EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2111

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2111 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller hänvisningen till Förenade kungariket med avseende på Nordirland för godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (delgivet med nr C(2020) 9302) (Text av betydelse för EES)

C/2020/9302

OJ L 427, 17.12.2020, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2111/oj

17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2111

av den 16 december 2020

om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller hänvisningen till Förenade kungariket med avseende på Nordirland för godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG

(delgivet med nr C(2020) 9302)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 43.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2010/221/EU (2) godkänns nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG.

(2)

Förenade kungarikets territorium förtecknas i andra kolumnen i tabellen i bilaga I till beslut 2010/221/EU som ett område fritt från flera av de sjukdomar som förtecknas i första kolumnen i tabellen.

(3)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiv 2006/88/EG och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Därför bör hänvisningar till Förenade kungariket i bilaga I till beslut 2010/221/EU ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(4)

Bilaga I till beslut 2010/221/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2010/221/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98 20.4.2010, s. 7).


BILAGA

”BILAGA I

Medlemsstater (*1) och områden som betraktas som fria från sjukdomarna i tabellen och vars nationella åtgärder för att förhindra att dessa sjukdomar introduceras har godkänts i enlighet med artikel 43.2 i direktiv 2006/88/EG

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som förklarats fritt från sjukdom (medlemsstat, zon eller delområde)

Vårviremi hos karp (SVC)

Danmark

DK

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Ungern

HU

Hela territoriet

Finland

FI

Hela territoriet

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Renibakterios (BKD)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Finland

FI

Inlandet

Sverige

SE

Inlandet

Infektion orsakad av Gyrodactylus salaris (GS)

Irland

IE

Hela territoriet

Finland

FI

Avrinningsområdena för Tenojoki och Näätämöjoki. Avrinningsområdena för Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki ska betraktas som buffertzoner.

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Herpesvirus OsHV-1 μVar

Irland

IE

Delområde 1: Sheephaven Bay

Delområde 3: Killala, Broadhaven och Blacksod Bays

Delområde 4: Streamstown Bay

Delområde 5: Bertraghboy och GalwayBays

Delområde A: Tralee Bay Hatchery

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland utom Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough och Strangford Lough.

Infektion orsakad av salmonid alfavirus (SAV)

Finland

FI

Inlandet


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


Top