EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2211

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2211 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller Förenade kungariket

C/2020/9592

OJ L 438, 28.12.2020, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2211/oj

28.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 438/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2211

av den 22 december 2020

om ändring av bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller Förenade kungariket

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 40.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 (2) fastställs skyddsåtgärder mot växtskadegörare inom unionens territorium.

(2)

Unionsrätten, inklusive genomförandeförordning (EU) 2019/2072, är tillämplig i och på Förenade kungariket under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2020, i enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artiklarna 126 och artikel 127.1 i detta.

(3)

I enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/2072 får knölar av arter av Solanum L., och hybrider av dessa, utom dem som anges i posterna 15 och 16 i bilaga VI till den förordningen (nedan kallade de angivna växterna), föras in till unionen från de tredjeländer som förtecknas i post 17 fjärde kolumnen i den bilagan.

(4)

Med tanke på att den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet löper ut har Förenade kungariket lämnat in en begäran till kommissionen om att landet ska erkännas som fritt från den angivna skadegöraren från och med 1 januari 2021.

(5)

Rådets direktiv 93/85/EEG (3) innehåller bestämmelser om åtgärder som ska vidtas i medlemsstaterna bland annat mot skadegöraren Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., som är en av orsakerna till ljus ringröta på potatis.

(6)

Förenade kungariket har i enlighet med artikel 2 i direktiv 93/85/EEG utfört årliga undersökningar vars resultat visar att landets territorium har varit fritt från den angivna skadegöraren under de senaste tre åren. Resultaten av dessa undersökningar anmäldes 2020 till kommissionen och övriga medlemsstater.

(7)

Dessutom hade den angivna skadegöraren inte påträffats vid förflyttning av de angivna växterna inom Förenade kungariket eller från Förenade kungariket till unionen.

(8)

Förenade kungariket har meddelat kommissionen att landets lagstiftning som införlivar direktiv 93/85/EEG inte kommer att ändras och att den även kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(9)

Förenade kungariket bör därför förtecknas i post 17 fjärde kolumnen i bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072, utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, i enlighet med artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet jämförd med bilaga 2 till det protokollet.

(10)

För att garantera att Förenade kungariket förblir fritt från den angivna skadegöraren bör landet senast den 28 februari varje år lämna in undersökningsresultat till kommissionen som bekräftar att Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. inte har förekommit på dess territorium under föregående år.

(11)

Genomförandeförordning (EU) 2019/2072 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober 1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis (EGT L 259, 18.10.1993, s. 1).


BILAGA

I post 17 i bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ska texten i fjärde kolumnen ersättas med följande:

”Tredjeländer utom

a)

Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Syrien, Schweiz, Tunisien och Turkiet

eller

b)

de som uppfyller följande villkor:

i)

Är ett av följande:

Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien och Ukraina.

ii)

Uppfyller ett av följande villkor:

Är erkänt fria från Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031.

Har en lagstiftning som är erkänd som likvärdig med unionens bestämmelser avseende skydd mot Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031.

eller

c)

Förenade kungariket (*1), under förutsättning att följande villkor uppfylls: Förenade kungariket lämnar senast den 28 februari varje år in undersökningsresultat till kommissionen som bekräftar att Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. inte har förekommit på dess territorium under föregående år.


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.””


Top