EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2206

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2206 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 vad gäller införande av Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får importeras till unionen (Text av betydelse för EES)

C/2020/9546

OJ L 438, 28.12.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2206/oj

28.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 438/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2206

av den 22 december 2020

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 vad gäller införande av Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får importeras till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4 samt artikel 9.4 inledningsfrasen och led c, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 (2) fastställs folkhälso- och djurhälsovillkor samt krav för utfärdande av intyg för införsel till unionen av sändningar av visst kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner. I del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 förtecknas de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka sådana sändningar får föras in till unionen.

(2)

Förenade kungariket har lämnat de nödvändiga garantier som krävs enligt förordning (EG) nr 119/2009 för att Förenade kungariket ska kunna förtecknas i del 1 i bilaga I till den förordningen efter utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, i enlighet med artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet jämförd med bilaga 2 till det protokollet. Med beaktande av de garantier som Förenade kungariket lämnat bör detta tredjeland tas upp i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 av den 9 februari 2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg (EUT L 39, 10.2.2009, s. 12).


BILAGA

Del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter för Förenade kungariket ska införas efter posten för Ryssland:

”Förenade kungariket(*)

GB

WL

 

RM

 

WM

2.

Följande anmärkning angående uppgifterna för Förenade kungariket ska läggas till efter förteckningen över tredjeländer och delar av tredje länder samt tilläggsgarantier:

”(*)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”


Top