EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2128

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2128 av den 12 november 2019 om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser (Text av betydelse för EES)

C/2019/7000

EUT L 321, 12.12.2019, p. 114–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2128/oj

12.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/114


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2128

av den 12 november 2019

om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artiklarna 77.3 a och 90 a och 90 f, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs de bestämmelser som behöriga myndigheter i medlemsstaterna måste följa när de utför offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 (2) fastställs bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, därav framställda produkter, hö och halm och sammansatta produkter från tredjeländer, som lagras i lager inom unionens territorium och som ska levereras antingen till en av Natos eller Förenta staternas militärbaser inom unionens territorium eller i ett tredjeland, eller levereras till ett fartyg som lämnar unionen som förbrukningsvaror eller för att konsumeras av besättning och passagerare.

(3)

I delegerad förordning 2019/2124 föreskrivs särskilt att sådana sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, därav framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter måste åtföljas av ett officiellt intyg när de lämnar lagret.

(4)

I delegerad förordning 2019/2124 föreskrivs även att sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, därav framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter måste åtföljas av ett officiellt intyg när de transporteras från gränskontrollstationen till fartyget.

(5)

För att uppnå tydlighet och enhetlighet bör en enda förlaga till officiellt intyg fastställas för sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, därav framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter från tredjeländer som ska levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som ska levereras till en av Natos eller Förenta staternas militära baser inom unionens territorium eller i ett tredjeland.

(6)

Ofta sammanställs innehållet i sändningar i ett lager. Sådana sändningar kan bestå av varor som kommer från flera sändningar av olika ursprung eller ur olika produktkategorier. För att minska den administrativa bördan bör ett enda officiellt intyg användas för varorna i de nyligen sammanställda sändningarna. Varornas spårbarhet bör säkerställas genom att numret på det gemensamma hälsodokumentet för införsel (CHED) anges i det officiella intyg som åtföljer de ursprungliga sändningarna från vilka varorna kommer.

(7)

Det officiella intyget kan utfärdas av de behöriga myndigheterna i pappersformat eller elektroniskt format. Det är därför lämpligt att för båda dessa fall fastställa krav för utfärdande av officiella intyg.

(8)

För att uppnå enhetlighet bör de bestämmelser om utfärdande av elektroniska intyg och användningen av elektronisk underskrift för officiella intyg som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (3) även tillämpas på den förlaga till officiellt intyg som fastställs i den här förordningen.

(9)

Förlagor till intyg ingår i det elektroniska systemet Traces, inrättat genom kommissionens beslut 2003/623/EG (4) och kommissionens beslut 2004/292/EG (5), för att underlätta och påskynda de administrativa förfarandena vid unionens gränser och vid tullager och för att möjliggöra elektronisk kommunikation mellan berörda aktörer. Således bör utformningen av den förlaga till officiellt intyg som fastställs i denna förordning och anvisningarna för hur man fyller i det anpassas till Traces-systemet.

(10)

I enlighet med artikel 133.4 i förordning (EU) 2017/625 ska Traces-systemet integreras i informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (nedan kallat Imsoc). Den förlaga till officiellt intyg som fastställs i den här förordningen bör därför anpassas till Imsoc.

(11)

Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas från och med den 14 december 2019. Bestämmelserna i denna förordning bör därför också tillämpas från det datumet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning ska definitionen av lager i artikel 2.3 i delegerad förordning 2019/2124 gälla.

Artikel 2

Förlaga till officiellt intyg

1.   För tillämpningen av artiklarna 21.1 och 29 c i delegerad förordning 2019/2124 ska förlagan till officiellt intyg i del I i bilagan till den här förordningen användas för officiellt intygande av sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, därav framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter som levereras

a)

till fartyg som lämnar unionens territorium och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller

b)

från ett lager inom unionens territorium till Natos eller Förenta staternas militära baser inom unionens territorium eller i ett tredjeland.

Det officiella intyget kan utfärdas i pappersformat eller elektroniskt via Imsoc.

2.   I de fall innehållet i sändningarna sammanställs i ett lager och består av produkter av olika ursprung eller ur olika produktkategorier får ett officiellt intyg utfärdas för att åtfölja sändningen.

Artikel 3

Krav på officiella intyg som inte lämnas in via Imsoc

Officiella intyg som inte lämnas in via Imsoc ska uppfylla följande krav:

1.

Det officiella intyget ska undertecknas av intygsgivaren och ska ha en officiell stämpel. Underskriften och stämpeln ska ha annan färg än den tryckta texten.

2.

Om det officiella intyget innehåller olika påståenden ska de påståenden som inte är tillämpliga strykas över, paraferas och stämplas av intygsgivaren, eller helt tas bort från intyget.

3.

Det officiella intyget ska bestå av

a)

ett enda blad, eller

b)

flera odelbara blad som tillsammans utgör en helhet, eller

c)

en serie sidor som är numrerade så att det framgår att en viss sida ingår i en bestämd serie.

4.

Om det officiella intyget består av en serie sidor ska varje sida innehålla den unika kod som avses i artikel 89.1 a i förordning (EU) 2017/625, undertecknas av intygsgivaren och vara försedd med en officiell stämpel.

5.

Det officiella intyget ska utfärdas innan de sändningar som intyget avser lämnar de behöriga myndigheternas kontroll vid gränskontrollstationen eller lagret.

Artikel 4

Krav på officiella intyg som lämnas in via Imsoc och för användning av elektronisk underskrift

1.   Officiella intyg som lämnas via Imsoc ska baseras på förlagan till officiellt intyg i del 1 i bilagan till denna förordning.

2.   Det officiella intyget ska lämnas in via Imsoc innan de sändningar som intyget avser lämnar de behöriga myndigheternas kontroll vid gränskontrollstationen eller lagret.

3.   Offentliga intyg som lämnas i Imsoc ska uppfylla de krav för utfärdande av ett elektroniska officiella intyg och för användning av elektronisk underskrift som fastställs i artikel 39 i genomförandeförordning(EU) 2019/1715.

Artikel 5

Anvisningar för ifyllandet av det officiella intyget

Det officiella intyget ska fyllas i enlighet med anvisningarna i del 2 i bilagan till denna förordning.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport, om ändring av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011, (EU) nr 28/2012, (EU) 2016/759 och beslut 2007/777/EG (se sidan 73 i detta nummer av EUT).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (EUT L 261, 14.10.2019, s. 37).

(4)  Kommissionens beslut 2003/623/EG av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces) (EUT L 216, 28.8.2003, s. 58).

(5)  Kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (EUT L 94, 31.3.2004, s. 63).


BILAGA

DEL 1

Förlaga till offentligt intyg som ska åtfölja sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, därav framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter från tredjeländer som levereras till fartyg som lämnar unionen eller till Natos eller Förenta staternas militära baser

Image 1

Image 2

DEL 2

Anvisningar för ifyllandet av det officiella intyget

Allmänt

Ange ett alternativ genom att markera relevant ruta med ett kryss (X).

Med ISO-kod avses den internationella landskoden med två bokstäver enligt den internationella standarden ISO 3166 alpha-2 (1).

I de fält där ett eller flera alternativ ska väljas kommer endast de valda alternativen att visas i den elektroniska versionen av det officiella intyget.

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

Fält I.1.

Gränskontrollstation/Behörig myndighet: ange namnet på den gränskontrollstation respektive behöriga myndighet som utfärdar det officiella intyget och dess referensnummer i Traces.

Fält I.2.

Intygets referensnummer: den unika och obligatoriska kod som tilldelats av den behöriga myndighet som utfärdat det officiella intyget i enlighet med den egna klassificeringen. Fältet ska fyllas i för alla intyg som inte lämnas in via Imsoc.

Fält I.2.a

Referensnummer i Imsoc: den unika referenskod som tilldelas automatiskt via Imsoc (om intyget registreras i Imsoc). Fältet ska bara fyllas i för intyg som lämnas in via Imsoc.

Fält I.3.

Avsändare: ange lagrets namn och adress (gatuadress, ort och region, provins eller stat), om sändningen avsänds från ett lager. Fyll inte i det här fältet om sändningen avsänds direkt från en gränskontrollstation.

Fält I.4.

Aktör som ansvarar för sändningen: uppgifter om namn och adress (gatuadress, ort och region, provins eller stat) för den fysiska eller juridiska person som i unionen ansvarar för leveransen av sändningen till destinationsorten.

Fält I.5.

Destinationsort (fartyg): ange namnet på det fartyg för vilket sändningen är avsett, Internationella sjöfartsorganisationens nummer (IMO-nummer), hamnens namn, destinationsmedlemsstatens namn och ISO-kod. Fyll inte i det här fältet om det officiella intyget utfärdas för leverans av sändningen till en av Natos eller Förenta staternas militärbaser inom unionens territorium eller i ett tredjeland.

Fält I.6.

Destinationsort (Natos/Förenta staternas militärbas): ange namnet på Natos/Förenta staternas militärbas inom unionens territorium, den destinationsmedlemsstats namn och ISO-kod där Natos eller Förenta staternas militärbas ligger.

Om destinationen är en av Natos/Förenta staternas militärbas i ett tredjeland, ska endast gränskontrollstationen för utförsel från unionen anges i det här fältet.

Fyll inte i det här fältet om det officiella intyget utfärdas för leverans till fartyg som lämnar unionen.

Fält I.7.

Transportmedel:

Identifieringsnummer: flightnummer (flygplan), fartygets namn (fartyg), tågets identitetsnummer och numret på järnvägsvagnen (järnvägstransport), fordonets registreringsnummer samt registreringsnummer för eventuellt släp (vägtransport). För sändning i container är inte registreringsnumret för släpet obligatoriskt, om containernummer har angetts.

Vid färjetransport anges fordonets identitet och registreringsnummer, registreringsnummer för eventuellt släp samt färjans namn.

Containernummer:

motsvarande nummer (i förekommande fall). Containernummer måste anges om varorna transporteras i förslutna behållare.

Förseglingens nummer

Endast den officiella förseglingens nummer ska anges. En officiell försegling krävs om en försegling fästs på behållaren, lastbilen eller järnvägsvagnen under tillsyn av den behöriga myndighet som utfärdar intyget.

Fält I.8.

Varubeskrivning:

Varubeskrivning och produkttyp: ange KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen), och rubrik enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2).

Ursprungsland: ange varornas ursprungsland.

Referensnummer för ursprungligt CHED: ange CHED-referensnummer för den sändning därifrån motsvarande antal lådor med produkten kommer.

Uppgifterna i det här fältet kan också lämnas i en styrkande handling som ska bifogas det officiella intyget. I det fallet ska rutan Styrkande handling kryssas i och handlingens referensnummer anges.

Fält I.9.

Totalt antal förpackningar: ange antal lådor eller förpackningar med varor. Vid bulksändningar behöver detta fält inte fyllas i.

Fält I.10.

Total nettovikt (kg): varornas massa utan inre och yttre emballage.

Fält I.11.

Datum och tidpunkt för avgång: ange datum och tid för planerad avresa för transportmedlet från gränskontrollstationen eller lagret.

Del II: Intyg

Denna del ska fyllas i av en officiell veterinär eller officiell inspektör från den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen eller lagret.

Del III: Intyg om sändningens ankomst

Denna del ska fyllas i

av den behöriga myndigheten i destinationshamnen eller av officiell företrädare för befälhavare på fartyget, om destinationen är ett fartyg som lämnar unionen,

av den behöriga myndighet som ansvarar för kontroller på Natos/Förenta staternas militärbas, om destinationen är en av Natos/Förenta staternas militärbaser inom unionens territorium,

av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för utförsel, om destinationen är en av Natos/Förenta staternas militärbaser i ett tredjeland.


(1)  En förteckning över länder och koder finns på http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top