EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1471

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1471 av den 18 augusti 2021 om ändring och rättelse av genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235 och (EU) 2020/2236 vad gäller hänvisningar till nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur och till förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur och varor får föras in till unionen (Text av betydelse för EES)

C/2021/6043

OJ L 326, 15.9.2021, p. 1–354 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1471/oj

15.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1471

av den 18 augusti 2021

om ändring och rättelse av genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235 och (EU) 2020/2236 vad gäller hänvisningar till nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur och till förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur och varor får föras in till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artiklarna 168.4, 213.2, 224.4, 238.3 och 239.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (2), särskilt artiklarna 90 och 126.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2020/2235 (3) och (EU) 2020/2236 (4) fastställs förlagor till de djurhälsointyg, kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och officiella intyg som ska åtfölja sändningar av djur och varor vid förflyttning inom unionen och införsel till unionen. De offentliggjorda versionerna av genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235 och (EU) 2020/2236 innehåller några uppenbara misstag och oavsiktliga utelämnanden. Dessa misstag och utelämnanden bör rättas och ändringar införas genom att genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235 och (EU) 2020/2236 ändras i enlighet med detta.

(2)

I bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 fastställs förlagan till privat intyg som ska åtfölja sändningar av lagringsstabila sammansatta produkter som inte innehåller något annat bearbetat kött än gelatin, kollagen eller högförädlade produkter, vid tidpunkten för införseln till unionen eller vid utsläppandet på marknaden. Enligt intyget ska importören ange den procentandel av varje ingrediens av vegetabiliskt ursprung och av bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna. Eftersom kontrollen av sammansatta produkter inte längre grundas på den mängd produkter av animaliskt ursprung som de innehåller är denna information inte längre nödvändig. Dessutom kan informationen äventyra receptens konfidentialitet. Detta krav bör därför ändras.

(3)

Enligt artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 ska kommissionen godkänna och vid behov ändra nationella åtgärder som syftar till att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, om sådana nationella åtgärder kan påverka förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen. I enlighet med den bestämmelsen godkänns sådana nationella åtgärder genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 (5). Hänvisningarna i djurhälsointyg och i kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg till artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 bör därför ersättas med en hänvisning till genomförandebeslut (EU) 2021/260. Bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 och bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2020/2236 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (6) fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med förordning (EU) 2016/429. Hänvisningarna till de förteckningar över tredjeländer och territorier som kommissionen antagit i enlighet med artikel 230.1 i förordning (EU) 2016/429 i djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg bör därför ersättas med hänvisningar till de relevanta förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2021/404. Bilagorna II och V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 och bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2020/2236 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 (7) fastställs förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen i enlighet med förordning (EU) 2017/625. Hänvisningarna till de förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer som kommissionen antagit i enlighet med artikel 127.2 i förordning (EU) 2017/625 i kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och officiella intyg bör därför ersättas med hänvisningar till de relevanta förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2021/405. Bilagorna II, III och V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Bilagorna I, II, III och V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 och bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2020/2236 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, III och V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 ska ändras i enlighet med del 1 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2020/2236 ska ändras i enlighet med del 2 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG (EUT L 442, 30.12.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1251/2008 (EUT L 442, 30.12.2020, s. 410).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 av den 11 februari 2021 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU (EUT L 59, 19.2.2021, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (EUT L 114, 31.3.2021, s. 118).


BILAGA

DEL 1

Bilagorna I, II, III och V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I, i kapitel 4 ska fält I.20 ersättas med följande:

I.20

Intygas vara avsedda som/för

 

Ange syftet med djurens förflyttning, varornas avsedda användning eller kategori enligt relevant unionslagstiftning.

Foder: gäller endast animaliska biprodukter avsedda som foder för produktionsdjur, i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (1).

Sällskapsdjursfoder: gäller endast animaliska biprodukter som är avsedda att användas som sällskapsdjursfoder eller för tillverkning av sällskapsdjursfoder, i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel: gäller vissa animaliska biprodukter eller framställda produkter, i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Tekniskt bruk: animaliska biprodukter eller framställda produkter som är otjänliga som livsmedel eller foder, i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Läkemedelsbruk: animaliska biprodukter som är otjänliga som livsmedel eller foder, i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Varuprover: enligt definitionen i punkt 39 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2).

Utställning: gäller djur som är avsedda för utställningar och idrotts- eller kulturevenemang eller liknande evenemang, eller visningsobjekt enligt definitionen i punkt 34 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011.

Konservindustrin: gäller produkter avsedda att användas som livsmedel (t.ex. tonfisk) som är särskilt avsedda endast för konservindustrin.

Produkter avsedda att användas som livsmedel: gäller endast produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och för vilka ett djurhälsointyg, officiellt intyg eller kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg krävs enligt unionslagstiftningen.

Vidare bearbetning: gäller produkter som måste bearbetas vidare innan de släpps ut på marknaden samt levande vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur som är avsedda för en livsmedelsanläggning för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur enligt definitionen i artikel 4.52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429.

Levande vattenlevande djur avsedda som livsmedel: vattenlevande djur avsedda att direkt användas som livsmedel, dvs. vattenlevande djur som levereras levande till slutkonsumenten eller äts levande.

Avgränsad anläggning: enligt definitionen i artikel 4.48 i förordning (EU) 2016/429.

Karantänanläggning: enligt artikel 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 (3) vad gäller landlevande djur och artikel 15 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/691 (4) vad gäller vattenbruksdjur.

Resande cirkus/Djurföreställning: enligt definitionen i artikel 2.34 respektive 2.35 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

Utsättning i naturen: gäller endast levande djur som ska sättas ut i naturen på destinationsorten.

Registrerat hästdjur: enligt definitionen i artikel 2.30 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

Fortsatt djurhållning: djur avsedda för anläggningar där levande djur hålls eller för sällskapsdjurshållare, om de inte är avsedda för ett mer specifikt ändamål eller tillhör en särskild kategori enligt fält I.20 (t.ex. karantän eller avgränsade anläggningar). Det omfattar även djur som är avsedda att vidmakthålla viltstammen eller sättas ut i naturen, om de är avsedda att passera genom en anläggning innan de sätts ut.

Reningsanläggning: enligt definitionen i artikel 2.2 i delegerad förordning (EU) 2020/691.

Leveranscentral: enligt definitionen i artikel 2.3 i delegerad förordning (EU) 2020/691.

Återutläggningsområde: enligt definitionen i artikel 2.4 i delegerad förordning (EU) 2020/691.

Vattenbruksanläggning där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål: enligt artikel 17 eller 18 i delegerad förordning (EU) 2020/691.

Slakt: för djur avsedda för ett slakteri, antingen direkt eller via en anläggning som godkänts för uppsamling.

Avelsmaterial: enligt definitionen i artikel 4.28 i förordning (EU) 2016/429.

Annat: avsedda för ändamål som inte anges på annat ställe i denna klassificering, inklusive vattenlevande djur avsedda för fiskagn.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Den första meningen ska ersättas med följande:

”Bilaga II innehåller följande förlaga till djurhälsointyg och förlaga till officiellt intyg:”

b)

Kapitel 1 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning inom unionen av produkter av animaliskt ursprung som får förflyttas från en restriktionszon som omfattas av nödåtgärder eller sjukdomsbekämpningsåtgärder eller som härrör från djurarter som omfattas av sådana åtgärder (förlaga INTRA-EMERGENCY)

Image 1

Image 2

Image 3

3.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Den första meningen i bilaga III ska ersättas med följande:

”Bilaga III innehåller följande förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och förlagor till officiella intyg för införsel till unionen:”

b)

Kapitlen 1–13 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från tama nötkreatur avsett att användas som livsmedel, med undantag av maskinurbenat kött (förlaga BOV)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

KAPITEL 2

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från tama får och getter avsett att användas som livsmedel, med undantag av maskinurbenat kött (förlaga OVI)

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

KAPITEL 3

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från tamsvin avsett att användas som livsmedel, med undantag av maskinurbenat kött (förlaga POR)

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

KAPITEL 4

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från tama hovdjur (Equus caballus, Equus asinus och korsningar av dessa) avsett att användas som livsmedel, med undantag av malet kött och maskinurbenat kött (förlaga EQU)

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

KAPITEL 5

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från djur i familjen Bovidae (utom tama nötkreatur, får och getter), kameldjur och hjortdjur som hålls som hägnat vilt avsett att användas som livsmedel, med undantag av slaktbiprodukter, malet kött och maskinurbenat kött (förlaga RUF)

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

Image 49

Image 50

KAPITEL 6

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från vilda djur i familjen Bovidae (utom tama nötkreatur, får och getter), vilda kameldjur och vilda hjortdjur avsett att användas som livsmedel, med undantag av slaktbiprodukter, malet kött och maskinurbenat kött (förlaga RUW)

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

Image 55

Image 56

Image 57

KAPITEL 7

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från djur av vildsvinsraser och djur i familjen Tayassuidae som hålls som hägnat vilt avsett att användas som livsmedel, med undantag av slaktbiprodukter, malet kött och maskinurbenat kött (förlaga SUF)

Image 58

Image 59

Image 60

Image 61

Image 62

Image 63

Image 64

Image 65

KAPITEL 8

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från vilda djur av vildsvinsraser och djur i familjen Tayassuidae avsett att användas som livsmedel, med undantag av slaktbiprodukter, malet kött och maskinurbenat kött (förlaga SUW)

Image 66

Image 67

Image 68

Image 69

Image 70

Image 71

KAPITEL 9

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från frilevande hovdjur av undersläktet Hippotigris (zebra) avsett att användas som livsmedel, med undantag av slaktbiprodukter, malet kött och maskinurbenat kött (förlaga EQW)

Image 72

Image 73

Image 74

Image 75

Image 76

KAPITEL 10

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av maskinurbenat kött från tama idisslare avsett att användas som livsmedel (förlaga RUM-MSM)

Image 77

Image 78

Image 79

Image 80

Image 81

KAPITEL 11

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av maskinurbenat kött från tamsvin avsett att användas som livsmedel (förlaga SUI-MSM)

Image 82

Image 83

Image 84

Image 85

Image 86

KAPITEL 12

Förlaga till djurhälsointyg för införsel till unionen av färskt kött avsett att användas som livsmedel, som har sitt ursprung i Nya Zeeland och transiteras genom Singapore och som lossas och eventuellt lagras och omlastas före införsel till unionen (förlaga NZ-TRANSIT-SG)

Image 87

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

KAPITEL 13

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar avsett att användas som livsmedel, med undantag av malet kött och maskinurbenat kött (förlaga POU)

Image 92

Image 93

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

c)

Kapitel 15 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 15

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från strutsfåglar avsett att användas som livsmedel, med undantag av malet kött och maskinurbenat kött (förlaga RAT)

Image 101

Image 102

Image 103

Image 104

Image 105

Image 106

Image 107

Image 108

Image 109

d)

Kapitel 17 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 17

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från fjädervilt avsett att användas som livsmedel, med undantag av malet kött och maskinurbenat kött (förlaga GBM)

Image 110

Image 111

Image 112

Image 113

Image 114

Image 115

e)

Kapitlen 19–28 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 19

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av ägg avsedda att användas som livsmedel (förlaga E)

Image 116

Image 117

Image 118

Image 119

Image 120

Image 121

KAPITEL 20

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av äggprodukter avsedda att användas som livsmedel (förlaga EP)

Image 122

Image 123

Image 124

Image 125

Image 126

Image 127

KAPITEL 21

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från vilda harar och kaniner (Leporidae) avsett att användas som livsmedel, med undantag av malet kött, maskinurbenat kött och slaktbiprodukter förutom oflådda och icke urtagna harar och kaniner (förlaga WL)

Image 128

Image 129

Image 130

Image 131

Image 132

KAPITEL 22

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från andra vilda landlevande däggdjur än hov- och klövdjur, harar och kaniner (Leporidae) avsett att användas som livsmedel, med undantag av slaktbiprodukter, malet kött och maskinurbenat kött (förlaga WM)

Image 133

Image 134

Image 135

Image 136

Image 137

KAPITEL 23

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av färskt kött från hägnade kaniner avsett att användas som livsmedel, med undantag av malet kött och maskinurbenat kött (förlaga RM)

Image 138

Image 139

Image 140

Image 141

KAPITEL 24

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av köttberedningar avsedda att användas som livsmedel (förlaga MP-PREP)

Image 142

Image 143

Image 144

Image 145

Image 146

Image 147

Image 148

Image 149

Image 150

Image 151

KAPITEL 25

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av köttprodukter avsedda att användas som livsmedel, inbegripet utsmält djurfett och fettgrevar, köttextrakt samt behandlade magar, blåsor och tarmar (utom fjälster), vilka inte behöver genomgå någon särskild riskreducerande behandling (förlaga MPNT)

Image 152

Image 153

Image 154

Image 155

Image 156

Image 157

Image 158

Image 159

Image 160

Image 161

Image 162

KAPITEL 26

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av köttprodukter avsedda att användas som livsmedel, inbegripet utsmält djurfett och fettgrevar, köttextrakt samt behandlade magar, blåsor och tarmar (utom fjälster), vilka måste genomgå en särskild riskreducerande behandling (förlaga MPST)

Image 163

Image 164

Image 165

Image 166

Image 167

Image 168

Image 169

Image 170

Image 171

Image 172

Image 173

Image 174

KAPITEL 27

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av fjälster avsedda att användas som livsmedel (förlaga CAS)

Image 175

Image 176

Image 177

Image 178

Image 179

Image 180

Image 181

Image 182

KAPITEL 28

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av levande fisk, levande kräftdjur och produkter av animaliskt ursprung från dessa djur avsedda att användas som livsmedel (förlaga FISH-CRUST-HC)

Image 183

Image 184

Image 185

Image 186

Image 187

Image 188

Image 189

Image 190

Image 191

Image 192

Image 193

f)

Kapitlen 30–38 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 30

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av fiskeriprodukter eller fiskeriprodukter som härrör från musslor som är avsedda att användas som livsmedel och som förs in till unionen direkt från ett kylfartyg, frysfartyg eller fabriksfartyg som för ett tredjelands flagg i enlighet med artikel 11.3 i delegerad förordning (EU) 2019/625 (förlaga FISH/MOL-CAP)

Image 194

Image 195

Image 196

Image 197

Image 198

KAPITEL 31

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor samt produkter av animaliskt ursprung från dessa djur avsedda att användas som livsmedel (förlaga MOL-HC)

Image 199

Image 200

Image 201

Image 202

Image 203

Image 204

Image 205

Image 206

Image 207

Image 208

Image 209

KAPITEL 32

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av bearbetade musslor av arten Acanthocardia tuberculatum avsedda att användas som livsmedel (förlaga MOL-AT)

Image 210

Image 211

KAPITEL 33

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av obehandlad mjölk avsedd att användas som livsmedel (förlaga MILK-RM)

Image 212

Image 213

Image 214

Image 215

Image 216

Image 217

KAPITEL 34

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och som framställts av obehandlad mjölk eller som inte behöver genomgå någon särskild riskreducerande behandling (förlaga MILK-RMP/NT)

Image 218

Image 219

Image 220

Image 221

Image 222

Image 223

KAPITEL 35

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och som måste pastöriseras (förlaga DAIRY-PRODUCTS-PT)

Image 224

Image 225

Image 226

Image 227

Image 228

Image 229

Image 230

KAPITEL 36

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och som måste genomgå en annan särskild riskreducerande behandling än pastörisering (förlaga DAIRY-PRODUCTS-ST)

Image 231

Image 232

Image 233

Image 234

Image 235

Image 236

Image 237

KAPITEL 37

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av råmjölk avsedd att användas som livsmedel (förlaga COLOSTRUM)

Image 238

Image 239

Image 240

Image 241

Image 242

Image 243

KAPITEL 38

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av råmjölksbaserade produkter avsedda att användas som livsmedel (förlaga COLOSTRUM-BP)

Image 244

Image 245

Image 246

Image 247

Image 248

Image 249

g)

Kapitlen 41–44 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 41

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av gelatin avsett att användas som livsmedel (förlaga GEL)

Image 250

Image 251

Image 252

Image 253

Image 254

Image 255

Image 256

KAPITEL 42

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av kollagen avsett att användas som livsmedel (förlaga COL)

Image 257

Image 258

Image 259

Image 260

Image 261

Image 262

Image 263

KAPITEL 43

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av råvaror för framställning av gelatin och kollagen avsett att användas som livsmedel (förlaga RCG)

Image 264

Image 265

Image 266

Image 267

Image 268

Image 269

Image 270

Image 271

KAPITEL 44

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen avsett att användas som livsmedel (förlaga TCG)

Image 272

Image 273

Image 274

Image 275

Image 276

Image 277

Image 278

Image 279

h)

Kapitlen 48, 49 och 50 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 48

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av insekter avsedda att användas som livsmedel (förlaga INS)

Image 280

Image 281

Image 282

Image 283

KAPITEL 49

Förlaga till officiellt intyg för införsel till unionen av andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från tama hov- och klövdjur, fjäderfä, kaniner eller fiskeriprodukter och som är avsedda att användas som livsmedel och som inte omfattas av artiklarna 8–26 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 (förlaga PAO)

Image 284

Image 285

Image 286

Image 287

KAPITEL 50

Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen av icke lagringståliga sammansatta produkter och lagringståliga sammansatta produkter som innehåller köttprodukter (oavsett mängd), utom gelatin, kollagen och högförädlade produkter, och som är avsedda att användas som livsmedel (förlaga COMP)

Image 288

Image 289

Image 290

Image 291

Image 292

Image 293

Image 294

Image 295

Image 296

Image 297

Image 298

Image 299

Image 300

i)

Kapitel 52 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 52

Förlaga till djurhälsointyg för transitering genom unionen till ett tredjeland, antingen direkt eller efter lagring i unionen, av icke lagringståliga sammansatta produkter och lagringståliga sammansatta produkter som innehåller köttprodukter (oavsett mängd) och som är avsedda att användas som livsmedel (förlaga TRANSIT-COMP)

Image 301

Image 302

Image 303

Image 304

Image 305

Image 306

Image 307

Image 308

4.

Bilaga V ska ersättas med följande:

BILAGA V

FÖRLAGA TILL PRIVAT INTYG AV DEN AKTÖR SOM FÖR IN LAGRINGSTÅLIGA SAMMANSATTA PRODUKTER TILL UNIONEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 14 I DELEGERAD FÖRORDNING (EU) 2019/625

Image 309

Image 310

Image 311

DEL 2

Bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2020/2236 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitlen 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 1

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN AV VATTENLEVANDE DJUR AVSEDDA FÖR VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR (FÖRLAGA AQUA-INTRA-ESTAB)

Image 312

Image 313

Image 314

Image 315

Image 316

Image 317

Image 318

KAPITEL 2

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN AV VATTENLEVANDE DJUR AVSEDDA FÖR UTSÄTTNING I NATUREN (FÖRLAGA AQUA-INTRA-RELEASE)

Image 319

Image 320

Image 321

Image 322

Image 323

Image 324

KAPITEL 3

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN AV VATTENLEVANDE DJUR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL (FÖRLAGA AQUA-INTRA-HC)

Image 325

Image 326

Image 327

Image 328

Image 329

Image 330

b)

Kapitel 5 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 5

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FLYTTNING INOM UNIONEN AV VATTENLEVANDE DJUR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LEVANDE FISKAGN (FÖRLAGA AQUA-INTRA-BAIT)

Image 331

Image 332

Image 333

Image 334

Image 335

Image 336

c)

Kapitel 7 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 7

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN AV PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG FRÅN ANDRA VATTENBRUKSDJUR ÄN LEVANDE VATTENBRUKSDJUR SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER VAD GÄLLER FÖRFLYTTNING ELLER NÖDÅTGÄRDER AVSEENDE FÖRTECKNADE ELLER NYA SJUKDOMAR (FÖRLAGA PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT)

Image 337

Image 338

Image 339

Image 340

2.

Bilaga II ska ersättas med följande:

BILAGA II

Bilaga II innehåller följande förlaga till djurhälsointyg:

Förlaga

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Förlaga till djurhälsointyg för införsel till unionen av vattenlevande djur avsedda för vissa vattenbruksanläggningar, utsättning i naturen eller andra ändamål, utom för användning som livsmedel

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN AV VATTENLEVANDE DJUR AVSEDDA FÖR VISSA VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR, UTSÄTTNING I NATUREN ELLER ANDRA ÄNDAMÅL, UTOM FÖR ANVÄNDNING SOM LIVSMEDEL (FÖRLAGA AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER)

Image 341

Image 342

Image 343

Image 344

Image 345

Image 346

Image 347

Image 348

Image 349


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (EUT L 314, 5.12.2019, s. 115).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/691 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för vattenbruksanläggningar och transportörer av vattenlevande djur (EUT L 174, 3.6.2020, s. 345).


Top