EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0440

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/440 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17)

OJ L 91, 25.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj

25.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/440

av den 24 mars 2020

om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) får Europeiska centralbanken (ECB) tillsammans med de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna) verka för de finansiella marknaderna bl.a. genom att köpa och sälja lätt omsättningsbara värdepapper, i syfte att förverkliga målen för Europeiska centralbankssystemet.

(2)

Programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (PSPP) utgör, tillsammans med det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer, programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar samt programmet för köp av värdepapper från företagssektorn, en del av ECB:s expanderade program för köp av tillgångar (APP). Syftet med APP är att förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismen, underlätta kreditgivningen i euroområdet, medföra lättnader i hushållens och företagens lånevillkor samt främja att inflationstakten varaktigt konvergerar till strax under 2 procent på medellång sikt, i enlighet med ECB:s huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet.

(3)

Mot bakgrund av de rådande exceptionella ekonomiska och finansiella omständigheterna som förorsakats av spridningen av coronaviruset 2019 (COVID-19), beslutade ECB-rådet den 18 mars 2020 att initiera ett nytt tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (nedan kallat PEPP) för köp av alla tillgångskategorier som godtas inom ramen för APP. Köpen inom ramen för PEPP kommer att ske separat från, och utöver, de köp som sker inom ramen för APP, med en maximal totalsumma på 750 miljarder euro fram till utgången av 2020. PEPP inrättas som svar på en specifik, extraordinarie och akut ekonomisk kris som kan hota målet om prisstabilitet och transmissionsmekanismens funktion. På grund av dessa exceptionella, snabbt föränderliga och osäkra omständigheter måste utformningen och genomförandet av PEPP ske med ett stort mått av flexibilitet jämfört med APP, och PEPP:s penningpolitiska mål är heller inte identiska med målen för APP.

(4)

Världshälsoorganisationen (WHO) har karakteriserat COVID-19 som en pandemi och denna har förorsakat ett kollektivt nödfall som det saknas exempel på i modern historia. Den har medfört en extrem ekonomisk chock som kräver en ambitiös, samordnad och snabb reaktion på olika nivåer för att stödja företag och arbetstagare. Den ekonomiska aktiviteten i euroområdet faller, och kommer utan tvekan att krympa avsevärt till följd av pandemin, särskilt som allt fler länder står inför skärpta åtgärder för att begränsa smittspridningen. Dessa åtgärder medför extrema belastningar för företagens och arbetstagarnas kassaflöden, och medför risker för arbetsplatser och företagens överlevnad. Det är också klart att denna situation också minskar de penningpolitiska impulsernas transmission och ökar risken för kraftigt minskade inflationsförväntningar. Mot denna bakgrund är PEPP en åtgärd som är proportionerlig för att möta de risker mot prisstabiliteten, den penningpolitiska transmissionsmekanismen och de ekonomiska utsikterna i euroområdet som utgår från COVID-19 och dess fortsatta spridning. ECB-rådet kommer att avsluta nettoköpen av tillgångar inom ramen för PEPP så snart det anser att den akuta COVID-19-krisen är över, dock inte före utgången av 2020.

(5)

Fördelningen av köpen inom ramen för PEPP av godtagbara omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av statlig förvaltning, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ mellan jurisdiktioner inom euroområdet, ska styras av fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital som avses i artikel 29 i ECBS-stadgan. Trots detta är det viktigt att vara flexibel vid sammansättningen av köpen inom ramen för PEPP för att förhindra att den aktuella snedvridningen av den aggregerade avkastningskurvan för euroområdets stater medför ytterligare snedvridningar av den riskfria avkastningskurvan för euroområdet, samtidigt som man också säkerställer att programmet omfattar alla euroområdets jurisdiktioner. För att göra PEPP än mer flexibelt, kommer man inom ramen för PEPP även att köpa omsättningsbara skuldinstrument från den offentliga sektorn med kortare löptider än de som köps inom ramen för PSPP.

(6)

Den 18 mars 2020 beslutade ECB-rådet också att, i den mån som självpåtagna begränsningar kan utgöra ett hinder för åtgärder som Eurosystemet måste vidta för att fullgöra sitt uppdrag, ECB-rådet kan komma att ändra dessa begränsningar om detta är nödvändigt för att dess åtgärder ska stå i proportion till de risker som finns. För att säkerställa att detta beslut får effekt, bör de konsoliderade innehaven enligt artikel 5 i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) (1) inte tillämpas på PEPP-innehav. Eurosystemet kommer inte att tolerera att det uppstår risker för en väl fungerande penningpolitisk transmission i euroområdet.

(7)

Vad gäller godtagbarheten av omsättningsbara skuldinstrument emitterade av statlig förvaltning i Republiken Grekland har ECB-rådet beaktat: a) att det finns ett behov av att minska det tryck som utgår från spridningen av COVID-19 som har påverkat de grekiska finansmarknaderna mycket negativt, b) Republiken Greklands åtaganden inom ramen för den utökade övervakningen samt granskningen av genomförandet av detta genom unionens institutioner, c) det faktum att skuldsättningsmått för Republiken Grekland som sker genom Europeiska stabilitetsmekanismen är beroende av att dessa åtaganden genomförs även fortsättningsvis, d) ECB:s direkta tillgång till information om den ekonomiska och finansiella situationen i Republiken Grekland som konsekvens av ECB:s deltagande inom ramen för den förstärkta övervakningen, samt e) det faktum att Republiken Grekland åter fått tillgång till marknaderna. Utifrån denna bedömning har ECB-rådet beslutat att omsättningsbara skuldinstrument emitterade av statlig förvaltning i Republiken Grekland kan godtas för köp inom ramen för PEPP.

(8)

PEPP är helt i linje med de skyldigheter som centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla enligt fördragen, inklusive förbudet mot monetär finansiering, och påverkar inte Eurosystemets sätt att fungera i enlighet med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.

(9)

För att säkerställa att PEPP är effektivt klargör Eurosystemet härmed att det godtar samma behandling (enligt pari passu-principen) som privata investerare när det gäller omsättningsbara skuldinstrument från den offentliga sektorn som Eurosystemet får köpa inom ramen för PEPP, i enlighet med villkoren för sådana instrument.

(10)

Verksamheten inom ramen för PEPP bör ske decentraliserat i enlighet med relevanta ECB-beslut för att därigenom säkerställa en enhetlig penningpolitik inom Eurosystemet. Köp inom ramen för PEPP kommer att ske i enlighet med ramverket för APP, med de avsteg som framgår av det här beslutet.

(11)

Den 18 mars 2020 beslutade ECB-rådet att utöka de tillgångar som godtags inom ramen för programmet för köp av värdepapper från företagssektorn till att omfatta icke-finansiella certifikat, så att alla certifikat som uppfyller kreditkvalitetskraven även får köpas under PEPP.

(12)

För att snabbt reagera på den aktuella epidemin, bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Inrättande och omfattningen på PEPP

1.   Eurosystemet inrättar härmed det tillfälliga stödprogrammet föranlett av pandemin (PEPP) som ett separat program för köp, med en maximal omfattning av 750 miljarder euro.

2.   Inom ramen för PEPP ska Eurosystemets centralbanker, om inget annat uttryckligen stadgas i det här beslutet, köpa:

a)

godtagbara omsättningsbara skuldinstrument enligt den betydelse, och i enlighet med, bestämmelserna i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 (ECB/2020/9),

b)

godtagbara företagsobligationer och andra omsättningsbara skuldinstrument enligt den betydelse, och i enlighet med, bestämmelserna i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (2),

c)

godtagbara säkerställda obligationer enligt den betydelse, och i enlighet med, bestämmelserna i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) (3),

d)

godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) enligt den betydelse, och i enlighet med, bestämmelserna i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/5 (ECB/2020/45) (4),

Artikel 2

De offentliga omsättningsbara skuldinstrumentens löptid

För att omsättningsbara skuldebrev enligt artikel 1.2 a ska vara godtagbara för köp inom ramen för PEPP ska de ha en återstående löptid på minst 70 dagar och maximalt trettio år vid den tidpunkt då de köps av en centralbank i Eurosystemet. För att underlätta ett smidigt genomförande ska omsättningsbara skuldinstrument med en återstående löptid på 30 år och 364 dagar vara godtagbara inom ramen för PEPP.

Artikel 3

Undantag för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av Republiken Grekland

Trots de krav som framgår av artikel 3.2 i beslut (EU) 2020/188 (ECB/2020/9), ska eurodenominerade omsättningsbara skuldinstrument emitterade av statlig förvaltning i Republiken Grekland godtas för köp inom ramen för PEPP, förutsatt att de uppfyller de kriterier för köp som framgår av artikel 3.4 i beslut (EU) 2020/188 (ECB/2020/9).

Artikel 4

Belopp

Köp inom ramen för PEPP ska genomföras i den utsträckning som bedöms vara nödvändig och proportionerlig för att för motverka de hot som de extraordinarie förutsättningarna för ekonomin och marknaderna utgör för Eurosystemets möjligheter att fullgöra sina uppgifter. För att detta exceptionella beslut ska få effekt, ska den konsolidering av innehav som sker enligt artikel 5 i beslut (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) inte tillämpas på PEPP-innehav.

Artikel 5

Portföljallokering

1.   Fördelningen av det bokförda värdet av de kumulativa nettoköpen av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av godtagbara stater, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ i godtagbara jurisdiktioner inom euroområdet ska styras, baserat på stockarna, av respektive nationella centralbanks andel i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital enligt vad som avses i artikel 29 i ECBS-stadgan.

2.   Köp inom ramen för PEPP ska genomföras på ett flexibelt sätt som tillåter fluktuationer i fördelningen av köpen över tiden, mellan olika tillgångsklasser och olika jurisdiktioner.

3.   ECB-rådet delegerar befogenheten att fastställa en lämplig takt och sammansättning på PEPP:s månadsvisa köp inom den maximala ramen som uppgår till 750 miljarder euro till direktionen. Fördelningen av köpen får uttryckligen justeras inom ramen för PEPP så att fluktuationer i fördelningen av köpen över tiden, mellan olika tillgångsklasser och olika jurisdiktioner tillåts.

Artikel 6

Öppenhet

1.   Eurosystemet ska varje vecka offentliggöra det aggregerade bokförda värdet för värdepappersinnehavet inom ramen för PEPP i kommentarerna till den konsoliderade veckobalansräkningen.

2.   Eurosystemet ska varje månad offentliggöra de månatliga nettoköpen och de kumulativa nettoköpen.

3.   Det bokförda värdet för värdepappersinnehavet inom ramen för PEPP ska varje vecka offentliggöras på ECB:s webbplats under ”Open market operations” (Öppna marknadstransaktioner).

Artikel 7

Utlåning av värdepapper

Eurosystemet ska tillhandahålla de värdepapper som har köpts inom ramen för PEPP för värdepapperslån, inbegripet repor, i syfte att säkerställa att PEPP är effektivt.

Artikel 8

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 mars 2020.

ECB:s ordförande

Christine LAGARDE


(1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2020/9) (EUT L 39, 12.2.2020, s. 12).

(2)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2016/16) (EUT L 157, 15.6.2016, s. 28).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/187 av den 3 februari 2020 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2020/8) (EUT L 39, 12.2.2020, s. 6).

(4)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2015/5 av den 19 november 2014 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2014/45) (EUT L 1, 6.1.2015, s. 4).


Top