EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2204

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2204 av den 22 december 2020 om ändring av bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen (Text av betydelse för EES)

C/2020/9544

OJ L 438, 28.12.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2204/oj

28.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 438/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2204

av den 22 december 2020

om ändring av bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.3 a och artikel 17.3 c första stycket,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 och 8.4 samt artikel 9.4 inledningsfrasen och led c,

med beaktande av rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG (3), särskilt artikel 3.1 första och andra stycket och artikel 6.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (4) fastställs förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen samt kraven för veterinärintyg. I förordningen föreskrivs att sändningar av hov- och klövdjur samt färskt kött från dessa djur avsett att användas som livsmedel endast får föras in till unionen från tredjeländer som uppfyller villkoren i den förordningen. I del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 förtecknas de tredjeländer, områden och delar därav från vilka sändningar av hov- och klövdjur utom hästdjur får föras in till unionen och i del 1 i bilaga II förtecknas de tredjeländer, områden och delar därav från vilka sändningar av färskt kött av hov- och klövdjur, inklusive hästdjur, får föras in till unionen.

(2)

Förenade kungariket har lämnat de nödvändiga garantier som krävs enligt förordning (EU) nr 206/2010 för att Förenade kungariket och kronbesittningarna Guernsey, Isle of Man och Jersey ska kunna förtecknas i del 1 i bilaga I och i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 efter utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, i enlighet med artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet jämförd med bilaga 2 till det protokollet. Med beaktande av de garantier som Förenade kungariket lämnat bör detta tredjeland och kronbesittningarna tas upp i del 1 i bilaga I och i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010.

(3)

I enlighet med de hälsokrav för import som fastställs i artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 (5) får ett tredjeland endast tillämpa de undantag från trikinundersökning som anges i artikel 3.2 och 3.3 i den förordningen om landet har informerat kommissionen om tillämpningen av undantagen och om landet är förtecknat för det ändamålet, bl.a. i de relevanta bilagorna till förordning (EU) nr 206/2010. Den 4 december 2020 informerade Förenade kungariket kommissionen om sin avsikt att tillämpa undantaget från trikinundersökning för ej avvanda tamsvin som är yngre än fem veckor i enlighet med artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/1375. Förenade kungariket bör därför förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 som ett tredjeland som tillämpar ett sådant undantag för vissa levande svin och kött från dem. Förenade kungariket är det enda tredjeland som hittills har begärt ett undantag från trikinundersökning.

(4)

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 320.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 212, 11.8.2015, s. 7).


BILAGA

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 i bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgifter för Förenade kungariket och Guernsey ska införas efter posten för Chile:

”GB – Förenade kungariket (*******)

GB-0

Hela landet

 

 

 

GB-1

England och Wales

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX, XI

GB-2

Skottland

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX, XI

GG – Guernsey

GG-0

Hela landet

BOV-X, OVI-X, POR-X

RUM

 

V, IX”

b)

Följande uppgifter för Isle of Man ska införas efter posten för Grönland:

”IM – Isle of Man

IM-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y

 

II, III, IVa, V, IX”

c)

Följande uppgifter för Jersey ska införas efter posten för Island:

”JE – Jersey

JE-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y

 

IVa”

d)

Det särskilda villkoret ”XI” ska ersättas med följande:

””XI”: Icke avvanda tamsvin som är yngre än fem veckor undantas från trikinundersökning.”

e)

Följande anmärkning angående uppgifterna för Förenade kungariket ska läggas till:

”(*******)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande uppgifter ska införas efter posten för Falklandsöarna:

”GB – Förenade kungariket(***)

GB-0

Hela landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

K

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

Hela landet”

 

 

 

 

 

ii)

Följande uppgifter ska införas efter posten för Israel:

”IM – Isle of Man

IM-0

Hela landet

BOV, OVI, POR”

 

 

 

 

iii)

Följande uppgifter ska införas efter posten för Island:

”JE – Jersey

JE-0

Hela landet

 

 

 

 

 

iv)

Följande anmärkning angående uppgifterna för Förenade kungariket ska läggas till:

”(***)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”

b)

I del 2 under ”tilläggsgarantier” ska punkt K ersättas med följande:

””K” Icke avvanda tamsvin som är yngre än fem veckor undantas från trikinundersökning.”


Top