EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0002

Beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 17 december 2019 om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2020/2]

ST/2116/2019/INIT

OJ L 1, 3.1.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2/oj

3.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 1/3


BESLUT nr 3/2019 AV AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN

av den 17 december 2019

om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2020/2]

AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), särskilt artiklarna 15.4 och 16.2 jämförda med artikel 95.4, och

av följande skäl:

(1)

Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan kallat AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet) trädde i kraft den 1 april 2003 och ska tillämpas till och med den 29 februari 2020.

(2)

I enlighet med artikel 95.4 första stycket i AVS–EU-partnerskapsavtalet inleddes förhandlingar om ett nytt AVS–EU-partnerskapsavtal (nedan kallat det nya avtalet) i september 2018. Eftersom det nya avtalet inte kommer att vara klart att tillämpas när den nuvarande rättsliga ramen upphör att gälla är det nödvändigt att anta övergångsåtgärder i syfte att förlänga tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet.

(3)

I enlighet med artikel 95.4 andra stycket i AVS–EU-partnerskapsavtalet ska AVS–EU-ministerrådet anta de övergångsåtgärder som kan krävas fram till dess att det nya avtalet träder i kraft.

(4)

I enlighet med artikel 15.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet gav AVS–EU-ministerrådet den 23 maj 2019 AVS–EU-ambassadörskommittén befogenhet att anta övergångsåtgärder (2).

(5)

Det är därför lämpligt att AVS–EU-ambassadörskommittén, i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet, antar ett beslut i syfte att förlänga tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet till och med den 31 december 2020 eller fram till ikraftträdandet av det nya avtalet eller fram till den provisoriska tillämpningen av det nya avtalet mellan unionen och AVS-staterna, beroende på vilket som inträffar först.

(6)

Bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet kommer att tillämpas i syfte att upprätthålla kontinuiteten i förbindelserna mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan. Följaktligen är övergångsåtgärderna inte avsedda för ändringar av avtalet i enlighet med artikel 95.3 i AVS–EU-partnerskapsavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningen av bestämmelserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet ska förlängas till och med den 31 december 2020 eller fram till ikraftträdandet av det nya avtalet eller fram till den provisoriska tillämpningen av det nya avtalet mellan unionen och AVS-staterna, beroende på vilket som inträffar först.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2020.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2019.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar

På AVS–EU-ambassadörskommitténs vägnar

Ordförande

Marja RISLAKKI


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. AVS–EU-partnerskapsavtalet ändrades genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27) och det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  Beslut nr 1/2019 i AVS–EU-ministerrådet av den 23 maj 2019 om delegering av befogenheter till AVS–EU-ambassadörskommittén vad gäller beslutet att anta övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2019/920] (EUT L 146, 5.6.2019, s. 114).


Top