EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2079

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2079 av den 8 december 2020 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning för en registrerad spritdryck (Münchener Kümmel)

C/2020/8986

OJ L 423, 15.12.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2079/oj

15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 423/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2079

av den 8 december 2020

om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning för en registrerad spritdryck (Münchener Kümmel)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (1), särskilt artikel 30.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 21 jämförd med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (2) har kommissionen granskat Tysklands ansökan av den 28 september 2017 om godkännande av en ändring av kravspecifikationen för den geografiska beteckningen ”Münchener Kümmel”, som skyddas enligt förordning (EG) nr 110/2008. Denna ändring omfattar en ändring av namnet ”Münchener Kümmel” till ”Münchener Kümmel”/”Münchner Kümmel”.

(2)

Förordning (EU) 2019/787, som ersätter förordning (EG) nr 110/2008, trädde i kraft den 25 maj 2019. I enlighet med artikel 49.1 i den förordningen ska kapitel III i förordning (EG) nr 110/2008 om geografiska beteckningar upphöra att gälla med verkan från och med den 8 juni 2019. Enligt artikel 22.2 i förordning (EU) 2019/787 ska alla kravspecifikationer som lämnats in som en del av en ansökan före den 8 juni 2019 enligt förordning (EG) nr 110/2008 betraktas som produktspecifikationer.

(3)

Efter att ha kommit fram till att ansökan är förenlig med förordning (EG) nr 110/2008 har kommissionen i enlighet med artikel 17.6 i samma förordning offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3), i enlighet med artikel 50.4 första stycket i förordning (EU) 2019/787.

(4)

Eftersom inga invändningar enligt artikel 27.1 i förordning (EU) 2019/787 har inkommit till kommissionen bör ändringen av produktspecifikationen godkännas enligt artikel 30.2 i samma förordning, som i tillämpliga delar gäller för ändringar av produktspecifikationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Münchener Kümmel” godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUT C 254, 3.8.2020, s. 21.


Top