt leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

b)

mellanstatligt samarbete i rymdprogram,

c)

tillhandahållande av strikt nödvändiga varor eller tjänster som endast kan tillhandahållas, eller som endast kan tillhandahållas i tillräcklig mängd, av de personer som avses i punkt 1,

d)

drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt,

e)

inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, eller

f)

inköp, import eller transport till unionen av kol och andra fasta fossila bränslen som förtecknas i bilaga XXII till och med den 10 augusti 2022.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.

4.   Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 oktober 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022.

Artikel 5l

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla direkt eller indirekt stöd, inbegripet finansiering och ekonomiskt stöd eller andra förmåner inom ramen för ett unionsprogram, ett Euratomprogram eller en medlemsstats nationella program och kontrakt i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (*7), till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som till mer än 50 % är offentligt ägda eller offentligt kontrollerade.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på

a)

humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer,

b)

fytosanitära program och veterinärprogram,

c)

mellanstatligt samarbete i rymdprogram och inom ramen för avtalet om den internationella termonukleära experimentreaktorn,

d)

drift, underhåll, avveckling och hantering av radioaktivt avfall, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

e)

mobilitetsutbyten för enskilda personer och direkta personkontakter,

f)

klimat- och miljöprogram, med undantag för stöd inom ramen för forskning och innovation,

g)

drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.

Artikel 5m

1.   Det ska vara förbjudet att registrera, tillhandahålla ett registrerat säte, en affärsadress eller en administrativ adress samt förvaltningstjänster till en trust eller liknande juridisk konstruktion som har en förvaltare eller förmånstagare som är

a)

rysk medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

c)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a eller b,

d)

juridiska personer, enheter eller organ som kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b eller c,

e)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b, c eller d.

2.   Det ska vara förbjudet från och med den 10 maj 2022 att agera som, eller se till att en annan person agerar som, förvaltare, nominell aktieägare, direktör, sekreterare eller liknande, för en sådan trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i punkt 1.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på verksamheter som är absolut nödvändiga för att senast den 10 maj 2022 kunna säga upp avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 9 april 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga när förvaltaren eller förmånstagaren är en medborgare i en medlemsstat eller en fysisk person som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

5.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges i de punkterna, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de är nödvändiga

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar, eller

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.

(*7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).”"

24.

I artikel 6.1 ska följande led läggas till:

”d)

konstaterade fall av överträdelse, kringgående och försök att överträda eller kringgå förbuden i denna förordning genom användning av kryptotillgångar.”

25.

I artikel 11.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna till denna förordning eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av dem.”

26.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

27.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

28.

Bilaga X ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

29.

Bilaga XVII ska ändras i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

30.

Bilaga XVIII ska ändras i enlighet med bilaga V till denna förordning.

31.

Bilagorna XX, XXI, XXII, XXIII och XXIV ska läggas till i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 111, 8.4.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA I

I bilaga VII till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande kategori läggas till:

”Kategori VIII – Diverse varor

X.A.VIII.001

Utrustning för oljeproduktion och oljeprospektering enligt följande:

a.

Mätutrustning integrerad i borrhuvud, inbegripet tröghetsnavigeringssystem för s.k. measurement while drilling (MWD).

b.

System för övervakning av gas samt detektorer för dessa, utformade för kontinuerlig drift och detektion av svavelväte.

c.

Utrustning för seismologiska mätningar, inbegripet för reflektionsseismik och seismiska vibratorer.

d.

Sedimentekolod.

X.A.VIII.002

Utrustning, ”elektroniska samansättningar” och komponenter, särskilt designade för kvantdatorer, kvantelektronik, kvantsensorer, kvantprocessorer, kvantbitskretsar, kvantbitsenheter eller kvantradarsystem, inbegripet Pockels-celler.

Anmärkning 1:

Kvantdatorer utför beräkningar som utnyttjar kvanttillståndens kollektiva egenskaper, såsom superposition, interferens och sammanflätning.

Anmärkning 2:

Enheter, kretsar och anordningar omfattar bland annat, men är inte begränsade till, supraledande kretsar, quantum annealing, jonfälla, fotoninteraktion, silicon/spin, kalla atomer.

X.A.VIII.003

Mikroskop, tillhörande utrustning och detektorer enligt följande:

a.

Svepelektronmikroskop (SEM).

b.

Svepaugermikroskop.

c.

Transmissionselektronmikroskop (TEM).

d.

Atomkraftsmikroskop.

e.

Svepspetsmikroskop (AFM).

f.

Utrustning och detektorer, särskilt utformade för användning med de mikroskop som anges i X.A.VIII.003.a till X.A.VIII.0003.e, som har någon av följande materialanalystekniker:

1.

Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS).

2.

Energidispersiv röntgenspektroskopi (EDX, EDS).

3.

Elektronspektroskopi för kemisk analys (ESCA).

X.A.VIII.004

Utrustning för att samla in metallmalmer från djuphavets botten.

X.A.VIII.005

Tillverkningsutrustning och verktygsmaskiner enligt följande:

a.

Utrustning för additiv tillverkning för ”produktion” av metalldelar.

Anmärkning:

X.A.VIII.005.a gäller enbart följande system:

1.

Pulverbäddssystem som använder selektiv lasersmältning (SLM), laser cusing, DMLS (Direct Metal Laser Sintering) eller elektronstrålesmältning (EBM), eller

2.

Pulvermatade system som använder lasercladding, direkt energideposition (direct energy deposition) eller lasermetalldeposition (laser metal deposition).

b.

Utrustning för additiv tillverkning av ”energetiska material”, inbegripet utrustning som använder ultraljudsextrudering.

c.

Utrustning för additiv tillverkning för VAT-fotopolymerisering som använder stereolitografi (SLA) eller digital ljusbehandling (digital light processing, DLP).

X.A.VIII.006

Utrustning för ”produktion” av tryckt elektronik för organiska lysdioder (OLED), organiska fälteffekttransistorer (OFET) eller organiska solceller (OPVC).

X.A.VIII.007

Utrustning för ”produktion” av mikroelektromekaniska system (MEMS) med användning av de mekaniska egenskaperna hos kisel, inbegripet sensorer i chipformat som tryckmembran, bending beams, eller mikrojusteringsanordningar.

X.A.VIII.008

Utrusning särskilt utformad för produktion av e-bränslen (elektrobränslen och syntetiska bränslen) eller högeffektiva solceller (effektivitet > 30 %).

X.A.VIII.009

Utrustning för ultrahögvakuum (UHV) enligt följande:

a.

UHV-pumpar (sublimering, turbomolekylär, diffusion, kryogen, ion getter).

b.

UHV-tryckmätare.

Anmärkning:

UHV innebär 100 nanopascal (nPa) eller lägre.

X.A.VIII.010

”Kryogena kylsystem” utformade för att hålla temperaturer under 1,1 K under minst 48 timmar och därmed relaterad kryogen kylutrustning enligt följande:

a.

Pulsrör.

b.

Kryostater.

c.

Dewarkärl.

d.

Gashanteringssystem (GHS).

e.

Kompressorer.

f.

Styrenheter.

Anmärkning:

”Kryogena kylsystem” omfattar bland annat, men är inte begränsade till, utspädningskylning, kylapparater med adiabatisk avmagnetisering och laserkylningssystem.

X.A.VIII.011

Utrustning för ”avkapsling” av halvledarenheter.

Anmärkning:

”Avkapsling” innebär borttagning en hylsa, ett lock eller inkapslingsmaterial från en kapslad integrerad krets på mekanisk, termisk eller kemisk väg.

X.A.VIII.012

Fotodetektorer med hög kvanteffektivitet (QE), med en kvanteffektivitet som är större än 80 % i våglängder över 400 nm till högst 1 600 nm.

X.AVIII.013

Numeriskt styrda verktygsmaskiner med en eller flera linjära axlar med en längd på mer än 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Pulver av metall och pulver av metallegeringar som kan användas i de system som förtecknas i X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Avancerade material enligt följande:

a.

Material för att dölja eller adaptivt kamouflage.

b.

Metamaterial, t.ex. med negativt brytningsindex.

c.

Används inte.

d.

Högentropilegeringar (HEA).

e.

Heuslerlegeringar.

f.

Kitaev-material, inbegripet Kitaev-spinnvätskor (kitaev spin liquids).

X.C.VIII.003

Konjugerade polymerer (ledande, halvledande, elektroluminiscenta) för tryckt eller organisk elektronik.

X.C.VIII.004

Energetiska material och blandningar av dessa enligt följande:

a.

Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b.

Svartkrut.

c.

Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7).

d.

Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

e.

Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f.

Används inte.

g.

Tetranitronaftalen.

h.

Trinitroanisol.

i.

Trinitronaftalen.

j.

Trinitroxylen.

k.

N-pyrrolidinon. 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l.

Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).

m.

Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n.

Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA) (CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium, natrium, magnesium, zink eller bor.

o.

Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

p.

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr 55-63-0).

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r.

Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s.

Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t.

Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och basiskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u.

Används inte.

v.

Används inte.

w.

Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3), dimetylidifenylurea (CAS-nr 611-92-7), metyletyldifenylurea.

x.

N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y.

Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 13114-72-2).

z.

Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-71-4).

aa.

Används inte.

bb.

4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).

dd.

Används inte.

X.D.VIII.001

Programvara särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som anges i X.A.VIII.005 till X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

Programvara särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning, ”elektroniska sammansättningar” eller komponenter som anges i X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Programvara för additivt tillverkade produkters digitala tvillingar eller för fastställande av tillförlitligheten hos additivt tillverkade produkter.

X.E.VIII.001

Teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som anges i X.A.VIII.001 till X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av material som anges i X.C.VIII.002 eller X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Teknik för additivt tillverkade produkters digitala tvillingar, för fastställande av tillförlitligheten hos additivt tillverkade produkter eller för programvara som anges i X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av programvara som anges i X.D.VIII.001 till X.D.VIII.002.”

BILAGA II

I bilaga VIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande partnerland läggas till:

 

”JAPAN”.


BILAGA III

Bilaga X till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA X

Förteckning över varor och teknik som avses i artikel 3b.1

 

KN

Produkt

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för alkylering och isomerisering

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Produktionsenheter för aromatiska kolväten

ex

8419 40 00

Anläggningar för atmosfärisk (vakuum) destillation av råolja (CDU)

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för katalytisk reformering/krackning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Fördröjd coker

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Flexicokingenheter

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrokrackningsreaktorer

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Reaktorkärl för hydrokrackning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Teknik för vätgasproduktion

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 eller 8419 89 10

Teknik för återvinning och rening av vätgas

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Teknik/enheter för vätebehandling

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för naftaisomerisering

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Polymerisationsenheter

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 eller 8419 60 00

Teknik för behandling av raffinaderigas och svavelåtervinning (inklusive aminskrubbningsenheter, svavelåtervinningsenheter, behandlingsenheter för slutgaser)

ex

8479 89 97

Enheter för avasfaltering med lösningsmedel

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för svavelframställning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för alkylering och för regenerering (svavelsyra)

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för termisk krackning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

[Toluen och tunga aromater] Enheter för transalkylering

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Visbreaker

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheter för hydrokrackning av vakuumgasolja

ex

8418 69 00

Processenheter för kylning av gas i LNG-processen

ex

8419 40 00

Processenheter för separering och fraktionering av kolväten i LNG-processen

ex

8419 60 00

Processenheter för kondensering av naturgas

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kylboxar i LNG-processen

ex

8419 50 20 eller 8419 50 80

Kryovärmeväxlare i LNG-processen

ex

8414 10 81

Kryopumpar i LNG-processen


BILAGA IV

Bilaga XVII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA XVII

FÖRTECKNING ÖVER JÄRN- OCH STÅLPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 3g

KN-/Taric-nummer

Varans namn

7208 10 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 25 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 26 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 27 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 36 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 37 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 38 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 39 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 40 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 52 99

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 53 90

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7208 54 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7211 14 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7211 19 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7212 60 00

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 19 10

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 30 10

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 30 30

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 30 90

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 40 15

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7225 40 90

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 19 10

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 91 20

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 91 91

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7226 91 99

Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

7209 15 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 16 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 17 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 18 91

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 25 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 26 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 27 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 28 90

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 90 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 90 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 23 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 23 30

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 23 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 29 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 90 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7211 90 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7225 50 20

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7225 50 80

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7226 20 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7226 92 00

Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

7209 16 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 17 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 18 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 26 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 27 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7209 28 10

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7225 19 90

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7226 19 80

Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

7210410020

Plåt överdragen med metall

7210410030

Plåt överdragen med metall

7210490020

Plåt överdragen med metall

7210490030

Plåt överdragen med metall

7210610020

Plåt överdragen med metall

7210610030

Plåt överdragen med metall

7210690020

Plåt överdragen med metall

7210690030

Plåt överdragen med metall

7212300020

Plåt överdragen med metall

7212300030

Plåt överdragen med metall

7212506120

Plåt överdragen med metall

7212506130

Plåt överdragen med metall

7212506920

Plåt överdragen med metall

7212506930

Plåt överdragen med metall

7225920020

Plåt överdragen med metall

7225920030

Plåt överdragen med metall

7225990011

Plåt överdragen med metall

7225990022

Plåt överdragen med metall

7225990023

Plåt överdragen med metall

7225990041

Plåt överdragen med metall

7225990045

Plåt överdragen med metall

7225990091

Plåt överdragen med metall

7225990092

Plåt överdragen med metall

7225990093

Plåt överdragen med metall

7226993010

Plåt överdragen med metall

7226993030

Plåt överdragen med metall

7226997011

Plåt överdragen med metall

7226997013

Plåt överdragen med metall

7226997091

Plåt överdragen med metall

7226997093

Plåt överdragen med metall

7226997094

Plåt överdragen med metall

7210 20 00

Plåt överdragen med metall

7210 30 00

Plåt överdragen med metall

7210 90 80

Plåt överdragen med metall

7212 20 00

Plåt överdragen med metall

7212 50 20

Plåt överdragen med metall

7212 50 30

Plåt överdragen med metall

7212 50 40

Plåt överdragen med metall

7212 50 90

Plåt överdragen med metall

7225 91 00

Plåt överdragen med metall

7226 99 10

Plåt överdragen med metall

7210410080

Plåt överdragen med metall

7210490080

Plåt överdragen med metall

7210610080

Plåt överdragen med metall

7210690080

Plåt överdragen med metall

7212300080

Plåt överdragen med metall

7212506180

Plåt överdragen med metall

7212506980

Plåt överdragen med metall

7225920080

Plåt överdragen med metall

7225990025

Plåt överdragen med metall

7225990095

Plåt överdragen med metall

7226993090

Plåt överdragen med metall

7226997019

Plåt överdragen med metall

7226997096

Plåt överdragen med metall

7210 70 80

Plåt överdragen med organiskt material

7212 40 80

Plåt överdragen med organiskt material

7209 18 99

Bleckprodukter

7210 11 00

Bleckprodukter

7210 12 20

Bleckprodukter

7210 12 80

Bleckprodukter

7210 50 00

Bleckprodukter

7210 70 10

Bleckprodukter

7210 90 40

Bleckprodukter

7212 10 10

Bleckprodukter

7212 10 90

Bleckprodukter

7212 40 20

Bleckprodukter

7208 51 20

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 51 91

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 51 98

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 52 91

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 90 20

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7208 90 80

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7210 90 30

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7225 40 12

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7225 40 40

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7225 40 60

Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

7219 11 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 12 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 12 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 13 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 13 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 14 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 14 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 22 10

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 22 90

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 23 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 24 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7220 11 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7220 12 00

Varmvalsade plåtar och band, rostfria

7219 31 00

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 32 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 32 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 33 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 33 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 34 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 34 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 35 10

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 35 90

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 90 20

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 90 80

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 21

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 29

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 41

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 49

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 81

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 20 89

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 90 20

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7220 90 80

Kallvalsade plåtar och band, rostfria

7219 21 10

Varmvalsad kvartoplåt, rostfri

7219 21 90

Varmvalsad kvartoplåt, rostfri

7214 30 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 91 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 91 90

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 31

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 39

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 50

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 71

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 79

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 99 95

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7215 90 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 10 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 21 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 22 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 40 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 40 90

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 50 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 50 91

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 50 99

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7216 99 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 10 20

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 20 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 20 91

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 20

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 41

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 49

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 61

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 69

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 70

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 30 89

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 60 20

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 60 80

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 70 10

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 70 90

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7228 80 00

Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

7214 20 00

Armeringsjärn

7214 99 10

Armeringsjärn

7222 11 11

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 11 19

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 11 81

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 11 89

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 19 10

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 19 90

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 11

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 19

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 21

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 29

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 31

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 39

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 81

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 20 89

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 30 51

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 30 91

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 30 97

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 40 10

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 40 50

Stänger och lätta profiler, rostfria

7222 40 90

Stänger och lätta profiler, rostfria

7221 00 10

Valstråd, rostfri

7221 00 90

Valstråd, rostfri

7213 10 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 20 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 10

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 20

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 41

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 49

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 70

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 91 90

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 99 10

Valstråd, olegerad och annan legerad

7213 99 90

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 10 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 20 00

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 90 10

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 90 50

Valstråd, olegerad och annan legerad

7227 90 95

Valstråd, olegerad och annan legerad

7216 31 10

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 31 90

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 11

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 19

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 91

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 32 99

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 33 10

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 33 90

Profiler av järn eller olegerat stål

7301 10 00

Spont

7302 10 22

Järnvägsmateriel

7302 10 28

Järnvägsmateriel

7302 10 40

Järnvägsmateriel

7302 10 50

Järnvägsmateriel

7302 40 00

Järnvägsmateriel

7306 30 41

Andra rör

7306 30 49

Andra rör

7306 30 72

Andra rör

7306 30 77

Andra rör

7306 61 10

Ihåliga profiler

7306 61 92

Ihåliga profiler

7306 61 99

Ihåliga profiler

7304 11 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 22 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 24 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 41 00

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 83

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 85

Rör, sömlösa och rostfria

7304 49 89

Rör, sömlösa och rostfria

7304 19 10

Andra sömlösa rör

7304 19 30

Andra sömlösa rör

7304 19 90

Andra sömlösa rör

7304 23 00

Andra sömlösa rör

7304 29 10

Andra sömlösa rör

7304 29 30

Andra sömlösa rör

7304 29 90

Andra sömlösa rör

7304 31 20

Andra sömlösa rör

7304 31 80

Andra sömlösa rör

7304 39 30

Andra sömlösa rör

7304 39 50

Andra sömlösa rör

7304 39 82

Andra sömlösa rör

7304 39 83

Andra sömlösa rör

7304 39 88

Andra sömlösa rör

7304 51 81

Andra sömlösa rör

7304 51 89

Andra sömlösa rör

7304 59 82

Andra sömlösa rör

7304 59 83

Andra sömlösa rör

7304 59 89

Andra sömlösa rör

7304 90 00

Andra sömlösa rör

7305 11 00

Stora svetsade rör

7305 12 00

Stora svetsade rör

7305 19 00

Stora svetsade rör

7305 20 00

Stora svetsade rör

7305 31 00

Stora svetsade rör

7305 39 00

Stora svetsade rör

7305 90 00

Stora svetsade rör

7306 11 00

Andra svetsade rör

7306 19 00

Andra svetsade rör

7306 21 00

Andra svetsade rör

7306 29 00

Andra svetsade rör

7306 30 12

Andra svetsade rör

7306 30 18

Andra svetsade rör

7306 30 80

Andra svetsade rör

7306 40 20

Andra svetsade rör

7306 40 80

Andra svetsade rör

7306 50 21

Andra svetsade rör

7306 50 29

Andra svetsade rör

7306 50 80

Andra svetsade rör

7306 69 10

Andra svetsade rör

7306 69 90

Andra svetsade rör

7306 90 00

Andra svetsade rör

7215 10 00

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7215 50 11

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7215 50 19

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7215 50 80

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 10 90

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 20 99

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 20

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 40

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 61

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 69

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7228 50 80

Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd

7217 10 10

Olegerad tråd

7217 10 31

Olegerad tråd

7217 10 39

Olegerad tråd

7217 10 50

Olegerad tråd

7217 10 90

Olegerad tråd

7217 20 10

Olegerad tråd

7217 20 30

Olegerad tråd

7217 20 50

Olegerad tråd

7217 20 90

Olegerad tråd

7217 30 41

Olegerad tråd

7217 30 49

Olegerad tråd

7217 30 50

Olegerad tråd

7217 30 90

Olegerad tråd

7217 90 20

Olegerad tråd

7217 90 50

Olegerad tråd

7217 90 90

Olegerad tråd


BILAGA V

Bilaga XVIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 10 ska ändras på följande sätt:

”10.

Pärlor, ädelstenar, halvädelstenar, varor av pärlor, smycken samt guld- och silversmedsvaror

ex

7101 00 00

Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

ex

7102 00 00

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade, utom för industriändamål

ex

7103 00 00

Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

ex

7104 91 00

Diamanter, utom för industriändamål

ex

7105 00 00

Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar, utom för industriändamål

ex

7106 00 00

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

ex

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex

7108 00 00

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

ex

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex

7110 11 00

Platina, obearbetad eller i form av pulver

ex

7110 19 00

Platina, andra slag än obearbetad eller i form av pulver

ex

7110 21 00

Palladium, obearbetat eller i form av pulver

ex

7110 29 00

Palladium, andra slag än obearbetat eller i form av pulver

ex

7110 31 00

Rodium, obearbetat eller i form av pulver

ex

7110 39 00

Rodium, andra slag än obearbetat eller i form av pulver

ex

7110 41 00

Iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i form av pulver

ex

7110 49 00

Iridium, osmium och rutenium, andra slag än obearbetat eller i form av pulver

ex

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form av halvfabrikat

ex

7113 00 00

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7114 00 00

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7115 00 00

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

ex

7116 00 00

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)”.

2.

Följande avsnitt ska läggas till:

”23.

Optiska artiklar och optisk utrustning, oavsett värde

ex

9004 90 90

Nattsikteutrustning eller värmesikteutrustning

 

9005 10 00

Binokulära kikare

ex

9005 80 00

Tubkikare

ex

9013 10 90

Kikarsikten

ex

9013 10 90

Optiska vapensikten

ex

9013 10 90

Vapensikten med värmesikteutrustning

ex

9013 80 90

Rödpunktsikten

 

9015 10 00

Avståndsmätare”


BILAGA VI

Följande bilagor ska läggas till:

”BILAGA XX

FÖRTECKNING ÖVER FLYGBRÄNSLE OCH BRÄNSLETILLSATSER SOM AVSES I ARTIKEL 3c

KN-/Taric-nummer

Varans namn

 

Flygbränsle (annat än fotogen):

2710 12 70

Jetbensin (lättoljor)

2710 19 29

Andra än fotogen (mellanoljor)

2710 19 21

Flygfotogen (mellanoljor)

2710 20 90

Flygfotogen blandat med biodiesel (1)

 

Preparat för motverkande av oxidation

Preparat för motverkande av oxidation som används i tillsatsmedel för smörjoljor:

3811 21 00

preparat för motverkande av oxidation innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

andra preparat för motverkande av oxidation

3811 90 00

Preparat för motverkande av oxidation som används för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

 

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet avsedda för smörjoljor:

3811 21 00

innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

Andra

3811 90 00

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

 

Preparat för motverkande av korrosion

Preparat för motverkande av korrosion avsedda för smörjoljor:

3811 21 00

innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

Andra

3811 90 00

Preparat för motverkande av korrosion för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

 

Preparat för förhindrande av isbildning i bränslesystem (antifrysmedel)

Preparat för förhindrande av isbildning i bränslesystem avsedda för smörjoljor:

3811 21 00

innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

Andra

3811 90 00

Preparat för förhindrande av isbildning i bränslesystem för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

 

Metalldesaktivatorer

Metalldesaktivatorer avsedda för smörjoljor:

3811 21 00

innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

Andra

3811 90 00

Metalldesaktivatorer för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

 

Biocidtillsatsmedel

Biocidtillsatsmedel avsedda för smörjoljor:

3811 21 00

innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

Andra

3811 90 00

Biocidtillsatsmedel för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

 

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten avsedda för smörjoljor:

3811 21 00

innehållande oljor erhållna ur petroleum

3811 29 00

Andra

3811 90 00

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

BILAGA XXI

FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 3i

KN-nummer

Varans namn

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake

1604 31 00

Kaviar

1604 32 00

Kaviarersättning

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

ex 2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, med undantag av KN-nummer 2825 20 00 och 2825 30 00

ex 2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade, med undantag av KN-nummer 2835 26 00

ex 2901

Acykliska kolväten, med undantag av KN-nummer 2901 10 00

2902

Cykliska kolväten

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, med undantag av KN-nummer 2905 11 00

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, acetalperodixer, hemiacetalperioxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

3104 20

Kaliumklorid

3105 20

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

3105 60

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

ex 3105 90 20

Andra gödselmedel innehållande kaliumklorid

ex 3105 90 80

Andra gödselmedel innehållande kaliumklorid

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi

44

Trä och varor av trä; träkol

4705

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn, roving och vävnader)

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

7801

Bly i obearbetad form

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer utom delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer med KN-nummer 8411 91 00

8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425 –8430

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

8904

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler

BILAGA XXII

FÖRTECKNING ÖVER KOLPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 3j

KN-nummer

Varans namn

2701

Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)

2703 00 00

Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad

2704 00

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol

2705 00 00

Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

2706 00 00

Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet så kallad preparerad tjära

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna

2708

Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck

BILAGA XXIII

FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 3k

KN-nummer

Varans namn

0601 10

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

0601 20

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

0602 30

Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

0602 40

Rosor, även ympade/okulerade

0602 90

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; Svampmycelium – Andra

0604 20

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade – Friska

2508 40

Annan lera

2508 70

Chamotte och dinas

2509 00

Krita

2512 00

Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, med en skrymdensitet av högst 1

2515 12

Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2515 20

Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten; alabaster

2518 20

Bränd eller sintrad dolomit

2519 10

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

2520 10

Gipssten; anhydrite

2521 00

Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som vanligen används för framställning av kalk eller cement

2522 10

Osläckt kalk

2522 30

Hydraulisk kalk

2525 20

Glimmerpulver

2526 20

Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form Talk – Krossad eller pulveriserad

2530 20

Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater)

2707 30

Xylener (xylol)

2708 20

Koks

2712 10

Vaselin

2712 90

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

2715 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck – Andra

2804 10

Väte

2804 30

Kväve

2804 40

Syre

2804 61

Kisel – Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel

2804 80

Arsenik

2806 10

Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra)

2806 20

Klorosvavelsyra

2811 29

Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller – Andra

2813 10

Koldisulfid (kolsvavla)

2814 20

Ammoniak i vattenlösning

2815 12

Natriumhydroxid (kaustiksoda), i vattenlösning (natronlut)

2818 30

Aluminiumhydroxid

2819 90

Kromoxider och kromhydroxider – Andra

2820 10

Mangandioxid

2827 31

Andra klorider – Magnesiumklorid

2827 35

Andra klorider – Nickelklorid

2828 90

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter – Andra slag

2829 11

Natriumklorat

2832 20

Sulfiter (utom natrium)

2833 24

Nickelsulfater

2833 30

Alunarter

2834 10

Nitriter

2836 30

Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

2836 50

Kalciumkarbonat

2839 90

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller – Andra

2840 30

Peroxoborater (perborater)

2841 50

Andra kromater och dikromater; peroxokromater

2841 80

Volframater

2843 10

Ädla metaller i kolloidal form

2843 21

Silvernitrat

2843 29

Silverföreningar – Andra

2843 30

Guldföreningar

2847 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

2901 23

Buten och butenisomerer

2901 24

Butadien-(1,3) och isopren

2901 29

Acykliska kolväten – Omättade – Andra

2902 11

Cyklohexan

2902 30

Toluen (toluol)

2902 41

o-Xylen

2902 43

p-Xylen

2902 44

Blandade xylenisomerer

2902 50

Styren (styrol)

2903 11

Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)

2903 12

Diklormetan (metylenklorid)

2903 21

Vinylklorid (monokloreten)

2903 23

Tetrakloreten (perkloretylen)

2903 29

Omättade klorderivat av acykliska kolväten – Andra

2903 76

Bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) och dibromtetrafluoretaner (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN)

2903 91

Klorbensen, o- diklorbensen och p- diklorbensen

2904 10

Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat

2904 20

Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper

2904 31

Perfluoroktansulfonsyra

2905 13

Butanol-(1) (n-butylalkohol)

2905 16

Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer

2905 19

Mättade monoalkoholer – Andra

2905 41

2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan)

2905 59

Andra polyoler – Andra

2906 13

Steroler och inositoler

2906 19

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer – Andra

2907 11

Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol

2907 13

Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar

2907 19

Monofenoler – Andra

2907 22

Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon

2909 11

Pentaklorfenol (ISO)

2909 20

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar

2909 41

2,2′-oxidietanol (dietylenglykol, digol)

2909 43

Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

2909 49

Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer – Andra

2910 10

Oxiran (etylenoxid)

2910 20

Metyloxiran (propylenoxid)

2911 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2912 12

Etanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion – Andra

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Aceton

2914 61

Antrakinon

2915 13

Estrar av myrsyra

2915 90

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar – Andra

2916 12

Estrar av akrylsyra

2916 13

Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

2916 14

Estrar av metakrylsyra

2916 15

Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror

2917 33

Dinonylortoftalater och didecylortoftalater

2920 11

Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation)

2921 22

Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin

2921 41

Anilin och salter av anilin

2922 11

Monoetanolamin och salter av monoetanolamin

2922 43

Antranilsyra och salter av antranilsyra

2923 20

Lecitiner och andra fosfoaminolipider

2930 40

Metionin

2933 54

Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av dessa föreningar

2933 71

6-hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

3201 90

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

3202 10

Syntetiska organiska garvämnen

3202 90

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveripreparat

3203 00

Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade; preparat på basis av vegetabiliska eller animaliska färgämnen av sådana slag som används för att färga textilmaterial eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 ) – Andra

3204 90

Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade

3205 00

Substratpigment (utom kina- eller japanlack); preparat på basis av substratpigment av sådana slag som används för att färga tyg eller för att tillverka färgberedningar (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 )

3206 41

Ultramarin och preparat på basis av ultramarin, av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 )

3206 49

Färgämnen, oorganiska eller mineraliska, inte nämnda någon annanstans; samt preparat på basis av oorganiska eller mineraliska färgämnen, av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, inte nämnda någon annanstans, (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 samt oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer) – Andra

3207 10

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat

3207 20

Engober

3207 30

Flytande lysterfärger och liknande preparat

3207 40

Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor

3208 10

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; Lösningar enligt anmärkning 4 till kapitel 32 – På basis av polyestrar

3208 20

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; Lösningar enligt anmärkning 4 till kapitel 32 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer

3208 90

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anmärkning 4 till kapitel 32

3209 10

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av akryl- eller vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium

3209 90

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium (exkl. sådana på basis av akryl- eller vinylpolymerer) – Andra

3210 00

Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av läder

3212 90

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln – Andra

3214 10

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger

3214 90

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. – Andra

3215 11

Tryckfärger – Svarta

3215 19

Tryckfärger – Andra

3403 11

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Preparat för behandling av textilmaterial, läder pälsskinn eller andra material

3403 19

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Andra

3403 91

Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material

3403 99

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Andra

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse

3506 99

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg – Andra

3701 20

Film avsedd för omedelbar bildframställning

3701 91

För färgfotografering (polykrom)

3702 32

Annan film, med silverhalogenidemulsion

3702 39

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning – Andra

3702 43

Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av högst 105 mm – med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst 200 m

3702 44

Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av högst 105 mm – med en bredd av mer än 105 mm och men högst 610 mm

3702 55

Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en längd av mer än 30 m

3702 56

Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom), med en bredd om mer än 35 mm

3702 97

Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) – Med en bredd av högst 35 mm och en längd av mer än 30 m

3702 98

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för frammatning, avsedd för enfärgadfotografering, med en bredd av > 35 mm (exkl. av papper, papp och textilvara; röntgenfilm)

3703 20

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade, avsedda för flerfärgad fotografering (polykrom) (exkl. i rullar med en bredd av > 610 mm)

3703 90

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade, avsedda för enfärgad fotografering (exkl. i rullar med en bredd av > 610 mm)

3705 00

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade (utom fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, kinofilm, användningsfärdiga tryckplåtar)

3706 10

Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår eller med enbart ljudspår, med en bredd av minst 35 mm

3801 20

Kolloidal och halvkolloidal grafit

3806 20

Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror (exkl. salter av kolofoniumaddukter)

3807 00

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck (utom burgunderbeck, gul beck, stearinbeck, fettsyrebeck och glycerolbeck)

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, i.a.n., på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 91

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda någon annanstans (utom på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

3809 92

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda någon annanstans (utom på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

3809 93

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda någon annanstans (utom på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

3810 10

Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen

3811 21

Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3811 29

Tillsatsmedel för smörjoljor, utan innehåll av oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3811 90

Preparat för motverkande av oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor, inkl. bensin, eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor (exkl. preparat för motverkande av knackning samt tillsatsmedel för smörjoljor)

3812 20

Mjukningsmedel, sammansatta för gummi eller plast, i.a.n.

3813 00

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber (exkl. brandsläckare, fyllda eller tomma, även portabla samt oblandade kemiska produkter med brandsläckande egenskaper när de inte föreligger i form av brandsläckningsbomber)

3814 00

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, i.a.n. beredda färg- eller lackborttagningsmedel (exkl. nagellackborttagningsmedel)

3815 11

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel, i.a.n.

3815 12

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med ädelmetall eller en förening av ädelmetall som aktiv beståndsdel, i.a.n.

3815 19

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, inte nämnda någon annanstans (utom med ädel metall, föreningar av ädel metall, nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel)

3815 90

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda någon annanstans (utom vulkaniseringsaccelatorer och katalysatorer utfällda på en bärsubstans)

3816 00 10

Stampmassa av dolomit

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, framställda vid alkylering av bensen och naftalen (utom blandningar av isomerer av cykliska karbonhydrider)

3819 00

Bromsvätskor, hydrauliska och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

3820 00

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel (utom beredda tillsatsmedel för mineraloljor eller för andra flytande medel som används för samma ändamål som mineraloljor)

3823 13

Tallfettsyra, teknisk

3827 90

Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan (utom de enligt nr 3824.71.00 till 3824.78.00)

3824 81

Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid)

3824 84

Blandningar och preparat innehållande aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) eller mirex (ISO)

3824 99

Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter, inte nämnda någon annanstans

3825 90

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, i.a.n. (utom avfall)

3826 00

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3901 40

Sampolymerer av eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av mindre än 0,94, i obearbetad form

3902 20

Polyisobuten, i obearbetad form

3902 30

Sampolymerer med propen, i obearbetad form

3902 90

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form (utom polypropen, polyisobuten och sampolymerer med propen)

3903 19

Polystyren, i obearbetad form (utom expanderbar)

3903 90

Polymerer av styren, i obearbetad form (utom polystyren, sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS))

3904 10

Polyvinylklorid, i obearbetad form, inte blandad med andra ämnen

3904 50

Polymerer av vinylidenklorid, i obearbetad form

3905 12

Polyvinylacetat, i vattendispersion

3905 19

Polyvinylacetat, i obearbetad form (utom i vattendispersion)

3905 21

Sampolymerer av vinylacetat, i vattendispersion

3905 29

Sampolymerer av vinylacetat, i obearbetad form (utom i vattendispersion)

3905 91

Sampolymerer av vinyl, i obearbetad form (utom sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat och andra sampolymerer med vinylklorid samt sampolymerer av vinylacetat)

3906 10

Polymetylmetakrylat, i obearbetad form

3906 90

Akrylpolymerer, i obearbetad form (utom polymetylmetakrylat)

3907 21

Polyetrar, i obearbetad form (utom polyacetater och varor enligt nr 3002 10)

3907 40

Polykarbonater, i obearbetad form

3907 70

Polymjölksyra, i obearbetad form

3907 91

Polyallylestrar och andra polyestrar, omättade, i obearbetad form (utom polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat och polymjölksyra)

3908 10

Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form

3908 90

Polyamid, i obearbetad form (utom polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 och -6,12)

3909 20

Melaminplaster, i obearbetad form

3909 39

Aminoplaster, i obearbetad form (utom karbamidplaster, tiokarbamidplaster, melaminplaster och MDI)

3909 40

Fenoplaster, i obearbetad form

3909 50

Polyuretaner, i obearbetad form

3912 11

Cellulosaacetater, inte mjukgjorda, i obearbetad form

3912 90

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda någon annanstans, i obearbetad form (utom cellulosaacetater, cellulosanitrater och cellulosaetrar)

3915 20

Avklipp, avfall och skrot av polymerer av styren

3917 10

Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast

3917 23

Styva rör av polymerer av vinylklorid

3917 31

Böjliga slangar och rör av plast, med ett bristningstryck av minst 27,6 MPa

3917 32

Böjliga slangar och rör av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

3917 33

Böjliga slangar och rör av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, men försedda med kopplingsanordningar e.d.

3920 20

Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av propen, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 )

3920 61

Plattor, duk, film, folier och remsor av polykarbonater, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 , samt av polymetylmetakrylat)

3920 69

Plattor, duk, film, folier och remsor av polyestrar, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 , samt av polykarbonater, polyetentereftalat och av omättade polyestrar)

3920 73

Plattor, duk, film, folier och remsor av cellulosaacetat, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 )

3920 91

Plattor, duk, film, folier och remsor av polyvinylbutyral, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 )

3921 19

Plattor, duk, film, folier och remsor av plast, porösa produkter, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 , samt av polymerer av styren eller vinylklorid, polyuretaner och cellulosaregenerat samt sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt nr 3006.10.30)

3922 90

Bidéer, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast (utom badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ samt sitsar och lock till toalettstolar)

3925 20

Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av plast

4002 11

Latex av styren-butadiengummi (SBR); latex av karboxylstyren-butadiengummi (XSBR)

4002 20

Butadiengummi (BR), i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 31

Isobuten-isoprengummi (IIR), i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 39

Halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR) och (BIIR), i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 41

Latex av kloroprengummi (CR)

4002 51

Latex av nitril-butadiengummi (NBR)

4002 80

Blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter med syntetgummi eller faktis, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 91

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor (utom styren-butadiengummi (SBR), karboxylstyren-butadiengummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobuten-isoprengummi (IIR), halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR) och (BIIR), kloroprengummi (CR), nitril-butadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) samt okonjugerat etenpropengummi (EPDM))

4002 99

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor (utom latex, styren-butadiengummi (SBR), karboxylstyren-butadiengummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobuten-isoprengummi (IIR), halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR) och (BIIR), kloroprengummi (CR), nitril-butadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) samt okonjugerat etenpropengummi (EPDM))

4005 10

Ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4005 20

Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i form av lösningar eller dispersioner (utom ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor)

4005 91

Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i form av plattor duk eller remsor (utom ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga gummisorter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor)

4005 99

Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i obearabetad form (utom ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, ovulkat gummi i form av lösningar och dispersioner, blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga gummisorter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor, samt i form av plattor, duk eller remsor)

4006 10

Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck

4008 21

Plattor, duk och remsor, av icke-poröst gummi

4009 12

Rör och slangar av mjukgummi, försedda med kopplingsanordningar, t.ex. skarvrör, knärör och flänsar, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material

4009 41

Rör och slangar av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material än metall och textilmaterial, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4010 31

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 180 cm

4010 33

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 180 cm men högst 240 cm

4010 35

Remmar av mjukgummi, synkrona, ändlösa, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 150 cm

4010 36

Remmar av mjukgummi, synkrona, ändlösa, med en utvändig omkrets av mer än 150 cm men högst 198 cm

4010 39

Drivremmar av mjukgummi (utom ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 240 cm samt ändlösa synkrona remmar med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 198 cm)

4012 11

Däck av gummi, regummerade, av sådana slag som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar

4012 13

Däck av gummi, regummerade, som används på luftfartyg

4012 19

Däck av gummi, regummerade (utom av sådana slag som används på personbilar, stationsvagnar, tävlingsbilar, bussar, lastbilar och luftfartyg)

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

4016 93

Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi (utom varor av poröst gummi)

4407 19

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom tall (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.)

4407 92

Virke av bok av arter av släktet (Fagus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 94

Virke av körsbärsträ av släktet (Prunus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 97

Virke av poppel och asp (Prunus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 99

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom tropiska träslag, barrträ, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), lönn (Acer spp.), körsbär (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) och poppel och asp (Populus spp.)

4408 10

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood av barrträ eller för annat liknande laminerat virke av barrträ, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4411 13

Torrtillverkade träfiberskivor (MDF), med en tjocklek av minst 5 mm men högst 9 mm

4411 94

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av högst 0,5 g per cm3 (utom torrtillverkade fiberskivor (MDF); spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar

4412 31

Kryssfanér (plywood) bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (utom skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar till möbler)

4412 34

Kryssfanér (plywood) bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ (utom bambu, med ett yttre skikt av tropiska träslag eller av al, ask, bok, björk, körsbär, kastanj, alm, eucalyptus, hickory, hästkastanj, lind, lönn, ek, platan, poppel, asp, robinia (falsk akacia), rosenträ eller valnöt, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar till möbler)

4412 94

Trälaminat i form av blockboard, laminboard och battenboard (utom av bambu, av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, skivor av trä med hög densitet, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

4416 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inkl. tunnstav

4418 40

Formar, formluckor o.d., av trä, för betonggjutning (utom kryssfanérskivor (plywood))

4418 60

Stolpar och bjälkar av trä

4418 79

Sammansatta golvskivor, av trä (utom för mosaikgolv och flerskiktade)

4503 10

Korkar av naturkork av alla slag, inkl. avrundade kanter till korkar

4504 10

Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar av presskork

4701 00

Mekanisk massa av ved, inte kemiskt behandlad

4703 19

Massa, kemisk, av lövträ, soda- och sulfatmassa, oblekt (utom dissolvingmassa)

4703 21

Massa, kemisk, av barrträ, soda- och sulfatmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4703 29

Massa, kemisk, av lövträ, soda- och sulfatmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4704 11

Massa, kemisk, av barrträ, sulfitmassa, oblekt (utom dissolvingmassa)

4704 21

Massa, kemisk, av barrträ, sulfitmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4704 29

Massa, kemisk, av lövträ, sulfitmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4705 00

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer

4706 30

Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, av bambu

4706 92

Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av kemisk massa (utom av bambu, ved och bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning [avfall och förbrukade varor])

4707 10

Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor), av oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller av wellpapp

4707 30

Papper eller papp av återvunnet papper (avfall och förbrukade varor), tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

4802 20

Papper och papp av sådana slag som används för tillverkning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga eller elektrokänsliga, obelagda och obestrukna, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

4802 40

Tapetråpapper, obelagda och obestrukna

4802 58

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek, inte innehållande fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, vägande mer än 150 g/m2, inte nämnda någon annanstans

4802 61

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vars innehåll av fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process utgör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, inte nämnda någon annanstans

4804 11

Kraftliner, obelagd och obestruken, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm

4804 19

Kraftliner, obelagd och obestruken, i rullar med en bredd av mer än 36 cm (utom oblekt samt varor enligt nr 4802 och 4803 )

4804 21

Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm (utom varor enligt nr 4802 , 4803 och 4808 )

4804 29

Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av mer än 36 cm (utom oblekt och varor enligt nr 4802 , 4803 och 4808 )

4804 31

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan är större än 15 cm, vägande minst 150 g/m2 (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4804 39

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan är större än 15 cm, vägande minst 150 g/m2 (utom oblekt, samt kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4804 41

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan är större än 15 cm, vägande mellan 150 g/m2 och 225 g/m2 (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4804 42

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, likformigt blekta i hela mälden, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4804 49

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2 (utom likformigt blekta i hela mälden, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4804 52

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, likformigt blekta i hela mälden, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande minst 225 g/m2, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4804 59

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande minst 225 g/m2 (utom likformigt blekta i hela mälden, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

4805 24

Testliner (papper eller papp för återvinning), obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande högst 150 g/m2

4805 25

Testliner (papper eller papp för återvinning), obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2

4805 40

Filtrerpapper och filtrerpapp, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4805 91

Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande minst 150 g/m2, inte nämnda någon annanstans.

4805 92

Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2, inte nämnda någon annanstans

4806 10

Pergamentpapper och pergamentpapp, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4806 20

Smörpapper, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4806 30

Genomskinligt ritpapper, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4806 40

Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm (utom pergamentpapper, smörpapper, genomskinligt ritpapper)

4807 00

Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, även armerade invändigt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4808 90

Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm (utom kraftsäckpapper, annat kraftpapper samt varor enligt nr 4803 )

4809 20

Självkopierande papper, även tryckta, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm (utom karbonpapper och liknande kopieringspapper)

4810 13

Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar

4810 19

Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 435 mm eller högst 435 mm och den andra sidan högst 297 mm

4810 22

Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper), av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med en totalt vikt av högst 72 g/m2, där beläggningens vikt är högst 15 g/m2 per sida, med en halt av träfibrer erhållna genom en mekanisk process på minst 50 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark

4810 31

Kraftpapper och kraftpapp, likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, vägande högst 150 g per m2 (utom sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål)

4810 39

Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)

4810 92

Flerskiktade papper och papp, med alla skikt blekta, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, kraftpapper och kraftpapp)

4810 99

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, kraftpapper och kraftpapp, flerskiktade papper och papp och på annat sätt belagda eller bestrukna papper eller papp)

4811 10

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

4811 51

Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta; belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, blekta och vägande mer än 150 g/m2 (utom klister)

4811 59

Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta; belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom blekta och vägande mer än 150 g/m2 samt klister)

4811 60

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom varor enligt nr 4803 , 4809 eller 4818 )

4811 90

Papper och papp samt cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom varor enligt nr 4803 , 4809 , 4810 och 4818 samt enligt nr 4811 10 –4811 60 )

4814 90

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper (väggbeklädnad av papper som på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt)

4819 20

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp

4822 10

Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, även perforerade eller härdade, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn

4823 20

Filtrerpapper och filtrerpapp, i remsor eller rullar med en bredd av högst 36 cm, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är mer än 36 cm, eller tillskurna i annan form än kvadratisk eller rektangulär

4823 40

Tryckta rullar, ark och rondeller, avsedda för registrerande apparater, i rullar med en bredd av högst 36 cm, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är större än 36 cm, eller tillskurna i form av rondeller

4823 70

Formpressade artiklar, av pappersmassa, inte nämnda någon annanstans.

4906 00

Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i detta nummer

5105 39

Fina djurhår, kardade eller kammade (utom ull samt hår av kashmirget)

5105 40

Grova djurhår, kardade eller kammade

5106 10

Kardgarn innehållande minst 85 viktprocent ull (utom i detaljhandelsuppläggningar)

5106 20

Kardgarn av ull innehållande huvudsakligen ull, men mindre än 85 viktprocent ull (utom i detaljhandelsuppläggningar)

5107 20

Kamgarn av ull innehållande huvudsakligen ull, men mindre än 85 viktprocent ull (utom i detaljhandelsuppläggningar)

5112 11

Kamgarnsvävnader, innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande högst 200 g/m2 (utom vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911 )

5112 19

Kamgarnsvävnader, innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande mer än 200 g/m2

5205 21

Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5205 28

Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av högst 83,33 decitex (minst 120 metriskt nr) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5205 41

Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av på minst 714,29 decitex (högst 14 metriskt nr) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5206 42

Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 232,56 men mindre än 714,29 decitex (mer än metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5209 11

Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2, oblekta

5211 19

Vävnader av bomull, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, oblekta (utom med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

5211 51

Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, tryckta

5211 59

Vävnader av bomull, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, tryckta (utom med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

5308 20

Garn av hampa

5402 63

Garn av polypropen, inkl. monofilament hos vilket enkeltråden har en längdvikt av mindre än 67 decitex, tvinnat (flertrådigt) (utom sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, högstyrkegarn samt texturerat garn)

5403 33

Garn av acetat, inkl. monofilament med en längdvikt av mindre än 67 decitex, enkelt (utom sytråd, högstyrkegarn samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5403 42

Garn av cellulosaacetat, inkl. monofilament med en längdvikt av mindre än 67 decitex, tvinnat (flertrådigt) (utom sytråd, högstyrkegarn samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5404 12

Monofilament av polypropen med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm (utom töjfibergarn)

5404 19

Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm (utom töjfibergarn och garn av polypropen)

5404 90

Remsor o.d., t.ex. konstbast, av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm

5407 30

Vävnader av garn av syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm, bestående av lager av parallella trådar av textilmaterial, lagda på varandra på så sätt att trådarna i ett lager bildar spetsig eller rät vinkel med trådarna i ett annat lager, lagren är sammanfogade i bindpunkterna med bindemedel eller genom sammansmältning

5501 90

Fiberkabel av syntetfilament enligt anmärkning 1 till kapitel 55 (utom filament av akryl, modakryl, polyestrar, polypropen, nylon eller andra polyamider)

5502 10

Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kap. 55, av acetat

5503 19

Syntetstapelfibrer av nylon eller andra polyamider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning (utom av aramider)

5503 40

Syntetstapelfibrer av polypropen, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5504 90

Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning (utom av viskos)

5506 40

Syntetstapelfibrer av polypropen, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5507 00

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5512 21

Vävnader innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, oblekta eller blekta

5512 99

Vävnader innehållande minst 85 viktprocent syntetstapelfibrer, färgade, av olikfärgade garner eller tryckta (utom av akryl-, modakryl- eller polyesterstapelfibrer)

5516 44

Vävnader innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, tryckta

5516 94

Vävnader innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, andra än med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull, fina djurhår eller konstfilament, tryckta

5601 29

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd (utom vadd av bomull eller konstfibrer; sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, vadd eller varor av sådan vadd som är impregnerade, överdragna eller belagda med substanser med läkemedel, eller i detaljhandelsuppläggningar för medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinär användning samt produkter som är impregnerade, överdragna eller belagda med parfymer, kosmetika, tvålar, rengöringsmedel o.d.)

5601 30

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5604 90

Textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast (katgutimitation, tråd och rep med fastsittande fiskkrokar eller på annat sätt salufört som fiskelina)

5605 00

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall (utom textilgarner bestående av en blandning av textilfibrer och metallfibrer, som motverkar statisk elektricitet, garn förstärkt med metalltråd samt varor som har karaktär av snörmakeriarbeten)

5607 41

Skördegarn, av polyeten eller polypropen

5801 27

Varpsammet, av bomull (utom handduksfrotté och liknande frottévävnader, tuftade dukvaror av textilmaterial och vävda band enligt nr 5806 )

5803 00

Slingervävnader (utom vävda band enligt nr 5806 )

5806 40

Band av textilmaterial, bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, med en bredd av högst 30 cm

5901 10

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar, för tillverkning av askar och artiklar av papp o.d.

5905 00

Textiltapeter

5908 00

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade (utom vaxade vekar, stubin och vekar av glasfiber)

5910 00

Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, eller förstärkta med metall eller annat material (utom drivremmar och transportband av textilvävnader eller textilgarn med en tjocklek av mindre än 3 mm och av obestämd längd eller endast skurna till längd och sådana som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi eller tillverkade av garn eller rep som impregnerats eller överdragits med gummi)

5911 10

Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för överdragning av vävspolar (vävbommar)

5911 31

Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. maskiner för massa eller asbestcement), vägande mindre än 650 g/m2

5911 32

Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. maskiner för massa eller asbestcement), vägande minst 650 g/m2

5911 40

Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar o.d., inkl. filterdukar av människohår

6001 99

Luggvaror av trikå (utom av bomull eller konstfibrer samt varor med lång lugg)

6003 40

Dukvaror av trikå, av regenatfibrer, med en bredd av högst 30 cm (utom innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå; sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt nr 3006.10.30)

6005 36

Oblekt eller blekt varptrikå av syntetfibrer (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), med en bredd av mer än 30 cm (utom dukvaror av trikå innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

6005 44

Tryckt varptrikå av syntetfibrer (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), med en bredd av mer än 30 cm (utom dukvaror av trikå innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

6006 10

Dukvaror av trikå, med en bredd av mer än 30 cm, av ull eller fina djurhår (utom varptrikå, inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin, dukvaror av trikå innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar, res- och sängfiltar, hemtextil och inredningsartiklar, av alla slags textilmaterial, inkl. alla typer av skodon och huvudbonader, som är synbart begagnade och som ligger löst eller i balar, säckar eller liknande förpackningar (utom mattor och andra golvbeläggningar och tapisserier)

6802 92

Kalksten i alla former ((utom marmor, travertin och alabaster, plattor, kuber o.d. artiklar enligt nr 6802 10 ; bijouterier, klockor, lampor och belysningsarmaturer och delar därav, knappar och originalskulpturer; gatsten, kantsten och trottoarsten)

6804 23

Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning, av naturlig sten (utom av agglomererade naturliga slipmedel eller keramiska material och parfymerad pimpsten, slip- och polersten för bruk i handen samt slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)

6806 10

Slaggull, stenull o.d. mineralull, även blandade med varandra, i lös form eller i form av skivor eller rullar

6806 90

Blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande mineraliska material (utom slaggull, stenull o.d. mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg o.d. expanderade mineraliska material; varor av lättbetong, asbestcement, cellulosacement o.d.; blandningar och andra varor av eller på basis av asbest; keramiska varor)

6807 10

Asfalt, varor av och varor av liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck, i rullar

6807 90

Asfalt, varor av och varor av liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck (utom varor i rullar)

6809 19

Skivor, plattor o.d. varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, odekorerade (utom överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp samt värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande varor med gips som bindemedel)

6810 91

Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten, av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

6811 81

Plattor, korrugerade, cellulosacement e.d., ej innehållande asbest

6811 82

Plattor, paneler, trottoarstenar, takpannor och liknande varor (av cellulosacement o.d. som inte innehåller asbest (utom korrugerade plattor)

6811 89

Varor av cellulosacement e.d. som inte innehåller asbest (utom korrugerade plattor och andra plattor, skivor och liknande varor)

6813 89

Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar, omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av mineraliska ämnen, även i förening med textilmaterial eller annat material (utom innehållande asbest samt bromsbelägg och bromsklossar)

6814 90

Glimmer, bearbetad och varor av glimmer (utom elektriska isolatorer, isolationsdelar, reläer och kondensatorer samt skyddsglasögon av glimmer och glas till dessa, julgranspynt av glimmer och plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag)

6901 00

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

6904 10

Murtegel (utom sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt eldfast tegel enligt nr 6902 )

6905 10

Takpannor

6905 90

Skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material (utom varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska byggvaror, rör o.d. föremål samt takpannor av keramiskt material)

6906 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material (utom sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska varor, rörformade delar till skorstenar, speciellt framställda rör för laboratoriebruk, elektriska installationsrör och förbindelsedelar till dessa samt alla rörformade ämnen för elektriskt bruk)

6907 22

”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d. med en vattenabsorptionskoefficient på minst 0,5 viktprocent men högst 10 viktprocent (utom eldfasta, mosaikbitar och lister, kant- och sockelplattor o.d. av keramiskt material)

6907 40

Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material (utom eldfasta)

6909 90

Hoar, kar o.d. behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar o.d. artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor (utom laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, hushållsartiklar)

7002 20

Glas i form av stänger och stavar, obearbetat

7002 31

Rör av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid, obearbetade

7002 32

Rör av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av minst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C, obearbetade (utom rör av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av minst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C)

7002 39

Rör av glas, obearbetade (utom rör av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av minst 5 × 106 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C samt av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid)

7003 30

Glasprofiler även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7004 20

Planglas, draget eller blåst, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7005 10

Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt (utom glas med trådinlägg)

7005 30

Flytglas och annat planglas med trådinlägg trådglas, ytslipat eller ytpolerat även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7007 11

Säkerhetsglas, härdat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg

7007 29

Säkerhetsglas, laminerat (utom av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt flerväggiga isolerrutor)

7011 10

Glashöljen, öppna, inkl. kolvar och rör, till elektriska lampor samt delar av glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer

7202 92

Ferrovanadin

7207 12

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd på minst två gånger tjockleken

7208 25

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm, betade, utan reliefmönster

7208 90

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade

7209 25

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 3 mm

7209 28

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 0,5 mm

7210 90

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade eller överdragna (utom förtenta, pläterade eller överdragna med bly, zink, krom och kromoxid och aluminium, samt målade, lackerade eller överdragna med plast)

7211 13

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsade på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och en tjocklek av minst 4 mm, ej i ringar eller rullar, utan reliefmönster (s.k. universalstål)

7211 14

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom universalstål)

7211 29

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol

7212 10

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, förtenta

7212 60

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade

7213 20

Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen armeringsjärn)

7213 99

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar (utom med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm, stång av automatstål samt stång med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen)

7215 50

Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom av automatstål)

7216 10

U-, I- eller H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm,

7216 22

T-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm

7216 33

H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm

7216 69

Profiler av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade (utom profilerad plåt)

7218 91

Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt, annat än kvadratiskt tvärsnitt

7219 24

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm

7222 30

Annan stång av rostfritt stål, behandlade i kallt tillstånd och ytterligare bearbetade, enbart smidda, eller smidda eller på annat sätt värmebehandlade och ytterligare bearbetade

7224 10

Stål, legerat i form av göt eller i andra obearbetade former (utom göt av omsmält stålavfall)

7225 19

Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, inte kornorienterade

7225 30

Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade, inte vidare berbetade, i ringar eller rullar (utom produkter av kisellegerat stål)

7225 99

Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

7226 91

Valsade platta produkter av legerat stål (utom rostfritt), med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål och kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

7228 30

Stång av legerat stål (utom rostfritt), varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, produkter av kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsade stänger i i oregelbundet upprullade ringar)

7228 60

Stång av legerat stål (utom rostfritt), tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmformade och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans (utom produkter av snabbstål, produkter av kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar)

7228 70

Profiler av legerat stål (utom rostfritt), inte nämnda någon annanstans.

7228 80

Borrstål, ihåligt av legerat eller olegerat stål

7229 90

Tråd av legerat stål (utom rostfritt), i ringar eller rullar (utom stång och tråd av kiselmanganstål)

7301 20

Profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål

7304 24

Foderrör, borrör och andra rör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas

7305 39

Rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål, svetsade (utom längssvetsade samt rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller vid borrning efter olja eller gas)

7306 50

Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)

7307 22

Gängade knärör, böjar och muffar

7309 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning

7314 12

Band, ändlösa, för maskiner, av rostfritt stål

7318 24

Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål

7320 20

Skruvfjädrar av järn eller stål (utom flata spiralfjädrar, urfjädrar och fjädrar till paraplyer och parasoller samt stötdämpare och torsionsstänger enligt avdelning 17)

7322 90

Luftvärmare och varmluftsfördelare, inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin samt delar till sådana apparater, av järn eller stål

7324 29

Badkar av stålplåt

7407 10

Stång och profiler av raffinerad koppar

7408 11

Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av mer än 6 mm

7408 19

Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av högst 6 mm

7409 11

Plåt och band av raffinerad koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm, i ringar eller rullar (utom klippnät av koppar samt band med elektrisk isolering)

7409 19

Plåt och band av raffinerad koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm (utom i ringar eller rullar samt klippnät av koppar och band med elektrisk isolering)

7409 40

Plåt och band av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver) med en tjocklek av mer än 0,15 mm (utom klippnät och band av koppar och band med elektrisk isolering)

7411 29

Rör av kopparlegering (utom av kopparzinklegering [mässing], kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering [nysilver])

7415 21

Underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor, av koppar

7505 11

Stång och profiler av olegerad nickel (utom stång och profiler förarbetade för användning i konstruktioner samt varor med elektrisk isolering)

7505 21

Tråd av olegerad nickel (utom metalliserat garn och varor med elektrisk isolering)

7506 10

Plåt, band och folier av olegerad nickel (utom klippnät av nickel)

7507 11

Rör av olegerad nickel

7508 90

Varor av nickel

7605 19

Tråd av olegerat aluminium, med ett största tvärmått av högst 7 mm (utom tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande artiklar enligt nr 7614 , tråd med elektrisk isolering och strängar till musikinstrument)

7605 29

Tråd av aluminiumlegering, med ett största tvärmått av högst 7 mm (utom tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande artiklar enligt nr 7614 , och tråd med elektrisk isolering och strängar av aluminium till musikinstrument)

7606 92

Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av mer än 0,2 mm (utom i kvadratisk eller rektangulär form)

7607 20

Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat, av högst 0,2 mm (utom brons- och färgfolier samt folier i form av julgranspynt)

7611 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen, andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas, med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerande men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning (utom godsbehållare containrar, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel)

7612 90

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte nämnda någon annanstans

7613 00

Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas

7616 10

Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar ............

7804 11

Plåt, band och folier av bly; Pulver och fjäll av bly – Plåt band och folier – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm

7804 19

Plåt, band och folier av bly; Pulver och fjäll av bly – Plåt band och folier – Andra

7905 00

Plåt, band och folier av zink

8001 20

Tennlegeringar i obearbetade former

8003 00

Stång, profiler och tråd av tenn

8007 00

Varor av tenn

8101 10

Pulver av volfram

8102 97

Avfall och skrot av molybden (utom aska och andra återstoder innehållande molybden)

8105 90

Varor av kobolt

8109 31

Avfall och skrot av zirkonium – Innehållande mindre än 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium

8109 39

Avfall och skrot av zirkonium – Annat

8109 91

Varor av zirkonium – Innehållande mindre än 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium

8109 99

Varor av zirkonium – Andra

8202 20

Bandsågblad av oädel metall

8207 60

Verktyg för arborrning o.d. eller driftning

8208 10

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för metallbearbetning

8208 20

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för träbearbetning

8208 30

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrin

8208 40

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

8208 90

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – andra slag

8301 20

Lås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall

8301 70

Separat föreliggande nycklar

8302 30

Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon

8307 10

Slangar och rör, böjliga, av järn eller stål, även med kopplingsanordningar

8309 90

Proppar, kapsyler och lock, inbegripet skruvkapsyler och proppar med pip, sprundtappar med gängning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, av oädel metall (utom kronkorkar)

8402 12

Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst 45 ton per timme

8402 19

Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hybridpannor

8402 20

Hetvattenpannor

8402 90

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); Hetvattenpannor – Delar

8404 10

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 , t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring

8404 20

Kondensorer för ångmaskiner

8404 90

Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare – Delar

8405 90

Delar till gengas- och vattengasgeneratorer samt till generatorer för framställning av acetylengas eller liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, inte nämnda någon annanstans

8406 90

Ångturbiner – Delar

8412 10

Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer

8412 21

Motorer – linjärt arbetande (cylindrar)

8412 29

Hydrauliska motorer – Andra

8412 39

Tryckluftsmotorer – Andra

8414 90

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter; gastäta biosäkerhetsskåp, även med filter – Delar

8415 83

Andra luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat, utan kylenhet

8416 10

Brännare för flytande bränsle

8416 20

Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas, inbegripet kombinationsbrännare

8416 30

Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana apparater (utom brännare)

8416 90

Delar till brännare till eldstäder, t.ex. mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana apparater

8417 20

Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska

8419 19

Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke-elektriska (utom gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare och centralvärmepannor)

8420 99

Delar av kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner – Andra

8421 19

Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger – andra

8421 91

Delar till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger

8424 89

Andra apparater – Andra slag

8424 90

Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater – Delar

8425 11

Taljor och lyftblock, elmotordrivna utom skiphissar och sådana avsedda för fordon

8426 12

Mobila portallyftare på gummihjul samt gränsletruckar

8426 99

Lyftkranar; inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; gränsletruckar och krantruckar – Andra

8428 20

Pneumatiska elevatorer och transportörer

8428 32

Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer – Andra, försedda med skopor

8428 33

Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer – Andra, försedda med transportband

8428 90

Andra maskiner och apparater

8429 19

Bladschaktmaskiner – Andra

8429 59

Grävmaskiner och lastare – Andra

8430 10

Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner

8430 39

Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunneldrivning – Andra

8439 10

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material

8439 30

Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller papp

8440 90

Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet trådhäftmaskiner – Delar

8441 30

Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än genom formpressning

8442 40

Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater eller redskap

8443 13

Andra offsetpressar

8443 15

Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmatning och för flexografiskt tryck

8443 16

Tryckpressar för flexografiskt tryck

8443 17

Djuptryckpressar

8443 91

Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442

8444 00

Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial

8448 11

Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för reducering, kopiering, stansning eller sammanbindning av kort till sådana maskiner

8448 19

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt nr 8444 , 8445 , 8446 eller 8447 – Andra

8448 33

Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare

8448 42

Vävskedar, solv och skaftramar

8448 49

Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller hjälpapparater för vävstolar - Andra

8448 51

Platiner, nålar och andra artiklar som används för mask- eller öglebildning

8451 10

Kemtvättmaskiner

8451 29

Torkmaskiner – Andra

8451 30

Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar)

8451 90

Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt nr 8450 ) för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller på annat underlag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial – Delar

8453 10

Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder

8453 80

Andra maskiner och apparater

8453 90

Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder, andra än symaskiner – Delar

8454 10

Konvertrar

8459 10

Borr-, fräs- och gängenheter

8459 70

Andra gängskärningsmaskiner

8461 20

Kipphyvlar och stickmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet

8461 30

Driftmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet

8461 40

Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner

8461 90

Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans – Andra

8465 20

Fleroperationsmaskiner

8465 93

Slip-, puts- eller polermaskiner

8465 94

Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner

8466 10

Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden

8466 92

Andra delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456 –8465 , inbegripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för maskiner; verktygshållare till alla slags handverktyg – Till maskiner enligt nr 8464

8472 10

Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater

8472 30

Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner för anbringande eller makulering av frimärken

8473 21

Delar och tillbehör till elektroniska räknemaskiner enligt undernr 8470 10 , 8470 21 eller 8470 29

8474 10

Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning eller tvättning

8474 39

Maskiner och apparater för blandning eller knådning – Andra

8474 80

Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand – Andra maskiner och apparater

8475 21

Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till sådana

8475 29

Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd – Andra

8475 90

Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd – Delar

8477 40

Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner

8477 51

För formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar

8479 10

Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d.

8479 30

Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för behandling av trä eller kork

8479 50

Industrirobotar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

8479 90

Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 84 – Delar

8480 20

Bottenplattor till gjutformar

8480 30

Gjutmodeller

8480 60

Formar för mineraliska ämnen

8481 10

Reducerventiler

8481 20

Ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner

8481 40

Säkerhetsventiler och avlastningsventiler

8482 40

Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hållare

8482 91

Kulor, nålar och rullar

8482 99

Andra delar

8484 10

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall

8484 20

Mekaniska packningar

8484 90

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar – Andra slag

8501 33

Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer, andra än fotoelektromotoriska generatorer – med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW

8501 62

Växelströmsgeneratorer, andra än fotoelektromotoriska generatorer – med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA

8501 63

Växelströmsgeneratorer, andra än fotoelektromotoriska generatorer – med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA

8501 64

Växelströmsgeneratorer, andra än fotoelektromotoriska generatorer – med en uteffekt av mer än 750 kVA

8502 31

Generatoraggregat avsedda för vindkraft

8502 39

Andra generatoraggregat – Andra

8502 40

Roterande omformare

8504 33

Transformatorer med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 500 kVA

8504 34

Transformatorer med en normaleffekt av mer än 500 kVA

8505 20

Elektromagnetiska kopplingar och bromsar

8506 90

Galvaniska element och batterier – Delar

8507 30

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller rektangulära – nickel-kadmiumackumulatorer

8514 31

Elektronstråleugnar

8525 50

Apparater för sändning

8530 90

Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält (andra än sådana enligt nr 8608 ) – Delar

8532 10

Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz, som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar (faskompensatorer)

8533 29

Andra fasta motstånd – Andra

8535 30

Effektfrånskiljare och strömbrytare

8535 90

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av mer än 1 000  V – Andra

8539 41

Båglampor

8540 20

Rör till televisionskameror; bildomvandlarrör och bildförstärkarrör; andra fotokatodrör

8540 60

Andra katodstrålerör

8540 79

Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsvågsrör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller – Andra

8540 81

Mottagarrör och förstärkarrör

8540 89

Andra rör – Andra

8540 91

Delar till katodstrålerör

8540 99

Andra delar

8543 10

Partikelacceleratorer

8547 90

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546 ) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; Elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial - Andra

8602 90

Lok drivna med kraft från elektriska ackumulatorer

8604 00

Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner)

8606 92

Andra godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående – Öppna, med icke borttagbara sidor med en höjd av mer än 60 cm

8701 21

Dragfordon för påhängsvagnar – Med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- och semidieselmotor)

8701 22

Dragfordon för påhängsvagnar – Med både förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som framdrivningsmotorer

8701 23

Dragfordon för påhängsvagnar - Med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som framdrivningsmotorer

8701 24

Dragfordong för påhängsvagnar - Med enbart elmotor för framdrivning

8701 30

Bandtraktorer (utom sådana som framförs av gående)

8704 10

Dumprar, konstruerade för användning i terräng

8704 22

Andra motorfordon för godsbefordran – med en totalvikt av mer än 5 ton men högst 20 ton

8704 32

Andra motorfordon för godsbefordran – med en totalvikt av mer än 5 ton

8705 20

Bilar med djupborrningsutrustning

8705 30

Brandbilar

8705 90

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar) – Andra

8709 90

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer – Delar

8716 20

Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar avsedda för lantbruksändamål

8716 39

Andra släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran – Andra

9010 10

Apparater och utrustning för automatisk framkallning av film (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för automatisk exponering av framkallad film på rullar av fotografiskt papper

9015 40

Instrument och apparater för fotogrammetri

9015 80

Andra instrument och apparater

9015 90

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare – Delar och tillbehör

9029 10

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.

9031 20

Provbänkar

9032 81

Andra instrument och apparater för automatisk reglering – Hydrauliska eller pneumatiska – Andra

9401 10

Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

9401 20

Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon

9403 30

Kontorsmöbler av trä

9406 10

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä

9406 90

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader – Andra

9606 30

Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

9608 91

Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor

9612 20

Färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask

BILAGA XXIV

FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM AVSES I ARTIKEL 3ea.4 a

KN-nummer

Varans namn

2810 00 10

Dibortrioxid

2810 00 90

Boroxider; borsyror (utom dibortrioxid)

2812 15 00

Svavelmonoklorid

2814 10 00

Vattenfri ammoniak

2825 20 00

Litiumoxid och litiumhydroxid

2905 42 00

Pentaerytritol ”pentaerytrit”

2909 19 90

Etrar, acykliska samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar (utom dietyleter tert-butyl(etyl)eter (etyl(tert-butyl)eter, ETBE)

3006 92 00

Läkemedelsavfall

3105 30 00

Diammoniumhydrogenortofosfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)

3105 40 00

Ammoniumdihydrogenortofosfat och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat

(utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)

3811 19 00

Preparat för motverkande av knackning av bensin (utom sådana på basis av blyföreningar)

ex 7203

Direktreducerat järn eller annat poröst järn

ex 7204

Järnskrot


(1)  Förutsatt att det fortfarande innehåller minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral.


Top