EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1342

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1342 av den 27 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med bestämmelser om den information som ska sändas av tredjeländer och av kontrollmyndigheter och kontrollorgan för tillsynen av deras erkännande enligt artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 när det gäller importerade ekologiska produkter och de åtgärder som ska vidtas vid utövandet av denna tillsyn (Text av betydelse för EES)

C/2021/3572

OJ L 292, 16.8.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

16.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1342

av den 27 maj 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med bestämmelser om den information som ska sändas av tredjeländer och av kontrollmyndigheter och kontrollorgan för tillsynen av deras erkännande enligt artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 när det gäller importerade ekologiska produkter och de åtgärder som ska vidtas vid utövandet av denna tillsyn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artiklarna 48.4 och 57.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 48.1 i förordning (EU) 2018/848 kommer erkännandet av tredjeländer med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (2) för import av ekologiska produkter till unionen att löpa ut den 31 december 2026.

(2)

I enlighet med artikel 57.1 i förordning (EU) 2018/848 kommer erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 för import av ekologiska produkter till unionen att löpa ut den 31 december 2024.

(3)

När ekologiska produkter som importeras till unionen enligt dessa importordningar släpps ut på unionsmarknaden fram till utgången av dessa övergångsperioder måste de produceras i enlighet med produktionsreglerna och omfattas av kontrollsystem som är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 och de tillhörande tillämpningsföreskrifterna i kommissionens förordningar (EG) nr 889/2008 (3) och (EG) nr 1235/2008 (4).

(4)

I alla produktions-, berednings- och distributionsled i tredjeländer bör aktörerna därför fortsätta att underkasta sin verksamhet antingen ett kontrollsystem i ett tredjeland som erkänts med avseende på likvärdighet enligt artikel 48.1 i förordning (EU) 2018/848 eller en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som avses i artikel 57.1 i den förordningen.

(5)

För att säkerställa lämplig tillsyn av sådana tredjeländer eller de berörda kontrollmyndigheterna och kontrollorganen är det nödvändigt att fastställa regler för förfarandena för regelbunden omprövning av deras erkännande under övergångsperioderna. För detta ändamål bör det i denna förordning särskilt anges vilken information som tredjeländer eller kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska lämna till kommissionen för utövandet av denna tillsyn, inbegripet genom granskning på plats. I denna förordning bör det dessutom fastställas vilka åtgärder som kommissionen ska vidta vid utövandet av denna tillsyn, inbegripet tillfällig indragning eller avförande av erkända tredjeländer eller kontrollmyndigheter och kontrollorgan från de förteckningar som upprättats i enlighet med artiklarna 48.3 och 57.2 i förordning (EU) 2018/848.

(6)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas till dess att erkännandet av tredjeländerna eller kontrollmyndigheterna och kontrollorganen löper ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillsyn av tredjeländer

1.   Den årsrapport som i enlighet med artikel 48.2 i förordning (EU) 2018/848 ska skickas till kommissionen senast den 31 mars varje år av ett tredjeland som avses i artikel 48.1 i den förordningen och som ingår i den förteckning som upprättats genom en genomförandeförordning som ska antas i enlighet med artikel 48.3 i förordning (EU) 2018/848 (tredjelandet) ska innehålla följande:

a)

Information om utvecklingen av den ekologiska produktionen i tredjelandet, inbegripet de berörda produkterna, odlingsområdet, produktionsregionerna, antalet producenter och den livsmedelsbearbetning som utförs.

b)

Information om arten av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel som exporteras till unionen.

c)

En beskrivning av den övervaknings- och tillsynsverksamhet som utförts av tredjelandets behöriga myndighet under det föregående året, de resultat som uppnåtts och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

d)

Eventuella uppdateringar av de produktionsstandarder som tillämpas i tredjelandet och som bedöms vara likvärdiga med de produktionsregler som avses i avdelningarna III och IV i förordning (EG) nr 834/2007.

e)

Eventuella uppdateringar av de kontrollåtgärder som tillämpas i tredjelandet och som bedöms ha likvärdig effektivitet som de som avses i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007, och bekräftelse på att sådana kontrollåtgärder har tillämpats permanent och effektivt.

f)

Andra uppdateringar av tredjelandets tekniska dokumentation.

g)

Den webbplats eller andra internetadresser där en aktuell förteckning över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna samt en kontaktpunkt där det finns lättillgänglig information om deras certifieringsstatus och vilka produkter som omfattas.

h)

All annan information som tredjelandet anser vara relevant.

2.   Tredjelandet ska utan dröjsmål, via den elektroniska plattformen för informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis), underrätta kommissionen om eventuella ändringar i de gällande bestämmelserna i tredjelandet eller av deras genomförande, eller framför allt ändringar av kontrollsystemet.

3.   Tredjelandet ska utan dröjsmål, via Ofis, underrätta kommissionen om alla ändringar av de administrativa uppgifterna i den förteckning som upprättats genom en genomförandeförordning som ska antas i enlighet med artikel 48.3 i förordning (EU) 2018/848.

4.   Kommissionen får när som helst begära ytterligare information från tredjelandet, inbegripet inlämnande av en eller flera rapporter om granskning på plats som upprättas av oberoende experter.

5.   Kommissionen får på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkt bristande efterlevnad anordna granskningar på plats i tredjelandet som utförs av experter som den utser.

6.   Om kommissionen har mottagit en anmälan från en medlemsstat där den informeras om en välgrundad misstanke om oriktigheter eller överträdelse när det gäller importerade ekologiska produkters överensstämmelse med kraven i förordning (EG) nr 834/2007 och produktionsstandarder och kontrollåtgärder som godtagits som likvärdiga på grundval av den bedömning som gjorts, ska den underrätta den behöriga myndigheten i tredjelandet om detta. Den behöriga myndigheten ska undersöka orsaken till den misstänkta oriktigheten eller överträdelsen och ska inom 30 kalenderdagar från kommissionens anmälan underrätta kommissionen och den berörda medlemsstaten om resultatet av utredningen och om de åtgärder som vidtagits.

Artikel 2

Tillsyn av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

1.   På grundval av årsrapporter och mot bakgrund av annan information som mottagits ska kommissionen säkerställa lämplig tillsyn av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 57.1 i förordning (EU) 2018/848 och som ingår i den förteckning som upprättats genom en genomförandeförordning som ska antas i enlighet med artikel 57.2 i förordning (EU) 2018/848 (kontrollmyndigheter och kontrollorgan) genom att regelbundet ompröva deras erkännande. För detta ändamål får kommissionen begära stöd från medlemsstaterna. Arten av kontrollmyndigheternas och kontrollorganens tillsyn ska fastställas på grundval av en riskbaserad metod för bristande efterlevnad, med särskild hänsyn till mängden certifierade produkter och deras export till unionen samt resultaten av den regelbundna utvärdering, övervakning och fleråriga omvärdering av deras verksamhet på plats som utförs av ett ackrediteringsorgan eller, i förekommande fall, av en behörig myndighet.

2.   Senast den 28 februari varje år ska kontrollmyndigheterna och kontrollorganen skicka en årsrapport till kommissionen. Årsrapporten ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentationen i den ursprungliga ansökan om erkännande, i dess senaste lydelse. Den ska innehålla åtminstone följande:

a)

En översikt över kontrollmyndighetens eller kontrollorganets verksamhet i det tredjeland eller de tredjeländer för vilka den har erkänts, inklusive antalet aktörer och aktörsgrupper som berörs och typen av jordbruksprodukter och livsmedel, sorterade per kategori och grupperade per tullnummer.

b)

Eventuella uppdateringar av de produktionsstandarder som tillämpas i det eller de tredjeländer för vilka kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har erkänts, inbegripet en bedömning av huruvida dessa standarder är likvärdiga med de produktionsregler som avses i avdelningarna III och IV i förordning (EG) nr 834/2007.

c)

Eventuella uppdateringar av de kontrollåtgärder som tillämpas i det tredjeland eller de tredjeländer för vilka kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har erkänts, inbegripet en bedömning av likvärdigheten med dem som avses i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007, och bekräftelse på att sådana kontrollåtgärder har tillämpats permanent och effektivt.

d)

En beskrivning av kontrollmyndighetens eller kontrollorganets kontrollverksamhet under det föregående året i det tredjeland eller de tredjeländer för vilka kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har erkänts, uppnådda resultat, konstaterade oriktigheter och överträdelser samt de korrigerande åtgärder som vidtagits.

e)

Eventuella andra uppdateringar av informationen i den tekniska dokumentation som skickades tillsammans med den ursprungliga ansökan om erkännande och ytterligare uppdateringar av denna.

f)

En kopia av den senaste bedömningsrapport som utfärdats av ackrediteringsorganet eller, i förekommande fall, av en behörig myndighet och som ska innehålla resultaten av den regelbundna utvärdering, övervakning och den fleråriga omvärdering av verksamheten som utförts på plats av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i det tredjeland eller de tredjeländer för vilka den har erkänts. Bedömningsrapporten ska bekräfta att kontrollmyndigheten eller kontrollorganet på ett tillfredsställande sätt har bedömts i fråga om sin förmåga att uppfylla de villkor som gäller för dess erkännande av kommissionen och att den effektivt har genomfört sin verksamhet i enlighet med dessa villkor. Dessutom ska bedömningsrapporten visa och bekräfta att de produktionsstandarder och kontrollåtgärder som avses i leden b och c är likvärdiga.

g)

Den webbplats där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna skriven på ett av unionens officiella språk, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in.

h)

All annan information som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet bedömer vara relevant

Årsrapporten och eventuell ytterligare information som kommissionen begär om årsrapporten ska lämnas via Ofis.

3.   Kommissionen får begära ytterligare information om årsrapporten. Denna ytterligare information ska tillhandahållas i elektronisk form.

Artikel 3

Omprövning av erkännandet av tredjeländer

Inom ramen för sin regelbundna omprövning av erkännandet av tredjeländer i enlighet med artikel 48.2 i förordning (EU) 2018/848 ska kommissionen tillämpa följande regler och ändra förteckningen över tredjeländer i enlighet med artikel 48.3 i den förordningen:

a)

Kommissionen får när som helst ändra specifikationerna i förteckningen på grundval av den information som mottagits.

b)

Kommissionen får tillfälligt dra in upptagandet av ett tredjeland från förteckningen, antingen på grundval av den information som mottagits, eller om ett tredjeland inte har lämnat tillräckliga uppgifter på det sätt som krävs eller om det inte har samtyckt till en granskning på plats.

c)

Kommissionen ska tillfälligt dra in upptagandet av ett tredjeland från förteckningen om tredjelandet, efter en begäran från kommissionen, underlåter att vidta lämpliga och snabba korrigerande åtgärder inom en tidsfrist som ska fastställas av kommissionen med hänsyn till hur allvarligt problemet är och som inte får vara kortare än 30 dagar.

d)

Kommissionen ska avföra ett tredjeland från förteckningen om

i)

tredjelandet inte sänder den årsrapport som avses i artikel 1.1 i denna förordning i tid,

ii)

informationen i årsrapporten är ofullständig,

iii)

tredjelandet efter en begäran från kommissionen inom en period som ska fastställas av kommissionen med hänsyn till hur allvarligt problemet är, och som ska vara minst 30 dagar, inte håller informationen tillgänglig eller inte meddelar all information som rör dess tekniska dokumentation eller kontrollsystem, eller

iv)

tredjelandet, efter en begäran från kommissionen, inte samtycker till en granskning på plats.

Artikel 4

Omprövning av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

1.   Inom ramen för sin regelbundna omprövning av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan enligt artikel 2.1 i den här förordningen ska kommissionen tillämpa följande regler och ändra förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan i enlighet med artikel 57.2 i förordning (EU) 2018/848:

a)

Kommissionen får när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i förteckningen på grundval av den information som mottagits.

b)

Kommissionen får tillfälligt dra in upptagandet av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan från förteckningen, antingen på grundval av den information som mottagits, eller om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte har lämnat tillräckliga uppgifter på det sätt som krävs eller om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte har samtyckt till en granskning på plats.

c)

Kommissionen ska tillfälligt dra in upptagandet av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan från förteckningen om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, efter en begäran från kommissionen, underlåter att vidta lämpliga och snabba korrigerande åtgärder inom en tidsfrist som ska fastställas av kommissionen med hänsyn till hur allvarligt problemet är och som inte får vara kortare än 30 dagar.

d)

Kommissionen ska avföra en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan från förteckningen om

i)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte sänder den årsrapport som avses i artikel 2.2 i denna förordning i tid,

ii)

informationen i årsrapporten är ofullständig,

iii)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte tillhandahåller eller meddelar all information som rör den tekniska dokumentationen eller kontrollsystemet,

iv)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte tillhandahåller information om utredningar av bristande efterlevnad,

v)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underlåter att vidta lämpliga korrigerande åtgärder med anledning av den bristande efterlevnaden och konstaterade avvikelser,

vi)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samtycker till en granskning på plats som kommissionen krävt, eller om en granskning på plats ger ett negativt resultat på grund av systematiska fel i kontrollåtgärderna, och

vii)

i alla andra fall då det finns risk att konsumenten blir vilseledd i fråga om den verkliga beskaffenheten hos de produkter som certifierats av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

2.   Före ett avförande i enlighet med punkt 1 d ska kommissionen begära att kontrollmyndigheten eller kontrollorganet åtgärdar de situationer som avses i den punkten inom en tidsfrist som ska fastställas av kommissionen med hänsyn till hur allvarligt problemet är och som inte får vara kortare än 30 dagar.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Artiklarna 1 och 3 ska tillämpas till och med den 31 december 2026.

Artiklarna 2 och 4 ska tillämpas till och med den 31 december 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).


Top