EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2112

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2112 av den 16 december 2020 om ändring av bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG vad gäller godkännande av Förenade kungarikets beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, aviär influensa och Newcastlesjuka [delgivet med nr C(2020) 9307] (Text av betydelse för EES)

C/2020/9307

OJ L 427, 17.12.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2112/oj

17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2112

av den 16 december 2020

om ändring av bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG vad gäller godkännande av Förenade kungarikets beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, aviär influensa och Newcastlesjuka

[delgivet med nr C(2020) 9307]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (1), särskilt artikel 21.3,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (2), särskilt artikel 22.3,

med beaktande av rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (3), särskilt artikel 72.7,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4), särskilt artikel 62.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 93/455/EEG (5)godkänns beredskapsplanerna för bekämpning av mul- och klövsjuka för de medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet.

(2)

Genom kommissionens beslut 1999/246/EG (6)godkänns katastrofplanerna för bekämpning av klassisk svinpest för de medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet.

(3)

Bilagan till kommissionens beslut 2007/24/EG (7) innehåller en förteckning över de medlemsstater som har fått sina beredskapsplaner för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjuka godkända.

(4)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiven 92/66/EEG, 2001/89/EG, 2003/85/EG och 2005/94/EG och de kommissionsakter som grundar sig på dem tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Därför bör hänvisningar till Förenade kungariket i bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(5)

Bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 93/455/EEG ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

I bilagan till beslut 1999/246/EG ska uppgifterna för Förenade kungariket i förteckningen ersättas med följande:

”Förenade kungariket (Nordirland) (*)

Artikel 3

Bilagan till beslut 2007/24/EG ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1.

(2)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

(3)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Kommissionens beslut 93/455/EEG av den 23 juli 1993 om godkännande av vissa beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka (EGT L 213, 24.8.1993, s. 20).

(6)  Kommissionens beslut 1999/246/EG av den 30 mars 1999 om godkännande av vissa katastrofplaner för bekämpning av klassisk svinpest (EGT L 93, 8.4.1999, s. 24).

(7)  Kommissionens beslut 2007/24/EG av den 22 december 2006 om godkännande av beredskapsplaner för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjuka (EUT L 8, 13.1.2007, s. 26).


BILAGA I

”BILAGA

Nedanstående medlemsstaters (1) beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka är godkända:

Belgien

Danmark

Tyskland

Grekland

Spanien

Frankrike

Irland

Italien

Luxemburg

Nederländerna

Österrike

Portugal

Finland

Sverige

Förenade kungariket (Nordirland)


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


BILAGA II

”BILAGA

Förteckning över de medlemsstater  (1) som avses i artikel 3

Kod

Land

AT

Österrike

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

EE

Estland

EL

Grekland

ES

Spanien

FI

Finland

FR

Frankrike

HU

Ungern

IE

Irland

IT

Italien

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SE

Sverige

SI

Slovenien

SK

Slovakien

UK(NI)

Förenade kungariket (Nordirland)


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”


Top