EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2212

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2212 av den 22 december 2020 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade kungariket och kronbesittningen Jersey (delgivet med nr C(2020) 9453) (Text av betydelse för EES)

C/2020/9543

OJ L 438, 28.12.2020, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2212/oj

28.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 438/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2212

av den 22 december 2020

om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade kungariket och kronbesittningen Jersey

(delgivet med nr C(2020) 9453)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 5.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 999/2001 ska medlemsstaterna, tredjeländer eller regioner i dessa klassificeras enligt sin BSE-status i en av tre kategorier: försumbar BSE-risk, kontrollerad BSE-risk och ej fastställd BSE-risk.

(2)

I artikel 5.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 999/2001 fastställs att om Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har placerat ett ansökande land i någon av de tre kategorierna för BSE-status får det beslutas om förnyad bedömning av kategoriseringen på unionsnivå.

(3)

I bilagan till kommissionens beslut 2007/453/EG (2) förtecknas ländernas och regionernas BSE-status utifrån deras BSE-risk i avsnitten A, B och C. De länder och regioner som förtecknas i avsnitt A i den bilagan anses ha en försumbar BSE-risk, de som förtecknas i avsnitt B i samma bilaga anses ha en kontrollerad BSE-risk, medan det i avsnitt C i den bilagan anges att länder eller regioner som inte anges i avsnitt A eller B anses ha en ej fastställd BSE-risk.

(4)

Nordirland och Skottland förtecknas för närvarande i del A i bilagan till beslut 2007/453/EG som regioner med försumbar BSE-risk medan Förenade kungariket med undantag av Nordirland och Skottland för närvarande förtecknas i del B i den bilagan som ett land med en kontrollerad BSE-risk.

(5)

Den 28 maj 2019 antog OIE:s World Assembly of Delegates vid sitt plenarmöte resolution nr 19, Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members (3), som trädde i kraft den 31 maj 2019. I den resolutionen erkändes Skottland som en region med en kontrollerad BSE-risk. Efter en förnyad bedömning av situationen på unionsnivå på grundval av OIE:s resolution ansåg kommissionen att Skottlands nya BSE-status enligt OIE bör återspeglas i beslut 2007/453/EG.

(6)

Den 29 maj 2020 antog World Assembly of Delegates resolution nr 11 (4) i vilken Jersey erkändes som ett område med försumbar BSE-risk, i enlighet med OIE:s Terrestrial Animal Health Code. Efter en förnyad bedömning av situationen på unionsnivå på grundval av OIE:s resolution ansåg kommissionen att Jerseys nya BSE-status enligt OIE bör återspeglas i beslut 2007/453/EG.

(7)

Förenade kungariket lämnade in en ansökan till kommissionen angående BSE-statusen i landet och i kronbesittningen Jersey. Ansökan åtföljdes av relevant information för Förenade kungariket och kronbesittningen Jersey om de kriterier och potentiella riskfaktorer som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 999/2001 och som anges i kapitlen A och B i bilaga II till den förordningen. Med beaktande av de uppgifter som lämnats av Förenade kungariket bör detta tredjeland införas i del B i bilagan till beslut 2007/453/EG, medan kronbesittningen Jersey bör införas i del A i den bilagan.

(8)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är förordning (EG) nr 999/2001 och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Vid övergångsperiodens utgång bör därför endast Nordirland förtecknas som en region i en medlemsstat i del A i bilagan till beslut 2007/453/EG.

(9)

Bilagan till beslut 2007/453/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2007/453/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (EUT L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf.

(4)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf.


BILAGA

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER ELLER REGIONER

A.   Länder eller regioner med en försumbar BSE-risk

Medlemsstater

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Spanien

Kroatien

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

Regioner i medlemsstaterna (*1)

Nordirland

Länder i Europeiska frihandelsorganisationen (Efta)

Island

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Tredjeländer

Argentina

Australien

Brasilien

Chile

Colombia

Costa Rica

Indien

Israel

Japan

Jersey

Namibia

Nya Zeeland

Panama

Paraguay

Peru

Serbien (*2)

Singapore

Förenta staterna

Uruguay

B.   Länder eller regioner med en kontrollerad BSE-risk

Medlemsstater

Irland

Grekland

Frankrike

Tredjeländer

Kanada

Mexiko

Nicaragua

Sydkorea

Taiwan

Förenade kungariket med undantag av Nordirland

C.   Länder eller regioner med en ej fastställd BSE-risk

Länder eller regioner som inte anges i avsnitt A eller B.


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(*2)  I den mening som avses i artikel 135 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (EUT L 278, 18.10.2013, s. 16).”


Top