EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2089

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2089 av den 21 september 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2122 vad gäller vissa kategorier av varor som utgör en låg risk, varor som ingår i passagerares personliga bagage och sällskapsdjur som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer samt om ändring av den delegerade förordningen och delegerad förordning (EU) 2019/2074 vad gäller hänvisningar till viss upphävd lagstiftning (Text av betydelse för EES)

C/2021/6723

OJ L 427, 30.11.2021, p. 149–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2089/oj

30.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/149


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2089

av den 21 september 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2122 vad gäller vissa kategorier av varor som utgör en låg risk, varor som ingår i passagerares personliga bagage och sällskapsdjur som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer samt om ändring av den delegerade förordningen och delegerad förordning (EU) 2019/2074 vad gäller hänvisningar till viss upphävd lagstiftning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artiklarna 48 b, c, d, e, f och h, 53.1 d ii och 77.1 h och k, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser om den offentliga kontroll som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra av djur och varor som förs in i unionen i syfte att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 (2) fastställs bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor vissa kategorier av djur och varor är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om i vilka fall och på vilka villkor särskilda kontrolluppgifter får utföras av tullmyndigheter eller andra offentliga myndigheter, i den mån dessa uppgifter inte redan omfattas av dessa myndigheters ansvar, med avseende på passagerares personliga bagage.

(3)

Prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter för produktanalys och kvalitetstestning, inklusive organoleptisk analys, vilka en aktör i den mottagande medlemsstaten använder för testning och analys utgör en låg risk för folkhälsan, eftersom de inte kommer in i livsmedelskedjan. Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten bör därför kunna godkänna att sådana prover undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer.

(4)

För att undvika djurhälsorisker bör den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten utfärda godkännandet för prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter i enlighet med djurhälsokraven i de bestämmelser som fastställs i eller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (3) eller av medlemsstaterna. Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten bör i godkännandet ange folkhälsovillkoren för införsel till unionen och för användning av proverna.

(5)

För att undvika att prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter för produktanalys och kvalitetstestning släpps ut på marknaden bör den behöriga myndigheten i godkännandet ange att aktörerna är skyldiga att föra journal över användningen av prover för produktanalys och kvalitetstestning och att bortskaffa proverna efter användning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (4).

(6)

För att undvika missbruk av detta undantag bör den behöriga myndighet som godkänner införsel av prover för forskning eller diagnostik och av prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter för produktanalys och kvalitetstestning i det godkännande som utfärdas för aktörerna ange det högsta antalet prover.

(7)

Den kvantitet av vissa varor som ingår i passagerares personliga bagage och som är avsedd för egen konsumtion eller användning och är undantagen från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer bör förtydligas.

(8)

För att säkerställa samstämmighet med de relevanta förteckningarna över tredjeländer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (5) från vilka sällskapsdjur får förflyttas till en medlemsstat bör det undantag för sällskapsdjur som förs in till unionen från tredjeländer som inte förtecknas i del 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 (6) korrigeras.

(9)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är förordning (EU) 2017/625 och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. Affischerna i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2019/2122 och broschyren i bilaga III till samma förordning avseende införsel av produkter som ingår i passagerares personliga bagage bör därför ändras så att de inbegriper hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(10)

Kommissionens beslut 2007/275/EG (7) upphävs genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 (8). Hänvisningarna till kommissionens beslut 2007/275/EG i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2122 bör av rättssäkerhetsskäl ersättas med hänvisningar till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 (9).

(11)

Delegerad förordning (EU) 2019/2122 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 (10) upphävs genom genomförandeförordning (EU) 2021/632. Hänvisningarna till genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och till beslut 2007/275/EG i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 (11) bör av rättssäkerhetsskäl ersättas med hänvisningar till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632.

(13)

Delegerad förordning (EU) 2019/2074 bör ändras i enlighet med detta.

(14)

I delegerad förordning (EU) 2019/2074 bör hänvisningarna till samma upphävda rättsakter som i delegerad förordning (EU) 2019/2122 korrigeras. Bestämmelserna i dessa delegerade förordningar är innehållsmässigt kopplade till varandra och avsedda att tillämpas samtidigt. Av skäl som rör enkelhet och insyn samt i syfte att underlätta tillämpningen av bestämmelserna och undvika alltför många bestämmelser bör dessa bestämmelser fastställas i en enda akt, snarare än i ett antal separata akter med många korshänvisningar och risk för överlappning. Sammanfattningsvis bör ändringen av delegerad förordning (EU) 2019/2074 inbegripas i den här förordningen tillsammans med ändringen av delegerad förordning (EU) 2019/2122.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2019/2122 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 ska led b ersättas med följande:

”b)

Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten (*1) har i förväg godkänt att de får föras in för detta ändamål.

(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av denna förordning omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”"

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Prover för forskning och diagnostik samt prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter för produktanalys och kvalitetstestning, inklusive organoleptisk analys”

b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 3, 4 och 5:

”3.   Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten får undanta prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter för produktanalys och kvalitetstestning, inklusive organoleptisk analys, från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, förutsatt att

a)

den behöriga myndigheten, innan proverna förs in till unionen, i enlighet med punkt 4 har utfärdat ett godkännande för införsel av proverna till unionen för den aktör som ansvarar för analysen eller testningen av proverna och godkännandet har registrerats i en officiell handling som utfärdats av den myndigheten,

b)

proverna åtföljs av den officiella handling som avses i led a eller av en kopia av den, det intyg eller den försäkran som avses i punkt 4 b eller, i tillämpliga fall, en handling som krävs enligt de nationella bestämmelser som avses i punkt 4 c, tills dess att proverna når den aktör som ansvarar för analysen eller testningen av proverna.

Om de prover som avses i första stycket förs in till unionen via en annan medlemsstat än den mottagande medlemsstaten ska aktören uppvisa dessa prover vid en gränskontrollstation.

4.   Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten ska i godkännandet för införsel till unionen av prover från produkter av animaliskt ursprung och från sammansatta produkter för produktanalys och kvalitetstestning, inklusive organoleptisk analys, ange följande:

a)

Proverna har sitt ursprung i tredjeländer eller regioner i tredjeländer som förtecknas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (*2).

b)

Proverna åtföljs av relevant intyg eller försäkran som upprättats i enlighet med förlagorna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 (*3).

I

Beroende på berörd vara, proverna uppfyller

i)

relevanta krav i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (*4), eller

ii)

i tillämpliga fall, kraven i nationella bestämmelser i enlighet med artiklarna 230.2, 234.3 och 238.4 i förordning (EU) 2016/429.

d)

Folkhälsokraven för

införsel till den mottagande medlemsstaten, vilka kan omfatta märknings- och förpackningskrav för proverna, och

aktörens analys eller testning av proverna.

e)

Den aktör som ansvarar för analysen och testningen av proverna, inklusive uppgifter om adressen till aktörens lokaler dit proverna ska skickas.

f)

Den behöriga myndighet som ansvarar för den offentliga kontrollen i aktörens lokaler dit proverna ska skickas.

g)

Skyldigheter för den aktör som ansvarar för analysen och testningen att inte blanda proverna med livsmedel som är avsedda att släppas ut på marknaden, att föra journal över användningen av proverna och att bortskaffa proverna efter produktanalys eller kvalitetstestning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (*5).

5.   Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten ska i de godkännanden som avses i punkt 1 a och punkt 3 a första stycket led a ange det högsta antal prover som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer.

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1)."

(*3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG (EUT L 442, 30.12.2020, s. 1)."

(*4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379)."

(*5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300 14.11.2009, s. 1).”"

3.

I artikel 7 ska led a ersättas med följande:

”a)

Varor som förtecknas i del 1 i bilaga I under förutsättning att vikten i varje kategori inte överstiger viktgränsen på 2 kg.”

4.

I artikel 11 a ska led ii ersättas med följande:

”ii)

uppfyller villkoren i artikel 5.1 eller artikel 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013 och förflyttas från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i del 1 i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013, under förutsättning att de genomgår dokument- och identitetskontroll i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 576/2013 och, i förekommande fall, standardstickprover i enlighet med artikel 5.3 i den förordningen eller”

5.

Bilagorna II och III ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Delegerad förordning (EU) 2019/2074 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen ska godkänna införsel till unionen av följande sändningar av produkter som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland, förutsatt att de uppfyller kraven i punkt 2:

a)

Produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 (*6).

b)

Sammansatta produkter som förtecknas i kapitlen 15–22 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2021/632 och som är föremål för veterinärkontroller vid gränskontrollstationer för ankomst till unionen i enlighet med artikel 3 i den genomförandeförordningen.

(*6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 av den 13 april 2021 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG (EUT L 132, 19.4.2021, s. 24).”"

2.   I artikel 3.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

Det ursprungliga officiella intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i den medlemsstat (*7) som varorna har sitt ursprung i och som de avsänts från till ett tredjeland, eller dess elektroniska motsvarighet som lämnats in via Imsoc, eller en bestyrkt kopia.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 september 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (EUT L 321, 12.12.2019, s. 45).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300 14.11.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts (EUT L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över sammansatta produkter som ska vara föremål för kontroll vid gränskontrollstationer (EUT L 116, 4.5.2007, s. 9).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 av den 13 april 2021 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG (EUT L 132, 19.4.2021, s. 24).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 av den 16 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG [C(2021)899] (EUT L 132, 19.4.2021, s. 17).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 av den 18 november 2019 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av beslut 2007/275/EG (EUT L 312, 3.12.2019, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (EUT L 316, 6.12.2019, s. 6).


BILAGA

Bilagorna II och III till delegerad förordning (EU) 2019/2122 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Affischer som avses i artikel 8.1

Affischerna finns på adressen

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_sv

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

 

”På grund av risken att smittsamma sjukdomar förs in till Europeiska unionen (EU) (*1) tillämpas stränga regler för införsel av vissa animaliska produkter till EU. Dessa regler gäller inte förflyttningar av animaliska produkter mellan EU-länderna och inte heller animaliska produkter i små kvantiteter för eget bruk från Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.

(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Europeiska unionen i denna bilaga omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”"

b)

Tredje och fjärde styckena ska ersättas med följande:

 

”Följande varor får föras in till EU om de uppfyller de villkor och inte överskrider de viktgränser som anges i punkterna 1–5 nedan.”

c)

I punkt 3, ”Foder för sällskapsdjur som krävs av hälsoskäl”, ska inledningsfrasen ersättas med följande:

 

”Du får för personligt bruk endast ta in eller skicka till EU sådant foder för sällskapsdjur som krävs av hälsoskäl för det sällskapsdjur som medföljer passageraren under förutsättning att”

d)

Punkt 7, ”Undantagna produkter”, ska ersättas med följande:

 

”Följande produkter är undantagna från reglerna i punkterna 1–6, under förutsättning att de uppfyller kraven i artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 (**):

Konfektyrer (inklusive sötsaker), choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao.

Pastaprodukter, nudlar och couscous.

Bröd, kakor, kex, våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter.

Oliver fyllda med fisk.

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte.

Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter.

Buljong och aromer för soppor, förpackade för slutkonsumenten.

Kosttillskott förpackat för slutkonsumenten som innehåller bearbetade animaliska produkter (inklusive glukosamin, kondroitin eller kitosan).

Likör.

(**)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 av den 16 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG (EUT L 132, 19.4.2021, s. 17).”"


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Europeiska unionen i denna bilaga omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”

(**)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 av den 16 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG (EUT L 132, 19.4.2021, s. 17).””


Top