EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1356

Kommissionens beslut (EU) 2021/1356 av den 30 juni 2021 om tillstånd för Sverige att tillämpa en förlängning av vissa tidsperioder som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 [delgivet med nr C(2021) 4608] (endast den engelska texten är giltig)

C/2021/4608

OJ L 293, 16.8.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1356/oj

16.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/1


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2021/1356

av den 30 juni 2021

om tillstånd för Sverige att tillämpa en förlängning av vissa tidsperioder som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267

[delgivet med nr C(2021) 4608]

(endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 av den 16 februari 2021 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av den fortsatta covid-19-krisen avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd, uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden samt förlängning av vissa perioder som anges i förordning (EU) 2020/698 (1), särskilt artikel 2.8, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 2.1 i förordning (EU) 2021/267 förlängs de tidsfrister inom vilka innehavaren av ett yrkeskompetensbevis ska ha genomgått fortbildning som annars skulle ha löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021. Genom artikel 2.3 i den förordningen förlängs giltigheten för den motsvarande harmoniserade unionskoden ”95”.

(2)

Genom artikel 2.5 i förordning (EU) 2021/267 förlängs giltighetstiden för de yrkeskompetensbevis för förare som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG (2) och som annars skulle ha löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021.

(3)

Genom en skrivelse av den 6 maj 2021 lämnade Sverige en motiverad begäran om tillstånd att tillämpa en förlängning av vissa tidsperioder som anges i artiklarna 2.1, 2.3 och 2.5 i förordning (EU) 2021/267. Sverige lämnade genom en skrivelse av den 20 maj 2021 ytterligare information till stöd för sin begäran.

(4)

Genom en skrivelse av den 27 maj 2021 minskade Sverige omfattningen av sin motiverade begäran.

(5)

Sverige ansöker genom sin motiverade begäran för det första om tillstånd att tillämpa en sex månaders förlängning av den tidsperiod mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 som anges i artikel 2.1 i förordning (EU) 2021/267, vid tillämpning av den bestämmelsen och av artikel 2.3, för det andra om tillstånd att tillämpa en sex månaders förlängning av den tidsperiod mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 som anges i artikel 2.5 i den förordningen, och slutligen om tillstånd att tillämpa en sex månaders förlängning av de tiomånadersperioder som anges i artiklarna 2.1, 2.3 och 2.5 i förordning (EU) 2021/267, dock endast tillämplig på slutförande av fortbildning och efterföljande certifiering, den harmoniserade unionskoden ”95” och förnyelse av yrkeskompetensbevis för förare som annars skulle ha löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021.

(6)

Enligt de uppgifter som Sverige har lämnat kommer det sannolikt att förbli praktiskt omöjligt att genomgå fortbildning och efterföljande certifiering, ange den harmoniserade unionskoden ”95” och förnya yrkeskompetensbevis för förare i Sverige efter den 30 juni 2021 på grund av åtgärder som landet har vidtagit för att förebygga eller begränsa spridningen av covid-19.

(7)

Bland dessa åtgärder, som enligt Sverige allvarligt torde begränsa kapaciteten för utbildning av förare fram till årets slut, ingår begränsning av antalet personer som samtidigt får närvara vid en fortbildningskurs till högst åtta personer. Enligt denna medlemsstat torde denna åtgärd leda till kapacitetsbrist när det gäller att utbilda förarna, vilket får till följd att det blir omöjligt att förnya alla yrkeskompetensbevis som löper ut mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021.

(8)

Enligt de uppgifter som Sverige lämnat kommer nästan hälften av de giltiga yrkeskompetensbevisen i den medlemsstaten att behöva förnyas under perioden 1 mars–31 december 2021, vilket motsvarar 85 000 yrkeskompetensbevis av totalt 190 000. De svenska myndigheternas preliminära uppskattning är dock att deras utbildningskapacitet begränsas till omkring 4 000–6 000 personer per månad på grund av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19.

(9)

Enligt Sverige skulle tusentals förare per månad fortfarande inte kunna få den fortbildning som krävs, även om fortbildningarna genomförs i god fart och med full kapacitet. Dessutom kommer den omfattande sjukfrånvaron hos lärare och förare sannolikt att påverka dessa uppskattningar, eftersom Sverige inte tillåter dem att delta i fortbildning om de har någon typ av covid-19-symtom.

(10)

Enligt de uppgifter som Sverige lämnat var det minst 1 000 yrkeskompetensbevis som inte kunde utfärdas under mars 2021 på grund av kapacitetsbegränsningar, medan det var minst 5 000 som inte kunde utfärdas under april 2021. Dessa siffror förväntas öka ytterligare under de följande månaderna eftersom antalet yrkeskompetensbevis som måste förnyas ökar kraftigt. Enligt de svenska myndigheternas uppskattningar förväntas 9 500 yrkeskompetensbevis löpa ut i juli 2021 – en uppskattning som inte tar hänsyn till de yrkeskompetensbevis vars giltighet redan har förlängts genom tillämpning av förordning (EU) 2020/698 eller förordning (EU) 2021/267. Sverige förväntar sig därför inte att det ska finnas utbildningskapacitet kvar för att förnya alla de yrkeskompetensbevis som löper ut.

(11)

Situationen är särskilt problematisk när det gäller fortbildning av förare som har ett giltig yrkeskompetensbevis för godstransporter och ett körkort i någon av kategorierna C1, C1+E, C eller C+E. Enligt den information som Sverige har lämnat har många av dessa förare erhållit ett yrkeskompetensbevis som en hävdvunnen rättighet i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/59/EG. I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2003/59/EG beslutade Sverige att de berörda förarna skulle behöva genomgå en första kurs eller en första fortbildning i enlighet med direktivet efter en period på sju år. Detta ledde till att många av de yrkeskompetensbevis som erhållits som en hävdvunnen rättighet löpte ut och förnyades i september 2016 för en period på fem år. Giltighetstiden för dessa yrkeskompetensbevis kommer därför att löpa ut i september 2021.

(12)

Enligt den information som Sverige har lämnat befinner sig denna medlemsstat fortfarande mitt i covid-19-pandemins tredje våg. Dessutom har distributionen av vaccin gått långsammare än väntat i många delar av Sverige. Den 19 maj 2021 hade 40,7 % av befolkningen fått en första dos, medan endast 12,6 % hade fått en andra dos. Det är därför oklart när situationen kommer att förbättras, när de åtgärder som vidtagits för att förebygga eller begränsa spridningen av covid-19 kommer att tas bort eller lättas och när utbildningskapaciteten som en följd därav kommer tillbaka till normal nivå.

(13)

Enligt den nuvarande planen från Folkhälsomyndigheten i Sverige bör begränsningen till åtta personer som får samlas inomhus kunna lättas när spridningen av covid-19 stabiliseras, och kan då ökas till 50 personer. Det finns dock fortfarande inget datum för när denna lättnad av restriktionerna skulle kunna ske, eftersom det kommer att bero på pandemins utveckling i Sverige. Dessutom skulle denna lättnad av restriktionerna fortfarande inte göra det möjligt att återgå till normal utbildningskapacitet, eftersom flera utbildningsanläggningar vanligtvis tar emot omkring 300 personer.

(14)

Sverige anser att det råder brist på förare med yrkeskompetensbevis i landet. Enligt Sverige angav 49 % av de svenska transportföretagen i en nyligen genomförd undersökning att de hade svårt att rekrytera förare. Eftersom de tillämpliga restriktionerna i Sverige gör det svårt att utbilda nya förare riskerar landet att drabbas av en betydande brist på förare om deras yrkeskompetensbevis inte kan förlängas ytterligare.

(15)

På grundval av den information som Sverige lämnat är det nödvändigt att förlänga de tiomånadersperioder som anges i artiklarna 2.1, 2.3 och 2.5 i förordning (EU) 2021/267 för att säkerställa att Sverige har kapacitet att genomföra all nödvändig fortbildning. Sverige anser dock att det inte finns något behov av att förlänga de tiomånadersperioder som anges i dessa artiklar i den mån de är tillämpliga på fortbildningar och efterföljande certifieringar, den harmoniserade unionskoden ”95” och förnyelse av yrkeskompetensbevis för förare som annars skulle löpa ut under den nya förlängda perioden mellan den 1 juli 2021 och den 31 december 2021.

(16)

Enligt Sverige beror begäran om förlängning av de maximalt tillåtna sexmånadersperioderna på att det har byggts upp en mycket stor eftersläpning av fortbildningar, såsom beskrivs ovan. Antalet yrkeskompetensbevis som fortfarande behöver förnyas är mycket högre än vanligt, och Sverige räknar inte med någon återgång till normalt förväntat antal före årets slut. Enligt denna medlemsstat förväntar man sig dessutom en stor efterfrågan på fortbildningar under hösten.

(17)

Enligt Sverige omfattar de aktuella fortbildningarna 35 timmar, och det stora flertalet chaufförer som har yrkeskompetensbevis i Sverige väljer att dela upp dessa utbildningar i fem olika delar. Detta innebär att en stor majoritet av de förare vars yrkeskompetensbevis behöver förnyas fram till slutet av året redan har genomfört 28 timmar av utbildningen, och att endast sju timmar återstår. Enligt Sverige rör det sig dessutom främst om erfarna förare som redan har genomfört merparten av den fortbildning som krävs. De begärda förlängningarna torde därför inte leda till oproportionerliga risker när det gäller säkra och trygga transporter.

(18)

Sverige bör därför beviljas tillstånd att tillämpa en sex månaders förlängning av de tidsperioder mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 som anges i artikel 2.1, vid tillämpning av den bestämmelsen och av artikel 2.3, och i artikel 2.5 i förordning (EU) 2021/267.

(19)

Sverige bör därför även beviljas tillstånd att tillämpa en sex månaders förlängning av de tiomånadersperioder som anges i artiklarna 2.1, 2.3 och 2.5 i förordning (EU) 2021/267, i den mån det är tillämpligt på fortbildning och efterföljande certifiering, den harmoniserade unionskoden ”95” och förnyelse av yrkeskompetensbevis för förare som annars skulle ha löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021.

(20)

Sverige har godkänt att detta beslut antas och meddelas på engelska.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sverige beviljas tillstånd att tillämpa följande förlängningar av de tidsperioder som anges i artiklarna 2.1, 2.3 och 2.5 i förordning (EU) 2021/267:

a)

En sex månaders förlängning av den tidsperiod mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 som anges i artikel 2.1 i förordning (EU) 2021/267, vid tillämpning av artiklarna 2.1 och 2.3 i den förordningen.

b)

En sex månaders förlängning av den tidsperiod mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 som anges i artikel 2.5 i den förordningen.

c)

En sex månaders förlängning av de tiomånadersperioder som anges i artiklarna 2.1, 2.3 och 2.5 i den förordningen, dock endast tillämplig på fortbildning och efterföljande certifiering, den harmoniserade unionskoden ”95” och förnyelse av yrkeskompetensbevis för förare som annars skulle ha löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 2021.

På kommissionens vägnar

Adina-Ioana VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 60, 22.2.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4).


Top