EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1637

Rådets beslut (EU) 2020/1637 av den 3 november 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 7, 15 och 18, vad gäller förslaget till ändringar av den ömsesidiga resolutionen M.R.3, vad gäller förslagen till två nya FN-föreskrifter om backning och system för detektion vid start samt vad gäller förslaget till en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt

OJ L 369, 5.11.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1637/oj

5.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/3


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1637

av den 3 november 2020

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 7, 15 och 18, vad gäller förslaget till ändringar av den ömsesidiga resolutionen M.R.3, vad gäller förslagen till två nya FN-föreskrifter om backning och system för detektion vid start samt vad gäller förslaget till en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 97/836/EG (1) anslöt unionen sig till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (Unece) överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännanden utfärdade på grundval av de föreskrifterna (den reviderade överenskommelsen av år 1958). Den reviderade överenskommelsen av år 1958 trädde i kraft den 24 mars 1998.

(2)

Genom rådets beslut 2000/125/EG (2) anslöt sig unionen till överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (parallellöverenskommelsen). Parallellöverenskommelsen trädde i kraft den 15 februari 2000.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (3) fastställs administrativa bestämmelser och tekniska krav för typgodkännande och utsläppande på marknaden av alla nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter. Genom den förordningen införlivas föreskrifter som antagits enligt den reviderade överenskommelsen av år 1958 (FN-föreskrifter) i EU:s typgodkännandesystem, antingen som krav för typgodkännande eller som alternativ till unionslagstiftningen.

(4)

Enligt artikel 1 i den reviderade överenskommelsen av år 1958 och artikel 6 i parallellöverenskommelsen får Uneces världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter (WP29) anta förslag till ändringar av FN-föreskrifter, globala tekniska föreskrifter och FN-resolutioner samt förslag till nya FN-föreskrifter, globala tekniska föreskrifter och FN-resolutioner angående godkännande av fordon. I enlighet med de bestämmelserna får WP29 dessutom anta förslag om godkännande att utarbeta ändringar av globala tekniska föreskrifter eller att utarbeta nya globala tekniska föreskrifter och får anta förslag om utvidgning av mandaten för globala tekniska föreskrifter.

(5)

Under det 182:a mötet i världsforumet den 10 november 2020 kan WP29 anta förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153, förslaget till en ny FN-föreskrift om godkännande av anordningar för backning och motorfordon så att föraren kan upptäcka oskyddade trafikanter bakom fordonet, förslaget till en ny FN-föreskrift om godkännande av motorfordon med avseende på system för detektion av fotgängare och cyklister vid start, förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifter nr 7, 15 och 18, förslaget till en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt och förslaget till ändringar av den ömsesidiga resolutionen M.R.3 avseende luftkvaliteten inuti fordon. Dessutom ska WP29 anta förslaget om godkännande av att utarbeta en ändring av den globala tekniska föreskriften nr 8 och att utarbeta en ny global teknisk föreskrift om batteritiden i fordon.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i WP29 vad gäller antagandet dessa förslag eftersom FN-föreskrifterna kommer att vara bindande för unionen, och tillsammans med de globala tekniska föreskrifterna och den ömsesidiga resolutionen kommer de att på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten på området för typgodkännande av fordon.

(7)

Mot bakgrund av samlade erfarenheter och den tekniska utvecklingen behöver de krav som rör vissa delar eller egenskaper som regleras i FN-föreskrifterna nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153 samt i den ömsesidiga resolutionen M.R.3 ändras eller kompletteras.

(8)

Dessutom behöver vissa bestämmelser i de globala tekniska föreskrifterna nr 7, 15 och 18 ändras.

(9)

För att tillåta tekniska framsteg och förbättra fordonssäkerheten och utsläppsprovningen är det nödvändigt att anta två nya FN-föreskrifter om godkännande av anordningar för backning och motorfordon med avseende på förarens medvetenhet om oskyddade trafikanter bakom fordonet och om godkännande av motorfordon med avseende på system för detektion av fotgängare och cyklister vid start. Samtidigt bör en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt antas.

(10)

För att tillåta ytterligare utveckling av tekniska krav behöver förslaget om godkännande att utarbeta en ändring av den globala tekniska föreskriften nr 8 och en ny global teknisk föreskrift om batteritiden i fordon antas mot bakgrund av en begäran antingen från parterna i Unece som stöttar arbetet med de globala tekniska föreskrifterna eller från de särskilda underorganen i WP29.

(11)

För att säkerställa en konsekvent tolkning av FN-föreskrifterna nr 155 och 156 bör förslagen till tolkningsdokument till båda föreskrifterna samt förslaget till riktlinjer om användning av databasen för utbyte av typgodkännanden enligt FN-föreskrift nr 155 antas.

(12)

Den 16 juni 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/848 (4) om den ståndpunkt som ska intas när det gäller global teknisk föreskrift nr 7 och förslagen om att godkänna utarbetandet av en ändring av global teknisk föreskrift nr 8 och en ny global teknisk föreskrift om batteritiden i fordon inför det 181:a mötet i WP29, som hölls den 24 juni 2020. WP29 kunde dock inte rösta vid det mötet och beslutade i stället att skjuta upp omröstningen till mötet i november.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det 182:a mötet i Uneces världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter den 10 november 2020 vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 7, 15 och 18, vad gäller förslaget till ändringar av den ömsesidiga resolutionen M.R.3, vad gäller förslagen till två nya FN-föreskrifter om backning och system för detektion vid start samt vad gäller förslaget till en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt (5), ska vara att rösta för de förslagen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännanden av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2)  Rådets beslut 2000/125/EG av den 31 januari 2000 om att godkänna överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (parallellöverenskommelsen) (EGT L 35, 10.2.2000, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

(4)  Rådets beslut (EU) 2020/848 av den 16 juni 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 och 152, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 3, 6, 7, 16 och 19, vad gäller förslaget till ändringar av den konsoliderade resolutionen R.E.3 och vad gäller förslagen till fem nya FN-föreskrifter om säkerhet, utsläpp och automatisering avseende motorfordon (EUT L 196, 19.6.2020, s. 5).

(5)  Se dokument ST 11850/20 på http://register.consilium.europa.eu.


Top