EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0517

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/517 av den 18 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 vad gäller riskgruppernas sammansättning

C/2021/7797

EUT L 104, 1.4.2022, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/517/oj

1.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 104/53


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/517

av den 18 november 2021

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 vad gäller riskgruppernas sammansättning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (1), särskilt artikel 3.8, och

av följande skäl:

(1)

Regionalt samarbete, i en anda av solidaritet, är en grundläggande princip för den mekanism för försörjningstryggheten för gas som inrättades genom förordning (EU) 2017/1938. För att det regionala samarbetet ska fungera i praktiken anges i bilaga I till den förordningen tretton riskgrupper som motsvarar fyra viktiga gasförsörjningskorridorer i kriser. För varje riskgrupp förtecknas i bilaga I de medlemsstater som kan påverkas, spela en roll eller både och i händelse av försörjningsavbrott längs korridoren. Genom artikel 3.8 i förordning (EU) 2017/1938 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att uppdatera sammansättningen av dessa riskgrupper.

(2)

Nya betydande gasinfrastrukturer har tagits i drift sedan förordning (EU) 2017/1938 antogs, och flera infrastrukturer förväntas tas i drift under de kommande månaderna. Dessa infrastrukturer skapar nya försörjningskorridorer i kriser. De har också en inverkan på vilka medlemsstater som kan påverkas av eller bidra till att avhjälpa potentiella störningar i de viktigaste gasförsörjningsvägarna.

(3)

I artikel 7.1 i förordning (EU) 2017/1938 föreskrivs att det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (Entso-G) senast i november 2021 ska göra en unionsomfattande simulering av scenarier med avbrott i gasförsörjning och infrastruktur. Vid simuleringen tas hänsyn till utvecklingen av unionens gasinfrastruktur sedan 2017 och dess inverkan på de olika gasförsörjningskorridorerna i kriser. Simuleringen kommer också att omfatta all gasinfrastruktur som förväntas vara i drift i januari 2023.

(4)

De nya och kommande gasinfrastrukturernas inverkan på gasförsörjningskorridorerna i kriser, som återspeglas i Entso-G:s unionsomfattande simuleringar, motiverar att riskgruppernas sammansättning anpassas i enlighet med detta.

(5)

Nya gasinfrastrukturers inverkan på sammansättningen av vissa riskgrupper diskuterades under 2020 och 2021 vid flera ordinarie möten i gruppen för samordning av gasförsörjningen. Innehållet i denna akt diskuterades vid ett möte i gruppen för samordning av gasförsörjningen begränsat till företrädare för medlemsstaterna och Entso-G, som observatör.

(6)

Förenade kungariket upphörde att vara medlemsstat i unionen den 1 februari 2020. Av rättssäkerhetsskäl bör landet strykas från förteckningen över medlemsstater i bilaga I till förordning (EU) 2017/1938.

(7)

Förordning (EU) 2017/1938 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2017/1938 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 280, 28.10.2017, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

Regionalt samarbete

De riskgrupper som ligger till grund för det riskanknutna samarbete mellan medlemsstaterna som avses i artikel 3.7 är följande:

1.

Riskgrupper för den östliga gasförsörjningen

a)

Ukraina: Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Kroatien, Italien, Luxemburg, Ungern, Österrike, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien och Sverige.

b)

Belarus: Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovakien, Finland och Sverige.

c)

Östersjön: Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Slovakien och Sverige.

d)

Nordöst: Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Finland och Sverige.

e)

Balkanhalvön: Bulgarien, Grekland, Ungern och Rumänien.

2.

Riskgrupper för gasförsörjningen via Nordsjön

a)

Norge: Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal och Sverige.

b)

Lågvärdesgas: Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

c)

Danmark: Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Polen och Sverige.

d)

Förenade kungariket: Belgien, Tyskland, Irland, Luxemburg och Nederländerna.

3.

Riskgrupper för gasförsörjningen från Nordafrika

a)

Algeriet: Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Malta, Österrike, Portugal och Slovenien.

b)

Libyen: Kroatien, Italien, Malta, Österrike och Slovenien.

4.

Riskgrupper för den sydöstliga gasförsörjningen

a)

Den södra gaskorridoren – Kaspiska havet: Bulgarien, Grekland, Kroatien, Italien, Ungern, Malta, Österrike, Rumänien, Slovenien och Slovakien.

b)

Östra Medelhavet: Grekland, Italien, Cypern och Malta.


Top