EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1546

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1546 av den 23 oktober 2020 om fastställande av strukturen och de detaljerade arrangemangen för förteckningen över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter i enlighet med det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS 2010) (Text av betydelse för EES)

C/2020/7207

OJ L 354, 26.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1546/oj

26.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1546

av den 23 oktober 2020

om fastställande av strukturen och de detaljerade arrangemangen för förteckningen över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter i enlighet med det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS 2010)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/516 av den 19 mars 2019 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EU) 2019/516 ska medlemsstaterna förse kommissionen (Eurostat) med en förteckning över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter.

(2)

Det är viktigt att BNI-aggregat och deras komponenter är jämförbara mellan medlemsstaterna och att en förteckning över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter är förenlig med relevanta definitioner och redovisningsregler i ENS 2010 (2).

(3)

Det är viktigt att förteckningarna över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter dokumenteras och regelbundet uppdateras av medlemsstaterna.

(4)

För att göra det lättare att ta fram jämförbara analyser bör BNI-förteckningarna följa en gemensam struktur bestående av ett i förväg fastställt antal kapitel och processtabellerna med numeriska skattningar för referensåret.

(5)

För att kontrollera källorna, deras användning och de metoder som använts för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter bör medlemsstaterna förse kommissionen (Eurostat) med den senaste versionen av BNI-förteckningarna i enlighet med en överenskommen tidsplan.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningsstruktur

1.   Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över de källor och metoder som använts för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter (nedan kallad BNI-förteckning). BNI-förteckningen ska bestå av tio kapitel och BNI-processtabellerna.

2.   Följande kapitel ska ingå:

Kapitel 1: Översikt över räkenskapssystemet.

Kapitel 2: Revideringspolicyn och tidsplanen för revidering och färdigställande av skattningarna. Större revideringar sedan den senaste versionen av BNI-förteckningen.

Kapitel 3: Produktionsmetoden.

Kapitel 4: Inkomstmetoden.

Kapitel 5: Utgiftsmetoden.

Kapitel 6: Avstämningsförfaranden och validering av skattningarna.

Kapitel 7: Översikt över kompletterande justeringar.

Kapitel 8: Omräkning från BNP till BNI.

Kapitel 9: Huvudsaklig klassificering.

Kapitel 10: Huvudsakliga uppgiftskällor.

3.   BNI-processtabellerna ska innehålla följande:

a)

Sifferuppgifter om de skattningar som gjorts under de på varandra följande stegen under sammanställningen av BNI-uppgifter för de enskilda typer av källor som använts och de justeringar som gjorts.

b)

Sifferuppgifter om den relativa storleken på de enskilda typer av källor som använts och justeringar som gjorts under sammanställningen.

c)

Hänvisningar till de relevanta kapitlen i BNI-förteckningen.

Artikel 2

Detaljerade arrangemang

Medlemsstaterna ska se till att

a)

termer och definitioner i enlighet med ENS 2010 används i beskrivningen av källor och metoder som används vid skattningen av BNI som tillhandahålls i BNI-förteckningen,

b)

beskrivningen av källor och metoder som används vid skattningen av BNI som tillhandahålls i BNI-förteckningen är heltäckande och tydlig, återspeglar de förfaranden som gällde vid tidpunkten för utarbetandet av BNI-förteckningen och innehåller information om omräkningen av uppgifter från statistiska och administrativa källor till skattningar i nationalräkenskaperna, genom användning av begreppsmässiga och kompletterande justeringar och avstämningsjusteringar samt förfaranden för validering,

c)

sifferunderlag, som ska vara förenliga med informationen i processtabellerna, ges för de enskilda stegen i BNI-sammanställningen i ovan nämnda beskrivning,

d)

sifferunderlag utgår från ett nyligen inträffat år, för vilket slutliga skattningar finns tillgängliga (referensår),

e)

de källor och metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras komponenter används i sammanställningen för åren efter referensåret.

Artikel 3

Tidsplan för uppdatering och överföring

1.   Medlemsstaterna ska överföra BNI-förteckningen till kommissionen (Eurostat) senast den 31 december 2021.

2.   Efterföljande uppdateringar av BNI-förteckningen ska göras och överföras till kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter varje större förändring av källor eller metoder för sammanställningen av BNI. Under alla omständigheter ska BNI-förteckningen uppdateras minst vart femte år.

3.   Medlemsstaterna ska överföra BNI-dokumentationen på elektronisk väg till kommissionen (Eurostat) via den centrala dataportalen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 91, 29.3.2019, s. 19.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).


Top