EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1859

Beslut nr 2/2021 av gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 12 augusti 2021 om ändring av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz genom ersättande av protokoll 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2021/1859]

PUB/2021/834

OJ L 404, 15.11.2021, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1859/oj

15.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 404/1


BESLUT nr 2/2021 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ

av den 12 augusti 2021

om ändring av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz genom ersättande av protokoll 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2021/1859]

GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (1) av den 22 juli 1972, särskilt artikel 3 i protokoll 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11 i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (avtalet) hänvisas till protokoll 3 till det avtalet (protokoll 3), i vilket ursprungsreglerna fastställs.

(2)

I artikel 3 i protokoll 3 föreskrivs att gemensamma kommittén, vilken inrättades genom artikel 29 i avtalet, får fatta beslut om ändring av bestämmelserna i protokoll 3.

(3)

Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (konventionen) syftar till att omvandla de nuvarande bilaterala systemen med ursprungsregler som fastställs i bilaterala frihandelsavtal som ingåtts mellan de fördragsslutande parterna i konventionen till ett multilateralt regelverk, utan att det inverkar på principerna i dessa bilaterala avtal.

(4)

Unionen och Schweiz undertecknade konventionen den 15 juni 2011.

(5)

Unionen och Schweiz deponerade sina godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars 2012 respektive den 28 november 2011. Till följd av detta, och i enlighet med artikel 10.3 i konventionen, trädde konventionen i kraft för unionen och för Schweiz den 1 maj 2012 respektive den 1 januari 2012.

(6)

I avvaktan på ingåendet och ikraftträdandet av ändringen av konventionen har unionen och Schweiz enats om att tillämpa en alternativ uppsättning ursprungsregler på grundval av ursprungsreglerna i den ändrade konventionen, som får användas bilateralt som alternativ till de ursprungsregler som fastställs i konventionen.

(7)

Protokoll 3 bör därför ersättas med ett nytt protokoll som föreskriver en alternativ uppsättning ursprungsregler. Dessutom bör det nya protokollet inkludera en dynamisk hänvisning till konventionen, för att alltid hänvisa till den senaste gällande versionen av konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 3 till avtalet, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 september 2021

Utfärdat i Bryssel den 31 augusti 2021.

På gemensamma kommitténs vägnar

Marco DUEERKOP

Ordförande


(1)  EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


BILAGA

”Protokoll 3

om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Artikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

1.   Vid tillämpningen av avtalet ska tillägg I och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (konventionen), i dess senaste lydelse såsom den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, gälla.

2.   Alla hänvisningar till det relevanta avtalet i tillägg I och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska anses som hänvisningar till avtalet.

3.   Utan hinder av vad som sägs i artiklarna 16.5 och 21.3 i tillägg I till konventionen får ursprungsbeviset, när kumulation enbart involverar Eftastaterna, Färöarna, Europeiska unionen, Republiken Turkiet, deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen, Republiken Moldavien, Georgien och Ukraina, utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration.

Artikel 2

Alternativa tillämpliga ursprungsregler

1.   Utan hinder av vad som sägs i artikel 1 i detta protokoll ska vid tillämpningen av avtalet produkter som erhållit förmånsursprungsstatus i enlighet med de alternativa tillämpliga ursprungsregler som anges i tillägg A till detta protokoll (övergångsregler) också anses ha ursprung i Europeiska unionen eller i Schweiz.

2.   Övergångsreglerna ska gälla tills den ändring av konventionen på vilken övergångsreglerna baseras träder i kraft.

Artikel 3

Tvistlösning

1.   Om det i samband med de kontrollförfaranden som anges i artikel 32 i tillägg I till konventionen eller artikel 34 i tillägg A till detta protokoll uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska tvisterna hänskjutas till gemensamma kommittén.

2.   Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i det landet.

Artikel 4

Ändringar av protokollet

Gemensamma kommittén får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 5

Utträde ur konventionen

1.   Om antingen Europeiska unionen eller Schweiz i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska Europeiska unionen och Schweiz omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av avtalet.

2.   De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för avtalet till dess att sådana nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de medger bilateral kumulation enbart mellan Europeiska unionen och Schweiz.

Tillägg A

ALTERNATIVA TILLÄMPLIGA URSPRUNGSREGLER

Regler som kan tillämpas frivilligt mellan de fördragsslutande parterna i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, i avvaktan på att ändringen av konventionen ingås och träder i kraft

(reglerna eller övergångsreglerna)

OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OM METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅL

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

Artikel 2

Allmänna villkor

Artikel 3

Helt framställda produkter

Artikel 4

Tillräcklig behandling eller bearbetning

Artikel 5

Toleranser

Artikel 6

Otillräcklig behandling eller bearbetning

Artikel 7

Ursprungskumulation

Artikel 8

Villkor för tillämpning av ursprungskumulation

Artikel 9

Bedömningsenhet

Artikel 10

Satser

Artikel 11

Neutrala element

Artikel 12

Bokföringsmässig uppdelning

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 13

Territorialprincip

Artikel 14

Förbud mot ändringar

Artikel 15

Utställningar

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 16

Restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V

URSPRUNGSBEVIS

Artikel 17

Allmänna villkor

Artikel 18

Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration

Artikel 19

Godkänd exportör

Artikel 20

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

Artikel 21

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

Artikel 22

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

Artikel 23

Ursprungsbevisets giltighet

Artikel 24

Frizoner

Artikel 25

Krav vid import

Artikel 26

Import i delleveranser

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsbevis

Artikel 28

Avvikelser och formella fel

Artikel 29

Leverantörsdeklarationer

Artikel 30

Belopp i euro

AVDELNING VI

PRINCIPER FÖR SAMARBETE OCH SKRIFTLIG BEVISNING

Artikel 31

Skriftlig bevisning, bevarande av ursprungsbevis och styrkande handlingar

Artikel 32

Tvistlösning

AVDELNING VII

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 33

Underrättelser och samarbete

Artikel 34

Kontroll av ursprungsbevis

Artikel 35

Kontroll av leverantörsdeklarationer

Artikel 36

Sanktioner

AVDELNING VIII

TILLÄMPNING AV TILLÄGG A

Artikel 37

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Artikel 38

Liechtenstein

Artikel 39

Republiken San Marino

Artikel 40

Furstendömet Andorra

Artikel 41

Ceuta och Melilla

Förteckning över bilagor

BILAGA I:

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

BILAGA II:

Förteckning över behandling eller bearbetning av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus

BILAGA III:

Ursprungsdeklaration

BILAGA IV:

Förlaga till varucertifikat EUR.1 och till ansökan om varucertifikat EUR.1

BILAGA V:

Särskilda villkor för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla

BILAGA VI:

Leverantörsdeklaration

BILAGA VII:

Leverantörsdeklaration för längre tid

MÅL

Dessa regler är frivilliga. De är avsedda att tillämpas provisoriskt i avvaktan på ingåendet och ikraftträdandet av ändringen av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (den regionala konventionen eller konventionen). Dessa regler kommer att tillämpas bilateralt på handel mellan de fördragsslutande parter som enas om att hänvisa till dem eller inkluderar dem i sina bilaterala förmånshandelsavtal. Dessa regler är avsedda att tillämpas som ett alternativ till reglerna i konventionen, vilka, enligt konventionen, inte ska inverka på principerna i relevanta avtal och andra relaterade bilaterala avtal mellan fördragsslutande parter. Dessa regler kommer följaktligen inte att vara obligatoriska, utan frivilliga. De får tillämpas av ekonomiska aktörer som önskar begära förmåner på grundval av dessa regler i stället för på grundval av reglerna i konventionen.

Dessa regler är inte avsedda att ändra konventionen. Konventionen fortsätter att vara fullt tillämplig mellan de fördragsslutande parterna i konventionen. Dessa regler kommer inte ändra de fördragsslutande parternas rättigheter och skyldigheter enligt konventionen.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I dessa regler gäller följande definitioner:

a)

tillämpande fördragsslutande part: en fördragsslutande part i den regionala konventionen som införlivar dessa regler i sina bilaterala förmånshandelsavtal med en annan fördragsslutande part i den regionala konventionen, vilket inbegriper parterna i avtalet.

b)

kapitel, nummer och undernummer: de kapitel, nummer och undernummer (med fyr- eller sexställig sifferkod) som används i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (Harmoniserade systemet), med hänsyn till de ändringar som gjorts enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 26 juni 2004.

c)

klassificering: klassificeringen av en vara enligt ett visst nummer eller undernummer i Harmoniserade systemet.

d)

sändning: produkter som antingen

i)

sänds samtidigt från en exportör till en mottagare, eller

ii)

omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

e)

partens eller den tillämpande fördragsslutande partens tullmyndigheter: för Europeiska unionens del, vilken som helst av tullmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.

f)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

g)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i parten i vars företag den sista behandlingen eller bearbetningen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderas i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras. Om den sista behandlingen eller bearbetningen har lagts ut på en underleverantör avser begreppet tillverkare det företag som har anlitat underleverantören.

När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i parten, avses med priset fritt fabrik summan av alla dessa kostnader, med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

h)

fungibelt material eller fungibel produkt: material eller produkt som är av samma slag och handelskvalitet, som har samma tekniska och fysiska egenskaper och som inte kan skiljas från varandra.

i)

varor: både material och produkt.

j)

tillverkning: alla slag av behandling eller bearbetning, inbegripet sammansättning.

k)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar osv. som används vid tillverkningen av en produkt.

l)

maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial: det maximala innehåll av icke-ursprungsmaterial som medges för att en tillverkning ska betraktas som en behandling eller bearbetning som är tillräcklig för att ge en produkt ursprungsstatus. Innehållet kan uttryckas som en procentandel av produktens pris fritt fabrik eller av nettovikten för dessa använda material som omfattas av en angiven grupp kapitel eller ett angivet kapitel, nummer eller undernummer.

m)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

n)

territorium: en parts landterritorium, inre vatten och territorialhav.

o)

mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som införlivats och som har ursprung i de andra tillämpande fördragsslutande parter med vilka kumulation tillämpas eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i den exporterande parten.

p)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i den exporterande parten. Om värdet av använt ursprungsmaterial behöver fastställas, ska detta led gälla i tillämpliga delar.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

Artikel 2

Allmänna villkor

Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i en part när de exporteras till den andra parten:

a)

Produkter som helt framställts i en part i den mening som avses i artikel 3.

b)

Produkter som framställts i en part och som innehåller material som inte helt framställts där, förutsatt att detta material har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i den parten i den mening som avses i artikel 4.

Artikel 3

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses som helt framställda i en part när de exporteras till den andra parten:

a)

Mineralprodukter och naturligt vatten som utvunnits ur dess jord eller havsbotten.

b)

Växter, inklusive vattenväxter, och vegetabiliska produkter som har odlats eller skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter som har erhållits från slaktade djur som fötts och uppfötts där.

f)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

g)

Produkter från vattenbruk, om fisken, kräftdjuren, blötdjuren eller de andra ryggradslösa vattendjuren fötts där eller uppfötts där från ägg, larver eller yngel.

h)

Produkter från havsfiske och andra produkter som av dess fartyg har hämtats ur ett hav som inte ingår i ett territorialvatten.

i)

Produkter som framställts ombord på dess fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i led h.

j)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial.

k)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

l)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför partens territorialvatten, förutsatt att parten har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

m)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i leden a–l.

2.   Med dess fartyg och dess fabriksfartyg i punkt 1 led h respektive led i avses endast fartyg och fabriksfartyg som uppfyller vart och ett av följande krav:

a)

De är registrerade i den exporterande eller importerande parten.

b)

De för den exporterande eller importerande partens flagg.

c)

De uppfyller ett av följande villkor:

i)

De ägs till minst 50 % av medborgare i den exporterande eller importerande parten.

ii)

De ägs av företag som

har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhetsort i den exporterande eller importerande parten, och

till minst 50 % ägs av den exporterande eller importerande parten eller offentliga enheter eller medborgare i dessa parter.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 gäller att när den exporterande eller importerande parten är Europeiska unionen avses med denna part medlemsstaterna i Europeiska unionen.

4.   Vid tillämpning av punkt 2 ska Eftastaterna betraktas som en enda tillämpande fördragsslutande part.

Artikel 4

Tillräcklig behandling eller bearbetning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel och av artikel 6 ska produkter som inte är helt framställda i en part anses vara tillräckligt behandlade eller bearbetade om villkoren i förteckningen i bilaga II för de berörda varorna är uppfyllda.

2.   Om en produkt som har erhållit ursprungsstatus i en part i enlighet med punkt 1 används som material vid tillverkningen av en annan produkt, ska hänsyn inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

3.   Bedömningen av huruvida villkoren i punkt 1 är uppfyllda ska göras separat för varje produkt.

Om regeln i fråga baseras på efterlevnad av regeln om maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial får emellertid parternas tullmyndigheter tillåta exportörer att beräkna produktens pris fritt fabrik och värdet av icke-ursprungsmaterial som ett genomsnitt i enlighet med punkt 4, i syfte att beakta fluktuationer i kostnader och växelkurser.

4.   Om punkt 3 andra stycket är tillämplig ska ett genomsnittligt produktpris fritt fabrik och ett genomsnittligt värde av använt icke-ursprungsmaterial beräknas på grundval av summan av priserna fritt fabrik för all försäljning av samma produkter under det föregående räkenskapsåret respektive summan av värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts i tillverkningen av samma produkter under det föregående räkenskapsåret så som detta definieras i den exporterande parten, eller, om siffror för ett fullständigt räkenskapsår inte är tillgängliga, en kortare period på minst tre månader.

5.   Exportörer som har valt att beräkna genomsnittsvärden ska konsekvent tillämpa denna metod under det år som följer på referensräkenskapsåret eller, i tillämpliga fall, det år som följer på den kortare period som används som referensperiod. Exportörerna får upphöra att tillämpa denna metod om de under ett givet räkenskapsår, eller en given kortare representativ period på minst tre månader, konstaterar att de fluktuationer i kostnader eller växelkurser som motiverat användningen av metoden har upphört.

6.   De genomsnittsvärden som avses i punkt 4 ska användas som priset fritt fabrik respektive värdet av icke-ursprungsmaterial vid fastställandet av huruvida regeln om maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial har efterlevts.

Artikel 5

Toleranser

1.   Genom undantag från artikel 4 och om inte annat följer av punkterna 2 och 3 i denna artikel får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen i bilaga II inte får användas vid tillverkningen av en viss produkt ändå användas, förutsatt att deras totala nettovikt eller värde för produkten i fråga inte överskrider

a)

15 % av produktens nettovikt, när det gäller produkter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16,

b)

15 % av produktens pris fritt fabrik, när det gäller andra produkter än de som omfattas av led a.

Denna punkt får inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, för vilka de toleranser som anges i anmärkningarna 6 och 7 i bilaga I ska tillämpas.

2.   Tillämpningen av punkt 1 i denna artikel får inte medföra att någon av de procentsatser för maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial som anges i förteckningen i bilaga II överskrids.

3.   Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte gälla för produkter som är helt framställda i en part i den mening som avses i artikel 3. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 6 och 9.1 ska emellertid de toleranser som föreskrivs i dessa bestämmelser ändå tillämpas på produkter för vilka regeln i förteckningen i bilaga II kräver att de material som används vid tillverkningen av den produkten ska vara helt framställda.

Artikel 6

Otillräcklig behandling eller bearbetning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig behandling eller bearbetning för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 4 är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring; avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilvaror.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning och partiell eller fullständig malning av ris; polering och glasering av spannmål och ris.

g)

Tillsats av färg- eller smakämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av kristallsocker.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier, hoppassning; (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag.

n)

Blandning av socker med varje slag av material.

o)

Enkel tillsats av vatten eller utspädning, dehydratisering eller denaturering av produkter.

p)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

q)

Slakt av djur.

r)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i leden a–q.

2.   Alla åtgärder som vidtagits i den exporterande parten i fråga om en viss produkt ska beaktas när det fastställs om den behandling eller bearbetning som produkten har genomgått ska anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 7

Ursprungskumulation

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska produkter anses ha ursprung i den exporterande parten vid export till den andra parten, om de har framställts där och innehåller material som har ursprung i en annan tillämpande fördragsslutande part än den exporterande parten, förutsatt att de har genomgått behandling eller bearbetning i den exporterande parten som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 6. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning.

2.   Om behandlingen eller bearbetningen i den exporterande parten inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 6 ska den produkt som framställts genom införlivande av material med ursprung i en annan tillämpande fördragsslutande part anses ha ursprung i den exporterande parten endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i någon av de andra tillämpande fördragsslutande parterna. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i den tillämpande fördragsslutande part som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i den exporterande parten.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 och med undantag av produkter som omfattas av kapitlen 50–63 ska behandling eller bearbetning som utförts i en annan tillämpande fördragsslutande part än den exporterande parten anses ha utförts i den exporterande parten när de framställda produkterna genomgår påföljande behandling eller bearbetning i denna exporterande part.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska i fråga om produkter som omfattas av kapitlen 50–63 och endast för bilateral handel mellan parterna, behandling eller bearbetning som utförts i den importerande parten anses ha utförts i den exporterande parten när produkterna genomgår påföljande behandling eller bearbetning i denna exporterande part.

Vid tillämpning av denna punkt ska deltagarna i Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och Republiken Moldavien betraktas som en enda tillämpande fördragsslutande part.

5.   Parterna får välja att ensidigt utvidga tillämpningen av punkt 3 i denna artikel till att även gälla import av produkter som omfattas av kapitlen 50–63. En part som väljer att utvidga tillämpningen på detta sätt ska underrätta den andra parten och meddela Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 8.2.

6.   Vid tillämpning av kumulation i den mening som avses i punkterna 3–5 i denna artikel ska ursprungsprodukterna anses ha ursprung i den exporterande parten endast om behandlingen eller bearbetningen där är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 6.

7.   Produkter med ursprung i tillämpande fördragsslutande parter enligt punkt 1 som inte genomgår någon behandling eller bearbetning i den exporterande parten ska behålla sitt ursprung om de exporteras till någon annan tillämpande fördragsslutande part.

Artikel 8

Villkor för tillämpning av ursprungskumulation

1.   Kumulation enligt artikel 7 får tillämpas endast om

a)

ett förmånshandelsavtal i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994) är tillämpligt mellan de tillämpande fördragsslutande parter som är involverade i förvärvet av ursprungsstatus och den tillämpande fördragsslutande part som är destinationsland, och

b)

varor har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med dessa regler.

2.   Tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i en officiell publikation i Schweiz i enlighet med dess egna förfaranden.

Kumulation enligt artikel 7 ska tillämpas från och med den dag som anges i dessa tillkännagivanden.

Parterna ska ge Europeiska kommissionen närmare upplysningar om relevanta avtal som ingåtts med andra tillämpande fördragsslutande parter, inbegripet ikraftträdandedatumen för dessa regler.

3.   Ursprungsbeviset ska innehålla frasen på engelska ”CUMULATION APPLIED WITH (den eller de berörda tillämpande fördragsslutande partens eller parternas namn på engelska)” när produkter erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungskumulation i enlighet med artikel 7.

Om ett varucertifikat EUR.1 används som ursprungsbevis ska den frasen anges i fält 7 i varucertifikatet EUR.1.

4.   När det gäller produkter som exporteras till en part och som erhållit ursprungsstatus i den exporterande parten genom tillämpning av ursprungskumulation i enlighet med artikel 7, får parterna besluta att frångå kravet på att ursprungsbeviset ska innehålla den fras som anges i punkt 3 i denna artikel (2).

Parterna ska underrätta Europeiska kommissionen om beslutet att frångå kravet i enlighet med artikel 8.2.

Artikel 9

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpning av dessa regler ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificering enligt Harmoniserade systemets nomenklatur. Detta innebär att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar i enlighet med reglerna i Harmoniserade systemet klassificeras enligt ett enda nummer, ska helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet ska varje enskild produkt beaktas vid tillämpning av dessa regler.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna regeln 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

3.   Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset fritt fabrik för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet.

Artikel 10

Satser

Satser enligt den allmänna regeln 3 i Harmoniserade systemet ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter.

När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 11

Neutrala element

Vid fastställandet av om en produkt är en ursprungsprodukt ska ursprunget för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen inte beaktas:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Andra varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i produktens slutliga sammansättning.

Artikel 12

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om fungibla material med ursprungsstatus respektive utan ursprungsstatus används i behandlingen eller bearbetningen av en produkt får de ekonomiska aktörerna förvalta materialen med hjälp av metoden med bokföringsmässig uppdelning, utan att fysiskt hålla materialen i separata lager.

2.   Ekonomiska aktörer får förvalta fungibla produkter enligt nummer 1701 med ursprungsstatus respektive utan ursprungsstatus med hjälp av metoden med bokföringsmässig uppdelning, utan att hålla produkterna i separata lager.

3.   Parterna får kräva att tillämpningen av bokföringsmässig uppdelning förutsätter ett tillstånd i förväg från tullmyndigheterna. Tullmyndigheterna får bevilja ett tillstånd på de villkor som de anser lämpliga och ska övervaka hur tillståndet används. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet om tillståndshavaren på något sätt missbrukar det eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i dessa regler.

Vid användningen av bokföringsmässig uppdelning ska det säkerställas att det antal produkter som kan anses ha ursprung i den exporterande parten inte vid någon tidpunkt överskrider det antal som skulle haft sådant ursprung om lagren skilts åt fysiskt.

Metoden ska tillämpas och dess användning dokumenteras på grundval av de allmänna redovisningsprinciper som gäller i den exporterande parten.

4.   Den som beviljats tillstånd att använda den metod som avses i punkterna 1 och 2 ska upprätta eller ansöka om ursprungsbevis för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprung i den exporterande parten. På begäran av tullmyndigheterna ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 13

Territorialprincip

1.   Villkoren i avdelning II ska vara uppfyllda utan avbrott i den berörda parten.

2.   Om ursprungsprodukter som exporterats från en part till ett annat land återinförs ska de anses vara icke-ursprungsprodukter, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda produkterna är samma produkter som de som exporterades, och

b)

att produkterna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

3.   Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II ska inte påverkas av om material som exporterats från en exporterande part och därefter återimporterats dit behandlats eller bearbetats utanför den exporterande parten, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Materialen är helt framställda i den exporterande parten eller har före exporten genomgått en behandling eller bearbetning som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 6.

b)

Det kan på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att

i)

de återimporterade produkterna har framställts genom behandling eller bearbetning av de exporterade materialen, och

ii)

det totala mervärde som tillförts utanför den exporterande parten genom tillämpning av denna artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 i denna artikel ska de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II inte gälla behandling eller bearbetning utanför den exporterande parten. I de fall då enligt förteckningen i bilaga II en regel om ett högsta totalt värde av alla införlivade icke-ursprungsmaterial ska tillämpas för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det totala värdet av de icke-ursprungsmaterial som införlivats i produkten inom den exporterande partens territorium, plus det totala mervärde som genom tillämpning av denna artikel tillförts utanför denna part, emellertid inte överstiga den angivna procentsatsen.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med totalt mervärde samtliga kostnader som uppstår utanför den exporterande parten, inbegripet värdet av material som införlivats där.

6.   Punkterna 3 och 4 i denna artikel ska inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i förteckningen i bilaga II eller som kan anses tillräckligt behandlade eller bearbetade endast om den allmänna toleransregeln i artikel 5 tillämpas.

7.   Behandling eller bearbetning av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför den exporterande parten ska ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden.

Artikel 14

Förbud mot ändringar

1.   Den förmånsbehandling som föreskrivs i avtalet ska endast gälla för produkter som uppfyller kraven i dessa regler och som deklareras för import till en part om de produkterna är samma produkter som de som exporterats från den exporterande parten. Innan produkterna deklareras för fri konsumtion får de inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än åtgärder för att bevara dem i gott skick eller för att anbringa märkning, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation i syfte att efterleva särskilda inhemska krav hos den importerande parten, vilket skett under tullövervakning i det tredjeland eller de tredjeländer där transitering eller uppdelning skett.

2.   Lagring av produkter eller sändningar får äga rum, förutsatt att de kvarstår under tullövervakning i det tredjeland eller de tredjeländer som är transiteringsland.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av avdelning V i detta tillägg får uppdelning av sändningar äga rum, förutsatt att de kvarstår under tullövervakning i det tredjeland eller de tredjeländer där uppdelning skett.

4.   Om det råder tvivel får den importerande parten när som helst begära att importören eller dennes ombud lämnar in alla relevanta handlingar som styrker att denna artikel följs, vilket kan styrkas med skriftlig bevisning, särskilt genom

a)

transportavtalsdokument såsom konossement,

b)

faktaunderstödd eller konkret bevisning i form av märkning eller numrering av kollin,

c)

ett intyg om att varorna inte har manipulerats som tillhandahållits av tullmyndigheterna i det land/de länder som transiterats eller där uppdelning skett, eller andra dokument som visar att varorna kvarstått under tullövervakning i det land eller de länder där transitering eller uppdelning skett, eller

d)

bevisning som rör själva varorna.

Artikel 15

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än ett med vilket kumulation är tillämplig i enlighet med artiklarna 7 och 8 och som efter utställningen sålts för att importeras till en part ska vid importen omfattas av det relevanta avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från en part till utställningslandet och ställt ut dem där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i en annan part,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de var när de sändes till utställningen, och

d)

produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än för demonstration på utställningen.

2.   Ett ursprungsbevis ska utfärdas eller upprättas i enlighet med avdelning V i detta tillägg och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande parten. Utställningens namn och adress ska anges på beviset. Vid behov får ytterligare skriftlig bevisning begäras om de förhållanden under vilka produkterna ställts ut.

3.   Punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler anordnas i privat syfte för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 16

Restitution av eller befrielse från tullar

1.   Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet med ursprung i en part för vilka ett ursprungsbevis utfärdas eller upprättas enligt avdelning V i detta tillägg får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i den exporterande parten.

2.   Förbudet enligt punkt 1 ska gälla varje åtgärd för återbetalning eller eftergift, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i den exporterande parten på material som används vid tillverkningen, om en sådan återbetalning eller eftergift uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för fri konsumtion där.

3.   Exportören av produkter som omfattas av ursprungsbevis ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4.   Förbudet enligt punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på handel mellan parterna med produkter som erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungskumulation i enlighet med artikel 7.4 eller 7.5.

AVDELNING V

URSPRUNGSBEVIS

Artikel 17

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i en av parterna som importeras till den andra parten ska omfattas av bestämmelserna i avtalet, förutsatt att ett av följande ursprungsbevis uppvisas:

a)

Ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga IV till detta tillägg.

b)

I de fall som avses i artikel 18.1, en deklaration, nedan kallad ursprungsdeklaration, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras; texten till ursprungsdeklarationen återges i bilaga III till detta tillägg.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 i denna artikel ska ursprungsprodukter i den mening som avses i dessa regler, i de fall som anges i artikel 27, omfattas av bestämmelserna i avtalet utan att något av de ursprungsbevis som avses i punkt 1 i denna artikel behöver uppvisas.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får parterna vid förmånshandel dem emellan komma överens om att ursprungsbevis som förtecknas i punkt 1 a och b ersätts med ursprungsförsäkringar upprättade av exportörer som är registrerade i en elektronisk databas i enlighet med parternas inhemska lagstiftning.

Användningen av en ursprungsförsäkran som upprättats av exportörer som är registrerade i en elektronisk databas som godkänts av två eller flera tillämpande fördragsslutande parter ska inte hindra användning av diagonal kumulation med andra fördragsslutande parter.

4.   Vid tillämpning av punkt 1 får parterna komma överens om att inrätta ett system som medger att ursprungsbevis som förtecknas i punkt 1 a och b utfärdas elektroniskt och/eller lämnas in elektroniskt.

5.   Vid tillämpning av artikel 7 ska, om artikel 8.4 är tillämplig, den exportör som är etablerad i en tillämpande fördragsslutande part som utfärdar eller ansöker om ett ursprungsbevis på grundval av ett annat ursprungsbevis som har undantagits från skyldigheten att inkludera den fras som annars krävs enligt artikel 8.3, vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att villkoren för tillämpning av kumulation är uppfyllda och ska vara beredd att lämna alla relevanta handlingar till tullmyndigheterna.

Artikel 18

Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration

1.   En ursprungsdeklaration enligt artikel 17.1 b får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 19, eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

2.   En ursprungsdeklaration får upprättas om produkterna kan anses ha ursprung i en tillämpande fördragsslutande part och om de uppfyller övriga villkor i dessa regler.

3.   En exportör som upprättar en ursprungsdeklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i den exporterande parten uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga krav i dessa regler är uppfyllda.

4.   En ursprungsdeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga III till detta tillägg maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella rätt. Om deklarationen skrivs för hand, ska den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5.   Ursprungsdeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. Godkända exportörer enligt artikel 19 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om de lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i den exporterande parten om att de påtar sig fullt ansvar för varje ursprungsdeklaration där de identifieras, som om den hade undertecknats av dem för hand.

6.   En ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten (ursprungsdeklaration i efterhand) om den uppvisas i importlandet inom två år efter importen av de produkter som den avser.

Om en sändning delas upp i enlighet med artikel 14.3 och förutsatt att samma tvåårsfrist iakttas, ska ursprungsdeklarationen i efterhand upprättas av den godkända exportören i den part från vilken produkterna exporteras.

Artikel 19

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i den exporterande parten får, med förbehåll för nationella krav, ge varje exportör som är etablerad i den parten (godkänd exportör) tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde.

2.   En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver när de kontrollerar att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i dessa regler är uppfyllda.

3.   Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges på ursprungsdeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna ska kontrollera att ett tillstånd används på rätt sätt. De får återkalla tillståndet om den godkända exportören missbrukar det, och de ska göra detta om den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 2.

Artikel 20

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i den exporterande parten på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål ska exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både ett varucertifikat EUR.1 och ett ansökningsformulär enligt förlagorna i bilaga IV till detta tillägg. Dessa formulär ska fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella rätt. Om formulären fylls i för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls i ska en vågrät linje dras under den sista textraden i varubeskrivningen och det tomma utrymmet korsas över.

3.   Varucertifikatet EUR.1 ska innehålla den engelska frasen ”TRANSITIONAL RULES” i fält 7.

4.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i den exporterande part där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i dessa regler är uppfyllda.

5.   Ett varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av den exporterande partens tullmyndigheter om de berörda produkterna kan anses vara ursprungsprodukter och uppfyller övriga villkor i dessa regler.

6.   De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i dessa regler är uppfyllda. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. De ska också kontrollera att de formulär som avses i punkt 2 i denna artikel är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

7.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på varucertifikatet EUR.1.

8.   Ett varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 21

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 20.8 får ett varucertifikat EUR.1 utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av fel, förbiseende eller särskilda omständigheter,

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen,

c)

de berörda produkternas slutdestination inte var känd vid tidpunkten för exporten, utan fastställdes under transporten eller lagringen och eventuellt efter en uppdelning av sändningar i enlighet med artikel 14.3,

d)

ett varucertifikat EUR.1 eller EUR.MED har utfärdats i enlighet med reglerna i den regionala konventionen i fråga om produkter som också har ursprung i enlighet med dessa regler; exportören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att villkoren för tillämpning av kumulation är uppfyllda och vara beredd att till tullmyndigheterna lämna alla relevanta handlingar som styrker att produkten är en ursprungsprodukt i enlighet med dessa regler, eller

e)

ett varucertifikat EUR.1 har utfärdats på grundval av artikel 8.4 och tillämpning av artikel 8.3 krävs vid import till en annan tillämpande fördragsslutande part.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda ett varucertifikat EUR.1 i efterhand inom två år från dagen för exporten och först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Utöver kravet i artikel 20.3 ska ett varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand förses med följande påskrift på engelska: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fält 7 på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 22

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören ansöka om ett duplikat hos de tullmyndigheter som utfärdade certifikatet, som de ska upprätta på grundval av de exporthandlingar som de har tillgång till.

2.   Utöver kravet i artikel 20.3 ska ett duplikat som utfärdas i enlighet med punkt 1 i denna artikel förses med följande påskrift på engelska: ”DUPLICATE”.

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fält 7 på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och få verkan från och med det datumet.

Artikel 23

Ursprungsbevisets giltighet

1.   Ett ursprungsbevis ska gälla i tio månader från och med dagen för utfärdande eller upprättande i den exporterande parten och ska uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande parten inom den tiden.

2.   Ursprungsbevis som uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande parten efter den giltighetsperiod som avses i punkt 1 får godtas för tillämpning av tullförmåner, om underlåtenheten att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   I andra fall där ursprungsbevis uppvisas för sent får tullmyndigheterna i den importerande parten godta dem, om produkterna har anmälts till tullen före ovannämnda sista dag.

Artikel 24

Frizoner

1.   När handel sker med produkter upptagna i ett ursprungsbevis och produkterna i fråga under transporten befinner sig i en frizon på parternas territorium, ska parterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att produkterna inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att de försämras.

2.   Om produkter med ursprung i en tillämpande fördragsslutande part importeras till en frizon upptagna i ett ursprungsbevis och där genomgår hantering eller bearbetning, får, genom undantag från punkt 1, ett nytt ursprungsbevis utfärdas eller upprättas, om hanteringen eller bearbetningen är förenlig med dessa regler.

Artikel 25

Krav vid import

Ursprungsbevis ska uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande parten i enlighet med de förfaranden som gäller i den parten.

Artikel 26

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter i den mening som avses i den allmänna regeln 2 a för tolkning av Harmoniserade systemet som omfattas av avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 och 9406, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av den importerande partens tullmyndigheter, ska ett enda ursprungsbevis för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsbevis

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsbevis behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär och om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i dessa regler och det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet.

2.   Importen ska inte anses ha kommersiell karaktär om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Importen är av tillfällig karaktär.

b)

Importen består uteslutande av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.

c)

Det är på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får inte överstiga 500 EUR i fråga om småpaket eller 1 200 EUR i fråga om produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 28

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsbeviset endast obetydligt avviker från uppgifterna i de dokument som uppvisats för tullkontoret för att fullgöra formaliteterna vid import av produkterna, ska detta inte i sig medföra att ursprungsbeviset blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att det dokumentet verkligen motsvarar de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, till exempel skrivfel, i ett ursprungsbevis ska inte leda till att de dokument som avses i punkt 1 i denna artikel avvisas, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i dokumenten är riktiga.

Artikel 29

Leverantörsdeklarationer

1.   När ett varucertifikat EUR.1 utfärdas eller en ursprungsdeklaration upprättas i en part för ursprungsprodukter vid vilkas tillverkning varor från en annan tillämpande fördragsslutande part som har genomgått behandling eller bearbetning där utan att ha fått förmånsursprungsstatus har använts i enlighet med artikel 7.3 eller 7.4, ska hänsyn tas till den leverantörsdeklaration som avgetts för dessa varor i enlighet med denna artikel.

2.   Den leverantörsdeklaration som avses i punkt 1 ska tjäna som bevis på att de berörda varorna har genomgått behandling eller bearbetning i en tillämpande fördragsslutande part vid fastställandet av huruvida de produkter som tillverkas med hjälp av dessa varor kan anses som produkter med ursprung i den exporterande parten och uppfyller övriga villkor i dessa regler.

3.   Utom i de fall som avses i punkt 4 ska leverantören för varje varusändning upprätta en separat leverantörsdeklaration med användning av ett pappersformulär enligt bilaga VI som bifogas en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda varorna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

4.   Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vars typ av behandling eller bearbetning i en tillämpande fördragsslutande part förutses bli bestående under viss tid, får leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration som omfattar efterföljande sändningar av dessa varor (leverantörsdeklaration för längre tid). En leverantörsdeklaration för längre tid får normalt gälla för en period av upp till två år från och med dagen för upprättandet av deklarationen. Tullmyndigheterna i den tillämpande fördragsslutande part där deklarationen upprättas fastställer villkoren för när längre perioder får användas. Leverantören ska upprätta en leverantörsdeklaration för längre tid på ett formulär enligt bilaga VII och de berörda varorna ska i deklarationen beskrivas tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras. Leverantörsdeklarationen ska lämnas till den berörda kunden innan den första varusändning som deklarationen omfattar levereras till kunden eller tillsammans med den första sändningen. Leverantören ska omedelbart underrätta sin kund när en leverantörsdeklaration för längre tid inte längre är giltig för de varor som levereras.

5.   De leverantörsdeklarationer som avses i punkterna 3 och 4 ska, i enlighet med den nationella rätten i den tillämpande fördragsslutande part där deklarationen upprättas, maskinskrivas eller tryckas med användning av ett av de språk som avtalet är upprättat på, och ska undertecknas för hand av leverantören. Deklarationen får också skrivas för hand; i ett sådant fall ska den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

6.   En leverantör som upprättar en deklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i den tillämpande fördragsslutande part där den upprättas uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att uppgifterna i deklarationen är riktiga.

Artikel 30

Belopp i euro

1.   Vid tillämpning av artiklarna 18.1 b och 27.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i parternas nationella valutor fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av artikel 18.1 b eller 27.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober. Beloppen ska meddelas Europeiska kommissionen senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska kommissionen ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   En part får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. En part får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen ska ses över av gemensamma kommittén på begäran av en part. Vid denna översyn ska gemensamma kommittén beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

PRINCIPER FÖR SAMARBETE OCH SKRIFTLIG BEVISNING

Artikel 31

Skriftlig bevisning, bevarande av ursprungsbevis och styrkande handlingar

1.   En exportör som har upprättat en ursprungsdeklaration eller har ansökt om ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år från och med dagen för utfärdande eller upprättande av ursprungsdeklarationen bevara en papperskopia eller en elektronisk version av dessa ursprungsbevis och alla handlingar som styrker produktens ursprungsstatus.

2.   En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration ska under minst tre år bevara kopior av denna och av alla fakturor, följesedlar eller andra kommersiella handlingar till vilka deklarationen bifogats samt av de handlingar som avses i artikel 29.6.

En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration för längre tid ska under minst tre år bevara kopior av denna och av alla fakturor, följesedlar eller andra kommersiella handlingar som rör varor som omfattas av deklarationen och som sänts till kunden i fråga, samt av de handlingar som avses i artikel 29.6. Denna period ska löpa från den dag då leverantörsdeklarationen för längre tid upphör att gälla.

3.   Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel ska handlingar som styrker produktens ursprungsstatus bland annat vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa produkten, såsom framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i den relevanta tillämpande fördragsslutande parten i enlighet med dess nationella lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har behandlats eller bearbetats i den relevanta parten och som upprättats eller utfärdats i den parten i enlighet med partens nationella lagstiftning.

d)

Ursprungsdeklarationer eller varucertifikat EUR.1 som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som upprättats eller utfärdats i parterna i enlighet med dessa regler.

e)

Lämpliga bevis för behandling eller bearbetning som utförts utanför parterna genom tillämpning av artiklarna 13 och 14, och som styrker att villkoren i dessa artiklar är uppfyllda.

4.   Tullmyndigheterna i den exporterande part som utfärdar varucertifikat EUR.1 ska bevara det ansökningsformulär som avses i artikel 20.2 under minst tre år.

5.   Den importerande partens tullmyndigheter ska bevara de ursprungsdeklarationer och varucertifikat EUR.1 som lämnas in till dem under minst tre år.

6.   Leverantörsdeklarationer som styrker den behandling eller bearbetning som använda material genomgått i en tillämpande fördragsslutande part och som upprättats i den tillämpande fördragsslutande parten, ska betraktas som en sådan typ av handling som avses i artiklarna 18.3, 20.4 och 29.6 och som används för att styrka att produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration kan anses vara produkter med ursprung i den tillämpande fördragsslutande parten och uppfyller de övriga villkoren i dessa regler.

Artikel 32

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artiklarna 34 och 35 eller i samband med tolkningen av detta tillägg uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att kontrollen utförs, ska tvisterna hänskjutas till gemensamma kommittén.

Alla tvister mellan importören och den importerande partens tullmyndigheter ska lösas i enlighet med lagstiftningen i det landet.

AVDELNING VII

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 33

Underrättelser och samarbete

1.   Parternas tullmyndigheter ska förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor för att utfärda varucertifikat EUR.1, förlagor till de tillståndsnummer som godkända exportörer tilldelas och adresser till de tullmyndigheter som ansvarar för att kontrollera sådana certifikat och ursprungsdeklarationer.

2.   I syfte att sörja för att dessa regler tillämpas på ett riktigt sätt ska parterna genom de behöriga tullmyndigheterna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikat EUR.1, ursprungsdeklarationer och leverantörsdeklarationer är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

Artikel 34

Kontroll av ursprungsbevis

1.   Efterkontroll av ursprungsbevis ska göras stickprovsvis eller när den importerande partens tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i dessa regler.

2.   När den importerande partens tullmyndigheter begär en efterkontroll ska de återsända varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, samt ursprungsdeklarationen, eller en kopia av dessa handlingar, till den exporterande partens tullmyndigheter och vid behov ange skälen för begäran om kontroll. Till stöd för begäran om kontroll ska de tillhandahålla alla de mottagna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsbeviset inte är riktiga.

3.   Kontrollen ska göras av den exporterande partens tullmyndigheter. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om den importerande partens tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultaten av den. Dessa resultat ska klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i en av parterna och uppfyller övriga villkor i dessa regler.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Artikel 35

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.   Efterkontroll av leverantörsdeklarationer eller leverantörsdeklarationer för längre tid får göras stickprovsvis eller när tullmyndigheterna i en part där sådana deklarationer har beaktats vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller upprättandet av en ursprungsdeklaration har rimliga tvivel beträffande handlingens äkthet eller huruvida uppgifterna i handlingen är riktiga.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska tullmyndigheterna i den part som avses i punkt 1 återsända leverantörsdeklarationen eller leverantörsdeklarationen för längre tid och den eller de fakturor, följesedlar eller andra kommersiella handlingar som rör varor som omfattas av en sådan deklaration till tullmyndigheterna i den tillämpande fördragsslutande part där deklarationen upprättades, och vid behov ange de sakliga eller formella skälen för begäran om kontroll.

Till stöd för begäran om efterkontroll ska de tillhandahålla alla de mottagna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i leverantörsdeklarationen eller leverantörsdeklarationen för längre tid inte är riktiga.

3.   Kontrollen ska göras av tullmyndigheterna i den tillämpande fördragsslutande part där leverantörsdeklarationen eller leverantörsdeklarationen för längre tid upprättades. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av leverantörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultaten av den. Dessa resultat ska klart utvisa om uppgifterna i leverantörsdeklarationen eller leverantörsdeklarationen för längre tid är riktiga och göra det möjligt för tullmyndigheterna att fastställa huruvida och i vilken utsträckning denna deklaration skulle kunna beaktas vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller vid upprättandet av en ursprungsdeklaration.

Artikel 36

Sanktioner

Varje part ska föreskriva straffrättsliga, civilrättsliga eller administrativa sanktioner vid överträdelser av dess nationella lagstiftning som har samband med dessa regler.

AVDELNING VIII

TILLÄMPNING AV TILLÄGG A

Artikel 37

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Varor med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i den mening som avses i protokoll 4 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses ha ursprung i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge (EES-parterna) när de exporteras från Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge till Schweiz, förutsatt att frihandelsavtal som tillämpar dessa regler är tillämpliga mellan Schweiz och EES-parterna.

Artikel 38

Liechtenstein

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska en produkt med ursprung i Liechtenstein anses ha ursprung i Schweiz, på grund av tullunionen mellan Schweiz och Liechtenstein.

Artikel 39

Republiken San Marino

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska en produkt med ursprung i Republiken San Marino anses ha ursprung i Europeiska unionen, på grund av tullunionen mellan Europeiska unionen och Republiken San Marino.

Artikel 40

Furstendömet Andorra

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska en produkt med ursprung i Furstendömet Andorra som klassificeras enligt kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet anses ha ursprung i Europeiska unionen, på grund av tullunionen mellan Europeiska unionen och Furstendömet Andorra.

Artikel 41

Ceuta och Melilla

1.   Vid tillämpning av dessa regler ska begreppet Europeiska unionen inte omfatta Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Schweiz ska när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i Europeiska unionens tullområde, enligt protokoll 2 till akten om villkoren för Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning och om anpassning av fördragen (3). Schweiz ska på import av produkter som omfattas av det relevanta avtalet och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i Europeiska unionen.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 i denna artikel ska dessa regler gälla i tillämpliga delar för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i bilaga V.

BILAGA I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1 – Allmän inledning

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de ska anses som tillräckligt behandlade eller bearbetade i den mening som avses i artikel 4 i avdelning II i detta tillägg. Det finns fyra olika typer av regler, som varierar beroende på produkten:

a)

Behandling eller bearbetning gör att det maximala innehållet av icke-ursprungsmaterial inte överskrids.

b)

Behandling eller bearbetning gör att de tillverkade produkternas fyrställiga HS-nummer eller sexställiga HS-undernummer blir ett annat än de använda materialens fyrställiga HS-nummer eller sexställiga HS-undernummer.

c)

En särskild behandlings- eller bearbetningsprocess utförs.

d)

Behandling eller bearbetning utförs på vissa helt framställda material.

Anmärkning 2 – Förteckningens struktur

2.1

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Kolumn 1 innehåller det nummer eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och kolumn 2 innehåller den varubeskrivning som används i det systemet för det numret eller kapitlet. För varje post i de två första kolumnerna anges en regel i kolumn 3. Om en post i kolumn 1 föregås av ordet ”ex”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 endast gäller för den del av det numret som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera nummer grupperats tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de nummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma nummer innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av numret för vilken de motsvarande reglerna i kolumn 3 gäller.

2.4

När två alternativa regler anges i kolumn 3, separerade med ordet ”eller”, kan exportören välja vilken regel som ska användas.

Anmärkning 3 – Exempel på hur reglerna ska tillämpas

3.1

Artikel 4 i avdelning II i detta tillägg, avseende produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter, ska tillämpas oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i en part.

3.2

Enligt artikel 6 i avdelning II i detta tillägg ska den behandling eller bearbetning som utförs vara mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i den artikeln. Om detta inte är fallet ska varorna inte omfattas av förmånlig tullbehandling, även om villkoren i förteckningen nedan är uppfyllda.

Om inte annat följer av artikel 6 i avdelning II i detta tillägg anger reglerna i förteckningen den minsta behandling eller bearbetning som fordras, och ytterligare behandling eller bearbetning ger också ursprungsstatus; utförandet av mindre behandling eller bearbetning kan däremot inte ge ursprungsstatus.

Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten.

Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium inte får användas, är användning av material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten.

Exempel: om det i regeln i förteckningen för kapitel 19 anges att ”icke-ursprungsmaterial enligt nummer 1101–1108 inte får överstiga 20 viktprocent”, är användningen (dvs. import) av spannmål enligt kapitel 10 (material på ett tidigare tillverkningsstadium) inte begränsad.

3.3

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst”, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycken ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer …” eller ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt samma nummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket nummer som helst får användas, utom material med samma varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2 i förteckningen.

3.4

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att ett eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

3.5

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret.

3.6

Om det i en regel i förteckningen anges två procentsatser som det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som får användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högre av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4 – Allmänna bestämmelser om vissa jordbruksvaror

4.1

Jordbruksvaror som omfattas av kapitlen 6, 7, 8, 9, 10 och 12 och nummer 2401 som har odlats eller skördats på en parts territorium ska anses ha ursprung i den partens territorium, även om de har odlats från importerade fröer, lökar, rotstockar, sticklingar, ympkvistar, skott, knoppar eller andra levande delar av växter.

4.2

I de fall innehållet av socker utan ursprungsstatus i en viss produkt är föremål för begränsningar ska vikten av det socker enligt nummer 1701 (sackaros) och 1702 (exempelvis fruktos, glukos, laktos, maltos, isoglukos eller invertsocker) som används vid tillverkningen av slutprodukten och som används vid tillverkningen av icke-ursprungsprodukter som införlivats i slutprodukten beaktas vid beräkningen av dessa begränsningar.

Anmärkning 5 – Terminologi som används för vissa textilprodukter

5.1

Begreppet naturfibrer används i förteckningen för att ange andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum och inbegriper avfall och, om inte annat anges, fibrer som har kardats, kammats eller beretts på annat sätt, men inte spunnits.

5.2

Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0511, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nummer 5101–5105, bomullsfibrer enligt nummer 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301–5305.

5.3

Med begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn.

5.4

Med begreppet konststapelfibrer avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt nummer 5501–5507.

5.5

Tryckning (när den kombineras med vävning, stickning/virkning, tuftning eller stoftning) definieras som en teknik genom vilken en objektivt bedömd funktion, såsom färg, utformning eller tekniska prestanda, på ett permanent sätt ges till ett substrat av textilmaterial med hjälp av en schablon eller vals eller med digitala tekniker eller överföringstekniker.

5.6

Tryckning (som fristående verksamhet) definieras som en teknik genom vilken en objektivt bedömd funktion, såsom färg, utformning eller tekniska prestanda, på ett permanent sätt ges till ett substrat av textilmaterial med hjälp av en schablon eller vals eller med digitala tekniker eller överföringstekniker, i kombination med minst två förberedande/avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, behandling mot krympning, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

Anmärkning 6 – Toleranser som gäller för produkter tillverkade av en blandning av textilmaterial

6.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte tillämpas på något bastextilmaterial som använts vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 15 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts (se även anmärkningarna 6.3 och 6.4).

6.2

Den tolerans som avses i anmärkning 6.1 får emellertid endast tillämpas på blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

Natursilke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave.

Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetkonstfilamentfibrer av polypropen.

Syntetkonstfilamentfibrer av polyester.

Syntetkonstfilamentfibrer av polyamid.

Syntetkonstfilamentfibrer av polyakrylnitril.

Syntetkonstfilamentfibrer av polyimid.

Syntetkonstfilamentfibrer av polytetrafluoreten.

Syntetkonstfilamentfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonstfilamentfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonstfilamentfibrer.

Regenatkonstfilamentfibrer av viskos.

Andra regenatkonstfilamentfibrer.

Elektriskt ledande filament.

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten.

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nummer 5605.

Glasfibrer.

Metallfibrer.

Mineralfibrer.

6.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn.

6.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister” är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 7 – Andra toleranser som gäller för vissa textilprodukter

7.1

När det i förteckningen hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial (med undantag av foder och mellanfoder) som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionerade produkterna användas, om de klassificeras enligt ett annat nummer än produkten och deras värde inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik.

7.2

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 7.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

7.3

I de fall en procentregel gäller måste vid beräkningen av värdet av införlivade icke-ursprungsmaterial hänsyn tas till värdet av de icke-ursprungsmaterial som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63.

Anmärkning 8 – Definition av särskilda processer och enkla åtgärder som utförs beträffande vissa produkter enligt kapitel 27

8.1

Med särskilda processer avses i samband med nummer ex 2707 och 2713 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

8.2

Med särskilda processer avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T-metoden).

k)

Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: hydrogenbehandling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild process.

m)

Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86-metoden.

n)

Endast för andra tungoljor än gasoljor (dieselbrännoljor) och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning vid elektrisk högfrekvensurladdning.

o)

Endast för råa produkter (andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax eller paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja) enligt nummer ex 2712: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

8.3

I fråga om nummer ex 2707 och 2713 ska enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av ett visst svavelinnehåll genom blandning av produkter med olika svavelinnehåll, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte ge ursprungsstatus.

Anmärkning 9 – Definition av särskilda processer och åtgärder som utförs beträffande vissa produkter

9.1

Produkter som omfattas av kapitel 30 som i en part framställts genom cellodling ska anses ha ursprung i den parten. Med cellodling avses odling av mänskliga celler och djur- och växtceller under kontrollerade förhållanden (exempelvis i fråga om temperatur, odlingsmedium, gasblandning och pH-värde) utanför en levande organism.

9.2

Produkter som omfattas av kapitlen 29 (utom 2905,43–2905,44), 30, 32, 33 (utom 3302,10 och 3301), 34, 35 (utom 35.01, 3502,11–3502,19, 3502,20 och 35.05), 36, 37, 38 (utom 3809,10, 38.23, 3824,60 och 38.26) och 39 (utom 39.16–39.26) som framställts genom fermentering i en part ska anses ha ursprung i den parten. Med fermentering avses en bioteknisk process där mänskliga celler, djur- och växtceller, bakterier, jäst, svampar eller enzymer används för att tillverka produkter som omfattas av kapitlen 29–39.

9.3

Följande bearbetningsåtgärder ska anses som tillräckliga i enlighet med artikel 4.1 för produkter som omfattas av kapitlen 28, 29 (utom 2905,43–2905,44), 30, 32, 33 (utom 3302,10 och 3301), 34, 35 (utom 35.01, 3502,11–3502,19, 3502,20 och 35.05), 36, 37, 38 (utom 3809,10, 38.23, 3824,60 och 38.26) och 39 (utom 39.16–39.26):

Kemisk reaktion: Med kemisk reaktion avses en process (inbegripet biokemisk bearbetning) som ger upphov till en molekyl med en ny struktur genom att intramolekylära bindningar bryts och nya intramolekylära bindningar bildas, eller genom att atomernas rumsliga arrangemang i en molekyl ändras. En kemisk reaktion kan uttryckas genom en ändring av CAS-numret.

Följande processer bör inte beaktas när det gäller erhållande av ursprung: a) Upplösning i vatten eller andra lösningsmedel. b) Avlägsnande av lösningsmedel, inklusive vatten som används som lösningsmedel. c) Tillsats eller avlägsnande av kristallvatten. En kemisk reaktion enligt definitionen ovan ska anses ge ursprungsstatus.

Blandningar: En avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad blandning (inbegripet dispersion) av material, med undantag av tillsats av spädningsmedel, för att uppfylla fastställda specifikationer och som resulterar i framställningen av en vara med fysikaliska eller kemiska egenskaper som är relevanta för varans syften eller användningsområden och som skiljer sig från insatsmaterialens egenskaper, ska anses ge ursprungsstatus.

Rening: Rening ska anses ge ursprungsstatus, om den sker på den ena partens eller båda parternas territorium och leder till att ett av följande kriterier uppfylls:

a)

Reningen av en vara resulterar i att minst 80 % av innehållet av befintliga föroreningar avlägsnas.

b)

Minskningen eller avlägsnandet av föroreningar ger en vara som är lämplig för ett eller flera av följande användningsområden:

i)

Läkemedelssubstanser, medicinska, kosmetiska eller veterinärmedicinska substanser eller substanser för livsmedel.

ii)

Kemiska produkter och reagenser för analys-, diagnos- och laboratorieändamål.

iii)

Delar och komponenter för användning inom mikroelektronik.

iv)

Specialiserade optiska användningsområden.

v)

Bioteknik (till exempel i cellodling, för genteknik eller som katalysator).

vi)

Bärare som används i en separationsprocess.

vii)

Kärnteknik.

Ändring av partikelstorlek: En avsiktlig och kontrollerad modifiering av en varas partikelstorlek, annat än genom enbart krossning eller pressning, vilket resulterar i en vara med en bestämd partikelstorlek, en bestämd partikelstorleksfördelning eller en bestämd yta och som är relevant för den resulterande varans syften och medför fysikaliska eller kemiska egenskaper som skiljer sig från insatsmaterialens, ska anses ge ursprungsstatus.

Produktion av standardmaterial: Standardmaterial (inklusive standardlösningar) är preparat som är lämpliga för analys- eller kalibreringsändamål eller som referens och som har exakta renhetsgrader eller proportioner som intygas av tillverkaren. Produktion av standardmaterial ska anses ge ursprungsstatus.

Isomerseparation: Isolering eller separation av isomerer från en blandning av isomerer ska anses ge ursprungsstatus.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLING ELLER BEARBETNING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Nummer

Produktbeskrivning

Behandling eller bearbetning av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 ska vara helt framställda

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt kött och alla ätbara slaktbiprodukter i produkter enligt detta kapitel är helt framställda

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

Kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt

ex Kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 0511 91

Oätlig rom och mjölke

All rom och mjölke ska vara helt framställd

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt framställt

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken all använd frukt och alla använda bär, nötter och skal av citrusfrukter eller meloner enligt kapitel 8 ska vara helt framställda

Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt

Kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 8, 10 och 11, nummer 0701 , 0714 , 2302 och 2303 och undernummer 0710 10 ska vara helt framställt

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex Kapitel 13

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 1302

Pektinämnen, pektinater och pektater

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex Kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

1504 –1506

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor; ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin); andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten

1509 och 1510

Olivolja och fraktioner av denna olja

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten

ex 1512

Solrosolja samt fraktioner av dessa oljor

 

För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten

ex 1516

Fetter och oljor av fisk samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

1520

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 ska vara helt framställt

ex Kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

Kemiskt ren maltos och fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 1702

Annat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken vikten av allt använt material enligt nummer 1101 –1108 , 1701 och 1703 inte överstiger 30 % av slutproduktens vikt

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken

det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

eller

värdet av använt socker inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken

det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

eller

värdet av använt socker inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1806 10

Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nummer 0401 –0404 , som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken den individuella vikten av använt socker och av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken

vikten av använt material enligt nummer 1006 och 1101 –1108 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt, och

vikten av använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nummer 1108

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken

vikten av använt material enligt nummer 1006 och 1101 –1108 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt, och

det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken vikten av allt använt material enligt nummer 1006 och 1101 –1108 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

2002 och 2003

Tomater, svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

ex 2008

Produkter, med undantag av följande:

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Frukt, bär och nötter, kokta på annat sätt än ångkokta eller i vatten, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Senapspulver eller beredd senap får dock användas

Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

2105

Glassvaror, även innehållande kakao

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken

den individuella vikten av använt socker och av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

och

den sammanlagda vikten av använt socker och av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken allt använt material enligt undernummer 0806 10 , 2009 61 och 2009 69 ska vara helt framställt

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nummer 2009

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

2207 och 2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mer än eller mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 2207 eller 2208 , och vid vilken allt använt material enligt undernummer 0806 10 , 2009 61 och 2009 69 ska vara helt framställt

ex Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt,

vikten av använt material enligt kapitlen 10 och 11 och nummer 2302 och 2303 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

den individuella vikten av använt socker och av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av använt socker och av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 50 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, och vid vilken vikten av använt material enligt nummer 2401 inte överstiger 30 % av den totala vikten av använt material enligt kapitel 24

2401

Råtobak; tobaksavfall

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt nummer 2401 ska vara helt framställt

ex 2402

Cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten eller röktobak enligt undernummer 2403 19 , och vid vilken minst 10 viktprocent av allt använt material enligt nummer 2401 ska vara helt framställt

ex 2403

Produkter som är avsedda för inandning genom uppvärmning eller på annat sätt, utan förbränning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken minst 10 viktprocent av allt använt material enligt nummer 2401 ska vara helt framställt

ex Kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt tillslutna behållare och magnesiumoxid, även ren, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av lacknafta och bensol), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Särskilda processer (7)

eller

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen (bensol), toluen (toluol) och xylener (xyloler), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Särskilda processer (7)

eller

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer och av etanol

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 2905 . Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas, om deras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 30

Farmaceutiska produkter

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 31

Gödselmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

Särskilda processer (7)

eller

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nummer 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3824 99 och ex 3826 00

Biodiesel

Tillverkning vid vilken biodiesel framställs genom transesterifiering och/eller förestring eller genom vätgasbehandling

Kapitel 39

Plaster och plastvaror

Särskilda processer (7)

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4012

Regummerade däck, massivdäck och halvmassivdäck, av gummi

Regummering av begagnade däck

ex Kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4104 –4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Eftergarvning av garvat läder

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, utöver tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

Andra

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nummer 4302 , icke hopfogade

ex Kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm, kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4410 –ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (shingles och shakes) får dock användas

Profilerade lister

Profilering

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket nummer som helst, utom trätråd enligt nummer 4409

Kapitel 45

Kork och varor av kork

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

5004 –ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med spinning

eller

Sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med snoddning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

ex Kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5106 –5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5111 –5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

ex Kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5204 –5207

Garn och tråd av bomull

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5208 –5212

Vävnader av bomull

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning, överdrag eller laminering

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

ex Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5306 –5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer;

pappersgarn

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5309 –5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning, överdrag eller laminering

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

5401 –5406

Garn, monofilament och tråd av konstfilament

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5407 och 5408

Vävnader av garn av konstfilament

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning, överdrag eller laminering

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

5501 –5507

Konststapelfibrer

Sprutning av konstfibrer

5508 –5511

Garn och sytråd av konststapelfibrer

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5512 –5516

Vävnader av konststapelfibrer

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning, överdrag eller laminering

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

ex Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

5601

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Stoftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Överdrag, stoftning, laminering eller metallisering i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, behandling mot krympning, värmefixering eller appretering), om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

Nålfilt

 (5)

Sprutning av konstfibrer i kombination med framställning av textilvaror

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nummer 5402 ,

fibrer av polypropen enligt nummer 5503 eller 5506 , eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nummer 5501 ,

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Enbart framställning av bondade textilvaror, när det gäller filt som tillverkats av naturfibrer

Andra

 (5)

Sprutning av konstfibrer i kombination med framställning av textilvaror

eller

Enbart framställning av bondade textilvaror, när det gäller annan filt som tillverkats av naturfibrer

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

5603 11 –5603 14

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad, av konstfilament

Tillverkning utgående från

enhetligt eller slumpmässigt orienterade filament,

eller

naturliga eller konstgjorda ämnen eller polymerer,

följt i båda fallen av bondning

5603 91 –5603 94

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad, inte av konstfilament

Tillverkning utgående från

enhetligt eller slumpmässigt orienterade stapelfibrer,

och/eller

naturligt eller konstgjort klippt garn,

följt i båda fallen av bondning

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nummer 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

Andra

 (5)

Spinning av naturfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nummer 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nummer 5404 eller 5405 , överspunna (dock inte garn enligt nummer 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

 (5)

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning

eller

Snoddning i kombination med överspinning

eller

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer

eller

Stoftning i kombination med färgning

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuftning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning eller tuftning

eller

Tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal, garn av jute eller klassiskt ringspunnet garn av viskos

eller

Tuftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Stoftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med bondningsmetoder, inbegripet nålfiltning

Vävnader av jute får användas som underlag

ex Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuftning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning eller tuftning

eller

Vävning i kombination med färgning, stoftning, överdrag, laminering eller metallisering

eller

Tuftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Stoftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Färgning av garn i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Brodering vid vilken värdet av allt använt material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Vävning i kombination med färgning, stoftning, överdrag, laminering eller metallisering

eller

Stoftning i kombination med färgning eller tryckning

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Vävning

Andra

Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nummer 5902

Vävning i kombination med impregnering, överdrag, beläggning, laminering eller metallisering

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

 (5)

Vävning i kombination med färgning, överdrag, laminering eller metallisering

Vävnader av jute får användas som underlag.

5905

Textiltapeter:

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material

Vävning, stickning eller framställning av bondade textilvaror i kombination med impregnering, överdrag, beläggning, laminering eller metallisering

Andra

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med vävning

eller

Vävning, stickning eller framställning av bondade textilvaror i kombination med färgning, överdrag eller laminering

eller

Vävning i kombination med tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nummer 5902:

Dukvaror av trikå

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med stickning/virkning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med stickning/virkning

eller

Stickning eller virkning i kombination med gummibehandling

eller

Gummibehandling i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, behandling mot krympning, värmefixering eller appretering), om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning

Andra

Vävning, stickning eller bondning i kombination med färgning eller överdrag/gummibehandling

eller

Färgning av garner i kombination med vävning, stickning eller bondning

eller

Gummibehandling i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, behandling mot krympning, värmefixering eller appretering), om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Vävning, stickning eller framställning av bondade textilvaror i kombination med färgning, tryckning, överdrag, impregnering eller beläggning

eller

Stoftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Tryckning (som fristående verksamhet)

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad/virkad glödstrumpsväv

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5909 –5911

Textilvaror för tekniskt bruk

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning

eller

Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning

eller

Vävning i kombination med färgning, överdrag eller laminering

eller

Överdrag, stoftning, laminering eller metallisering i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, behandling mot krympning, värmefixering eller appretering), om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med stickning/virkning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med stickning/virkning

eller

Stickning/virkning i kombination med färgning, stoftning, överdrag, laminering eller tryckning

eller

Stoftning i kombination med färgning eller tryckning

eller

Färgning av garn i kombination med stickning/virkning

eller

Snoddning eller texturering i kombination med stickning/virkning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

Framställda genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

 (5)  (6)

Stickning eller virkning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

Andra

 (5)

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virkning

eller

Sprutning av garn av konstfilament i kombination med stickning eller virkning

eller

Stickning och konfektionering i ett enda moment

ex Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

 (5)  (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Konfektionering, inbegripet skärning av textilvara, föregången av tryckning (som fristående verksamhet)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 och ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

 (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, om värdet av den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 6210 och ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

 (5)  (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Överdrag eller laminering, om värdet av den använda icke-överdragna eller icke-laminerade textilvaran inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, i kombination med konfektionering och inbegripet skärning av textilvara

ex 6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå och framställda genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

 (5)  (6)

Stickning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Konfektionering, inbegripet skärning av textilvara, föregången av tryckning (som fristående verksamhet)

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

Broderade

 (5)  (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, om värdet av den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Konfektionering, inbegripet skärning av textilvara,

föregången av tryckning (som fristående verksamhet)

Andra

 (5)  (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Konfektionering, föregången av tryckning (som fristående verksamhet)

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nummer 6212:

 

Broderade

 (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, om värdet av den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Konfektionering, föregången av tryckning (som fristående verksamhet)

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

 (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Överdrag eller laminering, om värdet av den använda icke-överdragna eller icke-laminerade textilvaran inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, i kombination med konfektionering och inbegripet skärning av textilvara

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Andra

 (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

ex Kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

6301 –6304

Res- och sängfiltar, sänglinne m.m.; gardiner m.m.; andra inredningsartiklar:

 

Av filt eller bondad duk

 (5)

Framställning av bondade textilvaror i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

Andra:

 

--

Broderade

 (5)  (6)

Vävning eller stickning/virkning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), om värdet av den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

--

Andra

 (5)  (6)

Vävning eller stickning/virkning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

 (5)

Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller stickning och konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

Av bondad duk

 (5)  (6)

Framställning av bondade textilvaror i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

Andra

 (5)  (6)

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

ex Kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nummer 6406

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex Kapitel 70

Glas och glasvaror

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Slipning av glasvaror, om det totala värdet av använda glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nummer 7010 eller 7018 )

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex Kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 7102 , ex 7103 och ex 7104

Bearbetade ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning av material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten

7106 , 7108 och 7110

Ädla metaller:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 7106 , 7108 och 7110 , eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nummer 7106 , 7108 eller 7110 , eller

sammansmältning och/eller legering av ädla metaller enligt nummer 7106 , 7108 eller 7110 , med varandra eller med oädla metaller, eller rening

Obearbetade

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ex 7107 , ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

ex Kapitel 72

Järn och stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

7208 –7212

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7207

7213 –7216

Stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nummer 7206

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7207

7218 91 och 7218 99

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

7219 –7222

Valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nummer 7218

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7218

7224 90

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

7225 –7228

Valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nummer 7206 , 7218 eller 7224

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7224

ex Kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7207

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7206

7304 , 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7206 –7212 och 7218 eller 7224

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO-nummer X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, om det totala värdet av använda smidda ämnen inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nummer 9406 ) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nummer 7301 får dock inte användas

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nummer 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

7408

Tråd av koppar

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 75

Nickel och varor av nickel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex Kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning genom värmebehandling eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall och skrot av aluminium

7602

Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 7616

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd, och klippnät av aluminium

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, varvid dock duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får användas, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 78

Bly och varor av bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 79

Zink och varor av zink

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex Kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nummer 8202 –8205 , i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 8202 –8205 . Verktyg enligt nummer 8202 –8205 får dock ingå i satsen, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

Kapitel 83

Diverse varor av oädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8425 –8430

Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter

Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; grensletruckar och krantruckar

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning

Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor)

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8431

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8444 –8447

Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial

Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för användning i maskiner enligt nummer 8446 eller 8447

Vävstolar

Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8448

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8456 –8465

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material

Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning

Svarvar för avlägsnande av metall

Verktygsmaskiner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8466

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8470 –8472

Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater

Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data

Andra maskiner och apparater för kontorsbruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8473

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8501 –8502

Elektriska motorer och generatorer

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8503

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8519 , 8521

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8522

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8525 –8528

Apparater för sändning av rundradio eller television, televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Apparater för mottagning av rundradio

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, eller apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8535 –8537

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar; kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer; tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8538

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8542 31 –8542 39

Integrerade monolitkretsar

Diffusion, varvid integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen, även om montering eller provning äger rum i en icke-part

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8544 –8548

Isolerad tråd och kabel, andra isolerade elektriska ledare och optiska fiberkablar

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Elektriska isolatorer, oavsett material

Isolerdetaljer för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål och elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 45 % av produktens pris fritt fabrik

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nummer 8701 –8705

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Fartygsskrov enligt nummer 8906 får dock inte användas

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

9001 50

Glasögonlinser av annat material

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken en av följande åtgärder utförs:

Ytbehandling av den halvfärdiga linsen till en färdigbearbetad glasögonlins med synkorrigerande effekt, avsedd att monteras i ett par glasögon.

Beläggning av linsen genom lämpliga behandlingar för att förbättra synen och ge skydd för bäraren.

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 91

Ur och delar till ur

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 96

Diverse artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

BILAGA III

TEXT TILL URSPRUNGSDEKLARATIONEN

Ursprungsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

Albansk version

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Arabisk version

Image 1

Bosnisk version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Bulgarisk version

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …  (8)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …  (9) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Kroatisk version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …  (8)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …  (9) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Tjeckisk version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …  (8)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …  (9).

Dansk version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …  (8)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …  (9) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …  (8)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …  (9) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …  (8)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …  (9) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Estnisk version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …  (8)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …  (9) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Färöisk version

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …  (8)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (9) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …  (8)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …  (9) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Fransk version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …  (8)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …  (9) selon les règles d’origine transitoires.

Tysk version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …  (8)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …  (9) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Georgisk version

Image 2

Grekisk version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …  (8)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …  (9) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Hebreisk version

Image 3

Ungersk version

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …  (8)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …  (9) származásúak.

Isländsk version

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …  (8)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …  (9) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Italiensk version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …  (8)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …  (9) conformemente alle norme di origine transitorie.

Lettisk version

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …  (8)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir …  (9) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Litauisk version

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …  (8)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …  (9) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Makedonisk version

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …  (8)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …  (9) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Maltesisk version

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru …  (8)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …  (9) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Montenegrinsk version

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …  (8)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …  (9) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …  (8)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …  (9) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Norsk version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …  (8)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (9).

Polsk version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …  (8)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …  (9) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Portugisisk version

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o …  (8)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …  (9) de acordo com as regras de origem transitórias.

Rumänsk version

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …  (8)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …  (9) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Serbisk version

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …  (8)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …  (9) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br …  (8)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …  (9) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Slovakisk version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …  (8)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …  (9).

Slovensk version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …  (8)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …  (9) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o …  (8)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …  (9) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …  (8)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …  (9) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Turkisk version

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …  (8)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre …  (9) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Ukrainsk version

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …  (8)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має …  (9) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Ort och datum) (10)

(Exportörens underskrift och namnförtydligande) (11)

BILAGA IV

FÖRLAGA TILL VARUCERTIFIKAT EUR.1 OCH TILL ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR.1

ANVISNINGAR FÖR TRYCKNING

1.

Formulären ska ha måtten 210 x 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på minus 5 mm eller plus 8 mm. Papperet ska vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av minst 25 g/m2. Det ska ha en tryckt guillocherad bakgrund i grönt som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara.

2.

Parternas behöriga myndigheter får förbehålla sig rätten att själva trycka formulären eller låta godkända tryckerier trycka dem. I det senare fallet ska varje formulär förses med uppgift om godkännandet. Varje formulär ska förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som gör det möjligt att identifiera tryckeriet. Det ska också ha ett löpnummer, eventuellt tryckt, varigenom det kan identifieras.

VARUCERTIFIKAT

1.

Exportör (Namn, fullständig adress, land)

EUR.1

Nr A

000.000

Se anmärkningarna på omstående sida innan detta formulär fylls i.

2.

Certifikat för förmånshandel mellan

och

(ange berörda länder, landgrupper eller territorier)

3.

Mottagare (namn, fullständig adress, land) (frivillig uppgift)

4.

Land, landgrupp eller territorium där produkterna anses ha sitt ursprung

5.

Land, landgrupp eller territorium som är destination

6.

Uppgifter om transporten (frivillig uppgift)

7.

Anmärkningar

8.

Varupostnummer; kollis märken och nummer, antal och slag (12); varubeskrivning

9.

Bruttovikt (kg) eller annat mått (l, m3, osv.)

10.

Fakturor (frivillig uppgift)

11.

TULLENS PÅSKRIFT

Deklarationen bestyrks

Exportdokument (13)

Formulär … nr …

Datum …

Tullkontor …

Utfärdande land eller territorium …

Ort och datum: …

(Underskrift)

Stämpel

12.

EXPORTÖRENS DEKLARATION

Jag intygar härmed att de varor som beskrivs ovan uppfyller villkoren för utfärdande av detta certifikat.

Ort och datum:

(Underskrift)


13.

BEGÄRAN OM KONTROLL, till:

14.

RESULTAT AV KONTROLLEN

 

Kontrollen visar att detta certifikat (14)

utfärdats av det angivna tullkontoret och att uppgifterna i certifikatet är riktiga.

inte uppfyller de fastställda kraven på äkthet och riktighet (se bifogade anmärkningar).

Kontroll begärs av detta certifikats äkthet och riktighet.

 

(Ort och datum)

(Ort och datum)

Stämpel

Stämpel

(Underskrift)

(Underskrift)

ANMÄRKNINGAR

1.

Certifikatet får inte innehålla raderingar eller överskrivna ord. Alla ändringar ska göras genom att felaktiga uppgifter stryks över och att rättelser vid behov läggs till. Ändringarna ska signeras av den person som upprättat certifikatet och påtecknas av det utfärdande landets eller territoriets tullmyndigheter.

2.

Mellanrum får inte lämnas mellan varuposterna på certifikatet, och varje varupost ska föregås av ett varupostnummer. Omedelbart under den sista textraden ska en horisontell linje dras. Oanvänt utrymme ska strykas över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

3.

Varorna ska beskrivas i enlighet med handelsbruket och tillräckligt noggrant för att möjliggöra identifiering av varorna.

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

1.

Exportör (Namn, fullständig adress, land)

EUR.1

Nr A

000.000

Se anmärkningarna på omstående sida innan detta formulär fylls i.

2.

Ansökan om certifikat för förmånshandel mellan

och

(ange berörda länder, landgrupper eller territorier)

3.

Mottagare (namn, fullständig adress, land) (frivillig uppgift)

4.

Land, landgrupp eller territorium där produkterna anses ha sitt ursprung

5.

Land, landgrupp eller territorium som är destination

6.

Uppgifter om transporten (frivillig uppgift)

7.

Anmärkningar

8.

Varupostnummer; kollis märken och nummer, antal och slag (15); varubeskrivning

9.

Bruttovikt (kg) eller annat mått (l, m3, osv.)

10.

Fakturor (frivillig uppgift)

EXPORTÖRENS DEKLARATION

Jag, exportör av de varor som beskrivs på omstående sida,

DEKLARERAR att varorna uppfyller villkoren för utfärdande av det bifogade certifikatet,

ANGER nedan de omständigheter som medför att varorna uppfyller ovannämnda villkor:

UPPVISAR följande styrkande handlingar (16):

ÅTAR MIG att på begäran av de behöriga myndigheterna uppvisa den bevisning som de kan behöva för att utfärda bifogade certifikat och godtar, om så begärs, varje kontroll från dessa myndigheters sida av min bokföring och av omständigheterna kring tillverkningen av ovannämnda varor,

ANSÖKER OM att det bifogade certifikatet utfärdas för varorna.

(Ort och datum)

(Underskrift)

BILAGA V

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PRODUKTER MED URSPRUNG I CEUTA OCH MELILLA

Enda artikel

1.   Förutsatt att produkterna uppfyller villkoren i artikel 14 i detta tillägg rörande förbud mot ändringar ska följande anses vara

(1)

produkter med ursprung i Ceuta och Melilla:

a)

Produkter som helt framställts i Ceuta och Melilla.

b)

Produkter som framställts i Ceuta och Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än produkter som helt framställts i Ceuta och Melilla har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning enligt artikel 4 i detta tillägg, eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Schweiz eller i Europeiska unionen och har genomgått behandling eller bearbetning som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 6 i detta tillägg.

(2)

produkter med ursprung i Schweiz:

a)

Produkter som helt framställts i Schweiz.

b)

Produkter som framställts i Schweiz och vid vilkas tillverkning andra produkter än produkter som helt framställts i Schweiz har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning enligt artikel 4 i detta tillägg, eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Ceuta och Melilla eller i Europeiska unionen och har genomgått behandling eller bearbetning som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 6 i detta tillägg.

2.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

3.   Exportören eller dennes befullmäktigade ombud ska ange den exporterande partens namn respektive ”Ceuta och Melilla” i fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller i ursprungsdeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla ska detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller i ursprungsdeklarationen.

4.   De spanska tullmyndigheterna ska ansvara för tillämpningen av dessa regler i Ceuta och Melilla.

BILAGA VI

LEVERANTÖRSDEKLARATION

Leverantörsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

LEVERANTÖRSDEKLARATION

för varor som har genomgått behandling eller bearbetning i tillämpande fördragsslutande parter utan att ha fått förmånsursprungsstatus

I egenskap av leverantör av de varor som omfattas av bifogade dokument deklarerar jag följande:

1.

Följande material, som inte har ursprung i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna], har använts i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] för att tillverka dessa varor:

Beskrivning av levererade varor (17)

Beskrivning av använda icke-ursprungsmaterial

Nummer i tulltaxan för använda icke-ursprungsmaterial (18)

Värdet av använda icke-ursprungsmaterial (18)  (19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt värde

 

2.

Alla andra material som har använts i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] för att tillverka dessa varor har ursprung i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna].

3.

Följande varor har genomgått behandling eller bearbetning utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] i enlighet med artikel 13 i detta tillägg och har erhållit följande totala mervärde där:

Beskrivning av levererade varor

Totalt mervärde erhållet utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] (20)

 

 

 

 

 

 

 

(Ort och datum)

 

 

 

(Leverantörens adress och underskrift samt namnförtydligande)

BILAGA VII

LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR LÄNGRE TID

Leverantörsdeklarationen för längre tid, vars text återges nedan, måste upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR LÄNGRE TID

för varor som har genomgått behandling eller bearbetning i en tillämpande fördragsslutande part utan att ha fått förmånsursprungsstatus

I egenskap av leverantör av de varor som omfattas av bifogade dokument och som regelbundet levereras till (21) … deklarerar jag följande:

1.

Följande material, som inte har ursprung i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna], har använts i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] för att tillverka dessa varor:

Beskrivning av levererade varor (22)

Beskrivning av använda icke-ursprungsmaterial

Nummer i tulltaxan för använda icke-ursprungsmaterial (23)

Värdet av använda icke-ursprungsmaterial (23)  (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt värde

 

2.

Alla andra material som har använts i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] för att tillverka dessa varor har ursprung i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna].

3.

Följande varor har genomgått behandling eller bearbetning utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] i enlighet med artikel 13 i detta tillägg och har erhållit följande totala mervärde där:

Beskrivning av levererade varor

Totalt mervärde erhållet utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] (25)

 

 

 

 

 

 

Denna deklaration gäller för alla efterföljande sändningar av dessa varor avsända från och med…

till och med… (26)

Jag förbinder mig att omedelbart informera … (26) om denna deklaration inte längre är giltig.

 

(Ort och datum)

 

 

 

(Leverantörens adress och underskrift samt namnförtydligande)


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.

(2)  Parterna beslutar att frångå kravet på att ursprungsbeviset ska innehålla den fras som avses i artikel 8.3.

(3)  EGT L 302, 15.11.1985, s. 23.

(4)  För särskilda villkor rörande särskilda processer, se inledande anmärkningar 8.1–8.3.

(5)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

(6)  Se inledande anmärkning 7.

(7)  Se inledande anmärkning 9.

(8)  Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste dennes tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

(9)  Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ”CM”, i det dokument i vilket deklarationen upprättas.

(10)  Dessa uppgifter får utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

(11)  I de fall exportören inte behöver underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.

(12)  För oemballerade varor anges, alltefter omständigheterna, antalet artiklar eller ”i bulk”.

(13)  Fylls bara i om det exporterande landets eller territoriets regler kräver det.

(14)  Kryssa i tillämplig ruta.

(15)  För oemballerade varor anges, alltefter omständigheterna, antalet artiklar eller ”i bulk”.

(16)  Till exempel importdokument, varucertifikat, fakturor eller tillverkardeklarationer som avser produkter som använts vid tillverkningen eller varor som återexporteras i oförändrat skick.

(17)  Om fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling till vilken deklarationen bifogas omfattar olika varuslag, eller varor som inte innehåller icke-ursprungsmaterial i samma utsträckning, måste leverantören tydligt skilja mellan de olika varuslagen.

Exempel:

Dokumentet hänför sig till olika modeller av elektriska motorer enligt nummer 8501 som ska användas i tillverkningen av vattentvättmaskiner enligt nummer 8450. Beskaffenheten hos och värdet av de icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av dessa motorer skiljer sig från en modell till en annan. Modellerna måste därför skiljas åt i den första kolumnen och uppgifterna i de andra kolumnerna anges särskilt för var och en av modellerna, så att tillverkarna av tvättmaskiner korrekt kan bedöma sina produkters ursprungsstatus beroende på vilken modell av elektriska motorer de använder.

(18)  De uppgifter som avses i dessa kolumner ska lämnas endast om de är nödvändiga.

Exempel:

I regeln beträffande kläder i ex Kapitel 62 anges att Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara får användas. Om en tillverkare av sådana kläder i en tillämpande fördragsslutande part använder textilvaror importerade från Europeiska unionen som har framställts där genom vävning av icke-ursprungsgarn, är det tillräckligt för leverantören i Europeiska unionen att beskriva det använda icke-ursprungsmaterialet som garn i sin deklaration, utan att ange numret i tulltaxan för och värdet av sådant garn.

En tillverkare av järntråd enligt nummer 7217 som vid tillverkningen använder järnstänger utan ursprungsstatus ska i den andra kolumnen ange ”stänger av järn”. Om denna järntråd ska användas vid tillverkningen av en maskin för vilken ursprungsregeln anger en begränsning av det totala icke-ursprungsmaterial som får användas till ett visst procentvärde, måste värdet av stängerna utan ursprungsstatus anges i den tredje kolumnen.

(19)  Med värdet av material avses tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna].

Det exakta värdet av varje använt icke-ursprungsmaterial ska anges per enhet av de varor som specificerats i den första kolumnen.

(20)  Med totalt mervärde avses alla kostnader som uppstått utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna], inbegripet värdet av allt material som tillförts där. Det exakta totala mervärde som erhållits utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] ska anges per enhet av de varor som specificerats i den första kolumnen.

(21)  Kundens namn och adress.

(22)  Om fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling till vilken deklarationen bifogas omfattar olika varuslag, eller varor som inte innehåller icke-ursprungsmaterial i samma utsträckning, måste leverantören tydligt skilja mellan de olika varuslagen.

Exempel:

Dokumentet hänför sig till olika modeller av elektriska motorer enligt nummer 8501 som ska användas i tillverkningen av vattentvättmaskiner enligt nummer 8450. Beskaffenheten hos och värdet av de icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av dessa motorer skiljer sig från en modell till en annan. Modellerna måste därför skiljas åt i den första kolumnen och uppgifterna i de andra kolumnerna anges särskilt för var och en av modellerna, så att tillverkarna av tvättmaskiner korrekt kan bedöma sina produkters ursprungsstatus beroende på vilken modell av elektriska motorer de använder.

(23)  De uppgifter som avses i dessa kolumner ska lämnas endast om de är nödvändiga.

Exempel:

I regeln beträffande kläder i ex Kapitel 62 anges att Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara får användas. Om en tillverkare av sådana kläder i en tillämpande fördragsslutande part använder textilvaror importerade från Europeiska unionen som har framställts där genom vävning av icke-ursprungsgarn, är det tillräckligt för leverantören i Europeiska unionen att beskriva det använda icke-ursprungsmaterialet som garn i sin deklaration, utan att ange numret i tulltaxan för och värdet av sådant garn.

En tillverkare av järntråd enligt nummer 7217 som vid tillverkningen använder järnstänger utan ursprungsstatus ska i den andra kolumnen ange ”stänger av järn”. Om denna järntråd ska användas vid tillverkningen av en maskin för vilken ursprungsregeln anger en begränsning av det totala icke-ursprungsmaterial som får användas till ett visst procentvärde, måste värdet av stängerna utan ursprungsstatus anges i den tredje kolumnen.

(24)  Med värdet av material avses tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna].

Det exakta värdet av varje använt icke-ursprungsmaterial ska anges per enhet av de varor som specificerats i den första kolumnen.

(25)  Med totalt mervärde avses alla kostnader som uppstått utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna], inbegripet värdet av allt material som tillförts där. Det exakta totala mervärde som erhållits utanför [ange den eller de relevanta tillämpande fördragsslutande parten eller parterna] ska anges per enhet av de varor som specificerats i den första kolumnen.

(26)  Ange datum. Giltighetstiden för leverantörsdeklarationen för längre tid bör normalt inte överstiga 24 månader, med förbehåll för de villkor som fastställts av tullmyndigheterna i den tillämpande fördragsslutande part där leverantörsdeklarationen för längre tid upprättas.


Top