EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2110

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2110 av den 16 december 2020 om ändring av del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller sjukdomsfri status i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i fråga om vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (delgivet med nr C(2020) 9303) (Text av betydelse för EES)

C/2020/9303

OJ L 427, 17.12.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2110/oj

17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2110

av den 16 december 2020

om ändring av del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller sjukdomsfri status i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i fråga om vissa sjukdomar hos vattenlevande djur

(delgivet med nr C(2020) 9303)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 49.1, artikel 50.2 a och 50.3 samt artiklarna 51.2 och 61.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2009/177/EG (2) genomför rådets direktiv 2006/88/EG avseende övervaknings- och utrotningsprogram och sjukdomsfri status i medlemsstater, zoner och delområden. De medlemsstater som har förklarats sjukdomsfria i enlighet med artikel 49.1 i direktiv 2006/88/EG samt de zoner och delområden som har förklarats sjukdomsfria i enlighet med artikel 50.3 i det direktivet förtecknas i andra och fjärde kolumnen i tabellen i del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG. De sjukdomar som avses anges i första kolumnen i tabellen.

(2)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiv 2006/88/EG och de kommissionsakter som grundar sig på det direktivet tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Hänvisningarna till Förenade kungariket i del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG bör därför ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(3)

Bilaga I till beslut 2009/177/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till kommissionens beslut 2009/177/EG ska del C ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslut 2009/177/EG av den 31 oktober 2008 om genomförande av rådets direktiv 2006/88/EG avseende övervaknings- och utrotningsprogram och sjukdomsfri status i medlemsstater, zoner och delområden (EUT L 63, 7.3.2009, s. 15).


BILAGA

”DEL C

Medlemsstater (*1) , zoner och delområden som förklarats sjukdomsfria

Sjukdom

Medlemsstat

ISO-kod

Geografisk avgränsning av det område som förklarats fritt från sjukdom (medlemsstat, zoner eller delområden)

Viral hemorragisk septikemi (VHS)

Danmark

DK

Hela fastlandet

Irland

IE

Hela territoriet

Cypern

CY

Alla inlandsområden inom landets territorium

Finland

FI

Alla inlands- och kustområden inom landets territorium, utom landskapet Åland

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Danmark

DK

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Cypern

CY

Alla inlandsområden inom landets territorium

Finland

FI

Hela territoriet, med undantag för kustområdet i Ijo, Kuivaniemi och följande avrinningsområden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Området Saarijärvi och 4.41 Området Pielinen

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Koiherpesvirus (KHV)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös laxanemi (ISA)

Belgien

BE

Hela territoriet

Bulgarien

BG

Hela territoriet

Tjeckien

CZ

Hela territoriet

Danmark

DK

Hela territoriet

Tyskland

DE

Hela territoriet

Estland

EE

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Grekland

EL

Hela territoriet

Spanien

ES

Hela territoriet

Frankrike

FR

Hela territoriet

Italien

IT

Hela territoriet

Cypern

CY

Hela territoriet

Lettland

LV

Hela territoriet

Litauen

LT

Hela territoriet

Luxemburg

LU

Hela territoriet

Ungern

HU

Hela territoriet

Malta

MT

Hela territoriet

Nederländerna

NL

Hela territoriet

Österrike

AT

Hela territoriet

Polen

PL

Hela territoriet

Portugal

PT

Hela territoriet

Rumänien

RO

Hela territoriet

Slovenien

SI

Hela territoriet

Slovakien

SK

Hela territoriet

Finland

FI

Hela territoriet

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK/NI

Nordirland

Infektion orsakad av Marteilia refringens

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK/NI

Nordirlands hela kust utom Belfast Lough och Dundrum Bay.

Infektion orsakad av Bonamia ostreae

Irland

IE

Irlands hela kust, utom

1.

Cork Harbour,

2.

Galway Bay,

3.

Ballinakill Harbour,

4.

Clew Bay,

5.

Achill Sound,

6.

Loughmore, Blacksod Bay,

7.

Lough Foyle,

8.

Lough Swilly,

9.

Kilkieran Bay.

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirlands hela kust utom Lough Foyle och Strangford Lough.

Vit pricksjuka

 

 

 


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”


Top