EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1378

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1378 av den 19 augusti 2021 om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen och om upprättande av förteckningen över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (Text av betydelse för EES)

C/2021/6052

OJ L 297, 20.8.2021, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj

20.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1378

av den 19 augusti 2021

om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen och om upprättande av förteckningen över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artiklarna 45.4 och 46.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 45.1 b i) i förordning (EU) 2018/848 får en produkt importeras från ett tredjeland i syfte att släppas ut på marknaden i unionen som en ekologisk produkt eller som en produkt under omställning om aktörerna och aktörsgrupperna, inklusive exportörerna i det berörda tredjelandet, har kontrollerats av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46 i den förordningen, och om dessa aktörer, aktörsgrupper och exportörer har fått ett certifikat från dessa myndigheter eller organ som bekräftar att de uppfyller kraven i förordning (EU) 2018/848.

(2)

För att ge verkan åt artikel 45.1 b i) i förordning (EU) 2018/848 bör innehållet i det certifikat som avses i den bestämmelsen samt de tekniska medlen för utfärdandet av det specificeras.

(3)

I enlighet med artikel 45.1 b i) i förordning (EU) 2018/848 är det även lämpligt att i den här förordningen upprätta en förteckning över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan vilka har behörighet att utföra dessa kontroller och att utfärda detta certifikat i tredjeländer.

(4)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med den dag då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Certifikat för aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer

Kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) 2018/848 ska tillhandahålla aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som har kontrollerats i enlighet med artikel 45.1 b i) i den förordningen ett certifikat som bekräftar att dessa aktörer, aktörsgrupper och exportörer uppfyller kraven i förordning (EU) 2018/848 (certifikatet).

Certifikatet ska

a)

utfärdas i elektronisk form, i enlighet med förlagan i bilaga I till den här förordningen, och med användning av det elektroniska Traces-systemet (Trade Control and Expert System) som avses i artikel 2.36 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (2),

b)

göra det möjligt att identifiera

i)

den aktör, aktörsgrupp eller exportör som omfattas av certifikatet, inbegripet förteckningen över medlemmarna i en aktörsgrupp,

ii)

den produktkategori som omfattas av certifikatet, med samma kategorier som föreskrivs i artikel 35.7 i förordning (EU) 2018/848, och

iii)

dess giltighetstid,

c)

intyga att aktörens, aktörsgruppens eller exportörens verksamhet är förenlig med förordning (EU) 2018/848, och

d)

uppdateras när förändringar sker som påverkar uppgifterna i det.

Artikel 2

Förteckning över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan

1.   Förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) 2018/848 återfinns i bilaga II till den här förordningen. Förteckningen ska innehålla följande information för varje kontrollmyndighet eller kontrollorgan som har erkänts:

a)

Namn på och kodnummer till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

b)

Produktkategorier enligt artikel 35.7 i förordning (EU) 2018/848 för varje tredjeland.

c)

De tredjeländer där produktkategorierna har sitt ursprung, förutsatt att dessa tredjeländer i fråga om den berörda produktkategorin eller produkten inte redan omfattas av ett avtal om handel med ekologiska produkter i enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 2018/848 eller av ett likvärdigt erkännande i enlighet med artikel 48 i den förordningen.

d)

Giltighetstiden för erkännandet.

e)

Undantag från erkännandet, i tillämpliga fall.

2.   Närmare uppgifter om kontrollmyndighetens eller kontrollorganets postadress, webbplatsadress och e-postadress, samt namnet på det ackrediteringsorgan som beviljar ackrediteringen i enlighet med artikel 46.2 d i förordning (EU) 2018/848, ska vara offentligt tillgängliga på kommissionens webbplats för ekologiskt jordbruk.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (EUT L 261, 14.10.2019, s. 37).


BILAGA I

FÖRLAGA TILL CERTIFIKAT

CERTIFIKAT FÖR AKTÖRER, AKTÖRSGRUPPER OCH EXPORTÖRER I TREDJELÄNDER FÖR PRODUKTER SOM IMPORTERAS TILL EUROPEISKA UNIONEN SOM EKOLOGISKA PRODUKTER ELLER PRODUKTER UNDER OMSTÄLLNING

Del I: Obligatoriska uppgifter

1.

Dokumentnummer

2.

(välj det som är tillämpligt)

Aktör

Aktörsgrupp – se punkt 10

Exportör

3.

Aktörens, aktörsgruppens eller exportörens namn och adress:

4.

Namn, adress och kodnummer för aktörens, aktörsgruppens eller exportörens kontrollmyndighet eller kontrollorgan:

5.

Aktörens, aktörsgruppens eller exportörens verksamhet (välj det som är tillämpligt):

Produktion

Beredning

Distribution

Lagring

Import

Export

6.

Produktkategori(er) som avses i artikel 35.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (1) och produktionsmetoder (välj det som är tillämpligt):

a)

Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial

Produktionsmetod:

ekologisk produktion, förutom under omställningsperioden

produktion under omställningsperioden

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

b)

Djur och obearbetade animalieprodukter

Produktionsmetod:

ekologisk produktion, förutom under omställningsperioden

produktion under omställningsperioden

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

c)

Alger och obearbetade vattenbruksprodukter

Produktionsmetod:

ekologisk produktion, förutom under omställningsperioden

produktion under omställningsperioden

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

d)

Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål

Produktionsmetod:

produktion av ekologiska produkter

produktion av produkter under omställning

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

e)

Foder

Produktionsmetod:

produktion av ekologiska produkter

produktion av produkter under omställning

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

f)

Vin

Produktionsmetod:

produktion av ekologiska produkter

produktion av produkter under omställning

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

g)

Andra produkter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2018/848 eller som inte omfattas av de föregående kategorierna

Produktionsmetod:

produktion av ekologiska produkter

produktion av produkter under omställning

ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

7.

Förteckning över produkter:

Produktens namn och/eller KN-nummer enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2) för produkter som omfattas av förordning (EU) 2018/848

Ekologisk

Under omställning

 

 

 

 

 

 

Denna handling har utfärdats i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1378 (3) för att intyga att aktören, aktörsgruppen eller exportören (välj det som är tillämpligt) uppfyller kraven i förordning (EU) 2018/848.

8.

Ort och datum:

Utfärdande kontrollmyndighets/utfärdande kontrollorgans namn och underskrift:

9.

Certifikatet är giltigt fr.o.m. den... [ange datum] t.o.m. den... [ange datum]

10.

Förteckning över medlemmarna i aktörsgruppen enligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU) 2018/848

Medlemmens namn

Adress eller annan form av identifiering av medlemmen

 

 

 

 

 

 

Del II: Särskilda frivilliga uppgifter

En eller flera uppgifter ska fyllas i om detta beslutas av den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar certifikatet till aktören, aktörsgruppen eller exportören i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2021/1378

1.

Produktkvantitet

Produktens namn och/eller KN-nummer enligt förordning (EEG) nr 2658/87 för produkter som omfattas av förordning (EU) 2018/848

☐ Ekologisk

☐ Under omställning

Uppskattad kvantitet i kg, liter eller, i förekommande fall, antal enheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Uppgifter om mark

Produktens namn

☐ Ekologisk

☐ Under omställning

☐ Icke-ekologisk

Areal i hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Förteckning över de lokaler eller enheter där aktören eller aktörsgruppen bedriver verksamheten

Adress eller geografisk plats

Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5

 

 

 

 

 

 

4.

Uppgifter om den verksamhet som aktören eller aktörsgruppen utför och huruvida verksamheten bedrivs för egen del eller som underleverantör som utför verksamheten till förmån för en annan aktör och där ansvaret för den utförda verksamheten ligger kvar hos underleverantören

Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5

☐ Utförande av verksamhet för egen del

☐ Utförande av verksamhet som underleverantör för en annan aktör där ansvaret för den utförda verksamheten ligger kvar hos underleverantören

 

 

 

 

 

 

5.

Uppgifter om den verksamhet som lagts ut på en tredje part

Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5

☐ Ansvaret ligger kvar hos aktören eller aktörsgruppen

☐ Ansvaret ligger hos tredje part

 

 

 

 

 

 

6.

Förteckning över underleverantörer som bedriver sådan verksamhet till förmån för den aktör eller den aktörsgrupp för vilken ansvaret vad gäller ekologisk produktion ligger kvar hos aktören eller aktörsgruppen och för vilken ansvaret inte överförts till underleverantören

Namn och adress

Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5

 

 

 

 

 

 

7.

Uppgifter om kontrollorganets ackreditering i enlighet med artikel 46.2 d i förordning (EU) 2018/848

a)

Ackrediteringsorganets namn

b)

Hyperlänk till ackrediteringscertifikatet

8.

Övriga uppgifter

 


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1378 av den 19 augusti 2021 om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter till unionen och om upprättande av förteckningen över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (EGT L 297, 20.8.2021, s. 24).


BILAGA II

Förteckning över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) 2018/848

I denna bilaga används följande beteckningar för att ange produktkategori:

A

:

obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial.

B

:

djur och obearbetade animalieprodukter.

C

:

alger och obearbetade vattenbruksprodukter.

D

:

bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål.

E

:

foder.

F

:

vin.

G

:

andra produkter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2018/848 eller som inte omfattas av de föregående kategorierna.

Uppgifter om kontrollmyndighetens eller kontrollorganets postadress, webbplatsadress och e-postadress, samt namnet på det ackrediteringsorgan som beviljar ackrediteringen, finns på kommissionens webbplats för ekologiskt jordbruk.

Kontrollmyndighetens eller kontrollorganets namn:

1)

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2)

Giltighetstid för erkännandet:

3)

Undantag:


Top