EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0442

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/442, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2021, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä

C/2021/1659

OJ L 85, 12.3.2021, p. 190–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/442/oj

12.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/190


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/442,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2021,

vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 30 päivänä tammikuuta 2021 komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/111 (2), jossa säädetään vientiluvan edellyttämisestä covid-19-rokotteiden ja niiden tuotannossa käytettävien vaikuttavien aineiden, mukaan lukien kantasolupankit ja työsolupankit, viennissä asetuksen (EU) 2015/479 5 artiklan mukaisesti. Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/111 sovelletaan enintään kuuden viikon ajan.

(2)

Covid-19-rokotteiden tuotantokapasiteetti on edelleen kehitysvaiheessa eikä kata tiettyjen rokotevalmistajien osalta unionin kanssa tehdyissä ennakkohankintasopimuksissa unionille varattuja määriä.

(3)

Koska tilanne unionissa on covid-19-rokotteiden osalta kriittinen ja erityisesti koska on olemassa riski, että unionissa tuotettuja tai pakattuja rokotteita viedään unionin ulkopuolelle, etenkin muihin kuin heikossa asemassa oleviin maihin, mikä mahdollisesti rikkoo lääketeollisuuden sopimusvelvoitteita, rokotteiden puutteen ja toimitusten viivästymisen estämiseksi on aiheellista jatkaa suojaavien toimenpiteiden soveltamista. Sen vuoksi on unionin edun mukaista pitää rajoitetun ajan voimassa järjestelmä, jolla varmistetaan, että unionin kanssa tehtyjen ennakkohankintasopimusten piiriin kuuluvien covid-19-rokotteiden vientiin sovelletaan ennakkolupaa, jotta unionissa on riittävä määrä rokotteita kriittisen tarpeen tyydyttämiseksi, vaikuttamatta kuitenkaan unionin kansainvälisiin sitoumuksiin tältä osin.

(4)

Jäsenvaltioiden, joissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet valmistetaan, olisi myönnettävä vientilupia vain siinä määrin kuin kyseinen vienti ei vaaranna rokotteiden jatkuvia toimituksia, jotka ovat tarpeen unionin ja rokotevalmistajien välillä tehtyjen ennakkohankintasopimusten toimeenpanemiseksi, ottaen huomioon niiden määrä tai muut asiaan kuuluvat olosuhteet. Jotta varmistetaan toimien koordinointi unionin tasolla, jäsenvaltioiden olisi pyydettävä ennakkoon komission lausunto ja tehtävä päätös kyseisen lausunnon mukaisesti.

(5)

Vientilupia koskevat hallinnolliset muodollisuudet olisi jätettävä jäsenvaltioiden harkintavaltaan tämän väliaikaisen järjestelmän soveltamisaikana.

(6)

Yksi vientilupa voi kattaa useita rokotteiden ja näytteiden vientilähetyksiä. Jotta voidaan helpottaa hallinnollista prosessia mutta samalla varmistaa avoimuus, lupalomaketta olisi yksinkertaistettava niin, että yksi hakemus ja lupalomake voivat kattaa yhden lähetyksen, joka sisältää samassa määrämaassa useille lopullisille vastaanottajille tarkoitettuja toimituksia, jotka luovutetaan samasta vientitullitoimipaikasta. Luvassa olisi mainittava vientitullipaikka tullitarkastuksia varten.

(7)

Tilanteen säännöllisen arvioinnin sekä avoimuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tietoja vientilupahakemuksista sekä niitä koskevista päätöksistään. Komission olisi julkistettava tällaiset tiedot säännöllisesti ottaen asianmukaisesti huomioon niiden luottamuksellisuus.

(8)

Lääkevalmisteiden sisämarkkinat ovat erittäin pitkälle yhdentyneet unionin ulkopuolellekin, samoin kuin niiden arvoketjut ja jakeluverkot. Tämä koskee erityisesti naapurimaita ja -alueita, Euroopan vapaakauppa-alueen jäsenvaltioita ja Länsi-Balkanin kumppaneita jotka ovat sitoutuneet yhdentymiseen unionin kanssa. Vientilupavaatimuksen soveltaminen näihin maihin suuntautuvaan covid-19-rokotteiden vientiin olisi haitallista niiden läheisyyden takia ja koska ne ovat riippuvaisia unionin rokotetoimituksista (useimmilla niistä ei ole riittävää kyseisten rokotteiden omaa tuotantokapasiteettia) ja koska rokote on olennaisen tärkeä tuote pandemian edelleen leviämisen estämiseksi. Sen vuoksi on aiheellista jättää nämä maat tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(9)

Lisäksi on aiheellista jättää vientilupavaatimuksen soveltamisalan ulkopuolelle perussopimuksen liitteessä II luetellut merentakaiset maat ja alueet, Färsaaret, Andorra, San Marino ja Vatikaanivaltio sekä jäsenvaltioiden alueet, jotka on nimenomaisesti suljettu unionin tullialueen ulkopuolelle eli Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta ja Melilla, koska ne ovat erityisen riippuvaisia niiden jäsenvaltioiden toimitusketjuista, joihin ne kuuluvat, tai naapurijäsenvaltioidensa toimitusketjuista. Vastaavasti vienti jäsenvaltion mannerjalustalle tai jäsenvaltion Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti ilmoittamalle talousvyöhykkeelle olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(10)

Koska soveltamisalaan kuuluu ainoastaan vienti unionin tullialueelta, kyseiseen tullialueeseen kuuluville maille ei tarvitse myöntää vapautusta, jotta ne voivat ottaa vastaan rajoittamattomia lähetyksiä unionista. Tämä koskee erityisesti Monacon ruhtinaskuntaa (3).

(11)

Kansainvälisen solidaarisuuden periaatteen mukaisesti vientilupajärjestelmän ulkopuolelle olisi jätettävä vienti toimitusten varmistamiseksi humanitaarisen hätäavun yhteydessä, vienti COVAX-mekanismin laitoksiin ja etenkin matalan ja keskitulotason maihin niiden haavoittuvuus ja rokotteiden rajallinen saatavuus huomioon ottaen, COVAXin, Unicefin tai PAHOn kautta ostettujen tai toimitettujen covid-19-rokotteiden vienti muihin COVAX-mekanismin osallistujamaihin sekä jäsenvaltioiden unionin tekemien ennakkohankintasopimusten puitteissa ostamien ja kolmanteen maahan jälleenmyytyjen tai lahjoitettujen covid-19-rokotteiden vienti.

(12)

Ennakkolupavaatimukset ovat luonteeltaan poikkeuksellisia, ja niiden olisi oltava kohdennettuja ja kestoltaan rajattuja. Koska rokotetuotannossa on edelleen ongelmia ja on olemassa riski covid-19-rokotteiden toimitusten viivästymisestä unionissa, kuten 2 ja 3 kappaleessa todetaan, vientilupajärjestelmän soveltamista olisi jatkettava rajoitetun ajan.

(13)

Koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/111 säädettyjen toimenpiteiden kesto on rajallinen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2015/479 3 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vientilupa

1.   Vaaditaan liitteessä I olevan lomakkeen mukaisesti laadittu vientilupa vietäessä seuraavia tavaroita:

a)

SARS-koronaviruksen (SARS-CoV-lajit) vastaiset rokotteet, jotka kuuluvat tällä hetkellä CN-koodiin 3002 20 10, riippumatta niiden pakkauksista;

b)

vaikuttavat aineet, mukaan lukien tällaisten rokotteiden valmistuksessa käytettävät kantasolupankit tai työsolupankit, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ja ex 3504 00 90.

2.   Tässä asetuksessa ’viennillä’ tarkoitetaan

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 269 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vientimenettelyyn asetettujen unionitavaroiden vientiä (4);

b)

kyseisen asetuksen 270 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin unionitavaroiden jälleenvientiä sen jälkeen, kun tällaisille tavaroille on suoritettu valmistustoimia, mukaan lukien täyttäminen ja pakkaaminen unionin tullialueella.

3.   Vientilupa on esitettävä, kun tavarat ilmoitetaan vietäviksi, ja viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan.

4.   Vientiluvan myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet valmistetaan, ja se annetaan kirjallisena tai sähköisesti. Tätä asetusta sovellettaessa valmistukseen sisältyvät rokotteiden täyttäminen ja pakkaaminen. Jos tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tavarat valmistetaan unionin ulkopuolella, vientiluvan myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut.

5.   Vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksessa on ilmoitettava annosten lukumäärä (jos kyseessä on moniannossäiliö, aikuisille tarkoitettujen annosten lukumäärä).

6.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden vienti on kielletty, jos voimassa olevaa vientilupaa ei esitetä.

7.   Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä vientilupa, ellei lupa uhkaa unionin rokotevalmistajien kanssa tekemien ennakkohankintasopimusten toimeenpanoa, ottaen huomioon viennin määrä tai muut asiaan kuuluvat olosuhteet.

8.   Vientilupa voi kattaa useamman kuin yhden toimituksen sisältävän 1 kohdassa mainittujen tavaroiden lähetyksen, jos kaikki toimitukset on tarkoitettu samaan määrämaahan ja ne luovuttaa sama vientitullitoimipaikka.

9.   Tässä artiklassa säädettyä vientilupaa ei sovelleta seuraavaan vientiin:

a)

vienti, joka suuntautuu Albaniaan, Andorraan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Färsaarille, Islantiin, Kosovoon (*1), Liechtensteiniin, Montenegroon, Norjaan, Pohjois-Makedoniaan, San Marinoon, Serbiaan, Sveitsiin, Vatikaaniin, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä II lueteltuihin merentakaisiin maihin ja alueisiin, Büsingeniin, Helgolandiin, Livignoon, Ceutaan ja Melillaan sekä Algeriaan, Armeniaan, Azerbaidžaniin, Egyptiin, Georgiaan, Israeliin, Jordaniaan, Libanoniin, Libyaan, Marokkoon, Moldovaan, Palestiinaan (*2), Syyriaan, Tunisiaan, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle;

b)

vienti COVAX AMC -luettelossa mainittuihin matalan ja keskitulotason maihin (5);

c)

COVAXin, Unicefin tai PAHOn kautta ostettujen tai toimitettujen tavaroiden vienti muihin COVAX-mekanismin osallistujamaihin;

d)

sellaisten kolmanteen maahan lahjoitettujen tai jälleenmyytyjen tavaroiden vienti, jotka jäsenvaltiot ovat ostaneet unionin tekemien ennakkohankintasopimusten puitteissa;

e)

vienti humanitaarisen hätäavun yhteydessä;

f)

vienti laitoksiin, jotka sijaitsevat jäsenvaltion mannerjalustalla tai jäsenvaltion Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti ilmoittamalla talousvyöhykkeellä.

Edellä ensimmäisen alakohdan f alakohdassa tarkoitetun viennin osalta vienti-ilmoituksessa on annettava tiedot mannerjalustasta tai jäsenvaltion talousvyöhykkeestä, johon tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet tuodaan, käyttäen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä B olevan II osaston 2 kohdassa olevassa tietoelementissä 2/3 määriteltyä asiaankuuluvaa lisäviitekoodia (6).

2 artikla

Menettely

1.   Vientilupahakemuksessa on oltava liitteessä I vahvistetut tiedot sekä liitteessä II olevat sovellettavat Taric-lisäkoodit. Lisäksi siinä on oltava tiedot tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien, unioniin 1 päivästä joulukuuta 2020 lähtien jaettujen rokoteannosten lukumäärästä jäsenvaltioittain jaoteltuna sekä tiedot tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien, Pohjois-Irlantiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/111 voimaantulopäivästä lähtien jaettujen rokoteannosten lukumäärästä.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä vientilupahakemukset mahdollisimman pian ja annettava päätösluonnos viimeistään kahden työpäivän kuluttua päivästä, jona hakija on toimittanut niille kaikki vaaditut tiedot. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella työpäivällä.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava hakemuksesta ja päätösluonnoksesta komissiolle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu.

4.   Mikäli komissio on eri mieltä jäsenvaltion ilmoittamasta päätösluonnoksesta, se antaa toimivaltaiselle viranomaiselle lausunnon yhden työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos hakemus on puutteellinen tai epätarkka, määräaika alkaa siitä hetkestä, jona ilmoittavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa vaaditut tiedot komission pyynnöstä. Komissio arvioi haetun luvan kohteena olevan viennin vaikutusta asianomaisten unionin kanssa tehtyjen ennakkohankintasopimusten toimeenpanoon. Jäsenvaltion on tehtävä päätös lupahakemuksesta komission lausunnon mukaisesti mahdollisimman nopeasti.

5.   Ennakkohankintasopimuksia unionin kanssa tehneiden rokotevalmistajien on toimitettava asiaan kuuluvat tiedot viennistään 30 päivästä lokakuuta 2020 lähtien ja ensimmäinen tämän asetuksen tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/111 mukainen lupahakemus komissiolle (seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu) ja asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille. Tietoihin on sisällyttävä covid-19-rokotteiden viennin määrä, lopullinen määränpää ja lopulliset vastaanottajat sekä tuotteiden tarkka kuvaus. Tietojen puuttuminen voi johtaa vientilupien epäämiseen.

6.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää käyttää sähköisiä asiakirjoja vientilupaa koskevien hakemusten käsittelyssä.

7.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat todentaa 6 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot hakijan toimitiloissa myös luvan myöntämisen jälkeen.

3 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle myönnetyistä ja evätyistä vientiluvista.

2.   Ilmoituksissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

toimivaltaisen viranomaisen nimi ja yhteystiedot,

b)

hakija,

c)

määrämaa,

d)

vientiluvan myöntäminen tai epääminen,

e)

tavaran koodi,

f)

määrä rokoteannosten lukumääränä,

g)

tavaroiden yksiköt ja kuvaus tavaroista,

h)

tiedot tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden unioniin 1 päivästä joulukuuta 2020 lähtien jaettujen rokoteannosten lukumäärästä jaoteltuna niiden jäsenvaltioiden mukaan, joihin rokoteannokset on toimitettu.

Ilmoitus on toimitettava seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu

3.   Komissio asettaa myönnettyjä ja evättyjä vientilupia koskevat tiedot julkisesti saataville ottaen asianmukaisesti huomioon toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2021.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2021.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/111 liitteen I mukaisesti myönnetyt vientiluvat pysyvät voimassa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/111, annettu 29 päivänä tammikuuta 2021, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä (EUVL L 31 I, 30.1.2021, s. 1).

(3)  Ks. unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 4 artiklan 2 kohdan a alakohta.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(*1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(*2)  Tätä nimitystä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se vaikuta asiaa koskeviin jäsenvaltioiden kantoihin.

(5)  https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).


LIITE I

Asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen vientilupalomakkeiden malli

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvan luonne käy näkyvästi ilmi annetusta lomakkeesta. Vientilupa on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa luvan päättymispäivään asti.

EUROOPAN UNIONI Covid-19-rokotteiden ja vaikuttavien aineiden, mukaan lukien kantasolupankit tai työsolupankit, vienti (asetus (EU) 2021/442)

1.

Luvan haltija

(tarvittaessa EORI-numero) ja Taric-lisäkoodi

2.

Luvan numero

3.

Viimeinen voimassaolopäivä

4.

Luvan myöntävä viranomainen

5.

Vientitullitoimipaikka

6.

Määrämaa

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

12.

Allekirjoitus, paikka ja päiväys, leima

Vientilupalomakkeen selittävät huomautukset

Kaikki kohdat on täytettävä, ellei toisin mainita.

Kohdat 6–10 toistetaan neljä kertaa, jotta lupaa voidaan hakea neljälle eri tuotteelle.

Kohta 1

Luvan haltija

Luvan saaneen yrityksen täydellinen nimi ja osoite ja tarvittaessa EORI-numero.

Liitteessä II määritelty Taric-lisäkoodi.

Kohta 2

Luvan numero

Vientiluvan myöntävä viranomainen täyttää lupanumeron, ja sen muoto on seuraava: XXyyyy999999, jossa XX on myöntävän jäsenvaltion 2-kirjaiminen maantieteellinen koodi (1), yyyy on luvan myöntämisvuosi 4-numeroisena ja 999999 on myöntävän viranomaisen XXyyyy:n puitteissa antama ainutkertainen 6-numeroinen numero.

Kohta 3

Viimeinen voimassaolopäivä

Luvan myöntävä viranomainen voi määritellä luvan voimassaolon päättymispäivän. Viimeinen voimassaolopäivä ei saa olla myöhäisempi kuin 30 päivä kesäkuuta 2021.

Jos luvan myöntävä viranomainen ei ole määrittänyt voimassaolon päättymispäivää, luvan voimassaolo päättyy viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Kohta 4

Luvan myöntävä viranomainen

Vientiluvan myöntäneen jäsenvaltion viranomaisen täydellinen nimi ja osoite.

Kohta 5

Vientitullitoimipaikka

Sen tullitoimipaikan täydellinen nimi ja unionin koodi, jossa vienti-ilmoitus jätetään.

Kohta 6

Määrämaa

Luvan kohteena olevien tavaroiden määrämaan 2-kirjaiminen maantieteellinen koodi.

Kohta 7

Tavaran koodi

Harmonoidun järjestelmän tai yhdistetyn nimikkeistön (2) numerokoodi, johon vietävät tavarat luokitellaan lupaa myönnettäessä.

Kohta 8

Määrä

Tavaroiden määrä kohdassa 9 ilmoitettuna yksikkönä mitattuna.

Kohta 9

Yksikkö

Mittayksikkö, jossa kohdassa 8 ilmoitettu määrä ilmaistaan. Käytettävä yksikkö on rokoteannosten määrä.

Kohta 10

Tavaran kuvaus

Selkokielinen ja riittävän tarkka kuvaus, jonka avulla tavarat voidaan tunnistaa.

Kohta 11

Sijainti

Sen jäsenvaltion maantieteellinen koodi, jossa tavarat sijaitsevat. Jos tavarat sijaitsevat luvan myöntävän viranomaisen jäsenvaltiossa, tämä kohta on jätettävä tyhjäksi.

Kohta 12

Allekirjoitus, leima, paikka ja päiväys

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima. Luvan myöntämispaikka ja -päivä.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1470, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta (EUVL L 334, 13.10.2020, s. 2).

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE II

Taric-lisäkoodit

Yritys

Taric-lisäkoodi

Rokote SARS-koronaviruksia (SARS-CoV-lajit) vastaan

Taric-lisäkoodi

Vaikuttavat aineet  (1)

AstraZeneca AB

4500

4520

Pfizer/BioNTech

4501

4521

Moderna Switzerland / Moderna Inc

4502

4522

Janssen Pharmaceutica NV.

4503

4523

CureVac AG

4504

4524

Sanofi Pasteur / GlaxoSmithKline Biologicals S.A

4505

4525

Novavax

4506

4526

Muut valmistajat

4999

4999


Yritys

Taric-lisäkoodi

Muille aineille  (2)

Kaikki valmistajat

4599


(1)  Vaikuttavat aineet, mukaan lukien kantasolupankit tai työsolupankit, joita käytetään valmistettaessa rokotteita SARS-koronaviruksia (SARS-CoV-lajit) vastaan.

(2)  ”Muut aineet” ovat tuotteita tai aineita, joita ei käytetä valmistettaessa rokotteita SARS-koronaviruksia (SARS-CoV-lajit) vastaan mutta jotka on luokiteltu samoihin CN-koodeihin kuin vaikuttavat aineet.


Top