EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2213

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2213 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får importeras till unionen (delgivet med nr C(2020) 9547) (Text av betydelse för EES)

C/2020/9547

OJ L 438, 28.12.2020, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2213/oj

28.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 438/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2213

av den 22 december 2020

om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får importeras till unionen

(delgivet med nr C(2020) 9547)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4 samt artikel 9.4 inledningsfrasen och led c, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/777/EG (2) fastställs bl.a. villkoren för import till unionen av sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar som har genomgått en av de behandlingar som fastställs i del 4 i bilaga II till det beslutet (nedan kallade varorna) samt en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka varorna får importeras till unionen. I del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG förtecknas de tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka varorna får importeras till unionen om de har genomgått den relevanta behandling som avses i den delen i bilaga II. Dessa behandlingar har som syfte att eliminera vissa djurhälsorisker relaterade till de specifika varorna. I del 4 i den bilagan fastställs en vanlig behandlingsmetod A och särskilda behandlingsmetoder B–F i fallande ordning efter allvarlighetsgraden i den djurhälsorisk som är relaterad till varan.

(2)

Förenade kungariket har lämnat de nödvändiga garantier som krävs enligt beslut 2007/777/EG för att Förenade kungariket och kronbesittningarna Guernsey, Isle of Man och Jersey ska kunna förtecknas i del 2 i bilaga II till det beslutet efter utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, i enlighet med artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet jämförd med bilaga 2 till det protokollet. Med beaktande av de garantier som Förenade kungariket lämnat bör detta tredjeland och kronbesittningarna tas upp i del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

(3)

Sedan november 2020 har Förenade kungariket bekräftat ett antal utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp H5N8 inom sitt territorium, och vissa av dessa utbrott kommer inte att kunna bekämpas före den 1 januari 2021. Hela Förenade kungarikets territorium kan därför inte anses vara fritt från sjukdomen och för att förhindra att HPAI-viruset introduceras i unionen bör köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar från fjäderfä, hägnat fågelvilt (utom strutsfåglar), strutsfåglar i hägn och frilevande fågelvilt från det område i Förenade kungariket som drabbats av HPAI, och för vilket veterinärmyndigheterna i Förenade kungariket har infört restriktioner, genomgå åtminstone ”behandling D” enligt del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

(4)

Bilaga II till beslut 2007/777/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (EUT L 312, 30.11.2007, s. 49).


BILAGA

Bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I del I ska följande uppgifter införas efter posten för Kina:

”Förenade kungariket  (*1)

GB

01/2021

Hela landet

GB-1

01/2021

Hela Förenade kungariket med undantag för område GB-2

GB-2

01/2021

De områden i Förenade kungariket som beskrivs under GB-2 i kolumn 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008, om inte annat följer av datumen i kolumnerna 6A och 6B i samma tabell

2.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter ska införas efter posten för Etiopien:

”GB

Förenade kungariket  (*2) GB

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

A

A

XXX

A

Förenade kungariket (*2) GB-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Förenade kungarike  (*2) GB-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

GG

Guernsey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

b)

Följande uppgifter ska införas efter posten för Israel:

”IM

Isle of Man

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”

c)

Följande uppgifter ska införas efter posten för Island:

”JE

Jersey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”

(*2)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”


Top