EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1643

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1643 av den 5 november 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller godkännandeperioderna för de verksamma ämnena kalciumfosfid, denatoniumbensoat, haloxifop-P, imidakloprid, pencykuron och zeta-cypermetrin (Text av betydelse för EES)

C/2020/7588

OJ L 370, 6.11.2020, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1643/oj

6.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1643

av den 5 november 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller godkännandeperioderna för de verksamma ämnena kalciumfosfid, denatoniumbensoat, haloxifop-P, imidakloprid, pencykuron och zeta-cypermetrin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/195 (3) förlängdes godkännandeperioderna för de verksamma ämnena kalciumfosfid och denatoniumbensoat från den 31 augusti 2019 till den 31 augusti 2022 och godkännandeperioden för det verksamma ämnet imidakloprid från den 31 juli 2019 till den 31 juli 2022.

(3)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet zeta-cypermetrin förlängdes från den 30 november 2019 till den 30 november 2021 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/555 (4).

(4)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet pencykuron förlängdes från den 31 maj 2021 till den 31 maj 2024 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1266 (5).

(5)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet haloxifop-P förlängdes från den 31 december 2020 till den 31 december 2023 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/670 (6).

(6)

Ansökningar om förnyelse av godkännandena av de berörda verksamma ämnena har lämnats in i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (7). I fråga om de verksamma ämnena kalciumfosfid, denatoniumbensoat, haloxifop-P, imidakloprid, pencykuron och zeta-cypermetrin har dock sökandena bekräftat att de inte längre stöder ansökan om förnyelse av godkännandena.

(7)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 är de förlängningar av godkännandeperioderna för dessa verksamma ämnen som föreskrivs i genomförandeförordningarna (EU) 2017/195, (EU) 2017/555, (EU) 2018/1266 och (EU) 2018/670 inte längre motiverade. Därför bör det föreskrivas att godkännandena av haloxifop-P och pencykuron ska upphöra att gälla samma datum som de skulle ha upphört att gälla utan förlängningen. När det gäller de verksamma ämnena kalciumfosfid, denatoniumbensoat, imidakloprid och zeta-cypermetrinthrin upphörde godkännandena, före förlängningen, att gälla under 2019. Det bör därför fastställas att godkännandena för dessa verksamma ämnen ska upphöra att gälla så snart som möjligt samtidigt som medlemsstaterna ges tillräckligt med tid för att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen.

(8)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/195 av den 3 februari 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för flera verksamma ämnen som anges i del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 (moderniseringsprogram AIR IV) (EUT L 31, 4.2.2017, s. 21).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/555 av den 24 mars 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för flera verksamma ämnen som anges i del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 (moderniseringsprogram AIR IV) (EUT L 80, 25.3.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1266 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, karboxin, kletodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, hexitiazox, hymexazol, indolylsmörsyra, isoxaben, kalciumpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, taufluvalinat och tebufenozid (EUT L 238, 21.9.2018, s. 81).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/670 av den 30 april 2018 om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena bromukonazol, buprofezin, haloxifop-P och napropamid (EUT L 113, 3.5.2018, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 216 för ämnet imidakloprid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”1 december 2020”.

2.

På rad 226 för ämnet denatoniumbensoat ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”1 december 2020”.

3.

På rad 261 för ämnet kalciumfosfid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”1 december 2020”.

4.

På rad 281 för ämnet zeta-cypermetrin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”1 december 2020”.

5.

På rad 309 för ämnet haloxifop-P ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

6.

På rad 349 för ämnet pencykuron ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 maj 2021”.


Top