EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0046

Beslut nr 2/2020 av associeringsrådet EU–Centralamerika av den 14 december 2020 om införande av förklarande anmärkningar till artiklarna 15, 16, 19, 20 och 30 i bilaga II (Definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete) till avtalet vad gäller varucertifikat EUR.1, fakturadeklarationer, godkända exportörer och kontroll av ursprungsintyg [2021/46]

ST/1953/2020/REV/1

OJ L 25, 26.1.2021, p. 96–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/46/oj

26.1.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/96


BESLUT nr 2/2020 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–CENTRALAMERIKA

av den 14 december 2020

om införande av förklarande anmärkningar till artiklarna 15, 16, 19, 20 och 30 i bilaga II (Definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete) till avtalet vad gäller varucertifikat EUR.1, fakturadeklarationer, godkända exportörer och kontroll av ursprungsintyg [2021/46]

ASSOCIERINGSRÅDET EU–CENTRALAMERIKA HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om upprättande av en associering mellan Centralamerika, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (avtalet), särskilt artikel 37 i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet avser definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete.

(2)

I enlighet med artikel 37 i bilaga II till avtalet ska parterna komma överens om förklarande anmärkningar för tolkning, tillämpning och förvaltning av bilaga II inom underkommittén för tullar, handelslättnader och ursprungsregler och rekommendera att dessa godkänns av associeringsrådet.

(3)

Varucertifikat EUR.1 som anges i tillägg 3 till bilaga II till avtalet är bara en förlaga; mindre skillnader kan uppstå i de formulär som trycks av olika myndigheter. Det bör klargöras att sådana skillnader inte bör leda till att certifikaten avvisas.

(4)

För att säkerställa att dessa skillnader inte ger upphov till svårigheter i samband med godkännandet av varucertifikat EUR.1 och för att säkerställa en harmoniserad tolkning av parternas behöriga offentliga myndigheter, bör dessutom vägledning tillhandahållas om det nödvändiga innehållet i varucertifikatet EUR.1.

(5)

De förklarande anmärkningarna till de instruktioner för ifyllande av varucertifikat EUR.1 som anges i bilagan till detta beslut tillhandahåller vägledning. De bör dock läsas tillsammans med de förklarande anmärkningarna till artiklarna 16.1 b och 30 i bilagan till detta beslut när det gäller avvisande av ett varucertifikat EUR.1 av tekniska skäl och nekande av förmånsbehandling utan kontroll.

(6)

Vidare tillhandahålls vägledning i fråga om tillämpning av bestämmelserna om fakturadeklarationen, grunden för fastställande av den värdegräns under vilken varje exportör kan upprätta en fakturadeklaration, tillstånd att fungera som godkänd exportör och övervakning av godkända exportörer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De förklarande anmärkningarna till artiklarna 15, 16, 19, 20 och 30 i bilaga II (Definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete) till avtalet beträffande varucertifikat EUR.1, fakturadeklarationer, godkända exportörer och kontroll av ursprungsintyg, som ges i bilagan till detta beslut, godkänns härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft 180 dagar efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2020.

 

 

 


BILAGA

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

Artikel 15

Varucertifikat EUR.1: formulär och instruktioner för ifyllande

EUR.1 – löpnummer

Varucertifikat EUR.1 ska ha ett löpnummer för att underlätta identifieringen. Löpnumret är i regel sammansatt av bokstäver och siffror.

Varucertifikat EUR.1 – formulär

Varucertifikat EUR.1 som på grund av utfärdande behörig myndighet skiljer sig från förlagan i tillägg 3 (Förlaga till varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1) till bilaga II (Definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och metoder för administrativt samarbete) till avtalet, t.ex. i fråga om ordalydelse eller placering av fotnoter, får godtas som ursprungsintyg om skillnaderna inte ändrar de uppgifter som krävs i respektive fält.

Fält 1

Exportör

Fullständiga uppgifter om exportören av varor (namn, fullständig adress och land där exporten har sitt ursprung) ska tillhandahållas.

Fält 2

Certifikat för användning i förmånshandel mellan

För detta ändamål ska följande anges:

Centralamerika; Europeiska unionen eller EU (1); Ceuta; Melilla; Andorra eller AD; San Marino eller SM.

Fält 3

Mottagare

Ifyllnad av detta fält är frivilligt. Om detta fält är ifyllt ska mottagarens kontaktinformation tillhandahållas: namn, fullständig adress och varornas destinationsland.

Fält 4

Land, grupp av länder eller territorier i vilka produkterna anses ha sitt ursprung

Ange det land, den grupp av länder eller det territorium där varorna har sitt ursprung:

Centralamerika; Europeiska unionen eller EU (2); Ceuta; Melilla; Andorra eller AD; San Marino eller SM.

Fält 5

Land, grupp av länder eller territorier dit varorna ska sändas

Ange det land, den grupp av länder eller det territorium i den importerande parten till vilka produkterna ska levereras:

Centralamerika; Europeiska unionen eller EU (3); Ceuta; Melilla; Andorra eller AD; San Marino eller SM.

Fält 6

Uppgifter om transporten

Ifyllnad av detta fält är frivilligt. Om detta fält fylls i ska transportmedel och flygfraktsedel eller konossementets nummer, med namnen på respektive transportföretag, anges.

Fält 7

Anmärkningar

Detta fält ska ifyllas i följande fall:

1.

Om intyget utfärdas efter utförseln av varorna i enlighet med artikel 16 i bilaga II till avtalet ska följande anges i detta fält, på ett av de språk som anges i avtalet: ’ISSUED RETROSPECTIVELY’. I det fall som avses i artikel 16.1 b i bilaga II ska dessutom det antal varucertifikat EUR.1 som av tekniska skäl inte godtogs vid importen anges i detta fält: ’EUR.1 nr …’.

2.

Om ett duplikat av intyget utfärdas i enlighet med artikel 17 i bilaga II ska följande anges i detta fält, på ett av de språk som anges i avtalet: ’DUPLICATE’ och utfärdandedatum för det ursprungliga varucertifikatet EUR.1.

3.

I händelse av ursprungskumulation med Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru eller Venezuela ska följande anges i detta fält: ’kumulation med (landsnamn)’ i enlighet med artikel 3 i bilaga II.

4.

I det fall en produkt omfattas av en ursprungsregel som är föremål för kvoter ska följande anges i detta fält: ’Produkt med ursprung i enlighet med tillägg 2A i bilaga II (Definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och metoder för administrativt samarbete)’.

5.

I andra fall som kan anses användbara för att förtydliga information om varucertifikat EUR.1.

Fält 8

Löpnummer; märken och nummer; antal och typ av förpackningar; varubeskrivning

Beskriv varorna på ett sätt som överensstämmer med den beskrivning som anges på fakturan och lämna annan information såsom löpnummer; märken och nummer; antal och typ av förpackningar (lastpallar, lådor, påsar, rullar, tunnor, säckar etc.). En allmän beskrivning av varorna får tillhandahållas så länge den är kopplad till den särskilda beskrivningen i fakturan och det finns en otvetydig koppling mellan importdokumentet och varucertifikatet EUR.1. I så fall ska numret på fakturan anges i detta fält. Klassificeringen enligt tulltaxan bör företrädesvis anges åtminstone i HS-numret (fyrställigt nummer i Harmoniserade systemet).

För oemballerade varor anges, alltefter omständigheterna, antalet varor eller ’i bulk’.

Varubeskrivningen ska föregås av ett löpnummer, utan tomma rader eller mellanslag, och det bör inte finnas något mellanslag mellan de produkter som anges i intyget. Om inte hela fältet fylls i ska en vågrät linje dras under sista textraden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet korsas över för att förhindra senare tillägg.

Om fältet inte räcker till för att möjliggöra angivelse av de uppgifter som krävs för att identifiera produkterna, särskilt vid stora sändningar, får exportören ange de produkter som ska omfattas av intyget på bifogade fakturor för produkterna och, vid behov, kompletterande handelsdokument, under förutsättning att

a)

fakturanumren anges i fält 10 på varucertifikatet EUR.1,

b)

fakturorna och eventuella kompletterande handelsdokument varaktigt hopfästs med certifikatet innan detta uppvisas för den behöriga statliga myndigheten, och

c)

den behöriga myndigheten har försett certifikaten med fakturorna och, i förekommande fall, de kompletterande handelsdokumenten.

Fält 9

Bruttovikt (kg) eller annat mått (liter, m3 osv.)

Ange bruttovikt (kg) eller andra mått (liter, m3 osv.) av de varor som anges i fält 8 eller separat för varje post (HS-nummer).

Fält 10

Fakturor

Ifyllnad av detta fält är frivilligt. Om detta fält fylls i, ange datum och fakturanummer.

Fält 11

Behöriga myndighetens eller tullens påskrift

Detta fält är endast avsett för den behöriga myndigheten eller tullmyndigheten, beroende på vad som är lämpligt i det land som utfärdar intyget.

Fält 12

Exportörens deklaration

Detta fält är endast avsett för exportören eller dennes befullmäktigade ombud. Det ska innehålla plats och dag för intygets upprättande och undertecknas av exportören eller dennes befullmäktigade ombud.

Exportören eller dennes befullmäktigade ombud kan underteckna fysiskt eller av en part tillåtas att digitalt underteckna varucertifikatet EUR.1.

Genom att underteckna detta formulär intygar exportören eller dennes befullmäktigade ombud att varorna uppfyller villkoren i avtalet mellan EU och Centralamerika.

Fält 13 Begäran om kontroll och fält 14: Resultat av kontrollen

Dessa fält är uteslutande avsedda för tullmyndigheten eller den behöriga myndigheten i varje land för att möjliggöra kontroll.

Artikel 15.3

Dokument som åtföljer ett varucertifikat EUR.1

En faktura som avser varor som exporteras från någon av parternas territorium inom ramen för ett förmånsarrangemang och åtföljer ett varucertifikat EUR.1 får vara upprättad i ett tredjeland.

Artikel 15.7

När den faktiska exporten har ägt rum eller ombesörjts

För de behöriga myndigheter som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 anses exporten ha ägt rum eller ombesörjts när exportören uppvisar exportdeklarationen och dess godkännande av tullmyndigheten.

Artikel 16.1 b

Tekniska skäl

1.

Ett varucertifikat EUR.1 får avvisas av tekniska skäl, om det inte upprättats på föreskrivet sätt. I sådana fall kan ett i efterhand påtecknat certifikat läggas fram senare. Följande är exempel på sådana situationer:

Varucertifikatet EUR.1 har upprättats på ett annat formulär än det föreskrivna (t.ex. har ingen guillochering som bakgrund, skiljer sig avsevärt från förlagan i fråga om storlek eller färg, har inget löpnummer eller är inte tryckt på något av de officiella språken).

Ett av de obligatoriska fälten (t.ex. fält 4 på varucertifikatet EUR.1) har inte fyllts i.

Varucertifikatet EUR.1 har påtecknats av en myndighet som inte är behörig i en part.

Den stämpel som använts har inte anmälts.

Det datum som anges i fält 11 är ett tidigare datum än det som anges i fält 12.

Varucertifikatet EUR.1 har inte stämplats eller undertecknats (i fält 11).

En kopia eller fotokopia av varucertifikatet EUR.1 visas upp i stället för originalet.

Uppgiften i fält 2 eller 5 avser ett land som inte omfattas av avtalet.

Det har inte dragits någon vågrät linje under sista raden i beskrivningen i fält 8 och det tomma utrymmet har inte korsats över.

Följande åtgärder ska vidtas:

Dokumentet ska märkas med uppgiften ’Document not accepted’ på något av de officiella språken för avtalet och skälen för att det inte godtagits bör anges, antingen på certifikatet eller på ett av tullmyndigheterna upprättat annat dokument. Certifikatet och det eventuella andra dokumentet sänds därpå till importören så att denne kan ansöka om att få ett certifikat utfärdat i efterhand. Tullmyndigheterna får emellertid behålla en fotokopia av det avvisade dokumentet för kontroll i efterhand eller om det finns anledning att misstänka bedrägeri.

2.

Trots vad som sägs ovan ska mindre fel, avvikelser eller utelämnanden i samband med upprättande av ett varucertifikat EUR.1 inte betraktas som tekniska skäl som motiverar att det avvisas, eftersom de inte hindrar att relevanta uppgifter i ursprungsintyget kan inhämtas och bedömas. Som exempel ska följande fall inte betraktas som tekniska skäl för avvisande:

Skrivfel, om det inte finns några tvivel om huruvida uppgifterna i ett eller flera fält i ett varucertifikat EUR.1 är riktiga.

Den information som lämnas överskrider det utrymme som finns tillgängligt i ett visst fält.

Ett eller flera fält fylls i med en stämpel, förutsatt att all nödvändig information finns med (t.ex. ska underskrifter lämnas för hand).

Den måttenhet som används i fält 9 motsvarar inte den måttenhet som anges på motsvarande faktura (t.ex. kg i varucertifikat EUR.1 och m2 i fakturan).

Inga uppgifter om exportdokumentet anges i fält 11, om det enligt det exporterande landets eller territoriets regler inte krävs sådana uppgifter.

Datumet för utfärdande av varucertifikatet EUR.1 anges inte på den föreskrivna raden i fält 11, men anges tydligt i fältet (till exempel som en del av den officiella stämpel som används av de behöriga myndigheterna för att påteckna intyget).

De frivilliga fälten 3, 6, 7 och 10 är inte ifyllda.

Artikel 19

Tillämpning av bestämmelserna om fakturadeklarationer

Följande riktlinjer ska följas:

a)

När en faktura, en följesedel eller ett annat handelsdokument (4) innehåller både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska de identifieras som sådana i dessa dokument.

b)

En fakturadeklaration som fyllts i på baksidan av fakturan, följesedeln eller ett annat handelsdokument är godtagbar.

Artikel 19.1 b

Värderingsgrund vid upprättande och godtagande av fakturadeklarationer från exportörer

Priset fritt fabrik får med beaktande av den värdegräns som fastställs i tillägg 6 till bilaga II användas som värderingsgrund för att avgöra när en fakturadeklaration kan användas i stället för varucertifikat EUR.1. Om priset fritt fabrik används som värderingsgrund ska importlandet godta fakturadeklarationer som gjorts på grundval av det priset.

Om det på grund av att sändningen levererats gratis inte finns något pris fritt fabrik ska det tullvärde som fastställts av myndigheterna i importlandet användas som värderingsgrund.

Artikel 20

Godkänd exportör

Med begreppet godkänd exportör avses personer eller ekonomiska aktörer som oavsett om de är producenter eller handlare uppfyller alla villkor i bilaga II.

Den exportör som önskar få status som godkänd exportör ska lämna en skriftlig begäran. Vid bedömningen av denna begäran ska de behöriga myndigheterna särskilt beakta följande:

Om exportören regelbundet exporterar varor.

Om exportören vid varje tillfälle kan bevisa ursprungsstatusen för de varor som exporteras. Vid denna bedömning beaktas villkoren att exportören ska känna till de tillämpliga ursprungsreglerna och inneha alla dokument som styrker ursprunget.

Om exportören med beaktande av tidigare exportverksamhet lämnat tillräckliga garantier för varornas ursprungsstatus och för sin förmåga att uppfylla alla de skyldigheter detta medför.

När ett tillstånd beviljats ska exportörerna

åta sig att bara upprätta fakturadeklarationer för de varor för vilka de vid tidpunkten för upprättandet innehar alla nödvändiga bevis eller bokföringshandlingar,

åta sig fullt ansvar för tillståndets användning, särskilt i fråga om felaktiga deklarationer om ursprung eller annat missbruk av tillståndet,

ansvara för att den person som inom företaget sörjer för upprättandet av fakturadeklarationer känner till och förstår ursprungsreglerna,

åta sig att bevara alla dokument som styrker ursprunget under minst tre år från och med den dag fakturadeklarationen upprättas,

åta sig att när som helst lämna in ursprungsintyg till den behöriga myndigheten och när som helst göra det möjligt för myndigheten att utföra inspektioner.

Den behöriga myndigheten ska genomföra regelbundna kontroller av godkända exportörer. Vid dessa kontroller ska det granskas huruvida tillståndet används korrekt, och beslutet om hur ofta kontrollerna ska utföras kan om möjligt baseras på kriterier för riskanalys.

Parternas behöriga myndigheter ska underrätta Europeiska unionens kommission om det nationella numreringssystem som används för att utse godkända exportörer. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till övriga länders tullmyndigheter.

Artikel 30

Nekande av förmånsbehandling utan kontroll

I följande fall anses ursprungsintyget oanvändbart:

Ursprungsintyget (varucertifikatet EUR.1) har utfärdats av ett land som inte är anslutet till avtalet.

Varubeskrivningen i fält 8 i varucertifikatet EUR.1 avser andra varor än de som visas fram.

I ursprungsintyget (varucertifikatet EUR.1) har ord raderats eller skrivits över utan att ha paraferats och godkänts.

Giltighetstiden för ursprungsintyget (varucertifikatet EUR.1) har löpt ut av andra skäl än de som täcks av avtalet (t.ex. exceptionella omständigheter), med undantag av de fall då varorna visats upp innan giltighetstiden löpt ut.

Följande åtgärder ska vidtas:

Ursprungsintyget ska märkas ’INAPPLICABLE’ och ska, i syfte att förhindra ytterligare försök att använda det, behållas av den tullmyndighet för vilken det visades upp. Utan att det påverkar tillämpningen av rättsliga åtgärder som inleds enligt nationell lagstiftning ska tullmyndigheterna i importlandet utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna eller den behöriga myndigheten i exportlandet om att förmånsbehandling nekats.

”BILAGA TILL DE FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGARNA

Uppgifter som otvetydigt avser Europeiska unionen

Språk

EU

European Union (EU)

BG

EC

Европейски съюз (ЕС)

CS

EU

Evropská unie

DA

EU

Den Europæiske Union

DE

EU

Europäische Union

EL

EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

EN

EU

European Union

ES

UE

Unión Europea

ET

EL

Euroopa Liit

FI

EU

Euroopan unioni

FR

UE

Union européenne

HR

EU

Europska unija

HU

EU

Európai Unió

IT

UE

Unione europea

LT

ES

Europos Sąjunga

LV

ES

Eiropas Savienība

MT

UE

Unjoni Ewropea

NL

EU

Europese Unie

PL

UE

Unia Europejska

PT

UE

União Europeia

RO

UE

Uniunea Europeană

SK

Európska únia

SL

EU

Evropska unija

SV

EU

Europeiska unionen


(1)  Se ’Bilaga till de förklarande anmärkningarna: Uppgifter som otvetydigt avser Europeiska unionen’.

(2)  Se ’Bilaga till de förklarande anmärkningarna: Uppgifter som otvetydigt avser Europeiska unionen’.

(3)  Se ’Bilaga till de förklarande anmärkningarna: Uppgifter som otvetydigt avser Europeiska unionen’.

(4)  Ett handelsdokument är t.ex. den packsedel som åtföljer varorna.


Top