EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2163

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2163 av den 18 december 2020 om genomförandet i Förenade kungariket med avseende på Nordirland av de ursprungsregler som anges i unionens förmånshandelsordningar

C/2020/9297

OJ L 431, 21.12.2020, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2163/oj

21.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 431/55


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2163

av den 18 december 2020

om genomförandet i Förenade kungariket med avseende på Nordirland av de ursprungsregler som anges i unionens förmånshandelsordningar

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 66 a, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) ingicks på unionens vägnar genom rådets beslut (EU) 2020/135 (2) och trädde i kraft den 1 februari 2020.

(2)

I artikel 4 i det protokoll om Irland/Nordirland som fogats till utträdesavtalet (nedan kallat protokollet) anges att Nordirland är en del av Förenade kungarikets tullområde och att inget i protokollet hindrar Förenade kungariket från att inkludera Nordirland i det territoriella tillämpningsområdet för dess tullbindningslista som är fogad till Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994). Följaktligen kan de tredjeländer eller grupper av tredjeländer med vilka unionen har ingått förmånshandelsordningar inte betrakta Nordirland som en del av unionen när de tillämpar sådana förmånshandelsordningar. Vid tillämpning av bestämmelserna om kumulation bör i synnerhet varor med ursprung i Nordirland eller bearbetning som utförts där inte betraktas som varor med ursprung i unionen eller som bearbetning som utförts i unionen.

(3)

I artikel 13.1 i protokollet anges emellertid att alla hänvisningar i protokollet till unionens tullområde, samt i de unionsrättsliga bestämmelser som genom protokollet gjorts tillämpliga på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, ska innefatta Nordirlands landterritorium. I enlighet med artikel 5 i protokollet ska förordning (EU) nr 952/2013 och de skyldigheter enligt internationella avtal som ingåtts av unionen, eller gemensamt av dess medlemsstater, i den mån de rör varuhandel mellan unionen och tredjeländer, tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(4)

De bilaterala avtalen mellan unionen och Förenade kungariket inom ramen för protokollet ger inte upphov till rättigheter och skyldigheter för andra tredjeländer.

(5)

Enligt artiklarna 5.2 och 56.2 d och e i förordning (EU) nr 952/2013 omfattar unionens tullagstiftning de bestämmelser om förmånstull som anges i avtal som unionen har ingått med eller som antagits ensidigt av unionen beträffande vissa länder eller territorier som är belägna utanför dess tullområde eller grupper av sådana länder eller territorier.

(6)

För att varor ska kunna omfattas av de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 56.2 d och e i förordning (EU) nr 952/2013 anges det i artikel 64.1 i den förordningen att varorna måste uppfylla de regler om förmånsberättigande ursprung som avses i artikel 64.2–64.5 i den förordningen. I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (3) fastställs de förfaranderegler för att underlätta fastställandet i unionen av förmånsberättigande ursprung för varor som avses i artikel 64.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

(7)

Med tanke på Förenade kungarikets särskilda tullrelaterade situation med avseende på Nordirland och för att kunna tillämpa bestämmelserna om förmånstull och säkerställa uppfyllandet av relevanta ursprungsregler efter utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet, är det nödvändigt att anta särskilda förfaranderegler för att underlätta fastställandet i Nordirland av förmånsberättigande ursprung för varor.

(8)

De åtgärder som anges i denna förordning rör de bevis om förmånsursprung som ska användas för varor som importeras till Förenade kungariket med avseende på Nordirland, kontrollen av förmånsberättigande ursprung för sådana varor och villkoren för att bevilja eller avbryta tillämpningen av bestämmelserna om förmånstull.

(9)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt och tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på varor som importeras till Förenade kungariket med avseende på Nordirland med tillämpning av de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 56.2 d och e i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 2

Tillämpning av reglerna om förmånsberättigande ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland

1.   Vid tillämpning i Förenade kungariket med avseende på Nordirland av de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 1 i denna förordning ska reglerna om förmånsberättigande ursprung i artikel 64.1 i förordning (EU) nr 952/2013 i tillämpliga delar gälla i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

2.   Hänvisningar till unionen eller medlemsstaterna i de regler som avses i punkt 1 ska anses inbegripa Förenade kungariket med avseende på Nordirland. Nordirlands territorium ska dock inte anses utgöra en del av unionen i de tredjeländer eller grupper av tredjeländer med vilka unionen har ingått förmånshandelsordningar och som vid export till Förenade kungariket med avseende på Nordirland önskar tillämpa dessa regler när det gäller kumulation med varor med ursprung i unionen eller bearbetning som utförts i unionen.

Artikel 3

Skyldigheter i samband med ursprungsbevis enligt förmånshandelsordningar som antagits ensidigt av unionen

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i denna förordning ska ursprungsbevis för produkter som ska importeras till Förenade kungariket med avseende på Nordirland utfärdas eller upprättas i de tredjeländer eller grupper av tredjeländer som omfattas av de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 56.2 e i förordning (EU) nr 952/2013, på de villkor som anges i de ursprungsregler som fastställts för tillämpningen av dessa bestämmelser vid import av sådana produkter till unionen.

Artikel 4

Ursprungsbevis

I de ursprungsbevis som utfärdas eller upprättas i tredjeländer eller grupper av tredjeländer som omfattas av de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 1 ska det anges ”Förenade kungariket med avseende på Nordirland” för produkter som ska importeras till Förenade kungariket med avseende på Nordirland inom ramen för de förmånshandelsordningar som innehåller dessa bestämmelser.

Artikel 5

Kontroll inom ramen för förmånshandelsordningar som antagits ensidigt av unionen

Ursprunget för produkter som importeras till Förenade kungariket med avseende på Nordirland och som där omfattas av de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 56.2 e i förordning (EU) nr 952/2013 ska, på begäran av de behöriga tullmyndigheterna i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, kontrolleras i berörda tredjeländer eller grupper av tredjeländer på de villkor som anges i de ursprungsregler som fastställts för tillämpningen av dessa bestämmelser vid import av sådana produkter till unionen.

Artikel 6

Beviljande av förmåner inom ramen för förmånshandelsordningar

1.   Förmåner inom ramen för de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 1 får inte beviljas i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, såvida inte de tredjeländer eller grupper av tredjeländer som omfattas av dessa bestämmelser som avses i artikel 1 har vidtagit åtgärder, och informerat kommissionen om dessa, för att vid export till Förenade kungariket med avseende på Nordirland säkerställa uppfyllande av

a)

regler om förmånsberättigande ursprung för produkter,

b)

regler för utfärdande eller upprättande av ursprungsbevis,

c)

regler för kontroll av förmånsberättigande ursprung för produkter,

d)

de övriga villkor som fastställs i relevanta förmånshandelsordningar.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska kommissionen på sin webbplats offentliggöra det datum då tredjeländerna eller grupperna av tredjeländer anses ha vidtagit åtgärder för att säkerställa uppfyllande.

Artikel 7

Avbrytande av förmåner inom ramen för förmånshandelsordningar

1.   De bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 1 får inte beviljas i Förenade kungariket med avseende på Nordirland om det i enlighet med punkterna 2 och 3 har fastställts fall av bedrägeri, oriktigheter eller systematisk underlåtenhet i fråga om att följa eller säkerställa uppfyllandet av reglerna om förmånsberättigande ursprung för produkter och de därmed sammanhängande förfarandena.

2.   Om det finns rimliga tvivel angående förekomsten av bedrägeri, oriktigheter eller systematisk underlåtenhet som avses i punkt 1, ska kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra ett tillkännagivande med angivande av skälen till dessa tvivel.

3.   Om de bedrägerier, oriktigheter eller systematiska underlåtenheter som konstaterats inte åtgärdas inom sex månader från offentliggörandet av tillkännagivandet, får bestämmelserna om förmånstull inte tillämpas i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra det datum då bestämmelserna om förmånstull upphör att gälla i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

4.   Förenade kungariket med avseende på Nordirland ska till kommissionen överlämna all information som är relevant för tillämpningen av denna artikel.

5.   Bestämmelserna om förmånstull får återigen bli tillämpliga om de berörda tredjeländerna eller grupperna av tredjeländer i enlighet med artikel 6 vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa uppfyllande.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


Top